Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B7-0358/2010

Debates :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Balsojumi :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

Pieņemtie teksti
PDF 292kWORD 62k
Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs - Strasbūra
Spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecība
P7_TA(2010)0236B7-0358/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūcija par Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, īstenošanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda pilnīgu aizliegumu, kas attiecas uz visiem gadījumiem un uz visām valstīm kā kategoriska norma starptautiskajās tiesībās,

–  ņemot vērā šā aizlieguma iekļaušanu vairākos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību instrumentos un dokumentos, tai skaitā Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu (Konvencija pret spīdzināšanu), Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2001. gada 3. oktobra rezolūciju(1), kurā tas mudināja Eiropas Komisiju ātri rīkoties, lai izstrādātu atbilstīgu Kopienas instrumentu, kas aizliegtu tāda policijas un drošības ekipējuma reklamēšanu, tirdzniecību un eksportu, kurš paredzēts, lai nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos,

–  ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai(2), un kas stājās spēkā 2006. gada 30. jūlijā,

–  ņemot vērā ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem, ko pieņēma 2001. gadā un pārskatīja 2008. gadā,

–  ņemot vērā 2008. gada ziņojumu Padomes Ģenerālsekretariātam par to, kā tiek īstenotas ES pamatnostādnes par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā norises citās valstīs pēc Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 pieņemšanas, jo īpaši grozījumus tiesību aktos par ASV eksporta kontroli, kurus 2009. gada augustā ierosināja ASV Rūpniecības un drošības birojs, un kuros pārņemti, bet atsevišķos gadījumos pat pastiprināti Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 noteikumi,

–  ņemot vērā Saprašanās memorandu starp Eiropas Padomi un Eiropas Savienību, kurā Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteja aicināta ciešāk sadarboties ar Savienības attiecīgajām iestādēm, kā arī Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) 17. gada pārskata ziņojumu, kurā Eiropas Padome aicināta apsvērt lomu, kāda CPT varētu būt saistībā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 īstenošanu,

–  ņemot vērā organizāciju 'Amnesty International“ un 'Omega Research Foundation” 2007. un 2010. gadā publicētos ziņojumus, kuros norādīts uz nepilnībām Padomes Regulā (EK) Nr. 1236/2005  un paustas bažas par regulas neatbilstīgu īstenošanu dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā Konvencija pret spīdzināšanu valstīm uzliek konkrētus pienākumus novērst spīdzināšanu un cita veida sliktu apiešanos, izmeklēt šādus gadījumus, saukt pie atbildības vainīgos un nodrošināt atlīdzību cietušajiem;

B.  tā kā, neraugoties uz šādiem pienākumiem, spīdzināšana un cita veida slikta apiešanās pasaulē vēl arvien ir sastopama, un šādām darbībām izmanto plašu policijas un drošības ekipējuma klāstu;

C.  tā kā ANO īpašais ziņotājs spīdzināšanas jautājumos uzskata, ka šāda aprīkojuma tirdzniecības kontrole ir ikvienas valsts pienākums saskaņā ar ANO Konvenciju pret spīdzināšanu;

D.  tā kā ES politikas pamatnostādnēs attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem noteikts, ka ES mudinās trešās valstis novērst tādu ierīču izmantošanu, ražošanu un tirdzniecību, kas ir paredzētas spīdzināšanai vai citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem, un novērst jebkādu citu ierīču ļaunprātīgu izmantošanu šādām vajadzībām;

E.  tā kā Padomes Ģenerālsekretariāta 2008. gada ziņojumā par ES rīcību, lai sekmētu saistības cīņai pret spīdzināšanu un cita veida sliktu apiešanos trešās valstīs, teikts, ka “Regulas par spīdzināšanas instrumentiem pieņemšana ir pirmais tāda ES tiesību akta piemērs, kas pieņemts saskaņā ar cilvēktiesību pamatnostādnēm. ANO īpašais ziņotājs spīdzināšanas jautājumos atzinīgi novērtējis šo soli un paudis viedokli, ka dokuments varētu būt paraugs tam, kā regulēt šo jautājumu pasaules mērogā. Tas nozīmē, ka ES jāizvērtē regulas īstenošana.”;

F.  tā kā dažas Eiropas Savienības dalībvalstis laikā kopš Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 spēkā stāšanās ir izsniegušas licences tādu preču eksportam, kuras kontrolē saskaņā ar minēto regulu, tostarp kāju slēgu, ķīmisko kairinātāju un elektrošoka ierīču izvešanai uz valstīm ar apšaubāmu stāvokli cilvēktiesību jomā;

G.  tā kā līdz 2006. gada 29. augustam tikai divpadsmit dalībvalstis ieviesušas Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 17. pantā prasītos noteikumus par sankcijām;

H.  tā kā tikai septiņas dalībvalstis sagatavojušas vienu vai vairākus publiskus ikgadējus darbības ziņojumus par licenču izsniegšanas lēmumu detaļām, kā to pieprasa Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 13. pants;

I.  tā kā Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005 atļauj ievest Eiropas Savienības dalībvalstīs uz ķermeņa nostiprināmas elektrošoka savaldīšanas ierīces, kuru tirdzniecība nav aizliegta, kaut arī to iedarbība ir līdzīga elektrošoka jostām, kuru ievešanu Eiropas Savienībā aizliedz Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005, un tā kā organizācijas 'Amnesty International“, 'Omega Research Foundation” un 'Inter-Press Service“ ziņo, ka Eiropā reģistrēti uzņēmumi ieveduši šādas ierīces vairākās dalībvalstīs;

J.  tā kā sarakstā par priekšmetiem un iekārtām, kuru tirdzniecība ir aizliegta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005, nav iekļautas dažas starptautiskā tirgū iegādājamas policijas un drošības iekārtas, kam nav cita praktiska pielietojuma, kā vien spīdzināšana un cita nežēlīga rīcība, tai skaitā nūjas ar dzelkšņiem, noteikta veida rīki pieslēgšanai pie sienas vai grīdas, kāju slēgi, pirkstu slēgi, īkšķu slēgi, pirkstu spīles un ķermenim piestiprināmas elektrošoka ierīces, kas nav elektrošoka jostas;

K.  tā kā sarakstā par priekšmetiem un iekārtām, kuru tirdzniecību kontrolē ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005, nav iekļautas dažas starptautiskā tirgū iegādājamas policijas un drošības iekārtas, kas likumīgi var tikt izmantotas tiesībaizsardzības vai sodīšanas nolūkos, ja to izmantošanu regulē saskaņā ar starptautiskām saistībām cilvēktiesību jomā un tiesībaizsardzības iestāžu labākās prakses standartiem, bet ko plaši ļaunprātīgi izmanto spīdzināšanai vai cita veida nežēlīgai rīcībai, tai skaitā roku dzelži, steki un citas rokā turamas ietekmēšanas ierīces, augstsprieguma elektrošoka iekārtas, kuru spriegums nepārsniedz 10 000 voltu, kā arī kontrolētu un aizliegtu iekārtu īpaši izstrādātas sastāvdaļas un piederumi;

L.  tā kā 2010. gada 29. jūnijā notiks Kopīgo eksporta noteikumu komitejas kārtējā sanāksme,

1.  aicina visas dalībvalstis nekavējoties informēt Komisiju par attiecīgajām sankcijām, ko tās ir ieviesušas par Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005  pārkāpumiem, kā to paredz šīs regulas 17. pants;

2.  aicina Komisiju un Kopīgo eksporta noteikumu komiteju sniegt norādes un palīdzību dalībvalstīm, lai stiprinātu šādas sankcijas, ja tās ir nepietiekamas vai vēl nav ieviestas;

3.  visām dalībvalstīm atgādina par pienākumu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 13. panta 3. punktu savlaicīgi sagatavot publisku ikgadēju darbības ziņojumu un mudina Komisiju rakstiski atgādināt dalībvalstīm, kuras nav iesniegušas Komisijai šos ziņojumus, lai tās izpilda savas saistības;

4.  lai ikgadējie darbības ziņojumi sniegtu pietiekamu informāciju pienācīgai publiskai pārraudzībai, mudina dalībvalstis šajos ziņojumos iekļaut vismaz šādu informāciju: saņemto pieteikumu skaits, attiecīgās preces un katra pieteikuma galamērķa valstis, kā arī par katru no šiem pieteikumiem pieņemtie lēmumi un, attiecīgā gadījumā, ziņojums par to, ka nekādas darbības nav notikušas;

5.  mudina Komisiju izstrādāt dalībvalstu ikgadējo darbības ziņojumu paraugmodeli, lai visām dalībvalstīm būtu vieglāk sagatavot šo ziņojumu un tie būtu saskaņoti;

6.  aicina Eiropas Komisiju ar Kopīgo eksporta noteikumu komitejas palīdzību (atbilstoši regulas 15. un 16. pantā paredzētajām pilnvarām) veikt oficiālu pārskatīšanu par to, kā dalībvalstis īsteno regulu un veic licencēšanu saskaņā ar tās noteikumiem, tai skaitā pārbaudīt dalībvalstu ikgadējos darbības ziņojumus, un publicēt šo pārskatu kopā ar visiem ikgadējiem darbības ziņojumiem, kas saņemti no visām dalībvalstīm visos gados kopš regulas stāšanās spēkā;

7.  mudina dalībvalstis nodrošināt, ka tiek pienācīgi īstenotas Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 13. pantā minētās procedūras attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju par licencēšanas lēmumiem un īstenošanas pasākumiem, veicot to vai nu ar atteikumu paziņošanas mehānismu, kas Parasto ieroču eksporta darba grupā (COARM) jau izveidots saistībā ar militārā eksporta atteikumiem, vai ar citām efektīvām procedūrām;

8.  mudina Komisiju informēt Parlamentu par līdz šim veiktajiem pasākumiem, lai palīdzētu dalībvalstīm pildīt 13. panta prasības;

9.  aicina Komisiju sniegt Parlamentam un publicēt informāciju, ko tā saņēmusi no katras dalībvalsts ik gadu kopš regulas stāšanās spēkā, proti, paziņojumus par noraidītajiem pieteikumiem atļaujas saņemšanai saskaņā ar regulas 11. pantu, sīkākas ziņas par attiecīgajiem sodiem, ko katra dalībvalsts ir ieviesusi par regulas noteikumu pārkāpumiem, kā arī dalībvalstu ikgadējo darbības ziņojumu pilnu tekstu;

10.  mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka Kopīgo eksporta noteikumu komiteja tiekas regulāri, izstrādā regulas oficiālās pārskatīšanas precīzu grafiku un nosaka kārtību attiecībā uz savlaicīgu izmeklēšanu par regulas noteikumu iespējamiem pārkāpumiem;

11.  spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanas nolūkā aicina visas dalībvalstis pārraudzīt tehnisko palīdzību trešām valstīm, lai novērstu iespēju, ka to izmanto ļaunprātīgi tādu preču ražošanai, kuras var izmantot nāvessoda izpildei vai lai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši izturētos vai sodītu;

12.  asi nosoda jebkādus dalībvalstu vai Eiropas Savienības uzņēmumu mēģinājumus ievest elektrošoka jostas, ko aizliedz Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005, vai citas atļautas uz ķermeņa nostiprināmas elektrošoka savaldīšanas ierīces, kuru iedarbība ir līdzīga, un mudina Komisiju veikt steidzamu izmeklēšanu, lai noteiktu, vai un kad elektrošoka jostas vai saistītas detaļas vai citas uz ķermeņa nostiprināmas elektrošoka savaldīšanas ierīces nodotas kādai dalībvalstij, vai un kad šīm valstīm sniegta ar to saistīta tehniskā palīdzība vai apmācība un vai tas noticis pirms vai pēc šīs regulas ieviešanas, lai noteiktu, vai šādas ierīces ir izvietotas kādā tiesībaizsardzības vai cietuma iestādē šajās valstīs un par noskaidroto ziņot Parlamentam;

13.  aicina Komisiju pārskatīt un atjaunināt Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 II pielikuma aizliegto preču sarakstu, iekļaujot tajā nūjas ar dzelkšņiem, fiksētus rīkus pieslēgšanai pie sienas vai grīdas, kāju dzelžus, ķēdes un važas, pirkstu slēgus, īkšķu slēgus, pirkstu spīles, elektrošoka aproces un citas ķermenim piestiprināmas elektrošoka ierīces;

14.  aicina Komisiju pārskatīt un atjaunināt Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 III pielikuma kontrolējamo preču sarakstu, iekļaujot tajā roku dzelžus, stekus un citas rokā turamas ietekmēšanas ierīces un portatīvas elektrošoka iekārtas, kuru spriegums nepārsniedz 10 000 voltu;

15.  turklāt aicina Komisiju izstrādāt īpašu procedūru II un III pielikumā iekļauto preču sarakstu regulārai pārskatīšanai, kā tas minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 23. pantā;

16.  mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu regulā steidzami ieviest klauzulu par noteiktu preču iespējamību izmantot spīdzināšanā, kas, pamatojoties uz iepriekšēju informāciju, dalībvalstīm ļautu izsniegt licences un tādējādi atteikt eksportēt ikvienu tādu preci, ar kuru saistīts ievērojams risks, ka paredzētais tiešais lietotājs to var izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai ļaunprātīgai rīcībai;

17.  mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu iespējami ātri regulā iekļaut aizliegumu ikvienai Eiropas Savienības fiziskai vai juridiskai personai no jebkuras vietas iesaistīties starpniecības darījumos ar šīs regulas II pielikumā iekļautajām precēm, kam nav cita praktiska pielietojuma, kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai cita nežēlīga rīcība, tai skaitā starptautiskos pārvedumos, kuru mērķis ir spīdzināšanas rīku tirdzniecības finansēšana, pārdošanas un eksporta darījumos, un ar ko dalībvalstīm pieprasa ieviest efektīvus mehānismus, lai kontrolētu tirdzniecības starpniecības darījumus ar visām precēm, kas minētas regulas III pielikumā;

18.  mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu iespējami ātri regulā iekļaut prasību importētājiem saņemt importa atļauju, lai varētu Eiropas Savienībā ievest preces, kas minētas šīs regulas III pielikumā, un dalībvalstīm atteikt šādu ievešanas atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šādas iekārtas varētu izmantot spīdzināšanai vai cita veida ļaunprātīgai rīcībai Eiropas Savienības teritorijā vai pēc tam, kad tās pārdotas ārpus Eiropas Savienības;

19.  mudina Komisiju apsvērt līdzekļus izņēmuma atcelšanai attiecībā uz prasību par importa vai eksporta atļaujas saņemšanu III pielikumā minēto preču tranzītam caur Eiropas Savienību;

20.  atgādina, ka 2008. gadā tika pārskatītas ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem, un aicina Padomi un Komisiju saskaņā ar šīm pamatnostādnēm popularizēt Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kā paraugprakses piemēru sanāksmēs ar trešām valstīm, un aicina mudināt trešās valstis, no kurām eksportē tādas iekārtas, kuru imports ir aizliegts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005, informēt šo valstu uzņēmējus par regulā paredzētajiem aizliegumiem;

21.  mudina Komisiju un dalībvalstis starptautiskā līmenī veicināt starptautiskās tirdzniecības kontroli pār iekārtām, ko var izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai un cita veida ļaunprātīgai rīcībai, un īpaši censties, lai paplašinātu ANO Ģenerālās asamblejas ikgadējo aicinājumu “novērst un aizliegt tāda aprīkojuma ražošanu, tirdzniecību, eksportu un izmantošanu, kas speciāli paredzēts spīdzināšanai”, kā arī aicināt visas valstis regulēt tāda aprīkojuma ražošanu, tirdzniecību, eksportu un izmantošanu, kas nav īpaši paredzēts, bet tiek plaši ļaunprātīgi izmantots spīdzināšanai vai cita veida ļaunprātīgai rīcībai;

22.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.

(1) OV C 87 E, 11.4.2002., 136. lpp.
(2) OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika