Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2735(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0345/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0235

Antagna texter
PDF 121kWORD 39k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden
P7_TA(2010)0235RC-B7-0360/2010

Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om Israels militära operation mot den humanitära konvojen och blockad av Gaza

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Gaza, i synnerhet resolutionerna av den 15 januari 2009 om situationen i Gazaremsan(1) och av den 18 februari 2009 om humanitärt bistånd till Gazaremsan(2),

–  med beaktande av Venedig-deklarationen 1980,

–  med beaktande av de tidigare uttalandena från Mellanösternkvartetten, särskilt uttalandet av den 19 mars 2010 som bekräftade de grundläggande principer som fastställdes i Trieste den 26 juni 2009 och uttalandet av den 11 maj 2010 om att återuppta de informella samtalen mellan israeler och palestinier,

–  med beaktande av resolution 1860 av den 8 januari 2009 från FN:s säkerhetsråd (S/RES/1860(2009)) och resolution 1850 av den 16 december 2008 (S/RES/1850(2008)),

–  med beaktande av uttalandet av den 31 maj 2010 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, på EU:s vägnar om Israels militära operation mot Gazakonvojen,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s säkerhetsråd (S/9940) av den 31 maj 2010,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av uttalandet av den 31 maj 2010 från Europaparlamentets talman, Jerzy Buzek,

–  med beaktande av den resolution som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 2 juni 2010 om de israeliska styrkornas allvarliga attack mot den humanitära konvojen,

–  med beaktande av den resolution som antogs av Världshälsoorganisationens generalförsamling den 18 maj 2010,

–  med beaktande av rapporten från Världslivsmedelsprogrammet och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) som offentliggjordes i november 2009 om situationen i Gaza,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Israels militära operation på internationellt vatten mot en konvoj med humanitärt bistånd till Gaza den 31 maj 2010 resulterade i att nio civila dödades och 38 civila och sju israeliska soldater sårades.

B.  Gränsövergångarna för att ta sig in i och ut ur Gaza har varit stängda sedan juni 2007 efter det att Hamas övertog makten med militära medel och blockaden, som hindrat rörligheten för människor och varor, har ökat fattigdomen, lamslagit återuppbyggnadsarbetet och decimerat ekonomin i Gazaremsan, vilket har skapat en snabbt växande svartabörshandel som kontrolleras av Hamas och andra grupper. Denna blockad har inte lett till en frisläppning av Gilad Shalit, vilket de Israeliska myndigheterna förväntade sig, och vilket Europaparlamentet upprepade gånger har begärt. Blockadens syfte, att försvaga extremisterna, har inte uppnåtts, och den har, eftersom den främst drabbar de mest sårbara befolkningsgrupperna, gett upphov till en tilltagande radikalisering.

C.  Enligt tidigare uttalanden från FN:s organ utgör blockaden av Gazaremsan en kollektiv bestraffning som strider mot internationell humanitär rätt.

D.  Åttio procent av Gazas befolkning är beroende av livsmedelshjälp, över sextio procent lider av osäker livsmedelsförsörjning, arbetslösheten ligger på omkring femtio procent och de sanitära och miljömässiga förhållandena har allvarligt försämrats.

E.  Endast 3 600 lass med livsmedel nådde Gaza under de tre första månaderna i år, jämfört med 36 000 under de första tre månaderna 2007. Endast 81 produkter får föras in i Gaza, samtidigt som FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) beräknat att det behövs minst 6 000 produkter för att fylla de mest grundläggande humanitära behoven.

F.  De palestinska territorierna är den största tredjelandsmottagaren av EU-medel och detta stöd har spelat en viktig roll i försöket att lindra den humanitära katastrofen i Gazaremsan. EU fortsätter, bland annat genom UNRWA, att tillhandahålla grundläggande humanitärt stöd i Gazaremsan.

G.  Tvåstatslösningen är fortfarande den viktigaste grundvalen för en bestående fred mellan israeler och palestinier och därför bör man avstå från alla ensidiga åtgärder som kan underminera detta framtidsperspektiv. De pågående informella samtalen skulle kunna leda till att de direkta fredsförhandlingarna återupptas i syfte att grunda en livskraftig palestinsk stat som lever sida vid sida med staten Israel i fred och säkerhet.

H.  Hamas fortsätter att hindra konvojens humanitära last från att komma in i Gaza.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens familjer.

2.  Europaparlamentet fördömer attacken mot konvojen på internationellt vatten, vilket strider mot folkrätten.

3.  Europaparlamentet kräver en snabb, internationell och opartisk utredning av attacken och framhåller att principerna om redovisningsskyldighet och ansvarighet måste respekteras samt uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att agera för att se till alla lämpliga åtgärder vidtas för att detta krav ska bli verkningsfullt.

4.  Europaparlamentet uppmanar Israel att omedelbart häva blockaden av Gaza, vilken har lett till en humanitär katastrof och en tilltagande radikalisering som utgör en källa till osäkerhet för Israel och hela regionen.

5.  Europaparlamentet begär att alla attacker mot Israel omedelbart ska upphöra och att de som begår dem måste ta sitt fulla ansvar.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att se till att gränsövergångarna in i och ut ur Gaza, även Gazas hamn, öppnas permanent, under adekvat internationell övervakning av hur de används, så att humanitära varor och handelsvaror – nödvändiga med tanke på återuppbyggnaden och för en självförsörjande ekonomi – liksom valuta obehindrat ska kunna flöda in, och att den fria rörligheten för personer garanteras.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta initiativ till att översända en EU-plan till kvartetten med målet att häva blockaden av Gaza och ta itu med Israels säkerhetsproblem genom att garantera internationell övervakning av gränsövergångarna, vilket skulle omfatta att EU:s gränsövervakningsuppdrag omprövas med ett eventuellt tillägg av en marin dimension, och återupptar sin verksamhet, och att en internationell marin styrka för övervakning av Gazas kust placeras ut.

8.  Europaparlamentet påminner om att även om EU är berett att utvidga sitt biståndspaket till palestinierna så är detta åtagande inte förutsättningslöst. Parlamentet insisterar på att EU, samtidigt som det humanitära biståndet måste förbli villkorslöst, ska spela en politisk roll som leder till påtagliga resultat i riktning mot inrättandet av en palestinsk stat, i överensstämmelse med unionens betydande finansiella stöd och ekonomiska betydelse i regionen.

9.  Europaparlamentet betonar sitt stöd för de informella samtalen mellan Israel och den palestinska myndigheten, och betonar att dessa måste fortsätta för att direkta förhandlingar ska kunna återupptas.

10.  Europaparlamentet är övertygat om att det finns ett starkt behov av en omfattande förändring av EU:s Mellanösternpolitik, så att EU kan föra en beslutsam och konsekvent politik med hjälp av effektiva diplomatiska verktyg för att främja fred och säkerhet i denna grannregion som är av stor strategisk betydelse för EU. Denna förändring måste omfatta hela EU:s politik, inklusive bland annat handels- och utvecklingspolitiken.

11.  Europaparlamentet lovordar UNRWA:s arbete och uppmanar med tanke på de ekonomiska nedskärningar som väntar organet före årets slut det internationella givarsamfundet att uppfylla de löften som man gett och ytterligare öka sina bidrag.

12.  Europaparlamentet konstaterar att de senaste händelserna allvarligt har skadat förbindelserna mellan Turkiet och Israel. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att fokusera sina diplomatiska och politiska ansträngningar på att lindra det palestinska folkets lidande, och att bidra till fredsprocessen i Mellanöstern.

13.  Europaparlamentet välkomnar att Egypten nyligen öppnat gränsövergången vid Rafah.

14.  Europaparlamentet kräver att den israeliska sergeanten Gilad Shalit, som kidnappades av Hamas på israeliskt territorium den 25 juni 2006 och som sedan dess har hållits fången i Gaza utan möjlighet till kontakt med omvärlden, omedelbart friges.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta åtgärder för att utan dröjsmål sammankalla associeringsrådet EU-Israel för att diskutera den nuvarande situationen.

16.  Europaparlamentet uppmanar vidare rådet att vidta åtgärder för att sammankalla den gemensamma kommittén för EU och palestinska myndigheten.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, Arabförbundets generalsekreterare, Israels regering, Knesset, presidenten för den palestinska myndigheten, det palestinska lagstiftande rådet, Turkiets regering och parlament samt Egyptens regering och parlament.

(1) EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 100.
(2) EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy