Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0358/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

Vedtagne tekster
PDF 33kWORD 53k
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
Handel med torturredskaber
P7_TA(2010)0236B7-0358/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juni 2010 om Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det absolutte forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som er gældende under alle forhold og, som en tvingende folkeretlig regel, for alle stater,

–  der henviser til, at dette forbud er nedfældet i en række internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter og -dokumenter, herunder verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (torturkonventionen), den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2001(1), hvori det indtrængende opfordrer Kommissionen til at handle hurtigt for at få etableret en hensigtsmæssig EU-mekanisme, hvorved der nedlægges forbud mod fremme af, handel med og eksport af politi- og sikkerhedsudstyr, hvis anvendelse i sagens natur er grusom, umenneskelig eller nedværdigende,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf(2), som trådte i kraft den 30. juli 2006,

–  der henviser til retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der vedtoges i 2001 og ajourførtes i 2008,

–  der henviser til 2008-rapporten fra Rådets Generalsekretariat om gennemførelsen af retningslinjerne om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til de skridt, der er taget i andre lande efter gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1236/2005, herunder navnlig de ændringer af USA's eksportkontrollov, som foresloges af det amerikanske agentur for industri og sikkerhed i august 2009, og som i visse tilfælde er mere vidtgående end bestemmelserne i forordningen,

–  der henviser til det aftalememorandum, der er indgået mellem Europarådet og EU, som opfordrer Komitéen til Forebyggelse af Tortur under Europarådet (CPT) til at styrke sit samarbejde med relevante EU-institutioner, og den 17. almindelige beretning om komiteens aktiviteter, hvori Europarådet opfordres til at gøre sig overvejelser om, hvilken rolle CPT kan udfylde vedrørende gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1236/2005,

–  der henviser til rapporter fra Amnesty International og Omega Research Foundation i 2007 og 2010, der fremhæver bestemte svagheder i forordning (EF) nr. 1236/2005 og udtrykker bekymring over den utilstrækkelige gennemførelse af forordningen i visse EU-medlemsstater,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at torturkonventionen pålægger staterne særlige forpligtelser til at forebygge tortur og anden mishandling, at undersøge forekomsten af disse aktiviteter, at retsforfølge gerningsmændene og at give erstatning til ofrene,

B.  der påpeger, at der på trods af de nævnte forpligtelser stadig praktiseres tortur og anden mishandling i hele verden, og at en bred vifte af politi- og sikkerhedsudstyr er blevet anvendt til dette formål,

C.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om tortur har fastslået, at kontrollen med handelen med sådant udstyr indgår i enhver stats forpligtelser i henhold til FN's torturkonvention,

D.  der henviser til, at EU ifølge retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf vil opfordre tredjelande til at forebygge brug, produktion og handel med udstyr, der er konstrueret til at blive anvendt til tortur og andre former for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og forebygge misbrug af andet udstyr til disse formål,

E.  der henviser til, at det i 2008-rapporten fra Rådets Generalsekretariat om EU-tiltag til fremme af forpligtelserne til bekæmpelse af tortur og anden mishandling i tredjelande hedder, at »vedtagelsen af forordningen om handel med torturredskaber er det første eksempel på en EU-forordning, som er vedtaget i overensstemmelse med retningslinjerne for menneskerettigheder. FN's særlige rapportør har hilst dette skridt velkommen og givet udtryk for, at det kan tjene som model for globale bestemmelser om dette emne. Dette indebærer, at EU skal vurdere gennemførelsen af forordningen«,

F.  der henviser til, at visse EU-medlemsstater siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1236/2005 har givet tilladelse til eksport af produkter såsom anordninger til fiksering af benene, kemiske irritationsmidler og stødgivende elektriske anordninger, der er omfattet af forordningens kontrolbestemmelser, til lande med en ringe status på menneskerettighedsområdet,

G.  der henviser til, at kun tolv medlemsstater pr. 29. august 2006 havde indført straffelovgivning som krævet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1236/2005,

H.  der henviser til, at kun syv medlemsstater har udarbejdet en eller flere årlige aktivitetsrapporter med udførlige oplysninger om beslutninger truffet vedrørende tilladelser, som krævet i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1236/2005,

I.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1236/2005 tillader import til EU-medlemsstaterne af stødgivende, kropsbårne fikseringsanordninger, som ikke er forbudte at handle med, selv om de reelt set har samme effekt som elektrochok-bælter, som det ifølge forordningen er forbudt at importere til EU, og til at EU-baserede virksomheder ifølge rapporter fra Amnesty International, the Omega Research Foundation and Inter-Press Service angiveligt har importeret dem til visse EU-medlemsstater,

J.  der henviser til, at listen over genstande og udstyr, som det er forbudt at handle med i henhold til forordning (EF) nr. 1236/2005, ikke omfatter visse former for politi- og sikkerhedsudstyr, som i øjeblikket handles internationalt, og som ikke har nogen anden praktisk anvendelse end tortur og anden mishandling, herunder pigstave, visse anordninger til fastspænding til væg eller gulv, visse anordninger til fiksering af benene, fingermanchetter, tommelmanchetter, tommelskruer, og andre kropsbårne, stødgivende anordninger end stødgivende bælter,

K.  der henviser til, at listen over genstande og udstyr, som er omfattet af handelskontrollen i forordning (EF) nr. 1236/2005, ikke omfatter visse former for politi- og sikkerhedsudstyr, som i øjeblikket handles internationalt, og som kan anvendes i legitimt retshåndhævelses- eller straffeøjemed, når det sker under overholdelse af internationale menneskerettighedsforpligtelser og bedste praksis-standarder for retshåndhævelse, men som i vid udstrækning misbruges til tortur og anden mishandling, herunder håndjern, stave og andre håndholdte slagvåben, stærkt stødgivende elektriske våben med en driftsspænding på under 10 000 V samt specialdesignede komponenter og tilbehør til kontrolleret og forbudt udstyr,

L.  der henviser til, at det næste møde i Udvalget om Fælles Regler for Vareeksport er berammet til den 29. juni 2010,

1.  opfordrer alle medlemsstaterne til omgående at underrette Kommissionen om de relevante sanktioner, de har indført for overtrædelse af forordning (EF) nr. 1236/2005, sådan som de er forpligtet til i henhold til forordningens artikel 17;

2.  opfordrer Kommissionen og Udvalget om Fælles Regler for Vareeksport til at yde medlemsstaterne vejledning og bistand til at styrke sådanne sanktioner, i de tilfælde hvor de er utilstrækkelige eller ikke er blevet indført;

3.  erindrer om, at alle medlemsstater i henhold til artikel 13, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1236/2005, er forpligtet til rettidigt at udarbejde offentlige, årlige aktivitetsrapporter, og opfordrer Kommissionen til skriftligt at meddele de medlemsstater, der ikke har indsendt disse rapporter til Kommissionen, at de skal overholde deres forpligtelser;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at deres årlige aktivitetsrapporter indeholder tilstrækkelige oplysninger til at sikre meningsfuld offentlig kontrol og således som et minimum indeholder følgende: Antallet af modtagne ansøgninger, specifikation af de pågældende varer og bestemmelseslandet for hver ansøgning, såvel som alle beslutninger truffet vedrørende hver af disse ansøgninger, i påkommende tilfælde også rapporter om ingen aktivitet;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en skabelon for medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter med henblik på at gøre det lettere for alle medlemsstaterne at udarbejde disse rapporter og for at sikre, at de er ensartede;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, bistået af Udvalget om Fælles Regler for Vareeksport (som er bemyndiget i henhold til forordningens artikel 15 og 16), at foretage en formel undersøgelse af medlemsstaternes gennemførelse af forordningen og deres aktiviteter vedrørende eksporttilladelser, herunder en gennemgang af alle medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter, og at offentliggøre denne undersøgelse sammen med de årlige aktivitetsrapporter, som er modtaget fra hver enkelt medlemsstat for hvert år siden forordningen trådte i kraft;

7.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre korrekt gennemførelse af de procedurer, der er fremhævet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1236/2005, med henblik på at udveksle oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om afgørelser vedrørende eksporttilladelser og om gennemførelsesforanstaltninger, enten gennem den mekanisme til meddelelse af afslag, som allerede er etableret for COARM's afslag til militær eksport, eller gennem andre effektive procedurer;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at underrette Parlamentet om de foranstaltninger, der til dato er truffet for at lette medlemsstaternes opfyldelse af forordningens artikel 13;

9.  anmoder Kommissionen om at offentliggøre og forelægge Parlamentet de oplysninger, den har modtaget fra hver medlemsstat for hvert år, siden forordningen trådte i kraft, herunder specifikt meddelelser om afslag på ansøgninger om tilladelse i henhold til forordningens artikel 11, detaljer om de relevante sanktioner, som hver medlemsstat har indført for overtrædelser af forordningen og det fulde indhold af medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Udvalget om Fælles Regler for Vareeksport mødes regelmæssigt, udarbejder en klar tidsplan for en formel revision af forordningen og fastlægger en procedure for rettidige undersøgelser af eventuelle overtrædelser af forordningen;

11.  opfordrer medlemsstaterne til, med henblik på at bidrage til forebyggelsen af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, at overvåge den tekniske assistance til tredjelande for at undgå, at den misbruges til fremstilling af genstande til brug ved henrettelser eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

12.  fordømmer på det kraftigste ethvert forsøg fra medlemsstaterne eller selskaber inden for EU på at importere stødgivende elektriske bælter, som det er forbudt at importere i medfør af forordning (EF) nr. 1236/2005, eller andre kropsbårne, stødgivende fastholdelsesanordninger, som i alt væsentlighed har samme virkning, og opfordrer Kommissionen til at gennemføre en hurtig undersøgelse for at fastslå, om og i givet fald hvornår stødgivende elektriske bælter eller dele dertil, andre kropsbårne, stødgivende anordninger til fastspænding, teknisk bistand eller optræning er blevet overført til nogen medlemsstat før eller efter indførelsen af forordningen, og at afgøre, om disse anordninger har været anvendt af en retshåndhævelses- eller fængselsmyndighed i disse lande, samt at rapportere sine resultater til Parlamentet;

13.  opfordrer Kommissionen til at revidere og opdatere listen over forbudte varer i bilag II til forordning (EF) nr. 1236/2005, så den også omfatter pigstave, anordninger til fastspænding til væg eller gulv, fodlænker og andre midler til fastspænding, tommelmanchetter, fingermanchetter, tommelskruer, stødgivende manchetter og andre kropsbårne stødgivende anordninger;

14.  opfordrer Kommissionen til at revidere og opdatere listen over forbudte varer i bilag III til forordning (EF) nr. 1236/2005, så den også omfatter håndjern, stave og andre håndholdte slagvåben og bærbare stødgivende anordninger med en spænding på under 10 000 V;

15.  opfordrer endvidere Kommissionen til at opstille en specifik procedure for regelmæssig revision af listerne over varer i bilag II og III, som foreskrevet i betragtning 23 i forordning (EF) nr. 1236/2005;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag til, at der i forordningen hurtigst muligt indføjes en klausul om tortur som særligt anvendelsesformål, hvormed medlemsstaterne på baggrund af forudgående oplysninger har ret til at give tilladelse og dermed til at forbyde eksport af genstande, som det med føje kan frygtes vil blive anvendt af slutbrugerne til henrettelse, tortur eller anden mishandling;

17.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om så hurtigt som muligt at indføre bestemmelser i forordningen, der dels forbyder enhver fysisk eller juridisk person i EU at optræde som mellemhandler i transaktioner, som involverer internationale overførsler fra noget sted, herunder salg og eksport, af varer, der ikke har noget andet praktisk anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden mishandling, som opført i bilag II til forordningen, og som dels pålægger medlemsstaterne at indføre effektive mekanismer til at kontrollere mellemhandlerne i transaktioner, som involverer overførsler af de produkter, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1236/2005;

18.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om så hurtigt som muligt at indføre et krav i forordningen om, at importører skal indhente en importtilladelse for indførelse i EU af genstande, som er opført i bilag III til forordningen, og at medlemsstaterne skal nægte at udstede sådanne importtilladelser, når der er rimelig grund til at tro, at dette udstyr kan anvendes til tortur eller anden mishandling enten inden for EU, eller efter at det videresælges uden for EU;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje måder til at fjerne fritagelsen fra kravet om import- eller eksporttilladelse for varer opført i bilag III, der fragtes i transit gennem EU;

20.  minder om ajourføringen i 2008 af retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og opfordrer Rådet og Kommissionen til i overensstemmelse med disse retningslinjer at fremme forordning (EF) nr. 1236/2005 som et eksempel på bedste praksis i møder med tredjelande samt at tilskynde tredjelande, der eksporterer udstyr, som er omfattet af importforbuddet i forordningen, til at gøre erhvervsdrivende i disse lande bekendt med forordningens forbud;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme international kontrol med handelen med udstyr, der kan bruges til henrettelse, tortur og anden mishandling, på internationalt plan og især at arbejde på at udvide FN's Generalforsamlings årlige opfordring »til at forhindre og forbyde produktion, handel, eksport og anvendelse af udstyr, der er specielt designet til tortur«, således at den også opfordrer alle stater til at regulere produktion, handel, eksport og anvendelse af udstyr, der ikke er specielt designet, men almindeligvis misbruges til tortur eller anden mishandling;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EFT C 87 E af 11.4.2002, s. 136.
(2) EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik