Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2728(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0375/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0375/2010

Keskustelut :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 39k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Unionin tilastotietojen laatu ja komission tarkastusvaltuuksien lisääminen (Eurostat)
P7_TA(2010)0230B7-0375/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 unionin tilastotietojen laadusta ja komission (Eurostatin) tarkastusvaltuuksien lisäämisestä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0053),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2005)00712005/0013(CNS)),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 31. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon (CON/2010/28),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Kreikan julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevista tilastoista (KOM(2010)0001),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0227/2009),

–  ottaa huomioon komissiolle 4. kesäkuuta 2010 esitetyn kysymyksen unionin tilastotietojen laadusta ja komission (Eurostatin) tarkastusvaltuuksien lisäämisestä (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissiolla (Eurostatilla) ei ole ollut tarvittavia tarkastusvaltuuksia Euroopan tilastojen laadun parantamiseksi,

B.  toteaa viimeaikaisten tapahtumien osoittaneen, että luotettavien tietojen saamiseksi tarvitaan ehdottomasti toimiva tilastojärjestelmä; katsoo, ettei ole ollut poliittista tahtoa noudattaa yhteisiä sääntöjä ja edistyä aidosti tilastojen hallinnan tehostamisessa,

C.  ottaa huomioon, että Kreikan tapaus on selvä osoitus unionin julkisen talouden tilastojen heikosta laadusta: vuodesta 2005 ei ole edistytty tarpeeksi Kreikan julkisen talouden tilastotietojen laatutason saattamisessa muiden jäsenvaltioiden tasolle,

D.  ottaa huomioon, että jo vuonna 2005 esitetyssä komission ehdotuksessa kehotettiin antamaan komissiolle (Eurostatille) tarkastusvaltuuksia ja sopimaan yhteisesti tilastotietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista,

E.  ottaa huomioon, että useat keskeiset jäsenvaltiot vastustivat vuonna 2005 Eurostatin valtuuksien lisäämistä, vaikka jo tuolloin oli riittävästi näyttöä siitä, että säännöt ja niiden täytäntöönpano olivat puutteelliset,

F.  ottaa huomioon yhteisymmärryksen siitä, että nykytilanteessa on parantamisen varaa ja että komissio (Eurostat) tarvitsee laajemmat tarkastusvaltuudet; katsoo, että varsinkaan neuvostossa ei näytä olevan poliittista tahtoa toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä komission (Eurostatin) valtuuksien lisäämiseksi,

G.  toteaa, että kattavan ja yksityiskohtaisen yleiskuvan saamiseksi kansallisista tilastoista ei ole riittävästi henkilöstöä ja että tähän ongelmaan on puututtava sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla,

H.  katsoo osoitetuksi, että on erittäin tärkeää saada luotettavaa tietoa sosiaaliturvarahastoista, sairaaloiden maksuviiveistä ja hallitusten ja valtiollisten yritysten välisistä liiketoimista,

1.  kehottaa neuvostoa varmistamaan, että tilastoasioissa annettuja poliittisia sitoumuksia noudatetaan, sekä hyväksymään täysimääräisesti komission ehdotuksen (KOM(2010)0053) ja EKP:n ja parlamentin siihen esittämät tarkistukset;

2.  kehottaa neuvostoa vahvistamaan komission (Eurostatin) roolia ja riippumattomuutta;

3.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita hyväksymään, että komissiolle (Eurostatille) annetaan valtuudet suorittaa jäsenvaltioissa yllätystarkastuksia tilastotietojen varmentamiseksi;

4.  pitää komission ehdotusta Kreikan tapauksen valossa vähimmäistoimena; korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksia olisi lisättävä ja että raportointiin olisi sisällyttävä yksityiskohtia aiemmista taseen ulkopuolisista toimista;

5.  kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan kaikenlaisten taseen ulkopuolisten velkarakenteiden käytön; kehottaa komissiota ehdottamaan sitovia oikeudellisia toimia, joilla velvoitetaan jäsenvaltiot lopettamaan kaikenlaisten taseen ulkopuolisten velkarakenteiden käyttö;

6.  kehottaa komissiota esittämään, millaisia valtuuksia ja kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan kansallisten tilastotietojen aidon ja tehokkaan valvonnan varmistamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

7.  panee merkille, että jäsenvaltioilla on taipumus pitää taseidensa ulkopuolella tietyt sitoumukset, erityisesti tulevat maksut, jotka liittyvät julkisen sektorin eläkkeisiin ja yksityisen sektorin kanssa tehtäviin pitkäaikaisiin sopimuksiin julkisten laitosten vuokraamisesta tai käytettäväksi antamisesta; vaatii ratkaisua, jolla varmistetaan tällaisten sitoumusten esittäminen johdonmukaisesti ja avoimesti kansallisissa tilastoissa;

8.  kehottaa EKP:tä tekemään tiivistä yhteistyötä komission (Eurostatin) kanssa, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden tilastojen yhdenmukaisuus;

9.  kehottaa komissiota (Eurostatia) tekemään kaikkensa menetelmäteknisten heikkouksien ja hallinnollisten ongelmien välttämiseksi, jotta missään jäsenvaltiossa ei syntyisi enää Kreikan kaltaista tilannetta;

10.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle (Eurostatille) julkisen talouden tiedot standardoitujen ja kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpitomenetelmien pohjalta;

11.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että komissio (Eurostat) ja kansalliset tilastolaitokset saavat tarvittavat valtuudet ja resurssit tarkistaa toimitetut tiedot;

12.  kehottaa euroalueeseen kuuluvia ja sen jäsenyyttä hakeneita jäsenvaltioita sallimaan EKP:n osallistua yllätystarkastuksiin ja antamaan sen henkilöstölle oikeuden tutustua jäsenvaltioiden tietoihin;

13.  kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään tilastotietojen tuotantoa ja keräämistä koskevat selkeät vastuut; katsoo, että komission (Eurostatin) työtä varten on oltava selkeät kansalliset vastuut, myös henkilökohtaiset vastuut;

14.  kehottaa komissiota tehostamaan Euroopan tilastoalan käytännesääntöjen täytäntöönpanoa, koska niillä voidaan lisätä kansallisten tilastolaitosten ja komission (Eurostatin) riippumattomuutta, luotettavuutta ja vastuullisuutta ja niiden tavoitteena on edistää parhaiden kansainvälisten tilastoperiaatteiden, -menetelmien ja -käytäntöjen soveltamista kaikessa Euroopan tilastotuotannossa tilastojen laadun optimoimiseksi;

15.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita hyväksymään varauksitta säännöllisen vuoropuhelun ja komission (Eurostatin) perusteelliset tarkastusvierailut, jotta voidaan tehostaa ilmoitettujen tietojen seurantaa ja varmistaa pysyvästi tietojen laatu;

16.  kehottaa neuvostoa lisäämään tukea OLAFille, jolla on parlamentin mielestä keskeinen rooli Euroopan unionin taloudellisten etujen ja siten EU-kansalaisten etujen suojaamisessa sekä tärkeä rooli unionin toimielinten maineen ylläpitämisessä; katsoo, että olisi laadittava henkilöstöresurssistrategia, jolla lisätään henkilöstön määrää ja varmistetaan sen nykyisen korkean tason säilyminen;

17.  kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan käyttöä riippumattomana neuvonantajana; katsoo, että lautakunta voisi avustaa komissiota (Eurostatia) jäsenvaltioihin suuntautuvilla tarkastuskäynneillä;

18.  korostaa, että tarkat tilastot ja Eurostatille toimitettujen aggregaattitietojen luotettavuuden varmentaminen ovat tärkeitä edellytyksiä tehostetun valvonnan toteuttamisessa;

19.  korostaa, että Eurostatin valtuuksia olisi lisättävä;

20.  katsoo, että avointen tilastotietojen toimittamisesta olisi tehtävä rakennerahastovarojen saamisen ehto;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Eurooppa-neuvostolle, euroryhmän puheenjohtajalle ja Euroopan keskuspankille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö