Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2709(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0296/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0234

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 47k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
EU:n ja Venäjän huippukokouksen päätelmät
P7_TA(2010)0234RC-B7-0296/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 EU–Venäjä-huippukokouksen (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta 2010) päätelmistä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(1) ja vuonna 2008 käynnistetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–  ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyöhön ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin (neljä yhteistä toiminnan aluetta),

–  ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista, erityisesti 12. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Tukholmassa 18. marraskuuta 2009 pidettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmisteluista(2), 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä(3) ja 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä(4),

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyssä EU:n ja Venäjän välisessä huippukokouksessa allekirjoitetut sopimukset ja yhteiset julistukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU on edelleen sitoutunut syventämään ja kehittämään entisestään EU:n ja Venäjän suhteita, mistä on osoituksena EU:n määrätietoinen sitoutuminen uuden puitesopimuksen neuvottelemiseen, jotta EU:n ja Venäjän suhteita voidaan kehittää edelleen,

B.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Venäjällä, joka on YK:n turvallisuusneuvoston jäsen, on yhteinen vastuu maailmanlaajuisen vakauden ylläpitämisestä, ja katsoo, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat erityisen tärkeitä Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta,

C.  katsoo, että EU:n ja Venäjän federaation strategisen kumppanuussopimuksen tekeminen on erittäin tärkeää näiden kahden kumppanin yhteistyön edelleen kehittämisen ja tehostamisen kannalta,

D.  katsoo, että EU:n on tärkeää puhua yhdellä äänellä, osoittaa solidaarisuutta sekä yhtenäisyyttä suhteissaan Venäjän federaatioon ja perustaa kyseiset suhteet keskinäisiin etuihin ja yhteisiin arvoihin,

E.  ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteille on ominaista lisääntynyt keskinäinen riippuvuus, joka edellyttää yhteisiä ponnistuksia ja sitoutumista kestävän kasvun varmistamiseksi,

F.  toteaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä sitoutunut ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteen suojelemiseen ja edistämiseen sekä eurooppalaisten naapureidensa itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän suhteita ovat koetelleet viime vuosina monet vakavat haasteet, etenkin huoli Venäjän demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta,

G.  ottaa huomioon, että Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) vaikuttaisi merkittävästi EU:n ja Venäjän taloussuhteiden kehittymiseen edellyttäen, että Venäjä lupautuu noudattamaan WTO:n sitoumuksia ja velvoitteita täysimääräisesti ja panemaan ne täytäntöön, ja katsoo, että liittyminen valmistaisi tietä osapuolten perusteelliselle ja kattavalle taloudelliselle integroitumissopimukselle, joka perustuu aitoon vastavuoroisuuteen; ottaa huomioon, että Venäjä perusti 1. tammikuuta 2010 tulliliiton Kazakstanin ja Valko-Venäjän kanssa,

H.  toteaa, että Venäjä ja Yhdysvallat allekirjoittivat 8. huhtikuuta 2010 uuden sopimuksen strategisten aseiden vähentämisestä (Start) ja että lähentyminen ydinsulkukysymyksissä ja Iranin kysymyksessä, Lähi-idän rauhanprosessi ja Afganistan/Pakistan osoittavat, että ulko- ja turvallisuussuhteiden eri näkökohdista Venäjän kanssa käytävän keskustelun ilmapiiri on kohentunut,

I.  katsoo, että viisumivapausjärjestelyn käyttöön ottamiselle on olemassa selkeät ja puolueettomat perusteet; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän kansalaisten oikeutettuihin etuihin kuuluu oikeus vapaaseen liikkuvuuteen sekä omissa maissaan että rajojen yli,

1.  vahvistaa uskovansa, että Venäjä on edelleen yksi EU:n tärkeimmistä kumppaneista, jonka kanssa rakennetaan pitkän aikavälin yhteistyötä ja on sitouduttu yhteistoimintaan yhteisten haasteiden parissa noudattaen tasapainoista ja tulossuuntautunutta tarkastelutapaa, joka perustuu demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ja että EU:lla on Venäjän kanssa yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä maailmanlaajuisesti sekä yhteisissä naapurimaissa ja yhteisten naapurimaiden kanssa kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

2.  kehottaa EU:ta ja Venäjää tehostamaan neuvotteluja uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja toistaa kannattavansa lujasti kattavaa, laaja-alaista ja oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka menee pelkkää talousyhteistyötä pidemmälle ja johon kuuluu keskeisenä osana myös demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien sekä perusvapauksien kunnioittaminen; panee merkille sopimuksen nykyaikaistamista koskevasta kumppanuudesta, johon olisi sisällyttävä sekä taloudelliset että yhteiskunnalliset näkökohdat; kannattaa Venäjän talouden ja EU:n ja Venäjän kauppasuhteiden monipuolistamista; kehottaa komissiota ja Venäjän hallitusta täsmentämään nykyaikaistamista koskevaa kumppanuutta; korostaa, että on tarpeen laatia ripeästi konkreettinen työsuunnitelma, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin ja Venäjän neljän yhteisen alueen yhteydessä toistaiseksi saavutetut tulokset; korostaa, että on tärkeää varmistaa oikeuslaitoksen tehokas toiminta ja lujittaa korruption torjuntaa;

3.  pitää myönteisenä luottamuksellisten tietojen suojaa koskevan pöytäkirjan allekirjoittamista sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin yhteistä julistusta Gazasta;

4.  ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että ensimmäinen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen järjestetty EU:n ja Venäjän huippukokous sujui rakentavissa merkeissä ja että asioissa päästiin joiltakin osin eteenpäin;

5.  toistaa tukevansa tavoitteena olevaa Venäjän liittymistä WTO:n jäseneksi, jotta Venäjä voisi houkutella enemmän ulkomaisia sijoituksia ja monipuolistaa talouttaan; katsoo, että Venäjän Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa perustamasta tulliliitosta voi muodostua lisäeste Venäjän liittymiselle WTO:hon; tähdentää, että kaikkien protektionististen toimien kieltäminen on WTO-jäsenyyden edellytys;

6.  pitää myönteisenä sitä, että Venäjä ratifioi äskettäin Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen pöytäkirjan 14 ja toteutti lainsäädäntöuudistuksia valamiehistöoikeudenkäyntien laajentamiseksi koko maahan, mutta ehdottaa saman menettelyn soveltamista myös terrorismisyytteitä käsittelevissä oikeudenkäynneissä; pitää tervetulleena myös kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen vahvistamista ja pitää sitä uutena merkkinä myönteisestä kehityksestä, ja toivoo, että se on aikomusten mukaisesti alku ihmisoikeustilanteen parantamiselle Venäjällä; kehottaa uudelleen Venäjän viranomaisia noudattamaan kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiota;

7.  pitää myönteisenä sopimusta luottamuksellisten tietojen suojasta, koska se helpottaa yhteistyötä kriisinhallinnassa, mutta kehottaa tiedottamaan kattavasti Euroopan parlamentille sopimuksen sisällöstä ja sen soveltamisalasta ja arvioimaan kiireellisesti sitä, kuinka vastavuoroista sopimuksen täytäntöönpano on; kehottaa neuvostoa hyödyntämään tässä tarkoituksessa täysin vuonna 2002 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa tarkoitettua yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan alan erityisvaliokuntaa;

8.  kehottaa neuvostoa ja komissiota kaksinkertaistamaan ponnistelunsa ongelmien ratkaisemiseksi EU:n ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla ja kehottaa osallistumaan käytännön hankkeisiin sekä käyttämään täysimääräisesti uuden naapuruus- ja kumppanuusvälineen ja Interreg-ohjelman määrärahoja rajatylittävään yhteistyöhön sekä panemaan kaikilta osin täytäntöön aiemmin sopimuksen Siperian ylilennoista;

9.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja Venäjän allekirjoittamaan sopimukseen, jolla perustetaan energian toimitusvarmuutta koskeva varhaisvaroitusmekanismi, joka kattaa ilmoituksen, neuvottelun ja täytäntöönpanon, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan yhteistyön tekemistä Venäjän viranomaisten ja energiayhtiöiden kanssa, jotta voidaan välttää viime vuosina tapahtuneiden toimituskatkosten toistuminen;

10.  toistaa kantanaan, että EU:n ja Venäjän energiayhteistyön on perustuttava energiaperuskirjan periaatteisiin ja että nämä on sisällytettävä EU:n ja Venäjän uuteen puitesopimukseen, jotta voidaan varmistaa avoimuus ja oikeudenmukaiset yhteiset investointiehdot, yhdenvertainen pääsy markkinoille ja sääntöihin perustuvat markkinat; katsoo, että energiaa ei tule käyttää ulkopolitiikan välineenä;

11.  panee kiinnostuneena merkille keskustelun ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten voidaan käytännössä toteuttaa yhteisiä toimia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kestävän energian kehittämiseksi; korostaa, että on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, miten voidaan edistää ilmastonmuutosta koskevaa kansainvälistä neuvotteluprosessia valmistauduttaessa joulukuussa 2010 pidettävään Cancunin konferenssiin;

12.  korostaa Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM) merkitystä, koska se on osoitus EU:n halukkuudesta ja kyvystä toimia päättäväisesti rauhan ja vakauden edistämiseksi ja se on auttanut luomaan tarvittavat edellytykset 12. elokuuta ja 8. syyskuuta 2008 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanolle; toistaa olevansa sitoutunut Georgian alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen mukaisesti ja kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan täysin sitoumuksiaan; muistuttaa, että EUMM:n toimeksianto kattaa koko maan, ja vaatii EUMM:lle viipymättä esteetöntä, siltä toistaiseksi evättyä pääsyä Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan; vahvistaa uudelleen olevansa täysin sitoutunut Geneven neuvotteluihin ja EU:n, YK:n ja Etyjin yhteispuheenjohtajuuden jatkamiseen tällä foorumilla; pitää valitettavana FSB:n rajayksikön päätöstä rakentaa moderni, esteistä koostuva rajainfrastruktuuri Etelä-Ossetian ja Georgian välille;

13.  tähdentää tarvetta sitoa Venäjä EU:n Itämeri-strategiaan ja sopia nopeasti Venäjän kanssa meriturvallisuuden parantamisesta ja ympäristönsuojelun korkeasta tasosta herkällä Itämeren alueella;

14.  pitää ilahduttavana Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen 8. huhtikuuta 2010 allekirjoittamaa uutta strategisten aseiden vähentämissopimusta (Start); on tyytyväinen saavutettuun edistykseen parhaillaan käytävissä Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen välisissä keskusteluissa turvallisuuskysymyksistä, kuten ohjuspuolustusjärjestelmästä;

15.  kehottaa jälleen vauhdittamaan EU:n ja Venäjän välistä ihmisoikeusvuoropuhelua ja avaamaan kyseisen prosessin, jotta Euroopan parlamentti ja Venäjän duuma voivat antaa siihen tehokkaan panoksen ja oikeus-, sisä- ja ulkoasioista vastaavat pääosastot ja ministeriöt sekä Brysselissä että Moskovassa voivat osallistua siihen; kehottaa ottamaan kansalaisyhteiskunnan, valtioista riippumattomien järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajat tiiviimmin mukaan EU:n ja Venäjän välisiin puolivuosittaisiin huippukokouksiin;

16.  kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan nykyisin ihmisoikeusaktivisteihin kohdistetun väkivallan tapauksissa vallalla olevan ja laajalle levinneen rankaisemattomuuden kulttuurin ja pyrkimään erityisesti pääsemään ensisijaisesti eroon kauhun ja laeista piittaamattomuuden ilmapiiristä Pohjois-Kaukasiassa sekä suojelemaan ihmisoikeusaktivistien fyysistä koskemattomuutta ja takaamaan sen kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusvälineiden mukaisesti;

17.  tukee sitoutumista pitkän aikavälin tavoitteeseen viisumittomasta matkustamisesta EU:n ja Venäjän välillä, joka saavutetaan asteittain etenevillä asiasisältöön ja käytännön edistymiseen keskittyvillä toimilla; korostaa, että tämän vuoropuhelun olisi oltava johdonmukaista itäisten kumppanimaiden viisumisaannin helpottamista koskevan prosessin kanssa;

18.  kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä aloitteita turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi maailmassa ja erityisesti yhteisissä naapurimaissa ja rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti Moldovan ja Etelä-Kaukasuksen selkkauksissa;

19.  panee merkille Venäjän 29. marraskuuta 2009 ehdottaman luonnoksen Euroopan turvallisuussopimukseksi, mutta kiinnittää huomiota siihen, että uusi ehdotus ei saa vaarantaa EU:n jäsenvaltioiden nykyisiä turvallisuuteen liittyviä velvoitteita, ja kehottaa Eurooppa-neuvostoa laatimaan yhteisen kannan tähän ehdotukseen;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että ennen Toronton G20-huippukokousta EU ja Venäjä ovat yksimielisiä rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, ja odottaa, että huippukokouksessa keskustellaan järjestelmäriskien vähentämiskeinoista ja sovitaan periaatteessa siitä, että finanssilaitosten on osallistuttava mahdollisen tulevan rahoituskriisin kustannuksiin;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0064.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0022.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0021.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö