Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0132(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0102/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0102/2010

Keskustelut :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0227

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 39k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen) ***I
P7_TA(2010)0227A7-0102/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0491),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0170/2009),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 50 ja 114 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. helmikuuta 2010 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0102/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 19, 26.1.2010, s. 1.
(2) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/.../EU antamiseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta
P7_TC1-COD(2009)0132

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2010/73/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö