Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2728(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0375/2010

Predkladané texty :

B7-0375/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0230

Prijaté texty
PDF 206kWORD 49k
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg
Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostatu)
P7_TA(2010)0230B7-0375/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o kvalite štatistických údajov v Únii a posilnených kontrolných právomociach Komisie (Eurostatu)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2010)0053),

–  so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)00712005/0013(CNS)),

–  so zreteľom na stanovisko vydané Európskou centrálnou bankou dňa 31. marca 2010 (CON/2010/28),

–  so zreteľom na správu Komisie o štatistike gréckeho deficitu verejných financií a dlhu (KOM(2010)0001),

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0227/2009),

–  so zreteľom na otázku zo 4. júna 2010 adresovanú Komisii o kvalite štatistických údajov v Únii a posilnených kontrolných právomociach Komisie (Eurostatu) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia (Eurostat) doteraz nemala potrebné vyšetrovacie právomoci na zlepšenie kvality európskej štatistiky,

B.  keďže nedávne udalosti ukázali, že riadne fungujúci štatistický systém je predpokladom pre spoľahlivé údaje; keďže chýbala politická vôľa dodržiavať spoločné pravidlá a vytvárať skutočný pokrok smerom k dôraznejšej štatistickej správe,

C.  keďže prípad Grécka je jasnou ilustráciou chýbajúcej kvality fiškálnej štatistiky v Únii: tento prípad naznačuje, že pokrok od roku 2005 nebol dostačujúci na to, aby sa kvalita gréckych fiškálnych údajov dostala na úroveň dosahovanú inými členskými štátmi,

D.  keďže už návrh Komisie z roku 2005 požadoval viac právomocí vo forme auditu pre Komisiu (Eurostat) a spoločne odsúhlasené minimálne štandardy pre štatistické údaje,

E.  keďže v roku 2005 niektoré kľúčové členské štáty vyjadrili nesúhlas s posilnením právomocí Eurostatu napriek už jasným dôkazom, že pravidlá a ich presadzovanie boli neprimerané,

F.  keďže sa všeobecne uznáva, že súčasná situácia sa musí zlepšiť a že Komisii (Eurostatu) sa musí zveriť väčšia vyšetrovacia právomoc; keďže sa zdá, že chýba politická vôľa, najmä v Rade, aby sa podnikli potrebné kroky na posilnenie právomocí Komisie (Eurostatu),

G.  keďže evidentne chýbajú ľudské zdroje potrebné na uskutočňovanie komplexného a podrobného preskúmavania národných štatistických údajov, čo predstavuje problém, ktorý sa musí riešiť na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni,

H.  keďže sa ukázalo, že spoľahlivé údaje o prostriedkoch sociálneho zabezpečenia, nedoplatkoch v súvislosti s nemocnicami a transakciách medzi vládami a verejnými podnikmi majú kľúčový význam,

1.  vyzýva Radu, aby zabezpečila, že politické kroky v oblasti štatistiky sa budú zachovávať, a aby v plnej miere prijala návrh Komisie (KOM(2010)0053) a príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené ECB a Parlamentom;

2.  vyzýva Radu, aby posilnila úlohu a nezávislosť Komisie (Eurostatu);

3.  vyzýva Radu a členské štáty, aby súhlasili s tým, že by sa Komisii (Eurostatu) mali prideliť právomoci na vykonávanie neohlásených inšpekcií v členských štátoch na preverovanie štatistických údajov;

4.  zdôrazňuje, pokiaľ ide o návrh Komisie v súvislosti s potrebným minimom z dôvodu prípadu Grécka, že povinnosti vykazovania údajov sa musia posilniť vo všetkých členských štátoch a že vykazovanie musí obsahovať podrobnosti o akýchkoľvek predošlých mimosúvahových aktivitách;

5.  vyzýva členské štáty, aby prestali používať mimosúvahové dlhové štruktúry akéhokoľvek druhu; vyzýva Komisiu, aby navrhla záväzné právne opatrenia, aby mali členské štáty povinnosť ukončiť prax používania mimosúvahových dlhových štruktúr akéhokoľvek druhu;

6.  vyzýva Komisiu, aby stanovila, aké právomoci a ľudské zdroje potrebuje na uskutočňovanie účinného a skutočného monitorovania národných štatistík zo strednodobého a dlhodobého hľadiska;

7.  upozorňuje, že členské štáty majú tendenciu uchovávať určité záväzky mimo svojich súvah, najmä pokiaľ ide o budúce platby vyžadované v súvislosti s dôchodkami pre verejný sektor a dlhodobými zmluvami so súkromným sektorom na lízing alebo poskytovanie služieb verejných zariadení; požaduje riešenie, ktoré zabezpečí ucelené a dostupné zverejňovanie týchto záväzkov v národných štatistikách;

8.  vyzýva ECB, aby úzko spolupracovala s Komisiou (Eurostatom) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť štatistík členských štátov;

9.  vyzýva Komisiu (Eurostat), aby vyvinula všetko úsilie na zabránenie tomu, aby sa opäť ako v prípade Grécka objavili metodické nedostatky a neuspokojujúce administratívne problémy v akomkoľvek členskom štáte;

10.  vyzýva Radu a členské štáty, aby poskytovali Komisii (Eurostatu) údaje o verejných financiách vychádzajúce zo štandardizovaných a medzinárodne uznávaných účtovných metód;

11.  vyzýva členské štáty, aby Komisii (Eurostatu) a vnútroštátnym štatistickým inštitúciám umožnili prístup a poskytli zdroje na uskutočňovanie skutočných kontrol príslušných podkladových údajov;

12.  vyzýva členské štáty, ktoré sú členmi eurozóny alebo žiadajú o členstvo v eurozóne, aby umožnili ECB zúčastňovať sa neohlásených previerok a udelili jej personálu právomoc prístupu k akýmkoľvek svojim štatistikám;

13.  vyzýva členské štáty, aby vymedzili jasné oblasti zodpovednosti, pokiaľ ide tvorbu a zostavovanie štatistických údajov; konštatuje, že jasné oblasti zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni, vrátane personálnej zodpovednosti, sú potrebným predpokladom pre prácu Komisie (Eurostatu);

14.  vyzýva Komisiu, aby sprísnila uplatňovanie Kódexu európskej štatistiky, ktorý posilňuje nezávislosť, integritu a zodpovednosť národných štatistických úradov a Komisie (Eurostatu), s cieľom podporovať uplatňovanie najlepších medzinárodných štatistických zásad, metód a postupov všetkými tvorcami európskej štatistiky, aby sa tak optimalizovala jej kvalita;

15.  vyzýva Radu a členské štáty, aby bezvýhradne uznali potrebu pravidelného dialógu a hĺbkových monitorovacích návštev zo strany Komisie (Eurostatu), aby sa posilnilo monitorovanie vykazovaných údajov a poskytla trvalá záruka kvality údajov;

16.  vyzýva Radu, aby zvýšila podporu činnosti úradu OLAF, ktorý Parlament považuje za nevyhnutne dôležitý pre ochranu finančných záujmov Európskej únie, a tým aj jej občanov, a zároveň vyzdvihuje jeho významnú úlohu pre udržiavanie dobrého mena európskych inštitúcií; domnieva sa preto, že by sa mala vypracovať stratégia ľudských zdrojov, na základe ktorej sa zvýši počet zamestnancov a zabezpečí zachovanie aktuálnej vysokej úrovne kvality ľudských zdrojov;

17.  vyzýva Komisiu a Radu, aby užšie zapojila Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky ako nezávislého poradcu; poradné grémium môže pomáhať Komisii (Eurostatu) počas návštev v členských štátoch;

18.  zdôrazňuje, že presná štatistika a zlepšené overovanie spoľahlivosti súhrnných údajov poskytovaných Eurostatu sú nevyhnutným predpokladom na to, aby bol akýkoľvek zlepšený dohľad účinný;

19.  zdôrazňuje, že by sa mali posilniť právomoci Eurostatu;

20.  domnieva sa, že dostupné a transparentné štatistické informácie by mali byť predpokladom pre prístup k podpore zo štrukturálnych fondov;

21.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej rade, predsedovi Euroskupiny a prezidentovi Európskej centrálnej banky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia