Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0358/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 51k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Kidutusvälineiden kauppa
P7_TA(2010)0236B7-0358/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpanosta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen ehdottoman kiellon, joka pätee kaikissa oloissa ja kansainvälisen oikeuden ehdottomana normina kaikkiin valtioihin,

–  ottaa huomioon kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeusasiakirjat, joissa tämä kielto on ilmaistu ja joita ovat muun muassa ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-yleissopimus), kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (kidutuksen vastainen yleissopimus), ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehty eurooppalainen yleissopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja,

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman(1), jossa komissiota kehotetaan esittämään pikaisesti asianmukainen yhteisön väline, jolla kielletään sellaisten turvallisuus- ja poliisikäyttöön tarkoitettujen tarvikkeiden markkinointi, kauppa ja vienti, joiden käyttö on luonteeltaan julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa,

–  ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2005 annetun ja 30. heinäkuuta 2006 voimaan tulleen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005(2) tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 hyväksytyt ja vuonna 2008 tarkistetut EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä,

–  ottaa huomioon neuvoston pääsihteeristön raportin vuodelta 2008 kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua tai rangaistusta koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 jälkeisen toiminnan muissa maissa, etenkin muutokset Yhdysvaltojen vientivalvontalakiin, joita Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusvirasto (BIS) ehdotti elokuussa 2009 ja jotka heijastavat eräitä neuvoston asetukseen (EY) N:o 1236/2005 sisältyviä säännöksiä ja joissakin tapauksissa menevät niitä pidemmälle,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa Euroopan neuvoston kidutuksen vastaista komiteaa kehotetaan tiivistämään yhteistyötään unionin asianomaisten toimielinten kanssa, sekä 17. yleiskertomuksen kidutuksen vastaisen komitean (CPT) toiminnasta, jossa Euroopan neuvostoa kehotetaan käsittelemään CPT:n mahdollista osuutta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpanossa,

–  ottaa huomioon Amnesty Internationalin ja Omega Research Foundation -tutkimussäätiön vuosina 2007 ja 2010 julkaisemat raportit, joissa tuodaan esiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 erityisiä heikkouksia ja ilmaistaan huoli asetuksen riittämättömästä täytäntöönpanosta joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa valtiot velvoitetaan erityisesti ehkäisemään kidutus ja muu huono kohtelu, tutkimaan tällaiset tapaukset, saattamaan tekijät oikeuden eteen sekä maksamaan uhreille korvauksia,

B.  ottaa huomioon, että näistä velvoitteista huolimatta kidutusta ja muuta huonoa kohtelua harjoitetaan yhä kaikkialla maailmassa ja niissä on käytetty mitä erilaisimpia poliisi- ja turvallisuuskäyttöön tarkoitettuja välineitä,

C.  ottaa huomioon, että kidutusta koskevista kysymyksistä vastaava YK:n erityisraportoija on vahvistanut, että tällaisten välineiden kaupan valvonta kuuluu jokaisen valtion velvoitteisiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen nojalla,

D.  ottaa huomioon, että EU:n politiikan suuntaviivoissa suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä todetaan, että EU kehottaa kolmansia maita ehkäisemään kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta varten suunniteltujen välineiden käyttöä, valmistamista ja kauppaa sekä estämään muiden välineiden väärinkäytön tähän tarkoitukseen,

E.  ottaa huomioon, että vuonna 2008 laaditussa neuvoston pääsihteeristön raportissa, joka koskee EU:n toimia kidutuksen ja muun huonon kohtelun torjuntaa kolmansissa maissa koskevien sitoumusten edistämiseksi, todetaan seuraavaa: ”Kidutusvälineitä koskevan asetuksen antaminen on ensimmäinen esimerkki EU:n asetuksesta, joka on annettu ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja noudattaen. YK:n erityisraportoija suhtautui myönteisesti tähän toimenpiteeseen ja katsoi, että se voisi olla mallina aihetta käsittelevälle yleiselle sääntelylle. Tämä edellyttää EU:lta asetuksen täytäntöönpanon arvioimista”,

F.  ottaa huomioon, että eräät Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 voimaantulon jälkeen myöntäneet luvan viedä asetuksen soveltamisalaan kuuluvia jalkarajoittimia, kemiallisesti ärsyttäviä aineita ja sähkölamauttimia maihin, joissa tunnetusti loukataan ihmisoikeuksia,

G.  ottaa huomioon, että vain kaksitoista EU:n jäsenvaltiota antoi seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä 29. elokuuta 2006 mennessä, jota edellytetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 17 artiklassa,

H.  ottaa huomioon, että vain seitsemän jäsenvaltiota on julkaissut yhden tai useamman julkisen vuosittaisen toimintakertomuksen, jossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja niiden vientiluvan myöntämispäätöksistä, jota edellytetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 13 artiklassa,

I.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1236/2005 sallitaan sellaisten kehoon kiinnitettävien sähkölamauttimien tuonti Euroopan unionin jäsenvaltioihin, joilla käytävää kauppaa ei ole kielletty, vaikka ne periaatteessa vastaavat vaikutukseltaan sähkövöitä, joiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty neuvoston asetuksella (EY) N:o 1236/2005, ja että Euroopassa toimivat yritykset ovat Amnesty Internationalin, Omega Research Foundation -tutkimussäätiön ja Inter-Press Servicen mukaan tiettävästi tuoneet tiettyihin jäsenvaltioihin kehoon kiinnitettäviä sähkölamauttimia,

J.  ottaa huomioon, että luettelo, joka koskee tavaroita ja välineitä, joilla käytävä kauppa on kielletty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 nojalla, ei sisällä joitakin kansainvälisen kaupan piirissä olevia poliisi- ja turvallisuuskäyttöön tarkoitettuja välineitä, joita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kidutukseen ja muuhun huonoon kohteluun, mukaan lukien piikkipamput, tietyt seinä- ja lattiarajoittimet, tietyt jalkarajoittimet, sormiraudat, peukaloraudat, peukaloruuvit ja muut kehoon kiinnitettävät sähkölamauttimet kuin lamautinvyöt,

K.  ottaa huomioon, että luettelo, joka koskee tavaroita ja välineitä, joilla käytävää kauppaa valvotaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 nojalla, ei sisällä joitakin kansainvälisen kaupan piirissä olevia poliisi- ja turvallisuuskäyttöön tarkoitettuja välineitä, joiden käyttö lainvalvonnassa ja vankeinhoidossa saattaa olla laillista, kun niiden käyttöä valvotaan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja lainvalvontaviranomaisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti, mutta joita väärinkäytetään laajamittaisesti kidutuksessa ja muussa huonossa kohtelussa, mukaan lukien käsiraudat, pamput ja muut kädessä pidettävät iskuvälineet, alle 10 000 voltin suurjännitteiset tainnutusaseet sekä erityisesti suunnitellut valvottujen ja kiellettyjen laitteiden osat ja lisävarusteet,

L.  ottaa huomioon, että tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevän komitean on määrä kokoontua taas 29. kesäkuuta 2010,

1.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle välittömästi asiaankuuluvista seuraamuksista, joita ne ovat asettaneet neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 rikkomisesta, kuten niiden on tehtävä asetuksen 17 artiklan mukaisesti;

2.  kehottaa komissiota ja tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevää komiteaa antamaan jäsenvaltioille neuvoja ja apua näiden seuraamusten tehostamisessa, kun ne ovat riittämättömiä tai niitä ei ole otettu käyttöön;

3.  palauttaa mieliin, että kaikilla jäsenvaltioilla on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti velvollisuus laatia hyvissä ajoin vuosittain julkinen toimintakertomus, ja kehottaa komissiota ottamaan yhteyttä niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole toimittaneet komissiolle tällaisia toimintakertomuksia, ja kehottamaan niitä täyttämään velvollisuutensa;

4.  kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään toimintakertomuksiinsa vähintäänkin saatujen hakemusten määrän, kyseessä olevat tavarat, kuhunkin hakemukseen liittyvät määrämaat, kustakin hakemuksesta tehdyn päätöksen ja tarvittaessa maininnan ”ei toimenpiteitä”, jotta niissä olisi riittävästi tietoja mielekästä julkista valvontaa varten;

5.  kehottaa komissiota luomaan vakiomallin jäsenvaltioiden vuosittaisille toimintakertomuksille, jotta helpotetaan niiden kokoamista kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistetaan niiden yhtenäisyys;

6.  kehottaa komissiota laatimaan tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevän komitean (asetuksen 15 ja 16 artiklan valtuutuksen mukaisesti) avustamana virallisen selvityksen jäsenvaltioiden asetuksen perusteella toteuttamista toimeenpano- ja luvanantotoimista sekä tarkastelemaan kaikkien jäsenvaltioiden vuosittaisia toimintakertomuksia ja julkaisemaan tämän selvityksen sekä jäsenvaltioilta saadut vuosittaiset toimintakertomukset kultakin vuodelta asetuksen voimaantulosta alkaen;

7.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 13 artiklassa esiin tuodut menettelyt, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja komission välistä lupapäätöksiä ja täytäntöönpanotoimia käsittelevää tietojenvaihtoa, jota toteutetaan joko tavanomaisten aseiden viennin työryhmässä (COARM) puolustustarvikkeilta vientiluvan epäämiseen vahvistetulla epäämisilmoitusmekanismilla tai muiden tehokkaiden menettelyjen avulla, pannaan asianmukaisesti täytäntöön;

8.  kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille tähän mennessä toteutetut toimet sen helpottamiseksi, että jäsenvaltiot täyttävät 13 artiklan vaatimukset;

9.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille ja julkaisemaan kultakin jäsenvaltiolta saamansa tiedot kultakin vuodelta asetuksen voimaantulosta alkaen ja etenkin asetuksen 11 artiklan mukaiset lupahakemusten hylkäysilmoitukset, yksityiskohdat jäsenvaltioiden asettamista asiaankuuluvista seuraamuksista asetuksen rikkomisesta sekä jäsenvaltioiden vuosittaiset toimintakertomukset kokonaisuudessaan;

10.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevä komitea kokoontuu säännöllisesti, laatii selkeän aikataulun asetuksen viralliselle tarkastelulle ja luo menettelyn asetuksen mahdollisen rikkomisen ripeälle tutkinnalle;

11.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen estämiseksi valvomaan teknistä apua kolmansille maille, jotta voidaan välttää sen väärinkäyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen käytettävien tavaroiden tuotannossa;

12.  tuomitsee jyrkästi jäsenvaltioiden tai EU:ssa toimivien yritysten pyrkimykset tuoda sähkövöitä, joiden tuonti on kielletty neuvoston asetuksella (EY) N:o 1236/2005, tai muita kehoon kiinnitettäviä sähkölamauttimia, jotka ovat periaatteessa vaikutukseltaan vastaavia, vaikka niiden tuonti olisikin laillista; kehottaa komissiota tutkimaan pikaisesti, onko jäsenvaltioihin toimitettu sähkövöitä tai vastaavia osia, muita kehoon kiinnitettäviä sähkölamauttimia, teknistä apua tai koulutusta, ja jos on niin milloin, joko ennen asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen, jotta voidaan määritellä, onko tällaisia laitteita käytetty näissä maissa lainvalvonta- tai vankilaviranomaisten toimesta; kehottaa komissiota raportoimaan havainnoistaan parlamentille;

13.  kehottaa komissiota tarkastelemaan ja päivittämään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liitteessä II olevaa tavaraluetteloa, jotta siihen sisällytetään piikkipamput, seinä- ja lattiarajoittimet, jalkaraudat, ketjut ja kahleet, peukaloraudat, sormiraudat ja peukaloruuvit, lamauttavat raudat ja muut kehoon kiinnitettävät sähkölamauttimet;

14.  kehottaa komissiota tarkastelemaan ja päivittämään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liitteessä III olevaa tavaraluetteloa, jotta siihen sisällytetään käsiraudat, pamput ja muut kädessä pidettävät iskuvälineet sekä kannettava, alle 10 000 voltin sähköshokkivälineistö;

15.  kehottaa komissiota lisäksi vahvistamaan erityisen menettelyn, jolla liitteessä II ja III olevien tavaroiden luetteloita tarkistetaan säännöllisesti, jota edellytetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 johdanto-osan 23 kappaleessa;

16.  kehottaa komissiota ehdottamaan, että heti kun mahdollista asetukseen sisällytetään tavaroiden päätymistä kidutustarkoituksiin koskeva lauseke, millä mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat aiempien tietojen pohjalta antaa ja siten myös evätä vientiluvan tavaroilta, jotka erittäin todennäköisesti päätyvät loppukäyttäjien käsissä käytettäviksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun huonoon kohteluun;

17.  kehottaa komissiota ehdottamaan, että heti kun mahdollista asetukseen sisällytetään kielto, jonka mukaan EU:ssa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei saa välittää liiketoimia, joihin liittyy kansainvälisiä siirtoja, joiden tarkoituksena on rahoittaa kauppaa kidutusvälineillä (myynti ja vienti mukaan luettuna) eli tavaroilla, joilla ei ole käytännössä muuta käyttöä kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano, kidutus tai muu huono kohtelu ja jotka on sisällytetty asetuksen liitteeseen II, sekä vaatimus siitä, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön tehokkaita mekanismeja asetuksen liitteessä III oleviin tavaroihin liittyviä siirtoja koskevien liiketoimien välittämisen valvomiseksi;

18.  kehottaa komissiota ehdottamaan, että heti kun mahdollista asetukseen sisällytetään vaatimus, että tuojat hankkivat tuontiluvan asetuksen liitteessä III lueteltujen tavaroiden tuomiseksi Euroopan unioniin ja että jäsenvaltiot epäävät tuontiluvan, kun niillä on perusteltu syy epäillä, että välineitä voidaan käyttää kidutukseen tai muuhun huonoon kohteluun joko Euroopan unionissa tai kaupankäynnin seurauksena Euroopan unionin ulkopuolella;

19.  kehottaa komissiota tarkastelemaan myös keinoja poistaa vapautus liitteessä III olevien tavaroiden tuonti- tai vientilupavelvoitteesta, kun tavaroita kuljetaan Euroopan unionin kautta;

20.  palauttaa mieliin vuonna 2008 päivitetyt EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; kehottaa neuvostoa ja komissiota näiden suuntaviivojen mukaisesti esittelemään kolmansien maiden kanssa pidettävissä kokouksissa neuvoston asetusta (EY) N:o 1236/2005 esimerkkinä parhaista käytännöistä ja kannustamaan kolmansia maita, jotka vievät sellaisia välineitä, joiden tuonti on kielletty neuvoston asetuksella (EY) N:o 1236/2005, tekemään asetuksessa asetettuja kieltoja tunnetuksi kauppiaiden keskuudessa näissä maissa;

21.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansainvälistä kaupan valvontaa sellaisten välineiden osalta, joita voitaisiin käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun huonoon kohteluun, kansainvälisesti ja etenkin toimimaan sen puolesta, että YK:n yleiskokouksen vuosittain esittämää vetoomusta kidutuksessa käytettäväksi suunniteltujen välineiden tuotannon, kaupan, viennin ja käytön estämisestä ja kieltämisestä voitaisiin laajentaa niin, että kaikkia valtioita kehotetaan sääntelemään sellaisten välineiden tuotantoa, kauppaa, vientiä ja käyttöä, joita ei ole erityisesti suunniteltu kidutuksessa tai muussa huonossa kohtelussa käytettäväksi mutta joita väärinkäytetään laajasti näihin tarkoituksiin;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EYVL C 87 E, 11.4.2002, s. 136.
(2) EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö