Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0116(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0119/2010

Indgivne tekster :

A7-0119/2010

Forhandlinger :

PV 17/06/2010 - 5
CRE 17/06/2010 - 5

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0228

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 48k
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
Dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) ***I
P7_TA(2010)0228A7-0119/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003 (KOM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0406),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0124/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. marts 2010(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0119/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1984/2003
P7_TC1-COD(2009)0116

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 640/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik