Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2730(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0295/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0295/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0225

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 36k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
P7_TA(2010)0225B7-0295/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 με θέμα την ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, τις αρμοδιότητές της, τη σύνθεσή της και τη θητεία της

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 22 Απριλίου και 12 και 20 Μαΐου 2010 με τις οποίες προτείνεται η ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους που τίθενται στη διάθεση της Ένωσης μετά το 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προβλέπεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη θέσπιση αυτή,

–  έχοντας υπόψη την ανάγκη για συλλογή και συντονισμό των γνωμοδοτήσεων των διαφόρων σχετικών επιτροπών και διατύπωση εντολής προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τις διαπραγματεύσεις της με το Συμβούλιο με σκοπό την έγκριση κανονισμού που να περιέχει το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και ίσως τον ορισμό μέτρων στήριξης που πρέπει να ορίζονται σε διοργανική συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη το έργο που έχει αναλάβει η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση και την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στο έργο αυτής της επιτροπής, ειδικά όσον αφορά την παροχή στήριξης σε βιώσιμη και ποιοτική αύξηση της οικονομίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, για να αντιμετωπισθούν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 184 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να ιδρύσει ειδική επιτροπή με το εξής πεδίο αρμοδιοτήτων:

   α) να ορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2013 σε επίπεδο τόσο νομοθετικού έργου όσο και προϋπολογισμού·
   β) να εκτιμήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για να επιτυγχάνει η Ένωση τους στόχους της και να υλοποιεί τις πολιτικές της για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014·
   γ) να ορίσει τη διάρκεια του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
   δ) να προτείνει σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους ως ανωτέρω μία δομή για το μελλοντικό ΠΔΠ, δομή η οποία να δηλώνει τα κύρια πεδία δραστηριότητας της Ένωσης·
   ε) να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές για ενδεικτική χορήγηση πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δαπανών του ΠΔΠ και εντός εκάστου τούτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και την προτεινόμενη δομή·
   στ) να συγκεκριμενοποιήσει τον σύνδεσμο ανάμεσα σε μία αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και μία ανασκόπηση των δαπανών για να παρασχεθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών γερή βάση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με θέμα το νέο ΠΔΠ·

2.  αποφασίζει να ιδρύσει την ειδική επιτροπή για χρονικό διάστημα 12 μηνών από 1ης Ιουλίου 2010 για να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο πριν να παρουσιάσει η Επιτροπή την πρότασή της με ποσοτικά στοιχεία για το προσεχές ΠΔΠ, παρουσίαση που σχεδιάζεται για τον Ιούλιο 2011·

3.  υπενθυμίζει ότι τις συγκεκριμένες δημοσιονομικές και νομοθετικές προτάσεις θα πραγματευθούν οι σχετικές επιτροπές σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Κανονισμού του·

4.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 50 μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου