Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2709(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0296/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Antagna texter :

P7_TA(2010)0234

Antagna texter
PDF 213kWORD 45k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
Slutsatser från toppmötet mellan EU/Ryssland (31 maj – 1 juni)
P7_TA(2010)0234RC-B7-0296/2010

Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om slutsatserna från toppmötet mellan EU och Ryssland den 31 maj – 1 juni 2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det gällande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan,(1) och de förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland som inleddes 2008,

–  med beaktande av det gemensamma mål som EU och Ryssland angav i ett gemensamt uttalande efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland, vilket hölls i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete kring yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, vilket även ska inbegripa kulturella aspekter (”de fyra gemensamma områdena”),

–  med beaktande av dess tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland och om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 12 november 2009(2) inför toppmötet EU–Ryssland i Stockholm den 18 november 2009, resolutionen av den 17 september 2009 om morden på människorättsaktivister i Ryssland(3) och resolutionen av den 17 september 2009 om externa aspekter på en tryggad energiförsörjning(4),

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av de avtal som undertecknades och de gemensamma uttalanden som gjordes vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Rostov-na-Donu den 31 maj–1 juni 2010,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen.

A.  EU är fortfarande fast beslutet att fördjupa och utveckla förbindelserna med Ryssland, vilket man har visat genom att verka för ett nytt ramavtal för att vidareutveckla förbindelserna mellan EU och Ryssland.

B.  EU och Ryssland, som är medlem av FN:s säkerhetsråd, bär ett gemensamt ansvar för att upprätthålla global stabilitet. Ett förstärkt samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland har en särskild betydelse för stabiliteten, säkerheten och välståndet i Europa.

C.  Ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Ryssland är fortfarande av central betydelse för att samarbetet mellan de bägge parterna ska kunna vidareutvecklas och intensifieras.

D.  Det är viktigt att EU talar med en röst och visar solidaritet och enighet i sina förbindelser med Ryssland, och att dessa förbindelser grundas på ömsesidiga intressen och gemensamma värderingar.

E.  De ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland är bevis på ett ökat ömsesidigt beroende som kräver gemensamma ansträngningar och ett gemensamt engagemang för att garantera en hållbar utveckling.

F.  Ryssland är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed åtagit sig att skydda och främja mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen, samt att respektera sina europeiska grannars självständighet. Förbindelserna mellan EU och Ryssland har under de senaste åren utsatts för en rad allvarliga utmaningar. Framför allt finns det en utbredd oro för demokrati- och människorättssituationen i Ryskland.

G.  En rysk anslutning till Världshandelsorganisationen skulle avsevärt bidra till att ytterligare förstärka de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Ryssland, förutsatt att Ryssland förbinder sig att följa och tillämpa WTO:s åtaganden och skyldigheter fullt ut, och skulle bana väg för ett avtal om djupgående och omfattande ekonomisk integration mellan de båda parterna, baserat på verklig ömsesidighet. Ryssland upprättade en tullunion tillsammans med Kazakstan och Vitryssland den 1 januari 2010.

H.  Undertecknandet av det nya fördraget om minskning av strategiska vapen (Start) mellan Ryssland och Förenta staterna den 8 april 2010 liksom det ökande samförståndet kring frågor som icke-spridning av kärnvapen, Iran, fredsprocessen i Mellanöstern och Afghanistan/Pakistan visar på ett förbättrat klimat i dialogen med Ryssland om olika aspekter av utrikes- och säkerhetsförbindelser.

I.  Det finns klara och tydliga kriterier för införande av ett viseringsfritt system. EU-medborgare och ryska medborgare har ett berättigat intresse av att få rätt att röra sig fritt såväl inom sina egna länder som över gränserna.

1.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt att Ryssland fortfarande är en av EU:s viktigaste partner när det gäller att bygga upp ett långsiktigt samarbete och ett engagemang för att arbeta tillsammans för att möta gemensamma utmaningar på ett balanserat och målinriktat, demokratiskt och lagenligt sätt, varvid de delar inte bara ekonomiska och handelsmässiga intressen utan även målsättningen att agera i nära samarbete på global nivå liksom i och med det gemensamma grannskapet, i enlighet med internationell rätt.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att intensifiera sina förhandlingar om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal, och uttrycker än en gång sitt helhjärtade stöd för ett brett, omfattande och lagligen bindande avtal som syftar längre än till rent ekonomiskt samarbete och som även inbegriper områden som demokrati, rättssäkerhet och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter i en integrerad helhet. Parlamentet noterar att det slutits ett avtal om partnerskap för modernisering som bör omfatta såväl ekonomin som samhället. Europaparlamentet stöder arbetet med att göra den ryska ekonomin och handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland mer mångsidiga. Parlamentet uppmanar kommissionen och Rysslands regering att mer i detalj utarbeta partnerskapet för modernisering. Parlamentet betonar att det är viktigt att snabbt utarbeta en konkret handlingsplan som överensstämmer med de resultat som hittills uppnåtts vad gäller upprättandet av fyra gemensamma områden för EU och Ryssland. Det är även viktigt att säkerställa ett effektivt fungerande rättsväsende och att satsa mer på kampen mot korruption.

3.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av ett protokoll om skydd av sekretessbelagda uppgifter, liksom det gemensamma uttalande om Gaza, av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton och Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med att det första toppmöte mellan EU och Ryssland som hållits sedan Lissabonfördraget trädde i kraft genomfördes på ett konstruktivt sätt och kunde uppvisa vissa framsteg.

5.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för målet att Ryssland ska ansluta sig till Världshandelsorganisationen (WTO) för att därmed kunna locka till sig fler utländska investeringar och skapa en diversifierad ekonomi. Europaparlamentet anser att den tullunion som Ryssland har upprättat med Vitryssland och Kazakstan kan innebära ytterligare hinder på Ryska federationens väg mot ett medlemskap i Världshandelsorganisationen. Parlamentet betonar att anslutning till WTO förutsätter att alla protektionistiska åtgärder avskaffas.

6.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att Ryssland nyligen ratificerade protokoll nr 14 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet välkomnar även de lagstiftningsändringar som har gjorts för att förfarandet med juryrättegångar ska gälla i hela landet men föreslår att detta förfarande även bör användas i terroristmål. Europaparlamentet hälsar även det fortsatta moratoriet om dödsstraffet som en positiv utveckling, och uttrycker sin förhoppning om att detta utgör ett första steg i riktning mot att förverkliga den uttalade avsikten att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de ryska myndigheterna att följa alla de beslut som fattats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att undertecknandet av en överenskommelse om skydd av sekretessbelagda uppgifter kommer att underlätta samarbete när det gäller krishantering, men begär att parlamentet till fullo hålls informerat om överenskommelsens innehåll och omfattning samt att man snabbt utvärderar huruvida tillämpningen av den sker på ett ömsesidigt sätt. Parlamentet uppmanar rådet att för detta ändamål göra fullt bruk av den särskilda 2002 IIA ESFP-kommittén.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fördubbla sina insatser för att lösa problemen vid gränsövergångarna mellan EU och Ryssland, att stödja konkreta projekt, att fullt ut dra nytta av grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och medel från Interreg för gränsöverskridande samarbete samt att fullt ut genomföra det tidigare avtalet om överflygningar av Sibirien.

9.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av ett avtal om inrättande av en mekanism för tidig varning rörande energitrygghet mellan EU och Ryssland som omfattar anmälan, samråd och genomförande, och uppmanar rådet och kommissionen att fortsatt samarbeta med de ryska myndigheterna och energiföretagen för att undvika en upprepning av de leveransstopp som inträffat under de senaste åren.

10.  Europaparlamentet upprepar att EU:s och Rysslands energisamarbete måste bygga på principerna i energistadgan och protokollet om transitering, vilka båda måste inkluderas i det nya ramavtalet mellan EU och Ryssland för att man ska kunna garantera öppna och rättvisa ömsesidiga investeringsvillkor, lika tillträde och en regelbaserad marknad. Parlamentet avfärdar användningen av energi som ett verktyg inom utrikespolitiken.

11.  Europaparlamentet noterar med intresse de diskussioner som förs om klimatförändringar, om möjligheten till konkreta samarbetsåtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och om energieffektivitet och utvecklingen av hållbara energisystem. Parlamentet understryker behovet för samförstånd om hur man ska föra de internationella förhandlingarna om klimatförändringar framåt inför Cancún-konferensen i december 2010.

12.  Europaparlamentet understryker betydelsen av Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM), som har visat EU:s beredskap och förmåga att agera kraftfullt för att främja fred och stabilitet och som bidrog till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för genomförandet av avtalen av den 12 augusti och den 8 september 2008. Parlamentet bekräftar på nytt sitt engagemang för Georgiens territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och uppmanar samtliga parter att fullgöra sina åtaganden. Parlamentet påpekar att EUMM har ett mandat som omfattar hela landet och begär att EUMM utan vidare dröjsmål ska ges obehindrat tillträde till Abchazien och Sydossetien, något som hitintills har förvägrats missionen. Parlamentet bekräftar på nytt sitt fulla stöd för Genèvesamtalen och för att ordförandeskapet i detta forum fortfarande delas mellan EU, FN och OSSE. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över meddelandet från FSB:s gränsdirektorat om dess beslut att bygga en modern gränsinfrastruktur med hinder mellan Sydossetien och Georgien.

13.  Europaparlamentet understryker behovet att involvera Ryssland i EU:s Östersjöstrategi och att snarast inleda diskussioner med Ryssland om att förbättra sjösäkerheten i och säkra en hög miljöskyddsnivå för den känsliga Östersjön.

14.  Europaparlamentet gläder sig åt undertecknandet av det nya fördraget om minskning av strategiska vapen (Start) mellan Ryssland och Förenta staterna som skedde den 8 april 2010. Parlamentet ser med tillfredsställelse på de framsteg som gjorts i de pågående samtalen mellan Ryssland och Förenta staterna om säkerhetsfrågor, inklusive antirobotsystem.

15.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att människorättsdialogen mellan EU och Ryssland intensifieras, och att denna process öppnas så att Europaparlamentet och statsduman kan bidra på ett effektivt sätt under deltagande av de generaldirektorat respektive ministerier i Bryssel och Moskva som ansvarar för respektive parts justitie-, inrikes- och utrikespolitik. Europaparlamentet anser att det civila samhället liksom icke-statliga organisationer och människorättsorganisationer bör involveras mer i de halvårsvis återkommande toppmötena mellan EU och Ryssland.

16.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att stoppa den fortsatta och omfattande straffriheten för förövare av våldsbrott mot människorättsaktivister och, framför allt, att prioritera kampen mot den atmosfär av terror och laglöshet som råder i norra Kaukasus samt att skydda och garantera människorättsaktivisters fysiska integritet i enlighet med de aktuella internationella och regionala instrumenten för mänskliga rättigheter.

17.  Europaparlamentet ställer sig bakom åtagandet att uppnå det långsiktiga målet med viseringsfria resor mellan EU och Ryssland, baserat på en strategi i flera steg med fokus på innehåll och konkreta framsteg. Parlamentet påpekar att denna dialog måste stämma överens med den process som syftar till viseringslättnader för länderna inom det östliga partnerskapet.

18.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta gemensamma initiativ tillsammans med den ryska regeringen i syfte att stärka säkerheten och stabiliteten i världen, och i synnerhet i det gemensamma grannskapsområdet, och att nå en fredlig uppgörelse i enlighet med internationell rätt om konflikterna i Moldavien och Sydkaukasien.

19.  Europaparlamentet noterar det utkast till fördrag om europeisk säkerhet som Ryssland presenterade den 29 november 2009 men påpekar att detta förslag inte får urholka EU-medlemsstaternas gällande säkerhetsåtagandena, och uppmanar Europeiska rådet att utarbeta en gemensam hållning till utkastet till fördrag.

20.  Europaparlamentet gläds åt att EU och Ryssland har kunnat enas om en reform av finanssystemet före G20-mötet i Toronto, där man förväntas diskutera sätt att minska systemrisker och komma överens om principen att finansinstitut bör bidra till kostnaderna av framtida finanskriser.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.

(1) EGT L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Antagna texter, P7_TA(2009)0064.
(3) Antagna texter, P7_TA(2009)0022.
(4) Antagna texter, P7_TA(2009)0021.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy