Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0343/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0343/2010

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 19
CRE 15/06/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0233

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 52k
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Αθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών
P7_TA(2010)0233B7-0343/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισμό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αθλητισμό(2),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (COM(2007)0391),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2005 του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 10ης Μαρτίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με τον αθλητισμό, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών (O-0032/2010 – B7-0308/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες των διευθυντικών οργάνων του ποδοσφαίρου να ρυθμίσουν το θέμα των μάνατζερ των ποδοσφαιριστών, στην ανάγκη με την υποβολή πρότασης οδηγίας σχετικά με τους εν λόγω μάνατζερ·

2.  χαιρετίζει την «μελέτη για τους μάνατζερ των αθλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», την εκπόνηση της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή και τα αποτελέσματα της οποίας είναι τώρα διαθέσιμα·

3.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τα ευρήματα της μελέτης όσον αφορά εγκληματικές δραστηριότητες που συμβαίνουν σε συνάρτηση με τον αθλητισμό, με αναφορά επεισοδίων στα οποία ο αθλητισμό πλήττεται από το οργανωμένο έγκλημα σε σύνδεση με τις δραστηριότητες των μάνατζερ των αθλητών· πιστεύει ότι η ανάπτυξη αυτή είναι επιζήμια για την εικόνα και την ακεραιότητα του αθλητισμού και, σε τελική ανάλυση, για το ρόλο του στην κοινωνία·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το πόρισμα της μελέτης σύμφωνα με το οποίο οι μάνατζερ των αθλητών έχουν κεντρικό ρόλο στις οικονομικές ροές, οι οποίες συχνά δεν είναι διαφανείς, πράγμα που τους κάνει επιρρεπείς σε παράνομες δραστηριότητες· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες ορισμένων συλλόγων και διευθυντικών φορέων για αύξηση της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

5.  παρατηρεί ότι η μελέτη επισημαίνει την εγγενή αδιαφάνεια των συστημάτων μεταγραφών, ιδίως στα ομαδικά αθλήματα, γεγονός που οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μάνατζερ, καθώς και οι σύλλογοι και οι παίκτες·

6.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευάλωτη θέση των νεαρών ποδοσφαιριστών και τον κίνδυνο να πέσουν θύματα διακίνησης ανθρώπων·

7.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των μάνατζερ των ποδοσφαιριστών και των συλλόγων, ιδίως απέναντι στους νεαρούς παίκτες και κατά συνέπεια καλεί και τα δύο μέρη να αναλάβουν την ευθύνη αυτή, ιδίως όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση νέων ποδοσφαιριστών·

8.  υπογραμμίζει το πόρισμα της μελέτης σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μάνατζερ που έχουν θεσπιστεί από τις αθλητικές ομοσπονδίες αποβλέπουν κατά βάση στον έλεγχο της πρόσβασης στο επάγγελμα και τη ρύθμιση της άσκησής του, αλλά ότι αυτά τα όργανα έχουν περιορισμένες μόνο εποπτικές αρμοδιότητες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων, δεδομένου ότι στερούνται το οποιοδήποτε μέσο ελέγχου ή άμεσης δράσης απέναντι σε μάνατζερ αθλητών που δεν έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους φορείς, ενώ επίσης δεν δικαιούνται να επιβάλλουν αστικές ή ποινικές κυρώσεις·

9.  συμφωνεί με τους διευθυντικούς φορείς του αθλητισμού και τους συμφεροντούχους του αθλητισμού ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του αθλητισμού και των συμμετεχόντων στον αθλητισμό·

10.  πιστεύει ότι η κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος αδειών της FIFA για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών, χωρίς να συγκροτηθεί ένα ισχυρό εναλλακτικό σύστημα, δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τους μάνατζερ των ποδοσφαιριστών·

11.  χαιρετίζει τις προσπάθειες των διευθυντικών φορέων του αθλητισμού για μεγαλύτερη διαφάνεια και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ροών·

12.  ζητεί από το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες συντονισμού του στην καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες των μάνατζερ ποδοσφαιριστών, μεταξύ των οποίων είναι η νομιμοποίηση προσόντων από παράνομες δραστηριότητες, οι προσυμφωνημένες αθλητικές συναντήσεις και η διακίνηση ανθρώπων·

13.  υπενθυμίζει την προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση T-193/02 στην οποία το Πρωτοδικείο απεφάνθη ότι καταρχήν η ρύθμιση των δραστηριοτήτων των μάνατζερ των αθλητών, η οποία συνιστά αστυνόμευση οικονομικής δραστηριότητας και άπτεται των θεμελιωδών ελευθεριών, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών·

14.  υπενθυμίζει ότι στην ίδια απόφαση το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι ομοσπονδίες όπως η FIFA δικαιούνται να ρυθμίζουν το επάγγελμα των μάνατζερ, στο βαθμό που στόχος της ρύθμισης είναι να αυξηθούν τα επαγγελματικά και τα δεοντολογικά πρότυπα στις δραστηριότητες των μάνατζερ με στόχο να προστατευθούν οι παίκτες και εφόσον η ρύθμιση δεν δρα εναντίον του ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι συλλογικά οι μάνατζερ δεν είναι οργανωμένοι σε επαγγελματικό επίπεδο και ότι το επάγγελμα υπόκειται σε ελάχιστες ρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών·

15.  είναι πεπεισμένο ότι σε περιβάλλον διαμεθοριακών δραστηριοτήτων και ποικίλων εθνικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στον αθλητισμό, η αποτελεσματικότητα του ελέγχου και η επιβολή των κυρώσεων μπορούν να πραγματωθούν μόνο με κοινές προσπάθειες των διευθυντικών οργάνων του αθλητισμού και των δημόσιων αρχών·

16.  παρατηρεί ότι ενώ οι δραστηριότητες των μάνατζερ υφίστανται εκτεταμένη ρύθμιση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο από τα αθλητικά όργανα σε ορισμένους κλάδους, πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις για το ζήτημα των μάνατζερ αθλητών·

17.  πιστεύει ότι, εάν ληφθεί υπόψη η πολύ μεγάλη πολυμορφία των κανονισμών που έχουν εφαρμογή στις δραστηριότητες των μάνατζερ αθλητών, απαιτείται μια συνεκτική πανενωσιακή προσέγγιση έτσι ώστε να αποφευχθούν «παραθυράκια» λόγω ασαφών ρυθμίσεων και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των μάνατζερ·

18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενωσιακή πρωτοβουλία σχετικά με τις δραστηριότητες των μάνατζερ ποδοσφαιριστών, η οποία πρέπει να αποσκοπεί σε:

   αυστηρά πρότυπα και κριτήρια εξέτασης προτού οποιοσδήποτε λάβει την άδεια να δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστή,
   διαφάνεια στις συναλλαγές των μάνατζερ,
   απαγόρευση της αμοιβής μάνατζερ ποδοσφαιριστών σχετικά με τις μεταγραφές ανηλίκων,
   ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για τα συμβόλαια των μάνατζερ,
   αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και πειθαρχικό σύστημα,
   καθιέρωση πανενωσιακού «συστήματος αδειών μάνατζερ» και μητρώου μάνατζερ,
   τερματισμό της «διπλής αντιπροσώπευσης»,
   κλιμακωτές αμοιβές εξαρτώμενες από την εκπλήρωση του συμβολαίου·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 27 E, 31.1.2008, σ. 232.
(2) ΕΕ C 271 E, 12.11.2009, σ. 51.
(3) Υπόθεση T-193/02, Laurent Piau κατά Επιτροπής, Συλλογή 2005, σ. I-29.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου