Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0132(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0102/2010

Esitatud tekstid :

A7-0102/2010

Arutelud :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0227

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 37k
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) ***I
P7_TA(2010)0227A7-0102/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti muutmise kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0491);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikleid 44 ja 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0170/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikleid 50 ja 114;

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(1);

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. veebruari 2010. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0102/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 19, 26.1.2010, lk 1.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. juunil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/.../EL, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti muutmise kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele
P7_TC1-COD(2009)0132

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2010/73/EL) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika