Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2728(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0375/2010

Ingediende teksten :

B7-0375/2010

Debatten :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Stemmingen :

PV 17/06/2010 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0230

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 39k
Donderdag 17 juni 2010 - Straatsburg
Kwaliteit van statistische gegevens
P7_TA(2010)0230B7-0375/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2010 over de kwaliteit van statistische gegevens in de Unie en uitgebreidere boekhoudcontrolebevoegdheden voor de Commissie (Eurostat)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0053),

–  gezien het voorstel van de Commissie (COM(2005)00712005/0013(CNS)),

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank (ECB), uitgebracht op 31 maart 2010 (CON/2010/28),

–  gezien het verslag van de Commissie over de Griekse overheidsschuld en statistische gegevens over schulden (COM(2010)0001),

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0227/2009),

–  gezien de vraag van 4 juni 2010 aan de Commissie over de kwaliteit van statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden voor de Commissie (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–  gelet op artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Commissie (Eurostat) tot dusver niet over de noodzakelijke onderzoekbevoegdheden beschikte om de kwaliteit van de Europese statistische gegevens te verbeteren,

B.  overwegende dat recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat een goed functionerend statistisch system een voorwaarde voor betrouwbare gegevens vormt; overwegende dat het heeft ontbroken aan de politieke wil om aan de gemeenschappelijke regels te voldoen en werkelijke vooruitgang te bereiken naar een sterkere sturing op het gebied van statistische gegevens,

C.  overwegende dat het geval van Griekenland een duidelijke illustratie vormt van het ontbreken van betrouwbare fiscale statistische gegevens in de Unie: gebleken is dat er sinds 2005 niet voldoende vooruitgang is geweest om de kwaliteit van de Griekse belastinggegevens op het niveau te krijgen dat door de andere lidstaten wordt bereikt;

D.  overwegende dat in het voorstel van de Commissie van 2005 al gevraagd werd om meer controlebevoegdheden voor de Commissie (Eurostat) op boekhoudgebied en om gemeenschappelijk vastgestelde minimum normen waaraan statistische gegevens moeten voldoen,

E.  overwegende dat in 2005 een aantal vooraanstaande lidstaten tegen een vergroting van de bevoegdheden van Eurostat was, hoewel er reeds duidelijke aanwijzingen waren dat de voorschriften en hun uitvoering ontoereikend waren,

F.  overwegende dat de overheersende opvatting bestaat dat de huidige situatie verbetering behoeft en dat de Commissie (Eurostat) over meer onderzoekbevoegdheden moet beschikken; overwegende dat de indruk bestaat dat er, vooral binnen de Raad, een gebrek aan politieke wil bestaat om de nodige stappen naar een versterking van de bevoegdheden van de Commissie (Eurostat) te doen,

G.  overwegende dat er duidelijke een gebrek is aan het nodige personeel om een uitgebreid en gedetailleerd overzicht samen te stellen van de nationale statistische gegevens – een probleem dat zowel op EU-niveau als op nationaal niveau moet worden aangepakt,

H.  overwegende dat gebleken is dat betrouwbare gegevens over socialezekerheidsfondsen, achterstallige betalingen van ziekenhuizen en transacties tussen overheden en particuliere ondernemingen van cruciaal belang zijn,

1.  verzoekt de Raad ervoor te zorgen dat politieke initiatieven op het gebied van de statistiek gehonoreerd worden en volledig akkoord te gaan met het voorstel van de Commissie (COM(2010)0053) en de desbetreffende door de ECB en het Parlement ingediende amendementen;

2.  doet een beroep op de Raad tot versterking van de rol en onafhankelijkheid van de Commissie (Eurostat);

3.  wenst dat de Raad en de lidstaten accepteren dat de Commissie (Eurostat) de bevoegdheid moet krijgen in de lidstaten ter verificatie van statistische gegevens onaangekondigde inspecties uit te voeren;

4.  beschouwt het Commissievoorstel als het minimum dat in het licht van de kwestie Griekenland vereist is; benadrukt dat de verslagleggingverplichtingen in alle lidstaten gehandhaafd moeten worden en dat de verslaggeving ook nadere gegevens dient te omvatten van eventuele eerdere administratieve verrichtingen buiten de balans om;

5.  doet een beroep op de lidstaten een einde te maken aan het gebruik van alle soorten niet op de jaarbalans verschijnende schuldenstructuren; verzoekt de Commissie bindende wettelijke maatregelen te nemen die lidstaten ertoe verplichten een einde te maken aan het gebruik van alle soorten niet op de jaarbalans verschijnende schuldenstructuren;

6.  wenst dat de Commissie duidelijk maakt welke bevoegdheden en welk personeel zij nodig heeft voor het uitvoeren van een doeltreffend en daadwerkelijk toezicht op de nationale statistische gegevens op de middellange en lange termijn;

7.  wijst op de tendens onder de lidstaten om bepaalde passiva buiten hun jaarbalans te houden, met name waar het gaat om toekomstige betalingen die nodig zijn op grond van overheidspensioenen en langlopende contracten met de particuliere sector voor de lease of verstrekking van openbare faciliteiten; dringt aan op een oplossing die voor een consequente en open vermelding van dergelijke passiva in nationale statistieken zorgt;

8.  verlangt dat de ECB nauw met de Commissie (Eurostat) samenwerkt om toe te zien op een consequente inhoud van de statistische gegevens van de lidstaten;

9.  vraagt de Commissie (Eurostat) alles in het werk te stellen om te voorkomen dat methodologische tekortkomingen en onbevredigende administratieve problemen, zoals in het geval van Griekenland, opnieuw in enige lidstaat de kop opsteken;

10.  vraagt de Raad en de lidstaten de Commissie (Eurostat) gegevens over de overheidsfinanciën te verstrekken die gebaseerd zijn op een gestandaardiseerde en internationaal geaccepteerde berekeningsmethode;

11.  vraagt de lidstaten de Commissie (Eurostat) en de nationale instellingen voor de statistiek de nodige toegangsfaciliteiten en financiële middelen ter beschikking te stellen om werkelijke controles op de onderliggende gegevens mogelijk te maken;

12.  vraagt de lidstaten die reeds lid zijn van de eurozone of het lidmaatschap daarvan hebben aangevraagd de ECB toe te staan deel te nemen aan de onaangekondigde inspecties en het personeel van deze bank de bevoegdheid te geven toegang tot alle gewenste statistische gegevens te kunnen verlangen;

13.  vraagt de lidstaten duidelijke verantwoordelijkheden vast te stellen in verband met de productie en compilatie van statistische gegevens; duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden, waaronder persoonlijke, zijn een noodzakelijke eis voor de werkzaamheden van de Commissie (Eurostat);

14.  verzoekt de Commissie om een strakkere uitvoering van de Praktijkcode voor Europese statistiek, waarmee een versterking wordt bereikt van de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale instellingen voor de statistiek en van de Commissie (Eurostat), teneinde de toepassing van de beste internationale statistische principes, methoden en praktijken door alle producenten van Europese statistische gegevens te bevorderen, zodat hun kwaliteit zo goed mogelijk wordt;

15.  wenst dat de Raad en de lidstaten onvoorwaardelijk erkennen dat er behoefte is aan een regelmatig plaatsvindende dialoog met en diepgaande controlebezoeken door de Commissie (Eurostat) ter verbetering van de controle op de verstrekte gegevens en om van een permanente kwaliteit van de gegevens verzekerd te zijn;

16.  dringt er bij de Raad op aan meer steun te geven aan de werkzaamheden van OLAF, die door het Parlement gezien wordt als essentiële factor bij de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en – uit dien hoofde – van de burgers van de Europese Unie, en bovendien als voorname verdediger van de reputatie van de Europese instellingen; is daarom van mening dat er nagedacht moet worden over een personeelsbeleid waarbij meer personeel wordt aangenomen en de huidige voor het personeel geldende hoge kwaliteitsnormen gehandhaafd blijven;

17.  vraagt de Commissie en de Raad de Europese adviescommissie voor statistische governance nauwer als onafhankelijk adviseur bij de zaken te betrekken; deze adviescommissie zou de Commissie (Eurostat) wellicht bij haar bezoeken aan de lidstaten terzijde kunnen staan;

18.  benadrukt dat nauwkeurige statistische gegevens en een betere verificatie van de betrouwbaarheid van de aan Eurostat geleverde totale hoeveelheid gegevens essentieel zijn, wil een verbeterd toezicht doeltreffend functioneren;

19.  benadrukt dat de bevoegdheden van Eurostat moeten worden uitgebreid;

20.  is van mening dat open en transparante statistische informatie een noodzakelijke voorwaarde moet zijn om toegang te hebben tot structuurfondsen;

21.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Raad, de voorzitter van de Eurogroep en de Europese Centrale Bank.

Juridische mededeling - Privacybeleid