Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0116(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0119/2010

Esitatud tekstid :

A7-0119/2010

Arutelud :

PV 17/06/2010 - 5
CRE 17/06/2010 - 5

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0228

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 48k
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I
P7_TA(2010)0228A7-0119/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003 (KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0406);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0124/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 43 lõiget 2;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. märtsi 2010. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0119/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. juunil 2010, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2010, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003
P7_TC1-COD(2009)0116

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 640/2010) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika