Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2735(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0345/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0235

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 42k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gazan saarto
P7_TA(2010)0235RC-B7-0360/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat Gazaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 15. tammikuuta 2009 Gazan alueen tilanteesta(1) ja 18. helmikuuta 2009 Gazan alueelle toimitettavasta humanitaarisesta avusta(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Venetsian julistuksen vuodelta 1980,

–  ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin aiemmat lausunnot, erityisesti 19. maaliskuuta 2010 annetun lausunnon, jossa vahvistetaan uudelleen Triestessä 26. kesäkuuta 2009 sovitut perusperiaatteet, sekä 11. toukokuuta 2010 annetun lausunnon israelilaisten ja palestiinalaisten välisten lähentymisneuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman 1860 (S/RES/1860(2009)) ja 16. joulukuuta 2008 antaman päätöslauselman 1850 (S/RES/1850(2008)),

–  ottaa huomioon korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin EU:n nimissä 31. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman laivasaattueeseen kohdistuneesta Israelin sotilaallisesta operaatiosta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 31. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman (S/9940),

–  ottaa huomioon 8. joulukuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin 31. toukokuuta 2010 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 2. kesäkuuta 2010 antaman päätöslauselman Israelin joukkojen ankarasta hyökkäyksestä humanitaarista laivasaattuetta vastaan,

–  ottaa huomioon WHO:n yleiskokouksen 18. toukokuuta 2010 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) marraskuussa 2009 julkistaman raportin Gazan tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Israelin kansainvälisillä vesillä 31. toukokuuta 2010 toteuttama sotilaallinen operaatio, joka kohdistui Gazaan humanitaarista apua tuoneeseen laivasaattueeseen, johti yhdeksän siviilin kuolemaan ja 38 siviilin ja seitsemän israelilaissotilaan haavoittumiseen,

B.  ottaa huomioon, että Gazaan ja Gazasta pois johtavat rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina kesäkuusta 2007 lähtien Hamasin otettua vallan sotilaallisin keinoin ja että henkilöiden ja tavaroiden liikkumista koskeva saarto on lisännyt köyhyyttä, lamaannuttanut jälleenrakentamisen, romahduttanut talouden Gazan alueella ja luonut villisti kasvavan mustan pörssin, jota muun muassa Hamas hallitsee; ottaa huomioon, että saarto ei ole johtanut Gilad Shalitin vapauttamiseen, jota Israelin viranomaiset odottavat ja jota Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut; katsoo, että saarrolla ei ole päästy sille asetettuun tavoitteeseen, eli ääriainesten heikentämiseen, ja että sillä on kiihdytetty radikalisoitumista, koska saarto vaikuttaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin,

C.  katsoo, että YK:n elinten aikaisempien lausuntojen mukaan Gazan alueen saarto muodostaa kollektiivisen rangaistuksen, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta,

D.  ottaa huomioon, että 80 prosenttia Gazan alueen asukkaista on ruoka-avun varassa, yli 60 prosenttia kärsii elintarvikkeiden epävarmasta saannista, noin 50 prosenttia on työttöminä ja hygienia- ja ympäristöolosuhteet ovat heikentyneet vakavasti,

E.  ottaa huomioon, että Gazaan tuli vain 3 600 rekallista elintarvikeapua tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, kun vuoden 2007 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ruoka-apua saapui 36 000 rekallista, ja ottaa huomioon, että Gazaan saa tuoda vain 81:tä tuotetta, kun YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) arvion mukaan humanitaaristen perustarpeiden tyydyttäminen edellyttää vähintään 6 000:tta erilaista tuotetta,

F.  ottaa huomioon, että palestiinalaisalueet ovat suurin kolmannessa maassa oleva EU:n varojen vastaanottaja ja että tuella on ollut suuri merkitys yrityksissä parantaa Gazan alueen humanitaarista tilannetta; ottaa huomioon, että EU antaa yhä välttämätöntä humanitaarista apua Gazan alueelle muun muassa UNRWA:n kautta,

G.  toteaa, että kahden valtion ratkaisu on edelleen keskeinen perusta pysyvälle rauhalle Israelin ja palestiinalaisten välillä, ja siksi on vältettävä kaikkia yhden osapuolen toimia, jotka voivat horjuttaa tätä näkymää; toteaa, että jatkuvat lähentymisneuvottelut voivat johtaa suorien rauhanneuvottelujen uudelleen aloittamiseen tarkoituksena perustaa elinkykyinen palestiinalaisvaltio, joka elää rauhallisesti ja turvallisesti rinnakkain Israelin valtion kanssa,

H.  ottaa huomioon, että Hamas estää yhä laivasaattueen humanitaarisen lastin pääsyn Gazaan,

1.  ilmaisee osanottonsa uhrien perheille;

2.  tuomitsee iskun laivasaattuetta vastaan kansainvälisillä vesillä, koska se on vastoin kansainvälistä oikeutta;

3.  kehottaa suorittamaan ripeästi kansainvälisen puolueettoman tutkinnan tästä iskusta, vaatii noudattamaan tilintekovelvollisuuden ja vastuullisuuden periaatteita ja kehottaa korkeaa edustajaa / neuvoston varapuheenjohtajaa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän vaatimuksen tehostamiseksi toteutetaan;

4.  kehottaa Israelia lopettamaan välittömästi Gazan saarron, joka on johtanut humanitaariseen katastrofiin ja kasvavaan radikalisoitumiseen, josta on tulossa turvattomuuden lähde Israelille ja koko alueelle;

5.  vaatii, että kaikki iskut Israelia vastaan lopetetaan välittömästi ja varoittaa, että iskuihin syyllistyneiden on otettava täysi vastuu;

6.  kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki Gazan alueen rajanylityspaikat, Gazan satama mukaan lukien, avataan pysyvästi, että niiden käyttöä valvotaan asianmukaisesti kansainvälisin toimin, että jälleenrakennuksen ja talouden omavaraisuuden kannalta välttämättömät humanitaariset ja kaupalliset tavarat pääsevät esteettömästi alueelle ja että myös valuutan siirtäminen ja ihmisten liikkuminen on vapaata;

7.  kehottaa korkeaa edustajaa / neuvoston varapuheenjohtajaa ottamaan välittömästi aloitteen käsiinsä esittämällä kvartetille EU:n suunnitelman, jolla pyritään lopettamaan Gazan saarto ja vastaamaan Israelin turvallisuutta koskeviin huolenaiheisiin siten, että varmistetaan rajanylityspaikkojen kansainvälinen valvonta, mukaan luettuna Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU-BAM) tehtävän, johon kuuluu mahdollisesti myös merellinen ulottuvuus, uudelleen arvioiminen ja uudelleen käynnistäminen, ja että asetetaan kansainväliset merivoimat valvomaan Gazan rannikkoa;

8.  muistuttaa, että vaikka EU:n olisi oltava valmis jatkamaan apuaan palestiinalaisille, sitoumus ei ole rajaton, ja vaatii, että vaikkei humanitaariselle avulle pidä asettaa ehtoja, EU:n poliittisen toiminnan on tuotettava konkreettisia tuloksia, joilla edistetään elinkykyisen palestiinalaisvaltion perustamista ja jotka vastaavat EU:n huomattavaa rahoitustukea ja taloudellista vaikutusvaltaa alueella;

9.  antaa tukensa Israelin ja palestiinalaishallinnon välisille lähentymisneuvotteluille ja korostaa tarvetta jatkaa niitä tavoitteena suorien neuvottelujen aloittaminen uudelleen;

10.  on vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-politiikka on pikaisesti ja kattavasti määriteltävä uudelleen, jotta EU voi toimia päättäväisessä ja johdonmukaisessa poliittisessa roolissa; katsoo, että samalla on käytettävä tehokkaita diplomaattisia keinoja, jotka edistävät rauhaa ja turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti erittäin tärkeällä lähialueella; katsoo, että tämä tulisi ulottaa kaikkiin EU:n politiikkoihin, mukaan luettuna muun muassa kauppa- ja kehityspolitiikka;

11.  antaa tunnustusta UNRWA:n tekemälle työlle ja tietoisena sen ennen tämän vuoden loppua kohtaamista rahoitusongelmista kehottaa kansainvälistä avustajien yhteisöä noudattamaan antamiaan sitoumuksia ja lisäämään tukea entisestään;

12.  panee merkille, että viimeaikaiset tapahtumat ovat vahingoittaneet merkittävästi Turkin ja Israelin välisiä suhteita; rohkaisee Turkin hallitusta keskittämään diplomaattiset ja poliittiset ponnistuksensa Palestiinan kansan kärsimysten lievittämiseen sekä Lähi-idän rauhanprosessin tukemiseen;

13.  pitää myönteisenä, että Egyptin viranomaiset avasivat äskettäin Rafahin rajanylityspaikan;

14.  vaatii vapauttamaan välittömästi israelilaisen kersantin Gilad Shalitin, jonka Hamas kidnappasi Israelin maaperällä 25. kesäkuuta 2006 ja joka on sen jälkeen ollut erityksissä Gazassa;

15.  kehottaa neuvostoa toteuttamaan toimia EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston pikaiseksi koolle kutsumiseksi, jotta voidaan keskustella nykyisestä tilanteesta;

16.  kehottaa neuvostoa myös toteuttamaan toimia EU:n ja palestiinalaishallinnon sekakomitean koollekutsumiseksi;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Arabivaltioiden liiton pääsihteerille, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Turkin ja Egyptin hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 100.
(2) EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö