Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0102/2010

Ingivna texter :

A7-0102/2010

Debatter :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0227

Antagna texter
PDF 198kWORD 30k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I
P7_TA(2010)0227A7-0102/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0491),

–  med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 44 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0170/2009),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 februari 2010(2),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0102/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 19, 26.1.2010, s. 1.
(2) Ännu ej offentliggjord i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 juni 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/.../EU om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
P7_TC1-COD(2009)0132

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2010/73/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy