Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2692(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0349/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.13

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0224

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 53k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Økonomisk governance
P7_TA(2010)0224RC-B7-0349/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 16. juni 2010 om økonomisk governance

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds uformelle møde den 11. februar 2010,

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om EU 2020(1),

–  der henviser til mødet mellem euroområdets stats- og regeringschefer og mødet i Økofinrådet om den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. maj 2010 om styrket samordning af de økonomiske politikker (KOM(2010)0250),

–  der henviser til de seks betænkninger, der blev vedtaget af Økonomi- og Valutaudvalget den 10. maj 2010,

–  der henviser til arbejdet i sit Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at den nuværende finansielle og økonomiske krise viser, at der er behov stærkere økonomisk og monetær governance,

B.  der henviser til, at Europa 2020-strategien bør fremme økonomisk vækst og skabe beskæftigelse, og som henviser til, at faldet på 4 % i BNP, den dalende industriproduktion og det faktum, at over 23 millioner kvinder og mænd er uden arbejde, er en social og økonomisk udfordring,

En europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme til sikring af euroens stabilitet - et første vigtigt skridt

1.  finder, at aftalen indgået den 9. maj 2010 om indførelse en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme med henblik på at hjælpe lande både i og uden for euroområdet i finansielle vanskeligheder, er en vigtig milepæl i Europas historie; beklager, at de politiske beslutningstagere i EU ikke greb afgørende ind på et tidligere tidspunkt på trods af den tiltagende finansielle krise;

2.  minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at Parlamentet skal give sin godkendelse, hvis Kommissionen og Rådet ønsker at anvende den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme i forhold til de internationale kapitalmarkeder;

3.  mener, at aftalen er et vigtigt første skridt mod etableringen af en mere robust og bæredygtig ramme for Den Europæiske Unions økonomiske og monetære politik;

4.  understreger, at de seneste begivenheder viser, at euroområdet har behov for en mere håndfast økonomisk governance, og at en monetær søjle uden en social og økonomisk søjle er dømt til at mislykkes;

Den Europæiske Union skal reformere sit system for økonomisk governance for at være bedre forberedt på fremtidige kriser

5.  understreger, at for at genskabe sund vækst og nå målet om bæredygtig økonomisk udvikling og social samhørighed bør håndteringen af vedvarende og betydelige makroøkonomiske ubalancer og uligheder i konkurrenceevne prioriteres; glæder sig over, at Kommissionen anerkender denne nødvendighed i sin meddelelse om samordning af de økonomiske politikker;

6.  opfordrer derfor den taskforce, der blev oprettet af Det Europæiske Råd i marts 2010, til at øje sit arbejdstempo og med udgangspunkt i fællesskabsmetoden forelægge konkrete forslag om en dybere og bredere økonomisk koordinering inden september 2010;

7.  understreger, at de offentlige finansers langsigtede holdbarhed er af central betydning for stabilitet og vækst; glæder sig over Kommissionens forslag om styrkelse af styringen i euroområdet på mellemlang og lang sigt, som er rettet mod at undgå en gentagelse af den nuværende valutakrise, og deler den opfattelse, at der er behov for mere effektive incitaments- og sanktionsmekanismer i forbindelse med stabilitets- og vækstpagten;

8.  beklager imidlertid, at Kommissionen i sine forslag om økonomisk governance i EU ikke forelægger forslag til løsninger vedrørende en målrettet koordination af den økonomiske politik rettet mod udvikling af en fælles budgetstrategi inden for rammerne af en omfattende Europa 2020-strategi for at genskabe og sikre langsigtede økonomiske vækstrater;

9.  understreger, at bæredygtige offentlige finanser ikke blot kræver en ansvarlig udgiftspolitik, men også en passende og retfærdig beskatning, en mere effektiv skatteinddrivelse af de nationale myndigheder og en mere intensiv bekæmpelse af skatteunddragelse; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at foreslå en række foranstaltninger, der kan hjælpe medlemsstaterne med at genoprette balancen i deres offentlige finanser og finansiere offentlige investeringer ved at tage innovative finansieringsmetoder i anvendelse;

10.  understreger behovet for, at de europæiske tilsynsmyndigheder arbejder tættere sammen både på mikro- og makroniveau for at sikre bedre tilsyn;

11.  mener, at Eurostats beføjelser bør øges, herunder gennem overdragelse af efterforskningsmæssige beføjelser; er af den opfattelse, at let tilgængelige og gennemsigtige statistiske data bør være en forudsætning for at opnå støtte via strukturfondene; er af den opfattelse, at Kommissionen skal påtage sig ansvaret for at evaluere de statistikker, medlemsstaterne leverer;

12.  opfordrer til, at der indføres en europæisk valutafond (EMF), som euroområdelandene skal bidrage til alt efter størrelsen af deres BNP og via bøder, der udregnes i forhold til niveauet for deres uforholdsmæssigt store gæld og underskud; mener, at enhver medlemsstat skal kunne trække på denne valutafond op til det beløb, den allerede har indskudt; mener imidlertid, at et land, hvis det skulle få behov for yderligere ressourcer eller garantier, vil være nødt til at acceptere et skræddersyet reformprogram, og at Kommissionen skal føre tilsyn med gennemførelsen heraf;

13.  anmoder Kommissionen om at udarbejde en makro-økonomisk konsekvensanalyse af pakken af foranstaltninger til bevarelse af den finansielle stabilitet i EU og offentliggøre en meddelelse om muligheden for samt risikoen og fordelene ved udstedelse af eurobonds;

Den Europæiske Union skal reformere sit system for økonomisk governance for at sikre succesrig gennemførelse af sin kommende Europa 2020-strategi

14.  mener, at governancestrukturen i Europa 2020-strategien bør styrkes for at sikre, at målene heri - i modsætning til Lissabonstrategiens mål - nås; beklager derfor dybt, at Kommissionen og Rådet ikke har forelagt forslag i denne henseende, til trods for at Europa-Parlamentet kom med en utvetydig anmodning herom i sin beslutning af 10. marts 2010 om Europa 2020;

15.  understreger betydningen af etableringen af en tættere sammenhæng mellem instrumenterne i stabilitets- og vækstpagten, de makro-økonomiske instrumenter og de nationale EU 2020-reformprogrammer ved at fremlægge disse på en konsekvent måde, hvilket også indebærer bedre muligheder for at sammenligne de nationale budgetter, for så vidt angår forskellige udgiftskategorier; mener, at medlemsstaterne ikke udelukkende bør anskue deres respektive økonomiske politikker som et nationalt anliggende, men også som et fælles anliggende, og at de bør formulere deres politikker herefter; minder medlemsstaterne om den styrkede rolle, som de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker spiller;

16.  finder, at det i stedet for fortsat at anvende den åbne koordinationsmetode inden for den økonomiske politik er nødvendigt med en bredere anvendelse af bindende foranstaltninger, for at den nye strategi kan blive en succes;

17.  mener, at der i Europa 2020-strategien ikke er tilstrækkelig fokus på centrale spørgsmål, som medlemsstaterne skal takle, og understreger, at der er en række store problemer med hensyn til indholdet og forvaltningen af flagskibsinitiativerne og målsætningerne;

18.  gentager sine tidligere opfordringer til en fælles og integreret udviklingsstrategi for Europa, hvori der defineres en langsigtet plan for den økonomiske vækst med henblik på at opbygge en bedre, mere retfærdig og bæredygtig økonomi, der kan give mere velstand for alle;

19.  gentager sin anmodning om at integrere strategier, der overlapper hinanden, som f.eks. Europa 2020-strategien, strategien for bæredygtig udvikling og stabilitets- og vækstpagten; beklager, at Det Europæiske Råd har afvist denne fremgangsmåde og dermed ikke har løst problemet med politisk inkohærens;

20.  mener, at effektiv økonomisk styring indebærer, at Kommissionen tildeles et egentligt og mere omfattende forvaltningsansvar, hvorved den gives mulighed for at anvende de allerede eksisterende værktøjer såvel som de nye værktøjer, som der er skabt grundlag for i Lissabontraktatens artikel 121, 122, 136, 172, 173 og 194, i henhold til hvilke Kommissionen har fået pålagt at samordne reformplaner og foranstaltninger samt fastlægge en fælles strategi;

21.  henstiller indtrængende til Det Europæiske Råd og Kommissionen at vedtage en gulerods- og stokkemetode og anvende håndhævelsesmekanismer inden for rammerne af traktatens artikel 136, såsom økonomiske incitamenter (f.eks. ekstra EU-midler) og sanktioner, der tager sigte på at støtte en udbygget økonomisk governance på EU-plan, og mere specifikt, øget governance som led i Europa 2020-strategien;

22.  mener, at en styrkelse af den økonomiske governance skal gå hånd i hånd med en underbygning af den demokratiske legitimitet af EU's governance, som skal opnås gennem tættere og mere rettidig inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter gennem hele processen; opfordrer navnlig Rådet og Kommissionen til at gøre ordentlig brug af Lissabontraktatens bestemmelser, hvad angår Parlamentets aktive inddragelse i de økonomiske politikker som fastsat i artikel 121, stk. 5 og 6, og opfordrer Kommissionen til at forelægge detaljerede forslag til etablering af en regelmæssig politisk og lovgivningsmæssig interinstitutionel dialog på dette afgørende politikområde;

EU-budgettet og de nationale reformplaner bør være i overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien for at fremme bæredygtig vækst og udvikling

23.  fastholder, at der, hvis Europa 2020-strategien skal være troværdig, er behov for større kompatibilitet og komplementaritet mellem de 27 EU-medlemsstaters nationale budgetter og EU-budgettet; understreger, at EU-budgettet bør spille en større rolle ved at samle ressourcer;

24.  understreger betydningen af langsigtede offentlige og private investeringer i forbindelse med finansieringen af de nødvendige infrastrukturer til gennemførelse af de flagskibsinitiativer, der foreslås i Europa 2020-strategien, og opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag til foranstaltninger til tilpasning af EU's lovgivningsmæssige ramme for at fremme samarbejdet mellem langsigtede investorer;

25.  understreger, at Europa 2020-strategien kun kan være troværdig, hvis den er tilstrækkeligt finansieret, og ønsker en mere ambitiøs tilgang i forbindelse med budgetforslaget for 2011 med henblik på succesfuld gennemførelse af Europa 2020-strategien; beklager, at der i budgetforslaget for 2011 ikke er afsat tilstrækkelige midler til flagskibsprogrammerne i Europa 2020-strategien; understeger, at større involvering af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og mere udbredt anvendelse af offentlig-private partnerskaber (OPP) kan være en effektiv tilgang, men at det ikke er en løsning, der kan anvendes i alle tilfælde; beklager, at hverken Det Europæiske Råd eller Kommissionen har taget dette spørgsmål op;

26.  opfordrer Kommissionen til at gøre nærmere rede for forholdet mellem posterne på EU-budgettet og de relevante mål i Europa 2020-strategien; fastholder, at Kommissionen bør forelægge et forslag inden udgangen på første halvår af 2010 om revision af den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013 for at finde ekstra budgetmidler til gennemførelse af målene i Europa 2020-strategien;

27.  anmoder om yderligere oplysninger om implikationerne for EU-budgettet af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, der blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Økofinrådet den 9.-10. maj 2010;

28.  understreger betydningen af en revision af den nuværende FFR for at bringe den i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005 og med kravene i Lissabontraktaten for at sikre finansieringen af initiativerne i EU 2020-strategien samt de forskellige initiativer, der er blevet og bliver taget, og politiske tilsagn indgået i løbet af den nuværende og den kommende FFR;

29.  understreger kravet om, at EU-budgettet bør afspejle behovet for at finansiere overgangen til en miljømæssigt bæredygtig økonomi;

Europa-Parlamentet anmoder om at blive tættere inddraget i udformningen af de detaljerede Europa 2020-forslag

30.  understreger, at det vil træffe sin afgørelse om retningslinjerne for beskæftigelsen, når det har modtaget et tilfredsstillende svar vedrørende governancestrukturen og den budgetmæssige ramme for Europa 2020-strategien;

31.  understreger, at de årlige politiske henstillinger og advarsler fra Kommissionen om medlemsstaternes overholdelse af Europa 2020-målene bør danne grundlag for Det Europæiske Råds afgørelser; er af den opfattelse, at disse rapporter bør drøftes i Parlamentet inden drøftelserne i Det Europæiske Råd;

o
o   o

32.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0053.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik