Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2692(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0348/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Głosowanie :

PV 16/06/2010 - 8.12

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0223

Teksty przyjęte
PDF 327kWORD 105k
Środa, 16 czerwca 2010 r. - Strasburg
UE 2020
P7_TA(2010)0223RC-B7-0348/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020

Parlament Europejski,

–  uwzględniając nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej z dnia 11 lutego 2010 r.,

–  uwzględniając zainicjowane przez Komisję konsultacje publiczne w sprawie strategii UE 2020 i ich wyniki (SEC(2010)0116),

–  uwzględniając przeprowadzoną przez Komisję ocenę strategii lizbońskiej (SEC(2010)0114),

–  uwzględniając dokument Rady Europejskiej zatytułowany ’Siedem etapów realizacji europejskiej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia’,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020(1),

–  uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w obliczu utrzymującej się powagi kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego oczekiwania wobec nowej strategii UE 2020, którą Rada Europejska ma zatwierdzić w czerwcu 2010 r., są bardzo wysokie,

B.  mając na uwadze, że wielu państwom członkowskim nadal grozi rosnące bezrobocie, które przy braku odpowiednich działań politycznych w perspektywie średnioterminowej może ostatecznie objąć do 28 milionów osób w UE, powodując ogromne problemy społeczne i ludzkie; mając na uwadze, że kryzys prowadzi do likwidowania milionów miejsc pracy i że zaostrzył on niepewność zatrudnienia,

C.  mając na uwadze, że wobec zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej i wyczerpywania się zasobów naturalnych zasadniczym wymogiem staje się opracowanie modelu produkcji, dystrybucji i konsumpcji w większej mierze opierającego się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

D.  mając na uwadze, że komunikat Komisji i oświadczenia Rady na temat takich aspektów treści strategii UE 2020, jak główne cele, wzorcowe projekty, przeszkody i wskaźniki, mają bardzo ogólny charakter, w związku z czym Komisja powinna w trybie pilnym przedłożyć Parlamentowi bardziej szczegółowe plany w celu wyjaśnienia, w jaki sposób inicjatywy te pomyślnie zrealizowane,

E.  mając na uwadze, że aby osiągnąć dobre wyniki, europejskie zadania i obowiązki muszą być w sposób dobrze zorganizowany rozłożone między europejski, krajowy, regionalny i lokalny poziom zarządzania, wszystkie te poziomy muszą spełniać najwyższe kryteria jakości i odpowiedzialności, a rzeczywiste siły napędowa zmian – przedsiębiorstwa i szkoły wyższe współpracujące na zasadach partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz ze społeczeństwem obywatelskim – muszą odgrywać kluczową rolę w nowym mechanizmie osiągania celów,

F.  mając na uwadze, że należy uwzględnić kryzys demograficzny i jego konsekwencje, i nie poświęcać przyszłych pokoleń, aby utrzymać nabyte korzyści pokoleń poprzednich,

Uwagi ogólne

1.  wyraża rozczarowanie wobec głównych elementów nowej strategii UE 2020 uzgodnionej przez Radę Europejską w dniu 26 marca 2010 r.; wzywa Radę Europejską do wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu i do opracowania naprawdę dalekosiężnej, ambitnej i spójnej strategii;

2.  apeluje, by w strategii UE 2020 kierowano się szeroką polityczną koncepcją przyszłości UE jako Unii konkurencyjnej, socjalnej i opierającej się na zasadach trwałego rozwoju, stawiającej ludzi i ochronę środowiska w centrum procesu tworzenia polityki;

3.  uważa, że państwa członkowskie powinny poprawić swoje wyniki gospodarcze poprzez wprowadzenie reform strukturalnych w celu optymalizacji wydatków publicznych, ograniczenia biurokracji, umocnienia pozycji obywateli, zachęcania do przedsiębiorczości i innowacyjności, uczynienia przepisów bardziej przyjaznymi dla MŚP oraz dostarczenia społeczeństwu okazji do maksymalizacji jego potencjału;

4.  uznaje, że aby zapobiec reakcjom na kryzys euro w postaci długiej stagnacji gospodarczej, Unia powinna równocześnie wdrożyć strategię mającą przyspieszyć trwały wzrost gospodarczy i reformy mające na celu przywrócenie i podniesienie konkurencyjności;

5.  ubolewa, że konkluzje Rady Europejskiej nie uwzględniają potrzeby pełnego odzwierciedlenia kruchego obecnie procesu naprawy gospodarczej w nowej strategii 2020 poprzez sformułowanie spójnego programu politycznego i wszechstronne włączenie polityki makroekonomicznej do tej strategii w celu zagwarantowania, że nie zagrozi jej niezbędna konsolidacja budżetowa;

6.  ubolewa, że z Parlamentem, który jako instytucja reprezentuje obywateli Europy, nie prowadzi się konsultacji w sprawie wskaźników, na których opierają się krajowe programy reform w ramach UE 2020; wzywa Radę do poparcia kluczowych elementów strategii UE 2020 na czerwcowym posiedzeniu, ale podkreśla z mocą, że nie powinna ona podejmować ostatecznej decyzji w sprawie kluczowych instrumentów, celów i wskaźników strategii UE 2020, dopóki jak najszybciej i w należytej formie nie zasięgnie opinii Parlamentu; w tym samym duchu wyraża opinię, że parlamenty państw członkowskich, regiony, gminy, partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe powinni aktywnie uczestniczyć w określaniu i wdrażaniu strategii;

Przeszkody i najważniejsze cele

7.  odnotowuje pięć głównych celów uzgodnionych przez Radę Europejską, dotyczących poziomu zatrudnienia, badań i rozwoju, emisji gazów cieplarnianych, poziomu edukacji i integracji społecznej; podkreśla, że te główne cele należy sformułować w ramach konsekwentnej i spójnej strategii trwałego rozwoju, łączącej polityczne programy gospodarcze, społeczne i ekologiczne;

Ożywianie jednolitego rynku

8.  podkreśla, że jednolity rynek to jedna z głównych sił napędzających europejski wzrost gospodarczy i że wciąż jeszcze niezbędne jest ukończenie realizacji tego rynku; zauważa również, że utrzymywanie się niektórych utrudnień dla swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału wymaga dalszych wysiłków ze strony wszystkich instytucji europejskich w celu stworzenia uczciwego, lepszego, bardziej konkurencyjnego i skuteczniejszego jednolitego rynku;

9.  podkreśla, że wolny handel i dostęp do rynków światowych powinny pozostać głównymi elementami procesu tworzenia polityki i że należy wystrzegać się wszelkich ustępstw na rzecz protekcjonizmu, gdyż innowacyjni przedsiębiorcy i firmy mogą rozwijać się na wolnym i globalnym rynku;

10.  podkreśla, że do pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku i podniesienia poziomu jego akceptacji w społeczeństwie potrzebne są odważniejsze inicjatywy; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Maria Montiego, które – przyjęte w formie rezolucji Parlamentu z dnia 20 maja 2010 r.(2) – zawiera interesujące propozycje osiągania konsensusu i tworzenia silniejszego jednolitego rynku;

11.  wyraża przekonanie, że w celu ustanowienia skutecznie funkcjonującego jednolitego rynku Komisja musi przedstawić jasny zestaw priorytetów politycznych, przyjmując ’kartę jednolitego rynku’, która powinna obejmować zarówno inicjatywy legislacyjne, jak i nielegislacyjne mające na celu tworzenie wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej;

MŚP w społecznej gospodarce rynkowej

12.  podkreśla, że UE powinna stymulować i wspierać MŚP i przedsiębiorczość, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania i tworzenia miejsc pracy, że powinna ograniczać obciążenia administracyjne i prawne oraz upraszczać przepisy, by umożliwić MŚP szybszy rozwój poprzez swobodną sprzedaż produktów i usług 500 milionom konsumentów tworzących wspólny rynek UE, oraz że musi dalej ograniczać biurokrację; podkreśla również znaczenie pełnego wdrożenia karty małych przedsiębiorstw dzięki wysiłkom politycznym na wszystkich szczeblach;

13.  podkreśla, że MŚP stanowią trzon społecznej gospodarki rynkowej i tworzą miejsca pracy, odgrywając zasadniczą rolę w ożywianiu wzrostu gospodarczego, oraz że w związku z tym należy nadać priorytetowe znaczenie dalszym staraniom w dziedzinie reform, np. o tworzenie prawodawstwa przyjaznego dla MŚP, tworzenie dynamicznych warunków dla powstawania nowych przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości i poprawę dostępu do źródeł finansowania; ponadto jest zdania, że strategia UE 2020 powinna obejmować cele i inicjatywy zachęcające do zwiększania średniego poziomów kapitału akcyjnego i kapitału podwyższonego ryzyka w przedsiębiorstwach;

14.  zauważa, że mikro przedsiębiorstwa mogą często pomagać w przeciwdziałaniu bezrobociu, że założenie firmy jest często sposobem na osiągnięcie sukcesu pomimo inercji społecznej, że pierwszym warunkiem rozwoju MŚP jest zdolność pozyskania wystarczających funduszy na działalność oraz że utrzymanie mechanizmów gwarancyjnych dla MŚP, dynamiczne rynki wtórne oraz sektor bankowy wspierający działalność gospodarczą w Europie to niezbędne warunki rozwoju MŚP;

Cel dotyczący zatrudnienia

15.  ponownie stwierdza, że wysokiej jakości zatrudnienie powinno stanowić jeden z głównych priorytetów strategii 2020, a zwrócenie większej uwagi na właściwe funkcjonowanie rynków pracy i na warunki socjalne ma kluczowe znaczenie dla poprawy wskaźników zatrudnienia; w związku z tym wzywa do opracowania nowego programu wspierania godnej pracy, zapewniania praw pracowniczych w całej Europie i poprawy warunków pracy;

16.  uważa, że w nowej strategii należy położyć większy nacisk na kwestię godnej pracy, w tym na przeciwdziałanie pracy nielegalnej, oraz na zapewnienie osobom obecnie wykluczonym z rynku pracy możliwości uzyskania dostępu do niego;

17.  uważa, że nowa strategia powinna wspierać rynki pracy zwiększające zachęty i poprawiające warunki oferowane pracownikom, a równocześnie lepiej zachęcające pracodawców do zatrudniania pracowników i zatrzymywania ich w miejscu pracy;

Cel dotyczący badań naukowych

18.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do utrzymania ogólnego celu dotyczącego wydatków na cele badawczo-rozwojowe na poziomie 3% PKB; wzywa państwa członkowskie do lepszego wykorzystania możliwości współdziałania funduszy polityki spójności oraz funduszy na rzecz badań i rozwoju, a także do zapewniania, że instrumenty te prowadzą do innowacyjności przynoszącej społeczeństwu realne korzyści;

19.  podkreśla, że duże projekty badawczo-rozwojowe, kluczowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz nowe właściwości UE w polityce przestrzeni kosmicznej i polityce innowacyjności wymagają solidnego, wiarygodnego i trwałego wsparcia finansowego ze strony UE, aby możliwe było zrealizowanie kluczowych celów Unii na 2020 r.;

20.  zauważa, że Europa musi dalej podnosić swój potencjał wykwalifikowanych pracowników, nauki, badań i technologii, a tym samym zdolność do innowacji, gdyż są to kluczowe aspekty konkurencyjności, a ponadto że trójkąt wiedzy musi pozostać jednym z głównych elementów strategii UE 2020;

21.  jest zdania, że w celu podniesienia wydajności europejskich badań naukowych konieczne jest usprawnienie obecnych struktur oraz stworzenie klimatu do inwestycji, bardziej przyjaznego badaniom i innowacjom, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym; wzywa Komisję, by zaproponowała praktyczne środki poprawy dostępu do źródeł finansowania, a zwłaszcza dostępności kapitału ryzyka;

Cele dotyczące klimatu i energii

22.  ubolewa, że głównym celom Rady Europejskiej dotyczącym emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej brakuje ambicji i że nie są one ukierunkowane na objęcie przewodniej roli w świecie stojącym w obliczu zmian klimatu oraz poważnego uszczuplenia zasobów naturalnych, świecie stojącym u progu globalnego załamania się ekosystemów; w związku z tym wzywa do natychmiastowego i jednoczesnego przyjęcia następujących wiążących celów UE:

   a) cel dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2020 r. i znacznego dalszego ich ograniczania w perspektywie długoterminowej pod warunkiem, że inne kraje również będą gotowe zobowiązać się do podjęcia odpowiednich działań;
   b) cel dotyczący poprawy wydajności wykorzystania zasobów;
   c) cel polegający na ograniczeniu zużycia energii o 20% i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 20% do 2020 r., przy jednoczesnym usunięciu technicznych i nietechnicznych przeszkód stojących na drodze do dalszego rozwoju zrównoważonych odnawialnych źródeł energii, co będzie pierwszym krokiem na drodze do utworzenia do 2050 r. gospodarki niepowodującej emisji CO2, wysoce wydajnej i opartej głównie na odnawialnych źródłach energii;
   d) mierzalne cele nakierowane na powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów oraz na ich odbudowanie, w miarę możliwości, do 2020 r.;

Cel dotyczący edukacji

23.  odnotowuje główny cel dotyczący poprawy kształcenia; ubolewa z powodu braku celów liczbowych oraz nalega, by Rada Europejska wyznaczyła cel polegający na osiągnięciu 100% poziomu kształcenia ponadpodstawowego, jak również jasne cele jakościowe i wskaźniki dotyczące edukacji na poziomie podstawowym i średnim;

24.  zwraca się do państw członkowskich o przyjęcie ambitnych celów określonych w komunikacie Komisji w sprawie strategii UE 2020, a mianowicie, by do 2020 r. wskaźnik przerywania nauki spadł poniżej 10% danej grupy wiekowej i by przynajmniej 40% populacji kończyło szkołę na poziomie wyższym lub równoważnym;

25.  podkreśla potrzebę zdecydowanej polityki uczenia się przez całe życie, która powinna wspierać możliwości zdobywania kwalifikacji i ich dostępności przez cały okres życia zawodowego; zauważa, że konieczne będzie utrzymanie liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy i zwiększenie integracji społecznej;

Cel dotyczący ubóstwa

26.  podkreśla, że strategia UE 2020 powinna obejmować cel dotyczący ograniczenia ubóstwa w UE o połowę, i zauważa, że większość żyjących obecnie w ubóstwie lub zagrożonych ubóstwem Europejczyków to kobiety, zwłaszcza kobiety starsze, imigrantki, samotne matki i opiekunki;

27.  z zadowoleniem przyjmuje propozycje Rady Europejskiej dotyczące w szczególności integracji społecznej oraz priorytetowo traktowane ograniczanie ubóstwa, a także podkreśla potrzebę jasnych celów i inicjatyw; uważa, że jest to jeden z głównych celów strategii UE 2020; apeluje o ambitną długofalową strategię zwalczania ubóstwa, obejmującą dalekosiężne cele w zakresie zmniejszania ubóstwa, integracji społecznej – w tym kobiet, dzieci i osób starszych – oraz przeciwdziałania ubóstwu osób pracujących; podkreśla potrzebę ustanowienia celu dotyczącego ograniczania liczby gospodarstw domowych, których wszyscy członkowie są bez pracy;

Równouprawnienie płci

28.  ubolewa, że główne cele określone przez Radę Europejską nie obejmują równouprawnienia płci; apeluje o program równouprawnienia płci w celu likwidacji istniejącej różnicy poziomu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz o zagwarantowanie pełnego udziału kobiet w rynku pracy i w życiu politycznym, przy jednoczesnym wspieraniu szans rozwoju zawodowego kobiet; podkreśla potrzebę lepszych warunków godzenia pracy i życia rodzinnego;

Projekty przewodnie
Projekt przewodni: ’Unia Innowacji’

29.  uważa, że dla ożywienia gospodarki opartej na wiedzy kluczowe jest pomyślne wdrożenie nowego projektu przewodniego ’Unia Innowacji’; domaga się, by Komisja zwiększyła w budżecie Wspólnoty całkowitą wartość środków przeznaczonych na badania naukowe i innowacje;

30.  podkreśla znaczenie uproszczenia systemu finansowania badań naukowych i rozwoju oraz zmniejszenia biurokracji, tak aby przedsiębiorstwa oparte na wiedzy mogły maksymalnie zwiększyć swoją wydajność i aby wspierano stwarzanie nowych szans na zatrudnienie;

31.  domaga się, by Komisja Europejska poprawiła warunki w zakresie innowacji, np. poprzez stworzenie wspólnego patentu UE; uważa, że przygotowane w dobrej wierze programy mające podnieść konkurencyjność i zapewnić trwałość gospodarki nie spełniają swojej roli oraz że należy zachęcać MŚP, uniwersytety i przedsiębiorstwa do udziału w programach europejskich;

32.  jest zdania, że w odniesieniu do narzędzi finansowych dostosowanych do potrzeb MŚP należy określić konkretne cele, tak aby zagwarantować cyfrową interoperacyjność i dostępności, a także że cele te powinny wyraźnie obejmować cele UE dotyczące innowacji ekologicznych;

33.  uważa, że istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał w zakresie promowania innowacji poprzez zamówienia publiczne; w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich o podkreślanie tego, jak ważne w osiąganiu celów dotyczących badań i rozwoju są innowacyjne zamówienia publiczne, roli, jaką odgrywają one we wspieraniu MŚP opartych na badaniach naukowych oraz ich potencjału pod względem świadczenia usług publicznych wysokiej jakości i realizacji celów w zakresie zmiany klimatu;

Projekt przewodni: ’Młodzież w drodze’

34.  podkreśla, że Parlament określił kwestie związane z młodzieżą jako priorytet budżetu na rok 2011 i wyraźnie przedstawił zamiar udzielenia dalszego wsparcia finansowego wszystkim głównym programom realizowanym w tej dziedzinie;

35.  podkreśla, że w celu rozwiązania kwestii wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi należy położyć większy nacisk na zagwarantowanie każdej młodej osobie możliwości szkolenia i pracy, obniżenie wieku, w którym młody człowiek może podjąć pierwszą pracę, oraz na tworzenie programów UE promujących przedsiębiorczość wśród młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji;

36.  uważa, że edukacja wyższa jest główną siłą napędową rozwoju gospodarczego i społecznego, innowacji i wzrostu oraz że należy zatem położyć większy nacisk na krokach następczych związanych z procesem bolońskim i na wdrażaniu ustalonych zasad przez państwa członkowskie w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego;

Projekt przewodni: ’Agenda cyfrowa dla Europy’

37.  z zadowoleniem odnosi się do zgłoszonych niedawno przez Komisję ambitnych wniosków w sprawie agendy cyfrowej i wzywa państwa członkowskie, aby w pełni wdrożyły te inicjatywy;

38.  podkreśla, że sektor TIK posiada olbrzymi potencjał w zakresie miejsc pracy oraz odgrywa kluczową rolę w dążeniu do tego, aby Europa była gospodarką wydajnie korzystającą z zasobów i energii; zauważa, że konkurencja w tym sektorze pobudza innowacje i podkreśla potrzebę istnienia konkurencyjnych rynków, otwartych dla nowych podmiotów, które sprzyjają rozwojowi nowych, innowacyjnych technologii; podkreśla znaczenie kontynuowania wysiłków zmierzających do zapewnienia wszystkim obywatelom i konsumentom powszechnego i szybkiego dostępu do stałej i przenośnej technologii szerokopasmowej, na uczciwych warunkach i po konkurencyjnych cenach, niezależnie od miejsca zamieszkania; wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania wszystkich dostępnych instrumentów polityki w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Europy dostępu do technologii szerokopasmowej, w tym celów krajowych w zakresie technologii szerokopasmowej i szybkich łączy, oraz specjalnych programów mających na celu poprawę znajomości komputerów wśród dzieci poprzez korzystanie z komputerów w szkołach;

39.  zauważa, że agenda cyfrowa dla Europy będzie mieć wpływ głównie na obszary kultury, mediów i edukacji i że w związku z tym potrzebne jest podejście zintegrowane a nie fragmentaryczne; za kluczowe uważa poświęcenie uwagi wpływowi nowych środków przekazu, np. przy realizacji zobowiązań do poprawy możliwości zdobywania umiejętności przez Internet, treściom internetowym na wewnętrznym rynku oraz ekonomicznym i technicznym aspektom we wszystkich inicjatywach politycznych związanych z agendą cyfrową;

40.  uważa jednak, że swobodny przepływ usług cyfrowych jest dziś utrudniony przez niejednolite zasady obowiązujące na poziomie krajowym;

41.  uważa, że przemysł kreatywny także odgrywa ważną rolę w środowisku cyfrowym, odzwierciedlając różnorodność kulturową UE;

Projekt przewodni: ’Europa efektywnie korzystająca z zasobów’

42.  w strategii UE 2020 poświęca się zasadniczo zbyt mało uwagi aspektom ochrony środowiska, które muszą zostać wzmocnione; przejrzyste i wymierne cele środowiskowe powinny zostać ujęte w głównych celach strategii, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej;

43.  jest zdania, że strategia UE 2020 powinna zmierzać do realizacji długoterminowych celów UE ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80% do roku 2050, w szczególności dzięki zwiększeniu wydajności energetycznej i ograniczeniu odpadów, aby poprawić konkurencyjność Europy i zmniejszyć koszty;

44.  uważa, że poprawa skuteczności wykorzystania zasobów powinna być priorytetem strategii UE 2020 oraz że szczególną uwagę należy zwrócić na skutki ciągłego wzrostu cen ropy oraz ograniczoną dostawę metali szlachetnych, niezbędnych w elektronice, a w szczególności do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych;

45.  uważa, że by osiągnąć cele w zakresie poprawy stanu środowiska, wydajności wykorzystania zasobów i zmniejszenia kosztów należy aktywnie rozwijać innowacyjność oraz że ustalenie celów o charakterze prawnym i wprowadzenie środków normatywnych to najskuteczniejszy sposób promowania takich innowacji;

46.  uważa, że zasady przyznawania środków z funduszy strukturalnych UE powinny zostać dostosowane, aby uwzględnić potrzebę wspierania innowacji, która prowadzi do zmniejszenia kosztów i poprawy wykorzystania zasobów;

Projekt przewodni: ’Czysta i wydajna energia’

47.  podkreśla, że zrównoważone procesy produkcyjne w parze z wydajnym wykorzystywaniem źródeł energii oraz zintegrowaną polityką energetyczną a także dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii pozwolą UE nie tylko na osiągnięcie jej celów klimatycznych i energetycznych, lecz również na utrzymanie silnej bazy produkcyjnej w Europie oraz zwiększenie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia;

48.  ubolewa, że w strategii UE 2020 nie podjęto próby opracowania prawdziwie wspólnej europejskiej polityki energetycznej; podkreśla, że chociaż funkcjonujący rynek wewnętrzny jest kluczowym celem dla Europy i trzeci pakiet energetyczny należy wdrożyć w trybie pilnym, nadmierny nacisk na tę część europejskiej polityki energetycznej przynosi szkodę dla pozostałych dwóch celów: zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dostaw; przypomina, że rynku wewnętrznego nie można rozpatrywać w oderwaniu od wymiaru zewnętrznego oraz że Europa potrzebuje prawdziwie wspólnej europejskiej polityki energetycznej, aby wywierać faktyczny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii, zmiany klimatu i przystępność cenową energii;

49.  przypomina, że wydajność energetyczna jest nie tylko najbardziej opłacalnym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, ale również może ona przyczynić się do stworzenia do roku 2020 znacznej liczby miejsc pracy; wzywa dlatego Komisję i państwa członkowskie do umieszczenia wydajności energetycznej na czele agendy UE, w tym jej budżetu; w szczególności domaga się przyspieszenia wprowadzania w życie obowiązujących przepisów prawnych oraz do przedstawienia w odpowiednim czasie ambitnego wniosku dotyczącego nowego europejskiego planu działań na rzecz wydajności energetycznej, zawierającego zmienioną wersję dyrektywy o usługach energetycznych oraz wiążące cele w zakresie wydajności energetycznej;

50.  odnotowuje, że w odpowiedzi na wyzywania związane ze zmianą klimatu do 2020 r. i po tej dacie niezbędne będą znaczne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w tym inwestycje w unowocześnienie europejskich sieci energetycznych, prawdziwie europejską supersieć energetyczną, zielone korytarze, wzajemne połączenia, zakończenie projektu Galileo, zieloną technologię, e-zdrowie, program transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz wolny i równy dostęp do TIK i łączy szerokopasmowych; podkreśla ponadto, że konieczne jest pełne ukształtowanie wewnętrznego rynku energii i zachęcenie państw członkowskich do szybkiego wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego, otwarcia rynku i poprawy w zakresie praw konsumenta oraz do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii w UE; uważa, że realizacja tych inicjatyw ma kluczowe znaczenie dla pobudzenia wewnętrznego rynku energii i zwiększenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dalszego rozwoju ważnych projektów infrastrukturalnych w krajach trzecich, zwłaszcza w regionie śródziemnomorskim i w Eurazji; przypomina, że odnawialne źródła energii są najlepszymi własnymi zasobami energetycznymi naszego kontynentu i dlatego domaga się wypełniania przez państwa członkowskie zobowiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii za pomocą ambitnych środków wykonawczych;

51.  zwraca uwagę, że Unia musi wydajniej inwestować w istniejącą infrastrukturę transportową, taką jak TEN-T, aby pobudzać tworzenie miejsc pracy, zwiększać spójność społeczną i terytorialną oraz tworzyć trwały i współdziałający system transportu; apeluje o wzajemną zależność między rodzajami transportu i inteligentnym korzystaniem z logistyki, ponieważ ’dekarbonizacja’ sektora transportu i zapewnienie jego trwałości będzie wymagać innowacji, nowych technologii i środków finansowych;

Projekt przewodni: ’Polityka przemysłowa w erze globalizacji’

52.  zdecydowanie popiera politykę przemysłową na rzecz stworzenia możliwie najlepszych warunków dla utrzymania i rozwoju silnej, konkurencyjnej i różnorodnej bazy przemysłowej w Europie; z zadowoleniem przyjmuje i podkreśla fakt, że taka polityka obejmuje cały sektor przemysłu oraz że jej głównym celem jest stworzenie odpowiednich warunków ramowych;

53.  wzywa do przekształcenia przemysłu europejskiego za pomocą zrównoważonej europejskiej polityki przemysłowej, zorientowanej na tworzenie trwałych miejsc pracy, a także do lepszej wydajności zasobów i ich wykorzystywania; uważa, że zrównoważony rozwój europejskiego przemysłu wymaga intensywnego dialogu z pracownikami; ponownie stwierdza, że takie przekształcenie będzie również wymagało środków, które ułatwią przejście pracowników w kierunku nowej gospodarki sprzyjającej ochronie środowiska;

54.  zauważa, że strategia UE 2020 powinna ujawnić koszty i korzyści przejścia na zrównoważoną i energooszczędną gospodarkę i przypomina, że ułatwienie przystosowania przemysłu do zmian strukturalnych jest celem Unii i państw członkowskich;

55.  ponawia apel o zapewnienie odpowiednich środków finansowych na wspieranie czystych, zrównoważonych i wydajnych niskoemisyjnych technologii energetycznych, w łącznej wysokości co najmniej 2 mld EUR rocznie z budżetu UE, niezależnie od 7. PR i CIP, począwszy od 2010 r.; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego ustanowienia harmonogramu dotyczącego zobowiązań w zakresie finansowania, w celu zapewnienia, że środki na różne inicjatywy planu EPSTE i inicjatywy uzupełniające zaczną napływać począwszy od 2010 r.;

Projekt przewodni: ’Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia’

56.  uważa, że ważne jest, aby zwrócić uwagę na zmniejszającą się konkurencyjność Europy w skali światowej oraz że pamiętając o długoterminowych problemach z zatrudnieniem, ważne jest również spojrzenie wykraczające poza kryzys i poszukiwanie w ramach europejskich systemów możliwości dla migracji wiedzy i zapobieżenia europejskiemu ’drenażowi mózgów’;

57.  jest zdania, że zmierzenie się z problemem bezrobocia wśród młodzieży i popieranie skutecznego kojarzenia umiejętności z potrzebami rynkowymi powinny stanowić punkty centralne polityki i w związku z tym istnieje potrzeba ułatwienia mobilności transgranicznej studentów i naukowców poprzez wymianę oraz usprawnienia systemu staży w celu zwiększenia międzynarodowej atrakcyjności europejskich placówek szkolnictwa wyższego; uważa, że europejskie zobowiązania w dziedzinie edukacji powinny znaleźć praktyczny wyraz w strategii UE 2020, a także z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji polegającą na zawarciu w strategii celów liczbowych dotyczących edukacji;

58.  apeluje, aby państwa członkowskie, Rada, Komisja i Parlament przyjęły do końca roku ambitną strategię na rzecz ekologicznych miejsc pracy, określającą warunki ramowe dla wykorzystania potencjału zatrudnienia bardziej zrównoważonej gospodarki na bazie umiejętności i innowacji oraz gwarantującą, że przejście do takiej gospodarki będzie wspierane przez system szkoleń, uczenia się przez całe życie i zabezpieczeń społecznych dla wszystkich obywateli;

Projekt przewodni: ’Europejska platforma zwalczania ubóstwa’

59.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący programu walki z ubóstwem, podkreśla jednakże konieczność intensyfikacji walki z tym zjawiskiem społecznym; w związku z tym wyraża przekonanie, że strategia UE 2020 winna wyraźnie przewidywać ambitne cele dotyczące ograniczenia nierówności, a przede wszystkim rozdźwięku pomiędzy ludźmi zamożnymi a ubogimi; w związku z tym wyraża przekonanie, że ubóstwo należy postrzegać w sposób relatywny, co pomoże w identyfikacji osób narażonych na wyłączenie społeczne;

60.  wyraża przekonanie, że dobór wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego powinien odzwierciedlać potrzebę ograniczania ubóstwa poprzez obecność obywateli, w szczególności kobiet, na rynku pracy; w związku z tym wzywa do przygotowania nowych narzędzi służących do indywidualnego określania powiązania wykluczenia z rynku pracy z ubóstwem; podkreśla, że służby społeczne mają zasadnicze znaczenie w integracji społecznej;

Polityka spójności

61.  wyraża przekonanie, że silna i dobrze finansowana polityka spójności, obejmująca wszystkie regiony Europy, powinna być w pełni zgodna ze strategią UE 2020 oraz że taka polityka, z charakterystycznym dla niej podejściem horyzontalnym, warunkuje powodzenie w osiągnięciu celów UU 2020, jak również w osiągnięciu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; w związku z tym wzywa do dalszego uproszczenia zasad wdrażania polityki spójności, tak by stała się ona przyjazna dla użytkownika, wiarygodna i tak by stanowiła odpowiedź na przyszłe wyzwania oraz ryzyko wystąpienia kryzysu gospodarczego;

62.  wyraża przekonanie, że światowy kryzys powinien stać się okazją do położenia nowych podwalin pod naszą europejską społeczną gospodarkę rynkową, jako modelu społeczeństwa opartego na trwałym rozwoju, solidarności, wiedzy i zdecydowanym spadku ubóstwa i tworzeniu miejsc pracy oraz że strategia UE 2020 winna kreować potencjalne zatrudnienie w okresie przechodzenia do zrównoważonej gospodarki;

Wspólna Polityka Rolna

63.  wskazuje, że w ramach strategii UE 2020 należy uwzględnić reformę WPR do 2013 r. oraz zrównoważoną strategię na rzecz leśnictwa; jest przekonany, że przy odpowiednich ramach polityki i wystarczających zasobach budżetowych rolnictwo i leśnictwo mogą odegrać ważną rolę w ogólnej strategii europejskiej, której celem jest zapewnienie odbudowy gospodarczej, przyczyniając się jednocześnie do bezpieczeństwa w zakresie żywności na szczeblu UE i światowym, zachowując ukształtowanie terenów wiejskich, które odpowiadają 90% terytorium UE, gwarantując korzyści środowiskowe i zapewniając znaczący wkład w poszukiwanie alternatywnych źródeł energii;

Działania zewnętrzne Unii Europejskiej

64.  podkreśla, że zewnętrznym aspektom strategii UE 2020 należy poświęcić więcej uwagi; wzywa Komisję do szerszego i bardziej wszechstronnego podejścia w działaniach zewnętrznych zgodnie z unijną koncepcją spójności politycznej na rzecz rozwoju; wzywa Komisję, aby wykorzystywała swoją strategię handlową dla UE 2020 do propagowania podstawowych wartości Unii, takich jak upowszechnianie praw człowieka, demokracji, rządów prawa i podstawowych wolności oraz ochrony środowiska naturalnego;

65.  przypomina, że Komisja powinna określić swoją ’strategię handlową dla Europy 2020’ w celu przekształcenia polityki handlowej UE w prawdziwą siłę napędową dla tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju na całym świecie oraz przewidzenia otwartego dialogu na wczesnym etapie z Parlamentem Europejskim i społeczeństwem obywatelskim na temat priorytetów UE na okres po Ad-Dausze, w szczególności, jeżeli chodzi o normy socjalne i środowiskowe oraz reformę WTO;

o
o   o

66.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0053.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności