Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2734(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0342/2010

Indgivne tekster :

B7-0342/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 15
CRE 16/06/2010 - 15

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0238

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 92k
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
Bosnien og Hercegovina
P7_TA(2010)0238B7-0342/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juni 2010 om situationen i Bosnien-Hercegovina

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, som undertegnedes den 16. juni 2008,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009(1) af 30. november 2009 om visumliberalisering,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet den 16. juni 2003 om det vestlige Balkan samt den 30. november 2009 om Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) af 16. juni 2003 om det vestlige Balkan og bilaget hertil »Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration«, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003,

–  der henviser til afgørelsen truffet af storkammeret i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i sagen Sejdic og Finci mod Bosnien-Hercegovina (klage nr. 27996/06 og nr. 34836/06) af 22. december 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 24. april 2009 om situationen i Bosnien-Hercegovina(2),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2009 om Srebrenica(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sit tilsagn om medlemskab for landene i det vestlige Balkan, herunder Bosnien-Hercegovina; der endvidere henviser til, at disse lande selv bærer hovedansvaret for deres medlemskab, idet de bør viser evne til og være fast besluttet på at opfylde Københavnskriterierne,

B.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina oplever en længere periode med politisk, økonomisk og social stagnation og udbredt og vedvarende politisk lammelse, forværring af de indbyrdes forhold mellem de etniske grupper i landet som følge af politisk retorik, og vanskeligheder hos den politiske elite med hensyn til at opnå kompromisser og en fælles tilgang til landets presserende politiske, økonomiske og sociale problemer,

C.  der henviser til, at den stadig mere stridbare nationale og separatistiske retorik står i skarp kontrast til de grundlæggende europæiske værdier, den sociale og økonomiske udvikling og den politiske stabilitet og er ødelæggende for landets almindelige interesser, hæmmer forsoningen mellem de forskellige etniske grupper og er til hindrer for landets ambitioner om EU-medlemskab; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina risikerer at komme endnu længere bagud i forhold til de andre lande i det vestlige Balkan, hvorved det går glip af mulighederne for europæisk integration,

D.  der henviser til, at Dayton-aftalen var nødvendig for at standse blodsudgydelserne, men at det ikke lykkedes den at skabe en selvstændig og fungerende stat i Bosnien-Hercegovina; der henviser til, at fragmenteringen af den politiske beslutningsproces mellem staten og de etniske enheder, som den skabte, samt overlapningen af beføjelser og den manglende harmonisering af lovgivningsprocessen mellem de forskellige regeringsniveauer fortsat er den væsentligste hindring for et effektivt regeringsarbejde, hvilket også hindrer landet i dets evne til at gøre hurtige fremskridt i reformerne hen imod medlemskab af EU,

E.  der henviser til, at forfatningsreformen fortsat er den vigtigste reform med henblik på at omdanne Bosnien-Hercegovina til en effektiv og fuldstændig funktionsdygtig stat; der henviser til, at retsvæsenets komplekse struktur, manglen på et fælles budget, det, at der ikke findes nogen højesteret for hele føderationen, som kunne fremme harmoniseringen af de fire interne retssystemer; politisk indblanding i retssystemet og konstante angreb på retsvæsenet og de retlige myndigheders beføjelser fra Republika Srpskas (RS) regerings side undergraver retsvæsenets funktion og hindrer reformbestræbelserne; der henviser til, at strukturen med de etniske grupper, som er opstået gennem internationale afgørelser, bør ændres for at blive mere effektiv og være i overensstemmelse med den institutionelle ramme på statsplan,

F.  der henviser til, at alle borgeres europæiske fremtid ligger i Den Europæiske Union; der henviser til, at udsigten til medlemskab af EU er en af de faktorer, der binder befolkningen i Bosnien-Hercegovina stærkest sammen; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina kun som et samlet land har udsigt til EU-medlemskab, og at ethvert forsøg på at undergrave og svække de statslige institutioner og ethvert forsøg på at gøre samfundet til gidsel for en uansvarlig nationalistisk og separatistisk politik vil berøve alle borgere muligheden for at nyde godt af fordelene ved europæisk integration; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina har gjort begrænsede fremskridt i deres reformer i forbindelse med integrationen i EU; der henviser til, at de etniske gruppers forskellige dagsordener, der præger billedet, kan hindre opfyldelsen af betingelserne for EU- og NATO-medlemskab,

G.  der henviser til, at Rådet og Kommissionen må udvise større ledelseskraft og evne til at være drivkraft bag indledningen til og gennemførelsen af yderligere reformer,

H.  der henviser til, at en forhastet nedlæggelse af Den Høje Repræsentants mandat på grundlag af det legitime ønske om at udvide det lokale ansvar for den politiske proces kunne få indvirkning på landets stabilitet og tempoet i og resultatet af de yderst nødvendige reformer; der henviser til, at overgangen fra Den Høje Repræsentant til en styrket Særlig Repræsentant for EU fortsat udgør et uomgængeligt skridt, der åbner op for opnåelsen af status som kandidatland,

I.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina må lykønskes med at være blevet ikke-fast medlem af FN's Sikkerhedsråd for perioden 2010-2011, hvilket viser, at landet er i stand til at indtage en fuldstændig og ansvarlig position i internationale anliggender,

J.  der henviser til, at de politisk ansvarlige i Bosnien-Hercegovina ikke i tilstrækkelig grad har sørget for, at tusinder af kvinder og piger, der blev voldtaget mellem 1992 og 1995, har opnået retfærdighed og kompensation, eftersom antallet af sager om krigsforbrydelser med brug af seksuel vold, som har resulteret i retsforfølgelse, fortsat er meget lavt, og til, at ofrene ofte ikke er blevet behandlet med værdighed eller er blevet ydet tilstrækkelig beskyttelse og har fået psykologisk og materiel støtte til at genopbygge deres liv,

K.  der henviser til, at den 11. juli 2010 er 15-årsdagen for folkemordet i Screbrenica-Potočari,

L.  der henviser til, at bilag VII til Dayton-fredsaftalen endnu ikke er blevet fuldstændigt gennemført; der henviser til, at det fortsat er nødvendigt med retfærdige, omfattende og bæredygtige løsninger for nogle af de 115 000 internt fordrevne, for flygtninge og andre konfliktramte personer såvel som at gøre fremskridt for at forbedre de tilbagevendtes socioøkonomiske integration; der endvidere henviser til, at der ifølge Den Internationale Røde Kors Komité stadig meldes 10 000 mennesker savnet efter krigens slutning, hvis skæbne stadig er ukendt,

M.  der henviser til, at Kommissionen den 27. maj 2010 fremsatte et lovgivningsmæssigt forslag om visumfritagelse for Bosnien-Hercegovina (KOM(2010)0256), der åbner op for en mulig liberalisering i 2010,

N.  der henviser til, at Frankrig, Italien og Luxembourg endnu ikke har ratificeret stabiliserings- og associeringsaftalen, hvorved de forsinker processen for landets integration i Den Europæiske Union,

O.  der henviser til, at de fortsat stærke etniske splittelser bør overvindes af et mere integreret og moderne uddannelsessystem i landet, der ophæver splittelsen mellem de enkelte grupper,

P.  der henviser til, at myndighederne i Bosnien-Hercegovina ikke gør en reel indsats for at bekæmpe korruptionen i landet effektivt, hvilket hæmmer den økonomiske, sociale og politiske udvikling i landet alvorligt,

Q.  der henviser til, at menneskehandel er en alvorlig forbrydelse og udgør en grov krænkelse af menneskerettighederne; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina er oprindelsesland såvel som i mindre grad transitland og bestemmelsessted for handel med mennesker, især kvinder og unge piger,

R.  der henviser til, at hele statens forfatning og forfatningerne i de territoriale enheder sikrer ligebehandling af alle; der henviser til, at romaerne stadig konfronteres med meget vanskelige levevilkår og udsættes for forskelsbehandling samtidig med, at der er tale om en udbredt forskelsbehandling og social udelukkelse baseret på kønsidentitet og seksuel orientering; der henviser til, at fysiske overgreb, mishandling og intimidering over for disse grupper fortsætter,

S.  der henviser til, at arbejdsløsheden fortsat er meget høj og er steget som følge af den økonomiske krise; der endvidere henviser til, at udsigterne til manglende beskæftigelse især blandt unge hindrer landets fremskridt, hvilket bidrager til politiske spændinger; der henviser til, at økonomisk fremgang er altafgørende for en yderligere udvikling af landet og for forsoning i Bosnien-Hercegovina,

Udsigterne til EU-medlemskab

1.  udtrykker sin manglende tilfredshed med det begrænsede fremskridt, der er opnået i Bosnien-Hercegovina på dets vej hen imod stabilisering og udvikling såvel som værende et potentielt kandidatland til EU-medlemskab; er stærkt foruroliget over det ustabile politiske klima og manglen på en fælles vision hos alle politiske kræfter og fordømmer stærkt anvendelsen af en provokerende sprogbrug, som kan undergrave de opnåede resultater i forsoningsprocessen mellem de etniske grupper og med hensyn til statsstrukturernes funktionsevne; betragter erklæringen fra lederne af Republika Srpska om en folkeafstemning om en »fredelig adskillelse« som en provokation og en trussel mod Bosnien-Hercegovinas stabilitet, suverænitet og territoriale integritet;

2.  opfordrer indtrængende til en appel til standsning af en nationalistisk og separatistisk retorik, der splitter samfundet og undergraver den grundlæggende kerne i Dayton-aftalen, og til at gøre en seriøs indsats for at nå frem til varige aftaler, der vil skabe en hensigtsmæssigt fungerende stat, ruste Bosnien-Hercegovinas institutioner til integration i EU og forbedre landets generelle situation;

3.  minder om, at tiltrædelse af Den Europæiske Union betyder accept af de værdier og regler, som EU er baseret på, nemlig respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for de personer, som tilhører nationale mindretal, solidaritet, tolerance, demokrati og retsstatsprincipperne, herunder respekten for retsvæsenets uafhængighed;

4.  opfordrer næstformanden/Den Højtstående Repræsentant og kommissæren for udvidelse og den europæiske naboskabspolitik til fuldt ud at gøre brug af EU's indflydelse på politikerne fra Bosnien-Hercegovina, så de involverer sig mere i de fælles bestræbelser på at opfylde kravene i forbindelse med det europæiske partnerskab og samtlige forpligtelser, der indgår i stabilitets- og associeringsaftalen; minder alle politiske aktører om, at disse to dokumenter er køreplanen for integrationen i EU, og at det er dem, der over for borgerne er ansvarlige for at opnå kompromisser og enighed om reformer; tilskynder næstformanden/Den Højtstående Repræsentant og Kommissionen til at gøre mere sammenhængende og resultatorienteret brug af EU's konditionalitetsprincip for at opfylde de virkelige behov hos befolkningen i Bosnien-Hercegovina;

5.  signalerer sin stærke støtte til Den Høje Repræsentant og understreger, at overgangen først kan fuldføres, når de fem mål og to betingelser er fuldstændig opfyldt af Bosnien-Hercegovinas myndigheder; opfordrer indtrængende myndighederne i Republika Sprska til at opfylde den sidste forpligtelse (loven om elektricitet i Republika Sprska) for at gøre det muligt for kontrolløren fra Brčko at henstille til ophævelse af kontrolordningen i Brčko-distriktet;

6.  opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til fortsat at deltage aktivt i forhandlingerne om opdelingen af den statsejendom, der figurerer på Den Høje Repræsentants liste, og opfordrer dem til ikke at vedtage lovgivning om offentlig ejendom i Republika Srpska, eftersom dette ville være en alvorlig overtrædelse af Den Høje Repræsentants afgørelse om at forbyde salget af offentlig ejendom, hvorved nedlæggelsen af Den Høje Repræsentants embede ville blive udskudt;

7.  glæder sig over vedtagelsen af en forfatningsændring, som fastslår, at Brčko-distriktet er en enhed med lokalt selvstyre, hvilket således opfylder en anden målsætning som fastlagt af Fredsimplementeringsrådet (PIC) om den fremtidige nedlæggelse af Den Høje Repræsentants kontor;

8.  opfordrer de to enheder og samtlige politiske kræfter, især Republika Srpskas regering, til at overholde Dayton-fredsaftalen i sin helhed og ikke drage nogen af de foranstaltninger i tvivl, der er truffet på grundlag af denne aftale og FN-resolutioner; mener, at Den Høje Repræsentant er den højeste myndighedsinstans, hvad angår fortolkningen og gennemførelsen af fredsaftalen på det civile område; opfordrer alle politiske aktører til at behandle Den Høje Repræsentant og hele det internationale personale i landet med behørig respekt og afholde sig fra ethvert personligt angreb;

9.  glæder sig over det væsentlige bidrag, som Den Europæiske Unions politimission (EUPM) og EUFOR Althea har ydet for stabiliteten og sikkerheden i Bosnien-Hercegovina; bifalder Rådets afgørelse om at støtte kapacitetsudvikling og uddannelse; bifalder forlængelsen af EUFOR-mandatet i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1895; glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina blev opfordret af NATO til at tilslutte sig handlingsplanen, der skal føre til medlemskab;

10.  understreger den indsats, som EUPM har ydet ved at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption, som Bosnien-Hercegovinas retshåndhævelsesorganer og retsvæsen har opnået; glæder sig over forlængelsen af missionen med yderligere to år med et mandat med et andet sigte og over Kommissionens arbejde med forberedelsen af et opfølgningsprojekt til EUPM under instrumentet til førtiltrædelsesbistand for 2010;

11.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at modarbejde den ligegyldighed, der hersker i store dele af det politiske establishment, ved at etablere et privilegeret partnerskab og yde støtte til civilsamfundet, de uafhængige medier og erhvervslivet og udvikle projekter til at fremme aktiv politisk deltagelse, især for unge bosniere;

12.  understreger, at mediernes frihed og uafhængighed, både offentlige og private, er grundlæggende demokratiske krav; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at styrke uafhængige og alsidige medier uden politisk indblanding og gøre det muligt for medierne at rapportere frit fra alle dele af landet ved at sikre adgang til informationer; fordømmer skarpt angrebene på journalister og opfordrer de ansvarlige myndigheder til at træffe passende foranstaltninger til at undgå dette i fremtiden; opfordrer medierne, herunder de offentlig-retlige radio- og tv-spredningsvirksomheder, til at udvise nultolerance overfor hadfyldt sprog; understreger nødvendigheden af politisk uafhængighed af reguleringsmyndighederne på kommunikationsområdet; opfordrer indtrængende Rådet til at udpege en permanent direktør for kommunikationsmyndighederne;

Forfatningsreform og reform af retsvæsenet

13.  understreger sin holdning til de krav, der bør opfyldes gennem forfatningsreformen:

   a) staten bør have tilstrækkelige lovgivningsmæssige, budgetmæssige, udøvende og retlige beføjelser for at kunne opfylde EU's tiltrædelseskriterier, etablere og opretholde et funktionsdygtigt fælles økonomisk område, fremme den økonomiske og sociale samhørighed og repræsentere og forsvare landets interesser udadtil; sikringen af vitale nationale interesser i Bosnien-Hercegovina skal være i overensstemmelse med landets evne til at handle
   b) antallet af administrative niveauer i Bosnien-Hercegovinas forvaltning bør stå i et rimeligt forhold til landets finansielle ressourcer og være baseret på en effektiv og sammenhængende ansvarsfordeling
   c) alle borgere skal have ens rettigheder uden forskelsbehandling i fuld overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og med artikel 2 i stabiliserings- og sikkerhedsaftalen, der kræver respekt for demokratiske principper og menneskerettigheder
   d) er af den opfattelse, at der bør lægges særlig vægt på mindretallenes og de sårbare gruppers rettigheder, idet de bør beskyttes mod direkte eller indirekte forskelsbehandling og vold; tilskynder Bosnien-Hercegovina til at indføre offentlige undervisningsprogrammer på menneskerettighedsområdet, som fremmer toleranceværdierne, pluralisme og diversitet;

14.  minder om, at styrkelsen af den centrale stat ikke betyder en svækkelse af de etniske enheder, men at der skabes forudsætninger baseret på subsidiaritetsprincippet for en effektiv forvaltning, der er i stand til at gennemføre nationale reformbestræbelser, varetage effektive internationale forbindelser og derved forberede hele landet på tiltrædelse af EU;

15.  opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at ændre de forfatningsmæssige bestemmelser og de tilsvarende bestemmelser i Bosnien-Hercegovinas valglov hurtigst muligt for at efterkomme Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Sejdic og Finci, hvori klart anføres, at Bosnien-Hercegovinas nuværende forfatning forskelsbehandler mennesker, der omtales som »andre«; bemærker, at vedtagelsen af disse reformer er et væsentligt skridt hen imod et fungerende multietnisk samfund;

16.  tilskynder borgerne i Bosnien-Hercegovina til at stemme ved de kommende almindelige valg; mener, at disse valg også drejer sig om det tempo, hvormed Bosnien-Hercegovina nærmer sig EU, og at enhver, der vælger ikke at afgive sin stemme, rent effektivt gør det muligt for andre at træffe afgørelse om hans/hendes fremtid; påpeger, at der må gøres alt for at fastlægge betingelserne for, at de kommende valg kan finde sted under fuld overholdelse af de europæiske normer, og at der kan føres en fredelig og demokratisk kampagne;

17.  minder om nødvendigheden af at oprette en højesteret på statsplan og forankre den i forfatningsmæssige rammer, så den har en integrerende funktion for retsplejen i landet og sikrer en gradvis harmonisering af Bosnien-Hercegovinas fire forskellige retssystemer;

18.  opfordrer alle politiske aktører til at vedtage de 69 aktiviteter, der indgår i handlingsplanen til understøttelse af reformstrategien for retsvæsenet;

Bekæmpelse af krigsforbrydelser, organiseret kriminalitet og korruption

19.  bifalder, at samarbejdet med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) fortsat er forløbet tilfredsstillende, og at samarbejdet mellem Tribunalet og staten og de etniske enheder har været hensigtsmæssigt; understreger, at det er nødvendigt fortsat at efterkomme forpligtelserne til og lette anholdelsen af alle de personer, som er blevet anklaget af ICTY, samt afsløre deres støttenetværk; opfordrer til et mere effektivt samarbejde mellem politimyndigheder i Serbien og Bosnien-Hercegovina for at finde og arrestere Ratko Mladić og Goran Hadžić; opfordrer indtrængende Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at fremskynde gennemførelsen af den nationale strategi imod krigsforbrydere og begynde på at gennemarbejde de omkring ti tusind krigsforbrydelsessager over hele landet, der mangler at blive behandlet, og angive hvilket materiale og tekniske ressourcer, der er nødvendige for at retsforfølge alle forbrydere, herunder dem der har gjort sig skyldige i voldtægt og seksuel vold;

20.  gentager, at den 11. juli i hele EU anerkendes som mindedagen for folkemordet i Srebrenica, og opfordrer alle landene i regionen til at gøre det samme; glæder sig over vedtagelsen af forskellige resolutioner om Srebrenica i parlamentet i fire vestlige Balkan-lande, især i Republikken Serbiens Nationalforsamling, og opfordrer den bosniske stat og enhedsparlamenterne til at vedtage lignende resolutioner i nær fremtid; betragter disse resolutioner som et forsøg fra Serbiens side på at forarbejde den tragiske nyeste fortid i regionen og håber, at de vil bane vejen for en forståelse for den fælles historie med henblik på, at der opnås en virkelig forsoning i hele regionen; understreger, at det er et vigtigt skridt hen imod regional stabilitet og fred, at de ansvarlige for folkemordet i og omkring Srebrenica retsforfølges;

21.  opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til i overensstemmelse med internationale standarder at indføje en definition på seksuel vold i straffeloven, at sikre ofrene en passende erstatning direkte samt økonomisk, social og psykologisk støtte, herunder de bedst mulige tjenester til understøttelse af den psykiske og fysiske sundhed, udvikle programmer og stille passende ressourcer til rådighed for beskyttelse af vidner på lang sigt; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at forbedre samordningen mellem de forskellige retsinstanser og at fremskynde retsforfølgelsen i sager om krigsforbrydelser med brug af seksuel vold, der blev begået under krigen; opfordrer Kommissionen og andre internationale donorer til at støtte Bosnien-Hercegovinas myndigheder i disse bestræbelser med finansielle ressourcer og ekspertise til fordel for ofrene for krigsforbrydelse og seksuel vold; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at vedtage og iværksætte en strategi, hvor ofrene for krigsforbrydelser med brug af seksuel vold prioriteres højest;

22.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at iværksætte strafferetlige undersøgelser af personer, der begår seksuelle lovovertrædelser som led i krigsførelse, og som er immigreret og har fået fast bopæl, herunder statsborgerskab i medlemsstater, og at erkende, at sådanne forbrydelser rent faktisk er krigsforbrydelser, og at de ikke bør behandles som almindelige seksuelle lovovertrædelser og ikke bør være underlagt forældelseslove;

23.  opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at fremme en bæredygtig tilbagevenden af flygtninge og internt fordrevne såvel som at vedtage en relevant strategi som påkrævet i bilag VII til Dayton-fredsaftalen; opfordrer til, at man dels tilgodeser behovene hos dem, der stadig lever i kollektive centre, og gennemfører foranstaltninger med henblik på deres sociale integration, og dels fremmer de personers tilbagevenden, som ikke kan vende tilbage til deres hjemsted, f.eks. det ødelagte område i Posavina; opfordrer Kommissionen og andre internationale donorer til at støtte Bosnien-Hercegovinas myndigheder med finansielle ressourcer og ekspertise i deres bestræbelser herpå;

24.  minder om den tvingende nødvendighed af at bygge topsikrede statsfængsler og genopbygge de eksisterende faciliteter også for at tilbageholde alle anklagede og dømte forbrydere på sikker vis;

25.  beklager de begrænsede fremskridt, der er gjort med bekæmpelse af korruption på grund af den mangelfulde koordination af bestræbelserne på bekæmpelse af korruption på statsplan og manglen på effektiv efterforskning og retsforfølgning af mistænkte i alvorlige korruptionssager, der er fremherskende inden for regeringsstrukturer og i andre stats- og enhedsstrukturer, inden for offentlige indkøbsprocedurer, tilladelser til at etablere virksomheder og inden for sundheds-, energi-, transport- og byggesektorerne; opfordrer i denne forbindelse til, at der ufortøvet oprettes et upartisk og ansvarligt antikorruptionsorgan for at genetablere tilliden blandt borgerne i Bosnien-Hercegovina til deres institutioner, og til en samordnet gennemførelse af den nye strategi for korruptionsbekæmpelse (2009-2014) og den dertil knyttede handlingsplan;

26.  opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til effektivt at bekæmpe menneskehandel, forfølge lovovertrædere på effektiv vis i samarbejde med det internationale samfund, yde beskyttelse og erstatning til ofrene og gennemføre sensibiliseringsforanstaltninger for at forhindre, at myndighederne og samfundet på ny gør ofre til ofre;

Visumliberalisering

27.  noterer med tilfredsstillelse, at Bosnien-Hercegovinas myndigheder har fremskyndet deres reformer og har gjort betydelige fremskridt for at opfylde de nødvendige målsætninger, der var indeholdt i køreplanen for den visumfri ordning, hvilket viser, hvad der kan opnås af betydelige fremskridt i reformer med den nødvendige politiske vilje; henstiller kraftigt, at myndighederne i Bosnien-Hercegovina vedtager den resterende relevante lovgivning;

28.  glæder sig over Kommissionens ovennævnte forslag til retsakt af 27. maj 2010 og opfordrer Kommissionen til at kontrollere, at de resterende målsætninger opfyldes inden for de kommende måneder, således at det bliver muligt for Rådet og Parlamentet inden udgangen af 2010 at godkende indførelsen af visumfritagelse for bosniske statsborgere;

29.  erkender, at det er vigtigt med visumliberalisering for alle borgere i Bosnien-Hercegovina, således at de kan rejse inden for EU, og betragter det som en vigtig faktor for yderligere integration i EU og for forsoning mellem de forskellige etniske grupper, idet det forhindrer isolation og giver borgerne mulighed for at udvide deres horisont, idet de kan gøre sig forestillinger om medlemskab af EU, og for at give udtryk for deres vilje over for de politiske ledere med henblik på at fremme integrationen i EU;

Situationen i uddannelsessystemet

30.  erkender de fremskridt, der er gjort på institutionelt plan; opfordrer indtrængende Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at vedtage loven om højere uddannelse på statsplan og koncentrere sig om den fuldstændige gennemførelse af rammelovgivningen på uddannelsesområdet og i den forbindelse mindske en opsplitning af uddannelsesvæsenet; og i overensstemmelse med det europæiske partnerskab træffe foranstaltninger til at forbedre den generelle kvalitet af uddannelsen for dermed at opfylde behovene på arbejdsmarkedet og Bolognaprocessens mål; opfordrer endvidere til, at der i fuld udstrækning gøres brug af det europæiske partnerskab og træffes foranstaltninger til at forbedre den generelle kvalitet af uddannelsen for dermed at opfylde behovene på arbejdsmarkedet og Bolognaprocessens mål såvel som med støtte fra EU indføre ordninger for uddannelse og omskoling af personer, der er ramt af langtidsarbejdsløshed; tilskynder til gennemførelse af internationale udvekslingsprogrammer for studerende mellem alle universiteter i Bosnien-Hercegovina og EU's medlemsstater gennem anvendelse af de eksisterende EU-programmer og -netværk; understreger, at der er behov for en betydelig forøgelse af antallet af studerende, lærere og forskere, der deltager i EU's mobilitetsprogrammer;

31.  påpeger, at udannelse er et væsentligt middel til at opnå virkelig forsoning mellem de etniske grupper; mener, at der i forbindelse med EU-støtte bør lægges mere vægt på at fremme et inklusivt, ikke-diskriminerende uddannelsessystem baseret på tolerance og respekt for mangfoldigheden og på bestræbelser på at nå frem til en forståelse af den fælles historie og begrænsning af splittelsen mellem de forskellige etniske grupper (to skoler under ét tag) ved at udvikle fælles uddannelsesprogrammer og integrerede klasser i begge etniske grupper; glæder sig i den forbindelse over oprettelsen af et elev- og studenterråd for hele Bosnien-Hercegovina;

32.  opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at genbehandle de nuværende ufleksible og omkostningskrævende metoder til anerkendelse af eksamensbeviser og oprette et kontor på statsplan for anerkendelse af eksamensbeviser; minder myndighederne i Bosnien-Hercegovina om, at den kvalificerede arbejdskraft bør tilskyndes til snarere end forhindres i at søge arbejde i landet;

Økonomisk situation, socialpolitik

33.  glæder sig over den sidste evalueringsrunde for MONEYVAL(4); opfordrer samtlige aktører til at gøre en ihærdig indsats for økonomiske reformbestræbelser, træffe samordnede foranstaltninger for retsvæsenet og lette de økonomiske aktiviteter, herunder fjernelse af bureaukratiske hindringer, fastlægge en langsigtet strategi for en bæredygtig udvikling, f.eks. gennem undervisning, forskning og udvikling (F&U), infrastruktur, landbrug, miljø og energi, for at tiltrække udenlandske investeringer; tilskynder med henblik på at tiltrække udenlandske investeringer stats- og virksomhedslederne til at gøre alt for at genoprette investorernes tillid og skabe et erhvervsvenligt miljø med henblik på at undgå, at Bosnien-Hercegovina rykker længere tilbage i regionen;

34.  minder om, at stabilitets- og associeringsaftalen kræver en styrkelse af det politiske samarbejde mellem regeringerne for de etniske enheder og skabelsen af - som et væsentligt element i en økonomisk reform - et fælles økonomisk område med henblik på yderligere intern integration, såvel som et bedre marked for jord og beskæftigelse; beklager i denne forbindelse, at den fragmenterede interne arbejdslovgivning og de sociale sikringssystemer fortsat er den væsentligste hindring for den frie bevægelighed for personer inden for landets grænser; fastslår, at den økonomiske fremgang og udsigterne til beskæftigelse, især for unge i Bosnien-Hercegovina, er altafgørende for landets yderligere udvikling og kan fremme forsoning mellem de etniske grupper;

35.  tilskynder til en øget samordning af beskatningsbestemmelserne ved at sikre, at myndigheden for indirekte beskatning og det nationale skatteråd fungerer korrekt; opfordrer indtrængende Rådet til efter en lang forsinkelse at udpege en permanent direktør for myndigheden for indirekte beskatning;

36.  opfordrer Bosnien-Hercegovinas parlament til, hvis det skal blive i stand til at gennemføre en landsomfattende folketælling i 2011, omgående at vedtage folketællingsloven, der er en klar forudsætning for udsigterne til medlemskab af Den Europæiske Union og er væsentlig for landets økonomiske og sociale udvikling samt for fortsat EU-støtte; understreger, at som følge af emnets følsomhed bør der ikke være pligt til at svare på spørgsmål om etnisk tilhørsforhold;

37.  opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at gennemføre foranstaltninger for at mindske fattigdom og udvikle et socialt sikkerhedsnet, der er bedre tilpasset efter de fattiges, de socialt udelukkedes og de sårbare gruppers behov, herunder romaernes, og til at udvikle et effektivt og holdbart system til social beskyttelse og integration; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at gøre en stærkere indsats inden for beskæftigelsespolitikken, den sociale samhørighed og ligestillingen mellem mænd og kvinder;

38.  glæder sig over de initiativer, som myndighederne i Bosnien-Hercegovina har taget for at forbedre romaernes situation, og bekræfter på ny, at det er vigtigt at vedtage en strategi med vægten lagt på boliger, sundhedsvæsen, beskæftigelse og uddannelse af romaer; opfordrer myndighederne til at stille de nødvendige midler til rådighed til gennemførelsen af denne strategi i samarbejde med civilsamfundet, herunder roma-samfundet, med henblik på bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af romaers repræsentation inden for offentlige funktioner;

39.  bifalder de nyeste lovændringer foretaget af Forbundsparlamentet, der indfører princippet om behovsbaseret sociale kontantydelser og de budgetmæssige begrænsninger, der pålægges alle, der nyder godt af budgettet, herunder veteraner; glæder sig over, at det lån, som Verdensbanken har bevilget som led i udviklingspolitikken, og den anden og tredje tranche af IMF's beredskabslån er blevet udbetalt; opfordrer Forbundsparlamentet til at vedtage yderligere foranstaltninger med henblik på større beskatningsdisciplin;

40.  opfordrer indtrængende myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at udarbejde en national energistrategi, som baseres på vedvarende energikilder, energibevarelse og –effektivitet såvel som modernisering af elektricitetsnettet; minder både myndighederne i Bosnien-Hercegovina og Kommissionen om at sikre, at vandkraftværksprojekter planlægges og gennemføres i overensstemmelse med EU's kriterier for en vurdering af et projekts indvirkninger på miljøet og de generelle bæredygtighedsnormer;

41.  beklager, at den administrative kapacitet inden for miljøsektoren fortsat ikke er veludviklet og er begrænset; opfordrer i denne forbindelse til, at der vedtages en omfattende miljølov på statsplan, som sikrer harmoniseret miljøbeskyttelse og oprettelse af et statsligt miljøagentur;

42.  opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at vedtage loven om sygesikring på statsplan for at harmonisere og forbedre kvaliteten af de offentlige sundhedsydelser og gøre det muligt for folk at søge hensigtsmæssig medicinsk behandling på hele Bosnien-Hercegovinas territorium uanset deres bopæl og arbejdsplads;

Regionalt samarbejde

43.  understreger betydningen af regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser og anser dem for et afgørende element i forsoningsprocessen, idet de øger kontakten mennesker imellem; understreger den altafgørende rolle, som civilsamfundets aktører spiller ved at bidrage til et øget regionalt samarbejde om sociale og politiske aspekter; opfordrer de bosniske myndigheder til at finde frem til en løsning, som sikrer borgerne i Kosovo regional mobilitet og mulighed for at rejse til Bosnien-Hercegovina;

44.  bifalder de nylige udtalelser fra Kroatiens præsident, som undskyldte den kroatiske politik i Bosnien-Hercegovina i 1990»erne og udtrykte respekt for ofrene fra hver samfundsgruppe; opfatter denne gestus som et vigtigt skridt i retning af etnisk forsoning mellem nationerne på Balkan; opfordrer Bosnien-Hercegovinas øvrige nabolande til at følge dette eksempel;

45.  opfordrer Kroatien og Bosnien-Hercegovina til at finde en forhandlingsløsning for så vidt angår de kroatiske planer for opførelsen af Pelješac-broen, som Bosnien-Hercegovina modsætter sig; er foruroliget over den kroatiske premierministers seneste meddelelse om, at Kroatien eventuelt vil anmode om EU-midler til at fremskynde de kontroversielle bygningsarbejder på denne bro; påpeger, at projektet vil kunne skade den fremtidige udvikling af den bosniske havn Neum og skabe økologiske problemer i begge lande;

46.  bemærker, at man ikke kan forvente en varig stabilitet og et regionalt samarbejde i det vestlige Balkan og hele EU, så længe der fortsat hersker politisk dødvande i Bosnien-Hercegovina;

47.  bifalder Bosnien-Hercegovinas aktive deltagelse i det regionale samarbejde, især med henblik på undertegnelsen sammen med Kroatien og Serbien af aftalerne om international retsbistand i straffesager og civile sager, der tager sigte på gennemførelsen af strafferetlige sanktioner imod personer, der er blevet dømt i en af signatarstaterne og derpå er undsluppet til en anden;

o
o   o

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/Den højtstående Repræsentant, Rådet, Kommissionen og Bosnien-Hercegovinas og de etniske enheders regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 336 af 18.12.2009, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0332.
(3) EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 111.
(4) Europarådets Snævre Ekspertudvalg om Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af penge.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik