Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2730(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0295/2010

Ingivna texter :

B7-0295/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/06/2010 - 8.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0225

Antagna texter
PDF 102kWORD 32k
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg
Inrättande av ett särskilt utskott för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 samt sammansättningen av detta
P7_TA(2010)0225B7-0295/2010

Europaparlamentets beslut av den 16 juni 2010 om inrättande av ett särskilt utskott för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 samt fastställande av dess befogenheter, sammansättning och mandatperiod

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 22 april och den 12 och 20 maj 2010 med förslag om att inrätta ett särskilt utskott för de politiska utmaningarna och de budgetmedel som är tillgängliga för unionen efter 2013,

–  med beaktande av artikel 312.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det fastslås att under hela det förfarande som leder till antagandet av budgetramen, ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta antagandet,

–  med beaktande av behovet att samla och samordna yttrandena från olika berörda utskott och att fastställa ett mandat för budgetutskottet för dess förhandlingar med rådet som syftar till ett antagande av en förordning innehållande den kommande fleråriga budgetramen och eventuellt definitionen av de stödåtgärder som ska fastställas i ett interinstitutionellt avtal,

–  med beaktande av det arbete som utförts av parlamentets särskilda utskott för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och behovet av en uppföljning av arbetet i detta utskott, särskilt när det gäller stödet till hållbar och kvalitativ tillväxt och långsiktiga investeringar, i syfte att ta itu med de långsiktiga effekterna av krisen,

–  med beaktande av artikel 184 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att inrätta ett särskilt utskott med följande behörighetsområden:

   a) att fastställa parlamentets politiska prioriteringar för den fleråriga budgetramen efter 2013, både lagstiftnings- och budgetmässigt,
   b) att uppskatta de ekonomiska medel som är nödvändiga för att unionen ska kunna uppnå sina mål och genomföra sin politik för den period som inleds den 1 januari 2014,
   c) att fastställa varaktigheten för nästa fleråriga budgetram,
   d) att föreslå, i enlighet med dessa prioriteringar och mål, en struktur för den kommande fleråriga budgetramen, där huvudområdena för unionens verksamhet anges,
   e) att lägga fram riktlinjer för en vägledande tilldelning av medel mellan och inom den fleråriga budgetramens olika utgiftsrubriker i linje med prioriteringarna och den föreslagna strukturen,
   f) att närmare ange sambandet mellan en reformering av finansieringssystemet för EU-budgeten och en översyn av utgifterna så att budgetutskottet förses med en solid grund för förhandlingarna om den nya fleråriga budgetramen.

2.  Europaparlamentet beslutar att inrätta ett särskilt utskott för en period på tolv månader från den 1 juli 2010 så att ett betänkande kan läggas fram inför parlamentet innan kommissionen presenterar sitt förslag med belopp för nästa fleråriga budgetram som är planerat till juli 2011.

3.  Europaparlamentet påminner om att de specifika budget- och lagstiftningsförslagen kommer att behandlas av de relevanta utskotten i enlighet med bilaga VII till arbetsordningen.

4.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska ha 50 ledamöter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy