Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0358/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

Priimti tekstai
PDF 217kWORD 62k
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Prekyba kankinimo įrankiais
P7_TA(2010)0236B7-0358/2010

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įgyvendinimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į visišką kankinimų ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo draudimą, kuris bet kokiomis sąlygomis taikomas visoms valstybėms kaip imperatyvi tarptautinės teisės norma,

–  atsižvelgdamas į tai, kad šis draudimas įtvirtintas daugelyje tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių priemonių ir dokumentų, įskaitant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (Konvencija prieš kankinimą), Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2001 m. spalio 3 d. rezoliuciją(1), kurioje Komisija raginama skubiai parengti tinkamą Bendrijos dokumentą, uždraudžiantį policijos ir saugumo įrangos, kurios naudojimas savaime yra žiaurus, nežmoniškas arba žeminantis, reklamavimą, prekybą ja bei jos eksportą,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui(2), kuris įsigaliojo 2006 m. liepos 30 d.,

–  atsižvelgdamas į ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gaires, kurios patvirtintos 2001 m. ir persvarstytos 2008 m.,

–  atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriato 2008 m. ES gairių dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo įgyvendinimo ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į veiklą kitose šalyse po Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 parengimo, ypač į JAV eksporto kontrolės įstatymo pakeitimus, kuriuos 2009 m. rugpjūčio mėn. parengė JAV pramonės ir saugumo biuras ir kurie atkartoja Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 nuostatas ir kai kuriais atvejais yra net griežtesni,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos ir Europos Sąjungos susitarimo memorandumą, kuriame Europos Tarybos kankinimo prevencijos komitetas raginamas stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, ir į Kankinimo prevencijos komiteto 17–ą bendrąją ataskaitą, kurioje Europos Taryba raginama svarstyti Kankinimo prevencijos komiteto vaidmenį, kurį šis galėtų atlikti įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005,

–  atsižvelgdamas į organizacijų „Amnesty International“ ir „Omega Research Foundation“ 2007 ir 2010 m. paskelbtas ataskaitas, kuriose pabrėžiami konkretūs Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 trūkumai ir išreiškiamas susirūpinimas dėl netinkamo šio reglamento įgyvendinimo kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi pagal Konvenciją prieš kankinimą nustatomi tam tikri valstybių įsipareigojimai užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam netinkamam elgesiui, ištirti kankinimo atvejus ir patraukti šių pažeidimų vykdytojus atsakomybėn bei atlyginti nuostolius aukoms,

B.  kadangi nepaisant minėtų įsipareigojimų kankinimai ir netinkamas elgesys vis dar paplitę visame pasaulyje ir šiuo tikslu naudojama įvairių rūšių policijos ir saugumo įranga,

C.  kadangi JT specialusis pranešėjas kankinimo klausimais tvirtina, kad prekybos tokia įranga kontrolė – tai kiekvienos valstybės prievolė pagal JT konvenciją prieš kankinimą,

D.  kadangi ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairėse numatoma, kad ES ragins trečiąsias šalis neleisti naudoti, gaminti ir prekiauti įranga, sukurta kankinti ar kitaip žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis arba bausti, ir užkirsti kelią minėtais tikslais piktnaudžiauti kitokia įranga,

E.  kadangi Tarybos generalinio sekretoriato 2008 m. tolesnių įsipareigojimų kovoje su kankinimu ir kitokiu netinkamu elgesiu trečiose šalyse ataskaitoje nurodoma, kad „reglamento dėl kankinimo priemonių priėmimas yra pirmasis ES reglamento priėmimo, laikantis gairių dėl žmogaus teisių, pavyzdys. JT specialusis įgaliotinis palankiai įvertino šį žingsnį ir pareiškė nuomonę, kad šis reglamentas galėtų būti pasaulinio reglamento šiuo klausimu pavyzdys. Todėl reikia, kad ES įvertintų šio reglamento įgyvendinimą“,

F.  kadangi kai kurios Europos Sąjungos valstybės narės, įsigaliojus Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1236/2005, suteikė leidimus eksportuoti tokius įtaisus, kaip kojų pančius, cheminius dirgiklius ir elektrošoko prietaisus, kurie kontroliuojami pagal minėtąjį reglamentą, į šalis, kuriose nepaisoma žmogaus teisių,

G.  kadangi tik dvylika valstybių narių iki 2006 m. rugpjūčio 29 d. pradėjo taikyti teisės aktus dėl baudų, kaip reikalaujama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 17 straipsnyje,

H.  kadangi tik septynios valstybės narės parengė bent vieną viešą metinę veiklos ataskaitą, kurioje būtų nurodyti duomenys apie jų sprendimus dėl leidimų, kaip reikalaujama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 13 straipsnyje,

I.  kadangi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 į Europos Sąjungos valstybes nares leidžiama importuoti dėvimus varžomuosius elektrošoko įtaisus, kuriais prekiauti nedraudžiama, nors jie iš esmės panašūs į smūginį elektrošoko diržą, draudžiamą importuoti į Europos Sąjungą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005, ir kadangi organizacijų „Amnesty International“, „Omega Research Foundation“ ir „Inter-Press Service“ ataskaitose pranešama, jog Europoje įsikūrusios įmonės importavo šiuos įtaisus į kai kurias valstybes nares,

J.  kadangi į Tarybos reglamente (EB) Nr. 1236/2005 pateiktą draudžiamų prekių ir įrangos sąrašą neįtraukta kai kuri policijos ir saugumo įranga, kuria šiuo metu prekiaujama tarptautiniu mastu ir kuri nenaudojama kitaip negu siekiant kankinti ir kitaip netinkamai elgtis, t. y. spygliuotos lazdos, kai kurie varžomieji sienos arba grindų įtaisai, kojų pančiai, priemonės pirštams arba nykščiams surakinti arba suveržti ir dėvimi smūginiai varžomieji elektrošoko įtaisai, išskyrus elektrošoko diržus,

K.  kadangi į prekių ir įrangos, kurių prekyba kontroliuojama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005, sąrašą neįtraukta kai kuri policijos ir saugumo įranga, kuria šiuo metu prekiaujama tarptautiniu mastu ir kuri gali būti teisėtai naudojama teisėsaugos ir baudžiamaisiais tikslais, kai jos naudojimas reguliuojamas laikantis žmogaus teisių įsipareigojimų ir teisėsaugos geriausios praktikos standartų, tačiau kuri plačiu mastu netinkamai naudojama kankinimo ir kito netinkamo elgesio tikslais, t. y. antrankiai, lazdos ir kiti rankiniai poveikio prietaisai, aukštos įtampos smūginiai elektrošoko ginklai, veikiantys esant mažesnei negu 10 000 voltų įtampai, taip pat specialiai kontroliuojamai ir draudžiamai įrangai sukurtos sudedamosios dalys ir priedai,

L.  kadangi produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas planuoja vėl susirinkti į posėdį 2010 m. birželio 29 d.,

1.  ragina valstybes nares nedelsiant informuoti Komisiją apie atitinkamas bausmes, kurias jos pradėjo taikyti už Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 pažeidimus, laikantis šio reglamento 17 straipsnio;

2.  ragina Komisiją ir produktų eksporto bendrų taisyklių komitetą vadovauti ir padėti valstybėms narėms griežtinti tokių baudų taikymą, jeigu šios baudos nepakankamos arba dar netaikomos;

3.  primena valstybių narių įsipareigojimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 13 straipsnio 3 dalį laiku parengti viešas metines veiklos ataskaitas ir ragina Komisiją raštu pareikalauti valstybių narių, kurios nepateikė minėtųjų ataskaitų Komisijai, laikytis savo įsipareigojimų;

4.  ragina valstybes nares, siekiant, kad metinėse veiklos ataskaitose būtų pateikta pakankamai informacijos ir jos galėtų būti prasmingai viešai įvertintos, į šias ataskaitas įtraukti bent jau šiuos duomenis: gautų paraiškų skaičių, susijusias prekes ir kiekvienos paraiškos paskirties šalį, taip pat sprendimus, priimtus dėl kiekvienos šios paraiškos, ir, jeigu taikytina, veiklos nebuvimo ataskaitas;

5.  ragina Komisiją parengti valstybėms narėms metinės veiklos ataskaitos pavyzdį, siekiant visoms valstybėms narėms palengvinti šių ataskaitų sudarymą ir užtikrinti jų nuoseklumą;

6.  ragina Komisiją pradėti oficialią peržiūrą, kurią atlikti jai padėtų produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas (kaip numatyta reglamento 15 ir 16 straipsniuose), kurios metu ji svarstytų valstybių narių įgyvendinimo ir leidimų suteikimo veiklą pagal minėtąjį reglamentą, įskaitant visų valstybių narių metinių veiklos ataskaitų analizę, ir paskelbti šios peržiūros išvadas kartu su kiekvienos valstybės narės kasmet nuo reglamento įsigaliojimo pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis;

7.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 13 straipsnyje numatytos procedūros siekiant, kad valstybės narės ir Komisija keistųsi informacija apie sprendimus dėl leidimų ir įgyvendinimo priemonių, būtų tinkamai įgyvendinamos taikant atsisakymo išduoti leidimą mechanizmą, jau naudojamą nesuteikiant leidimo karinio pobūdžio eksportui pagal COARM, arba kitas veiksmingas procedūras;

8.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie veiklą, kurią ji vykdė iki šios dienos siekdama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms įgyvendinti 13 straipsnio nuostatas;

9.  prašo Komisijos Parlamentui pateikti ir paskelbti informaciją, kurią kasmet nuo reglamento įsigaliojimo jai pateikė kiekviena valstybė narė: ypač pranešimus apie atmestas paraiškas leidimui gauti, kaip nurodyta reglamento 11 straipsnyje; taip pat duomenis apie kiekvienos valstybės narės už reglamento pažeidimus taikomas atitinkamas bausmes; ir visą valstybių narių metinių veiklos ataskaitų turinį;

10.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas reguliariai rengtų susitikimus, sudarytų aiškų oficialaus reglamento persvarstymo tvarkaraštį ir nustatytų procedūrą, kurią taikant būtų galima laiku išnagrinėti galimus reglamento pažeidimus;

11.  ragina visas valstybes nares, siekiant prisidėti ir užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui, kontroliuoti techninę pagalbą trečiosioms šalims, kad būtų išvengta, jog ši techninė pagalba nebūtų netinkamai panaudojama gaminant prekes, skirtas mirties bausmei vykdyti, kankinimams ar kitam žiauriam ir nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui;

12.  griežtai smerkia valstybių narių arba Europos Sąjungoje įsikūrusių įmonių bandymus importuoti smūginius elektrošoko diržus, kurių importas draudžiamas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005, arba kitus iš esmės panašaus poveikio dėvimus varžomuosius elektrošoko įtaisus, nors jie ir teisėti, ir ragina Komisiją pradėti skubų tyrimą siekiant nustatyti, ar smūginiai elektrošoko diržai arba susijusios kitų dėvimų varžomųjų elektrošoko įtaisų dalys, taip pat techninė pagalba ar mokymai buvo perduoti kuriai nors valstybei narei ir kada, prieš įsigaliojant minėtajam reglamentui ar nuo jo įsigaliojimo, taip pat nustatyti, ar šiose šalyse minėtuosius prietaisus naudojo teisėsaugos arba įkalinimo įstaigos, ir pranešti apie tai Parlamentui;

13.  ragina Komisiją peržiūrėti ir atnaujinti prekių, draudžiamų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II priedą, sąrašą ir į jį įtraukti spygliuotas lazdas, varžomuosius sienos arba grindų įtaisus, grandines kojoms, grandines ir pančius, priemones pirštams arba nykščiams surakinti arba suveržti, smūginius antrankius ir kitus dėvimus smūginius elektrošoko įtaisus;

14.  ragina Komisiją peržiūrėti ir atnaujinti prekių, kontroliuojamų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 III priedą, sąrašą ir į jį įtraukti antrankius, lazdas ir kitus rankinius poveikio prietaisus bei nešiojamus elektrošoko prietaisus, veikiančius esant mažesnei negu 10 000 voltų įtampai;

15.  taip pat ragina Komisiją nustatyti konkrečią tvarką, pagal kurią būtų reguliariai peržiūrimi prekių, nurodytų II ir III prieduose, sąrašai, kaip įgaliojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 23 dalyje;

16.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kad į reglamentą kaip galima greičiau būtų įtraukta išlyga dėl vadinamojo galutinio kankinimo prietaiso naudojimo, kuri leistų valstybėms narėms, remiantis ankstesne informacija, apriboti ir tokiu būdu atsisakyti eksporto visų prekių, kurioms kyla didelis pavojus, kad jų galutiniai vartotojai jas gali panaudoti mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitam netinkamam elgesiui;

17.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama kuo greičiau į reglamentą įtraukti draudimą bet kokiam Europos Sąjungos fiziniam ar juridiniam asmeniui iš bet kurios vietos tarpininkauti sudarant sandorius, kurie susiję su tarptautiniais perdavimais siekiant finansuoti kankinimams skirtas prekes, įskaitant pardavimus ir eksportą prekių, kurios praktiškai nenaudojamos jokiu kitu tikslu, bet tik mirties bausmei, kankinimui ar kitam netinkamam elgesiui, kaip nurodyta reglamento II priede, ir nustatyti reikalavimą valstybėms narėms pradėti taikyti veiksmingas priemones siekiant kontroliuoti tarpininkavimą sudarant sandorius, susijusius su prekių, nurodytų reglamento III priede, perdavimu;

18.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo siekiama kuo greičiau į reglamentą įtraukti importuotojams skirtą reikalavimą gauti importo leidimą į Europos Sąjungą importuojamoms prekėms, nurodytoms reglamento III priede, ir valstybėms narėms taikyti reikalavimą nesuteikti tokių leidimų importuoti, kai yra rimtas pagrindas manyti, kad tokia įranga gali būti panaudota kankinimui ar kitokiam netinkamam elgesiui Europos Sąjungoje arba už jos ribų, po įrangos pardavimo;

19.  ragina Komisiją svarstyti priemones, kurias taikant būtų panaikinamas atleidimas nuo prievolės gauti importo ir eksporto leidimą III priede nurodytoms prekėms tranzitu gabenamoms per Europos Sąjungos teritoriją;

20.  primena, kad 2008 m. buvo atnaujintos ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairės, ir ragina Tarybą ir Komisiją, remiantis minėtomis gairėmis, skatinti teikti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 kaip geriausios praktikos pavyzdį susitikimuose su trečiosiomis šalimis ir skatinti trečiąsias šalis, eksportuojančias įrangą, kurios importas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 draudžiamas, pranešti šių šalių prekiautojams apie reglamento draudimus;

21.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tarptautinės prekybos kontrolę įrangai, kuri galėtų būti naudojama tarptautiniu mastu vykdant mirties bausmę, kankinant ar kitaip nežmoniškai elgiantis, ir ypač dėti pastangų siekiant skleisti JT Generalinės Asamblėjos kasmetinį raginimą užkirsti kelią ir uždrausti įrangos, specialiai sukurtos kankinimui, gamybą, prekybą ja, jos eksportą bei naudojimą, taip pat raginti visas valstybes reguliuoti gamybą, eksportą ir naudojimą įrangos, kuri nėra specialiai skirta kankinimui ar kitokiam netinkamam elgesiui, tačiau, kuri šiuo tikslu yra plačiai naudojama, ir prekybą ja;

22.  paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 87 E, 2002 4 11, p. 136.
(2) OL L 200, 2005 7 30, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika