Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2734(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0342/2010

Pateikti tekstai :

B7-0342/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 15
CRE 16/06/2010 - 15

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0238

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 103k
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Bosnija ir Hercegovina
P7_TA(2010)0238B7-0342/2010

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, pasirašytą 2008 m. birželio 16 d.,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1244/2009(1) dėl vizų režimo liberalizavimo,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 16 d. Tarybos išvadas dėl Vakarų Balkanų ir 2009 m. lapkričio 30 d. išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 16 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas dėl Vakarų Balkanų ir jų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms: Europos integracijos link“, kurioms buvo pritarta 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Europos žmogaus teisių teismo didžiosios kolegijos sprendimą, priimtą byloje Sejdic ir Finci prieš Bosniją ir Hercegoviną (pareiškimai Nr. 27996/06 ir 34836/06),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Srebrenicos(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES pakartotinai patvirtino savo įsipareigojimą Vakarų Balkanų šalims, įskaitant Bosniją ir Hercegoviną, suteikti ES narystę; tačiau, kadangi šios šalys, jei nori įstoti į ES, yra visų pirma pačios atsakingos už Kopenhagos kriterijų laikymąsi ir turi būti apsisprendusios ir sugebėti jų laikytis,

B.  kadangi Bosnija ir Hercegovina išgyvena ilgą politinės, ekonominės ir socialinės stagnacijos laikotarpį, kai šiose srityse nuolat vyrauja sąstingis, kurį apibūdina menki tarpetniniai santykiai, kuriuos sukėlė politinė retorika ir politinio elito nenoras ir negebėjimas rasti kompromisų ir suderinti bendros vizijos skubiai spręstinų politinių, ekonominių ir socialinių problemų klausimu,

C.  kadangi vis aštresnė nacionalistinė ir separatistinė retorika visiškai neatitinka pagrindinių Europos vertybių, socialinio ir ekonominio vystimosi bei politinio stabilumo principų, kenkia bendriems šalies interesams, trukdo etninių grupių susitaikymui ir šalies siekiams tapti ES nare, kadangi gresia pavojus, kad šalis dar labiau atsiliks nuo kitų Vakarų Balkanų šalių ir praras Europos integracijos galimybę,

D.  kadangi Deitono taikos susitarimas buvo reikalingas siekiant užkirsti kelią kraujo praliejimui, tačiau nepavyko sukurti savęs išlaikančios ir veikiančios Bosnijos ir Hercegovinos valstybės; kadangi politinių sprendimų priėmimo proceso, kurį vykdo valstybė ir sukurtieji autonominiai vienetai, fragmentiškumas, kompetencijų dubliavimas ir su teisėkūra susijusios darnos tarp įvairaus lygmens valdžios institucijų stoka ir toliau išlieka pagrindinė kliūtis norint, kad vyriausybė dirbtų veiksmingai, tai taip pat kenkia šalies gebėjimams siekti greitos pažangos darant reformas, būtinas narystei ES,

E.  kadangi konstitucinė reforma ir toliau išlieka pagrindinė reforma siekiant, kad Bosnija ir Hercegovina taptų efektyvia ir gerai veikiančia valstybe; kadangi dėl to, kad teisinės sistemos struktūra sudėtinga, nėra bendro biudžeto ir Bosnijos ir Hercegovinos aukščiausiojo teismo, kuris galėtų padėti derinti keturias vidaus teisines sistemas, kad esama politinio kišimosi į teismų sistemą ir dėl Serbų Respublikos (SR) vyriausybės nuolat kyla problemų, susijusių su valstybės lygmens teisminių institucijų jurisdikcija ir kompetencija, trukdoma veikti teisminei valdžiai ir kliudoma atlikti reformą; kadangi norint, kad autonominiai vienetai veiktų efektyviau ir būtų labiau suderinti su valstybės institucijų struktūra, reikia keisti jų struktūrą, kuri buvo sukurta vadovaujantis tarptautiniais sprendimais,

F.  kadangi europinė visų šalies piliečių ateitis yra Europos Sąjunga; kadangi galimybė tapti ES nare – vienas labiausiai Bosnijos ir Hercegovinos žmones vienijančių veiksnių; kadangi Bosnija ir Hercegovina gali tikėtis tapti ES nare tik kaip viena šalis ir bet kokie bandymai pakenkti valstybinėms institucijoms arba jas susilpninti, pasinaudoti visuomene neatsakingos nacionalistinės ir separatistinės politikos tikslais neleis visiems piliečiams pasinaudoti Europos integracijos teikiamais privalumais; kadangi Bosnijos ir Hercegovinos pažanga darant reformas, susijusias su ES integracijos procesu, nedidelė; kadangi dėmesį visų pirma kreipiant į etninius ir autonomijos klausimus gali būti trukdoma vykdyti narystės ES ir NATO reikalavimus,

G.  kadangi Taryba ir Komisija turi parodyti, kad gali aktyviau vadovauti ir būti varomoji jėga inicijuojant ir vykdant tolesnes reformas,

H.  kadangi per ankstyvas Vyriausiojo įgaliotinio biuro (VĮB) uždarymas vadovaujantis teisėtu noru vietos lygmeniu turėti daugiau įtakos politiniam procesui galėtų turėti padarinių šalies stabilumui ir itin reikalingų reformų greičiui ir rezultatams; kadangi pereiti nuo VĮB prie ES specialiojo įgaliotinio, kuris turėtų daugiau galių, yra būtinas etapas, kuris sudarytų sąlygas gauti šalies kandidatės statusą,

I.  kadangi reikia pasveikinti Bosniją ir Hercegoviną, tapusią nenuolatine JT Saugumo Tarybos nare 2010–2011 m. laikotarpiu, kadangi tai rodo, kad šalis gali visateisiškai ir atsakingai dalyvauti svarstant tarptautinius klausimus,

J.  kadangi tie Bosnijos ir Hercegovinos asmenys ar institucijos, turintys politinę atsakomybę, deramai neužtikrino, kad būtų įvykdytas teisingumas, kurio laukia tūkstančiai moterų ir merginų, kurios buvo išprievartautos per 1992–1995 m. karą, nes lytinių karo nusikaltimų, dėl kurių būtų pradėtas baudžiamasis persekiojimas, skaičius išlieka labai mažas, ir atlyginta jų patirta žala, kadangi su aukomis dažnai buvo elgiamasi negerbiant jų orumo ir jos nebuvo užtektinai apsaugomos ir remiamos, kad galėtų atkurti savo gyvenimą,

K.  kadangi 2010 m. liepos 11 d. bus minimos 15-osios Srebrenicos ir Potočarų genocido metinės,

L.  kadangi Deitono taikos susitarimo VII priedo nuostatos dar nėra visapusiškai įgyvendintos; kadangi vis dar reikia priimti teisingus, visapusiškus ir tvarius sprendimus, susijusius su 115 000 viduje perkeltų asmenų, pabėgėlių ir kitų nuo konflikto nukentėjusių asmenų, taip pat reikia pasistūmėti darant pažangą sugrįžusių asmenų socialinės ir ekonominės integracijos stiprinimo srityje; kadangi Tarptautinis raudonojo kryžiaus komitetas teigia, kad pasibaigus karui yra dar apie 10 000 žmonių, dingusių be žinios, ir apie jų likimą kol kas nieko nežinoma,

M.  kadangi Komisija 2010 m. gegužės 27 d. pateikė pasiūlymą dėl teisės akto dėl vizų režimo liberalizavimo Bosnijai ir Hercegovinai (COM(2010)0256), o tai formaliai atveria kelią galimam liberalizavimui 2010 m.,

N.  kadangi Prancūzija, Italija ir Liuksemburgas dar neratifikavo Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, taigi šalies Europos integracijos procesas stabdomas,

O.  kadangi labai ryškus tautinis susiskaidymas rodo, kad šaliai būtina kompleksiška, šiuolaikiška švietimo sistema be segregacijos,

P.  kadangi Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos deda nepakankamai pastangų, veiksmingai kovodamos su korupcija, kuri ypatingai kenkia ekonominiam, socialiniam ir politiniam šalies vystymuisi,

Q.  kadangi prekyba žmonėmis – sunkus nusikaltimas ir didelis žmogaus teisių pažeidimas; kadangi Bosnija ir Hercegovina – prekybos žmonėmis, visų pirma, moterimis ir mergaitėmis, kilmės ir, kiek mažesniu mastu, tranzito ir galutinio tikslo šalis,

R.  kadangi valstybės ir autonominio vieneto konstitucijose įtvirtintas vienodo požiūrio į visus žmones principas; kadangi romų gyvenimo sąlygos vis dar labai prastos, ir jie diskriminuojami; kadangi lyties ar seksualinės orientacijos pagrindu vykdoma diskriminacija ir socialinė atskirtis tebėra įprastas reiškinys; kadangi ir toliau nesiliauja prieš šias grupes nukreipti fiziniai išpuoliai, su jais netinkamai elgiamasi ir jie toliau bauginami,

S.  kadangi nedarbo lygis ir toliau labai aukštas ir dar padidėjo dėl ekonomikos krizės; kadangi tai, kad nėra galimybių įsidarbinti, visų pirma, jaunuoliams – kliūtis šalies progresui, dėl kurios didėja politinė įtampa; kadangi ekonominė gerovė – labai svarbus tolesnio šalies vystymosi ir susitaikymo Bosnijoje ir Hercegovinoje veiksnys,

Europinė perspektyva

1.  išreiškia savo nepasitenkinimą nedidele Bosnijos ir Hercegovinos pažanga, kurią ji padarė siekdama stabilizacijos ir vystymosi, taip pat kaip galima šalis kandidatė į ES nares; su didėjančiu nerimu stebi nestabilią politinę atmosferą ir bendros visų politinių jėgų vizijos nebuvimą ir labai smerkia provokacines kalbas, kurios daro neigiamą įtaką etninių grupių susitaikymo procesui ir valstybinių struktūrų veikimui; laikosi nuomonės, kad Serbų Respublikos vadovų pareiškimas referendumo dėl taikaus atsiskyrimo klausimu yra provokacija ir grėsmė Bosnijos ir Hercegovinos stabilumui, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui;

2.  primygtinai ragina susilaikyti nuo nacionalistinės ir separatistinės retorikos, kuri supriešina visuomenę ir menkina Deitono taikos susitarimo esmę, ragina rimtai imtis darbo ir pasiekti ilgalaikius susitarimus, kuriais remiantis būtų kuriama tinkamai veikianti valstybė ir kurie padėtų Bosnijos ir Hercegovinos institucijoms integruotis į ES, taip pat kuriais būtų gerinama bendra šalies padėtis;

3.  primena, kad įstoti į Europos Sąjungą reiškia pripažinti vertybes ir taisykles, kuriomis grindžiama ES, t. y. žmogaus teises, įskaitant nacionalinėms mažumoms priklausančių asmenų teises, solidarumą, toleranciją, demokratiją, teisės viršenybę, įskaitant teismų nepriklausomybę;

4.  ragina Pirmininko pavaduotoją-Vyriausiąją įgaliotinę ir už ES plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingą Komisijos narį taikyti Bosnijos ir Hercegovinos politikams visas ES įtakos priemones norint, kad jie dėtų daugiau bendrų pastangų siekdami įvykdyti Europos partnerystės reikalavimus ir pagal Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą prisiimtus įsipareigojimus; primena visiems politiniams veikėjams, kad šie du dokumentai yra svarbiausios gairės siekiant integruotis į ES ir kad jie atsakingi piliečiams už tai, kad būtų pasiekta kompromisų ir susitarta dėl reformų; ragina Pirmininko pavaduotoją-Vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją nuosekliau ir labiau atsižvelgiant į rezultatus taikyti ES sąlygas, kad būtų patenkinti tikrieji Bosnijos ir Hercegovinos žmonių poreikiai;

5.  reiškia tvirtą paramą Vyriausiojo įgaliotinio biurui ir pabrėžia, kad pereinamasis laikotarpis gali būti baigtas tik tada, kai Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos iki galo pasieks 5 tikslus ir įvykdys 2 sąlygas; ragina Serbų Respublikos valdžios institucijas įvykdyti dar neįvykdytą įsipareigojimą (Serbų Respublikos įstatymas dėl elektros), kad Brčko rajono stebėtojas galėtų rekomenduoti panaikinti Brčko rajono stebėjimo režimą;

6.  primygtinai ragina Serbų Respublikos vyriausybę ir toliau aktyviai dalyvauti derybose dėl valstybės nuosavybės, nurodytos VĮB sąraše, proporcingo paskirstymo ir ragina jas nepriimti teisės aktų dėl valstybės nuosavybės SR, nes tai būtų rimtas Vyriausiojo įgaliotinio sprendimo uždrausti parduoti valstybės nuosavybę pažeidimas, taigi VĮB darbą baigtų vėliau;

7.  palankiai vertina tai, kad priimta konstitucijos pataisa, kuria nustatoma, kad Brčko rajonas yra vietos autonominę savivaldą turintis autonominis vienetas, ir taip įvykdytas dar vienas uždavinys, kurį nustatė Taikos įgyvendinimo taryba (TĮT) siekiant ateityje uždaryti Vyriausiojo įgaliotinio biurą;

8.  ragina abu autonominius vienetus ir visas politines jėgas, ypač Bosnijos serbų respublikos vyriausybę, laikytis viso Deitono taikos susitarimo ir nesipriešinti priemonėms, kurių buvo imtasi vadovaujantis šiuo susitarimu ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis; mano, kad vyriausiasis įgaliotinis yra asmuo, kuris taria paskutinį žodį interpretuojant civilį taikos susitarimo taikymą; ragina visus politinius veikėjus rodyti tinkamą pagarbą vyriausiajai įgaliotinei ir visiems šalyje esantiems tarptautinių organizacijų darbuotojams ir susilaikyti nuo bet kokių asmeninių išpuolių;

9.  su pasitenkinimu pažymi, kad Europos Sąjungos policijos misija (EUPM) ir ypač EUFOR operacija „Althea“ itin prisidėjo prie stabilumo ir saugumo Bosnijoje ir Hercegovinoje; palankiai vertina Tarybos sprendimą teikti paramą su valdymu nesusijusių gebėjimų ugdymui ir mokymui; palankiai vertina tai, kad atsižvelgiant į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1895 buvo pratęsti EUFOR įgaliojimai; teigiamai vertina tai, kad NATO pakvietė Bosniją ir Hercegoviną prisijungti prie narystės veiksmų plano;

10.  pabrėžia, kad daug nuveikė Europos Sąjungos policijos misija (ESPM), kuri padėjo Bosnijos ir Hercegovinos teisėsaugos organams ir teismų institucijoms kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija; palankiai vertina tai, kad misija pratęsta dar dvejiems metams pagal pakeistus įgaliojimus, ir Komisijos veiklą rengiant tolesnį ESPM projektą pagal 2010 m. pasirengimo narystei pagalbos priemonę;

11.  ragina ES ir valstybes nares kovoti su didelės dalies politinių sluoksnių abejingumu ir užmegzti išskirtinę partnerystę su pilietine visuomene, nepriklausoma žiniasklaida ir verslo bendruomene, remti jas ir parengti projektų, kurie skatintų visuomenę, ypač bosnių jaunimą, aktyviai dalyvauti politikoje;

12.  pabrėžia, kad žiniasklaidos, privačios ir valstybinės, laisvė ir nepriklausomumas yra pagrindiniai demokratijos reikalavimai; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas stiprinti nepriklausomą, laisvą nuo politinio kišimosi ir įvairiapusę žiniasklaidą ir leisti žiniasklaidos atstovams laisvai rengti reportažus visoje šalies teritorijoje, užtikrinant prieigą prie informacijos; griežtai smerkia išpuolius prieš žurnalistus ir ragina kompetentingas institucijas imtis atitinkamų priemonių, kad ateityje tokių išpuolių būtų išvengta; ragina žiniasklaidą, įskaitant visuomeninius transliuotojus, netransliuoti programų, kurios skleidžia neapykantą; pabrėžia komunikacijų sektoriaus reguliavimo institucijų politinio nepriklausomumo būtinybę; ragina Ministrų Tarybą paskirti komunikacijų reguliavimo institucijos nuolatinį direktorių;

Konstitucinė reforma ir teismų reforma

13.  kartoja savo poziciją dėl reikalavimų, kurie turėtų būti įvykdyti atlikus konstitucinę reformą:

   a) valstybė turėtų turėti pakankamai aktų leidybos, biudžetinių, vykdomųjų ir teisminių valdžios galių, kad galėtų atitikti pasirengimo narystei ES kriterijus, sukurti bendrą ekonominę erdvę ir užtikrinti jos veikimą, skatinti ekonominę, aplinkosaugos ir socialinę sanglaudą ir atstovauti šalies interesams užsienio šalyse ir juos ginti; svarbiausių nacionalinių interesų užtikrinimas Bosnijoje ir Hercegovinoje turėtų atitikti šalies gebėjimą veikti;
   b) administracinių lygmenų, susijusių su valstybės valdymu, skaičius turėtų būti proporcingas Bosnijos ir Hercegovinos valstybės finansiniams ištekliams ir turėtų būti pagrįstas veiksmingu, nuosekliu ir tinkamu pareigų paskirstymu;
   c) visi piliečiai privalo turėti tas pačias teises nei vieno nediskriminuojant ir turi būti be išlygų laikomasi Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) ir Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 2 straipsnio, pagal kurį privalu gerbti demokratinius principus ir žmogaus teises;
   d) mano, kad specialus dėmesys turėtų būti skiriamas mažumų ir pažeidžiamų grupių, kurios turėtų būti apsaugotos nuo tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos ir smurto, teisėms; skatina Bosniją ir Hercegoviną įgyvendinti visuomenės švietimo programas žmogaus teisių srityje, šiomis programomis turėtų būti skatinamos tolerancijos, pliuralizmo ir įvairovės vertybės;

14.  primena, kad stiprinant centralizuotą valstybę autonominės sritys ne silpninamos, o sudaromos subsidiarumo principu paremtos galimybės sukurti efektyvias valdžios institucijas, kurios gebėtų vykdyti nacionalines reformas, palaikyti veiksmingus tarptautinius ryšius, ir taip visą šalį rengtų stojimui į ES;

15.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas, vykdant visapusišką konstitucinę reformą, kaip galima greičiau iš dalies pakeisti konstitucines nuostatas ir atitinkamas Bosnijos ir Hercegovinos rinkimų įstatymo nuostatas siekiant laikytis Europos žmogaus teisių teismo sprendimo, priimto Sejdić-Finci byloje, kuriame aiškiai nurodoma, kad Bosnijos ir Hercegovinos konstitucija diskriminuoja joje „kitais“ vadinamus žmones; pažymi, kad šių reformų patvirtinimas yra svarbus žingsnis funkcionuojančios daugiatautės visuomenės link;

16.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos piliečius balsuoti būsimuose visuotiniuose rinkimuose 2010 m. spalio mėn.; mano, kad šie rinkimai taip pat susiję su Bosnijos ir Hercegovinos integracijos į ES tempu ir kiekvienas, kuris pasirenka nebalsuoti, iš tiesų leidžia kitiems priimti sprendimą dėl jo (jos) ateities; pabrėžia, kad turi būti dedamos visos pastangos sudaryti sąlygas, kad būsimi rinkimai vyktų visapusiškai vadovaujantis europiniais standartais ir vykdant taikią ir demokratinę kampaniją;

17.  primena, kad reikia įsteigti valstybės lygmens aukščiausiąjį teismą ir įtvirtinti jį konstitucinėje sistemoje taip, kad jis atliktų integruojamąjį šalies teisminės valdžios vaidmenį ir palaipsniui derintų keturias skirtingas Bosnijos ir Hercegovinos teisines sistemas;

18.  ragina visus politinius veikėjus vykdyti 69 veiksmus, numatytus siekiant remti Teisingumo sektoriaus strategijos veiksmų planą;

Kova su karo nusikaltimais, organizuotu nusikalstamumu ir korupcija

19.  palankiai vertina tai, kad bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) ir toliau patenkinamas ir kad Tribunolo ir valstybės bei autonominių vienetų bendradarbiavimas buvo adekvatus; pabrėžia būtinybę ir toliau vykdyti įsipareigojimus ir sudaryti palankesnes sąlygas visų nuo TBTBJ besislapstančių kaltinamųjų suėmimui bei išardyti jų rėmimo tinklus; ragina Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos policijos institucijas veiksmingiau bendradarbiauti, siekiant rasti ir suimti Ratko Mladičių ir Goraną Hadžičių; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas sparčiau įgyvendinti Nacionalinę karo nusikaltimų strategiją ir pradėti tirti dar neištirtus apie tūkstantį karo nusikaltimų šalyje, taip pat aiškiai nurodyti, kokios medžiagos ir techninių išteklių reikia norint nuteisti visus nusikaltėlius, įskaitant ir tuos, kurie atsakingi už išžaginimus ir lytinį smurtą;

20.  primena, kad liepos 11-oji pripažinta Srebrenicos genocido aukų atminimo diena ES, ir ragina visas regiono šalis padaryti tą patį; džiaugiasi, kad keturių Vakarų Balkanų šalių parlamentai, ir visų pirma Serbijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja priėmė įvairias rezoliucijas dėl Srebrenicos, ir ragina Bosnijos valstybės ir autonominių vienetų parlamentus netolimoje ateityje priimti panašias rezoliucijas; vertina šias deklaracijas kaip svarbų žingsnį siekiant prisiimti atsakomybę už tragišką regiono praeitį ir tikisi, kad tai nuties kelią vienodam istorijos supratimui, siekiant tikrojo susitaikymo regione; pabrėžia, kad atsakingų už genocidą Srebrenicoje ir jos apylinkėse asmenų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn yra svarbus žingsnis siekiant taikos ir stabilumo šiame regione;

21.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas įtraukti lytinio smurto apibrėžtį į baudžiamąjį kodeksą atsižvelgiant į tarptautinius standartus, tinkamai tiesiogiai atlyginti žalą ir teikti ekonominę, socialinę ir psichologinę pagalbą aukoms, įskaitant kuo geresnes psichinės ir fizinės sveikatos priežiūros paslaugas, rengti ilgalaikės liudytojų apsaugos programas ir skirti tam atitinkamų lėšų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia būtinybę gerinti įvairių teisminių organų koordinavimą ir pagreitinti baudžiamojo persekiojimo veiklą lytinių nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti karo metu, atveju; ragina Komisiją ir kitus tarptautinius paramos teikėjus remti Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas siekiant šių tikslų lėšomis ir kompetencija, skirtomis karo nusikaltimų ir lytinio smurto aukoms; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas priimti ir įgyvendinti strategiją, pagal kurią didžiausias prioritetas teikiamas lytinių karo nusikaltimų aukoms;

22.  ragina ES ir jos valstybes nares inicijuoti baudžiamąjį tyrimą dėl lytinius nusikaltimus karo metu įvykdžiusių asmenų, kurie imigravo ir jiems buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi, įskaitant pilietybę valstybėse narėse, ir pripažinti, kad tokie nusikaltimai iš tikrųjų yra karo nusikaltimai ir kad jie neturėtų būti laikomi įprastais lytiniais nusikaltimais ir jiems neturėtų būti taikoma senatis;

23.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas skatinti pabėgėlių ir viduje perkeltų asmenų tvarų grįžimą, taip pat ragina priimti atitinkamą strategiją, kaip reikalaujama Deitono taikos susitarimo VII priede; ragina rūpintis asmenų, kurie vis dar gyvena kolektyviniuose centruose, poreikiais ir taikyti jiems socialinės įtraukties priemones, taip pat skatinti asmenų, kuriems dar neleidžiama grįžti į savo nusiaubtą gimtinę Posaviną, grįžimą; ragina Komisiją ir kitus tarptautinius paramos teikėjus remti šių tikslų siekiančias Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas finansine pagalba ir žiniomis;

24.  primena, kad reikia nedelsiant pastatyti padidinto saugumo valstybinių kalėjimų ir rekonstruoti turimas įstaigas, kad būtų galima saugiai laikyti visus kaltinamuosius ir nuteistuosius;

25.  apgailestauja, kad dėl prasto valstybės lygmens antikorupcinių pastangų koordinavimo ir efektyvių tyrimų stokos, taip pat dėl veiksmingo įtariamų didelio masto korupcija, kuri vyrauja vyriausybės ir kitose valstybės ir autonominių vienetų institucijose, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, teikiant verslo leidimus, taip pat sveikatos, energetikos ir transporto bei statybų sektoriuose, asmenų persekiojimo stokos padaryta maža pažanga kovojant su korupcija; taigi ragina nedelsiant įsteigti nešališką ir atskaitingą kovos su korupcija tarnybą, siekiant susigrąžinti Bosnijos ir Hercegovinos piliečių pasitikėjimą institucijomis, ir koordinuotai įgyvendinti naują kovos su korupcija strategiją (2009–2014) ir ją papildantį veiksmų planą;

26.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis, veiksmingai persekioti prekiautojus žmonėmis bendradarbiaujant su tarptautine bendruomene, suteikti apsaugą ir kompensacijas nukentėjusiesiems ir ugdyti jų sąmoningumą, kad jie antrąkart netaptų aukomis dėl valdžios institucijų ir visuomenės persekiojimo;

Vizų režimo liberalizavimas

27.  su pasitenkinimu pažymi, kad Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos sparčiau vykdo reformas ir padarė nemažai pažangos laikydamosi pagrindinių reikalavimų, nustatytų bevizio režimo gairėse, o tai rodo, kad turint valios galima pasiekti daug pažangos vykdant reformas; primygtinai skatina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas priimti likusius būtinus teisės aktus;

28.  palankiai vertina anksčiau minėtą 2010 m. gegužės 27 d. Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto dėl visų režimo liberalizavimo ir ragina Komisiją patikrinti, ar visi likusieji reikalavimai įgyvendinti per artimiausius mėnesius, kadangi siekiama Tarybai ir Parlamentui suteikti galimybę patvirtinti vizų netaikymo režimą Bosnijos piliečiams iki 2010 m. pabaigos;

29.  pripažįsta vizų režimo liberalizavimo svarbą siekiant, kad visi Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai galėtų keliauti Europos Sąjungoje, tai laiko svarbiu tolesnės ES integracijos ir įvairių etninių grupių susitaikymo veiksniu, užkertančiu kelią izoliacijai ir suteikiančiu galimybę piliečiams praplėsti savo horizontą, numatyti ES narystės perspektyvas ir išreikšti savo valią politiniams vadovams, siekiant skatinti ES integraciją;

Švietimo sistemos padėtis

30.  pripažįsta pažangą, padarytą institucijų lygmeniu, tačiau ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas priimti įstatymą dėl valstybinio lygmens aukštojo mokslo ir sutelkti dėmesį į visišką pagrindinių teisės aktų švietimo srityje įgyvendinimą ir taip sumažinti švietimo sistemos susiskaidymą; iki galo išnaudojant Europos partnerystės siūlomas galimybes imtis priemonių, kad pagerėtų bendra švietimo kokybė ir būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai bei Bolonijos proceso standartai, taip pat padedant Europos Sąjungai, diegti mokymo ir perkvalifikavimo programas asmenims, kurie ilgą laiką neturi darbo; skatina visuose Bosnijos ir Hercegovinos universitetuose ir ES valstybėse narėse vykdyti tarptautines studentų mainų programas, naudojantis jau esančiomis ES programomis ir tinklais; pabrėžia svarbą padidinti mobilumo programose dalyvaujančių studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičių;

31.  pabrėžia, kad švietimas yra svarbiausias veiksnys siekiant tikro etninių grupių susitaikymo; mano, kad teikiant ES paramą daugiau dėmesio reikėtų skirti atviresnės, nediskriminacinės švietimo sistemos, grindžiamos tolerancija ir pagarba įvairovei ir pastangomis rasti bendros istorijos suvokimą, skatinimui ir skirtingų etninių grupių segregacijos šalinimui (dvi mokyklos po vienu stogu), t. y. rengti bendras švietimo programas ir sudaryti bendras klases abiejuose autonominiuose vienetuose; palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos lygmeniu mokinių tarybos įsteigimą;

32.  Ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas peržiūrėti dabartinius nelanksčius ir brangius diplomų pripažinimo metodus ir valstybės lygmeniu įsteigti diplomų pripažinimo agentūrą; primena Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijoms, kad reikia skatinti, o ne atgrasyti kvalifikuotus darbuotojus ieškoti darbo šalyje;

Ekonominė padėtis, socialinė politika

33.  Sveikina paskutinį „MONEYVAL(4)' įvertinimo etapą; ragina visus subjektus nuolat stengtis vykdyti ekonomines reformas, imtis bendrų teritorinių veiksmų ir lengvinti ekonominės veiklos vykdymą, įskaitant biurokratinių kliūčių panaikinimą, sukurti ilgalaikę tvarios plėtros strategiją be kita ko skirtą švietimui, MTTP, infrastruktūrai, žemės ūkiui, aplinkai ir energijai; siekiant pritraukti užsienio investicijas, ragina valstybės ir verslo lyderius ir toliau dėti pastangas siekiant atkurti investuotojų pasitikėjimą ir sukurti verslui palankią aplinką, kad būtų pritrauktos užsienio investicijos ir tam, kad Bosnija ir Hercegovina dar labiau neatsiliktų regione;

34.  primena, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarime reikalaujama koordinuoti autonominių vienetų vyriausybių ekonominę politiką ir sukurti bendrą ekonominę erdvę (tai esminė ekonomikos reformos dalis), skirtą tolesnei vidaus integracijai ir dėl kurios pagerėtų žemės ir darbo rinkos; taigi apgailestauja, kad nevienodi vidaus darbo teisės aktai ir socialinės apsaugos sistema ir toliau yra pagrindinė kliūtis laisvam asmenų judėjimui šalyje; pareiškia, kad ekonominis klestėjimas, galimybės įsidarbinti, ypač Bosnijos ir Hercegovinos jaunimui, yra ypatingai svarbūs tolesniam šalies vystymuisi ir gali paskatinti susitaikymą;

35.  skatina gerinti mokesčių koordinavimą užtikrinant tinkamą Netiesioginio apmokestinimo institucijos ir Nacionalinės mokesčių tarybos veiklą; ragina ministrų tarybą po ilgo delsimo paskirti nuolatinį Netiesioginio apmokestinimo institucijos direktorių;

36.  siekiant, kad 2011 m. būtų galima atlikti nacionalinį surašymą, ragina Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentą priimti gyventojų surašymo įstatymą, kuris yra akivaizdžiai būtina sąlyga galimam stojimui į Europos Sąjungą ir kuris yra labai svarbus šalies ekonominei ir socialinei raidai ir tęstinei ES paramai; pabrėžia, kad dėl klausimo jautrumo neturėtų būti privaloma atsakyti į jokius klausimus, susijusius su etnine kilme;

37.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas taikyti priemones, skirtas skurdui mažinti ir socialinio saugumo tinklui, kuris būtų labiau pritaikytas skurstantiesiems, socialiai atskirtiems asmenims ir pažeidžiamoms grupėms, ypač romams, kurti, ir sukurti veiksmingą ir tvarią socialinės apsaugos ir integravimo sistemą; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas ryžtingiau įsipareigoti įgyvendinat užimtumo politiką, socialinę sanglaudą ir lyčių lygybę;

38.  sveikina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų iniciatyvas gerinant romų padėtį ir dar kartą pabrėžia, kad svarbu priimti strategiją, kuria būtų sprendžiamos romų būsto, sveikatos apsaugos, užimtumo ir švietimo problemos; ragina valdžios institucijas sukurti reikiamas priemones šios strategijos įgyvendinimui, bendradarbiaujant su romų bendruomene, siekiant kovoti su diskriminacija ir skatinti romų atstovavimą valstybinėse įstaigose;

39.  palankiai vertina naujausius Federalinio parlamento padarytus pakeitimus, pagal kuriuos taikomas socialinių išmokų, nustatomų atsižvelgiant į poreikius, ir biudžeto apribojimo principas, taikomas visiems biudžeto lėšų gavėjams, įskaitant ir veteranus; džiaugiasi, kad Pasaulio banko pagal vystymosi politiką suteikta paskola ir antroji ir trečioji TVF rezervinio susitarimo išmokos dalis buvo išmokėta; skatina Federalinį parlamentą priimti tolesnes priemones, skirtas biudžeto drausmei gerinti;

40.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas kuo greičiau plėtoti nacionalinę energetikos strategiją, kuri remtųsi atsinaujinančios energijos šaltiniais, energijos taupymu ir jos vartojimo efektyvumu, ir taip pat elektros tinklų modernizavimu; primena Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijoms ir Komisijai, kad reikia užtikrinti, jog hidroelektrinių projektai būtų planuojami ir įgyvendinami, laikantis ES poveikio aplinkai įvertinimo kriterijų ir visų tvarumo standartų;

41.  apgailestauja, kad administraciniai pajėgumai aplinkosaugos srityje lieka silpni ir riboti; todėl ragina valstybiniu lygmeniu priimti išsamų aplinkosaugos įstatymą, užtikrinantį darnią aplinkos apsaugą ir valstybinės aplinkosaugos agentūros įsteigimą;

42.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas valstybės lygmeniu priimti sveikatos draudimo įstatymą, siekiant suvienodinti ir pagerinti visuomenės sveikatos apsaugą, ir užtikrinti gyventojams galimybę gauti tinkamą medicininę priežiūrą visoje Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje, nesvarbu, kur jie gyvena ar dirba;

Regioninis bendradarbiavimas

43.  pabrėžia regionų bendradarbiavimo ir geros kaimynystės santykių svarbą ir mano, kad jie yra esminė susitaikymo proceso dalis, nes taip gerėja žmonių santykiai; pabrėžia, kad prisidedant prie regionų bendradarbiavimo socialinių ir politinių aspektų sustiprinimo esminis vaidmuo tenka pilietinės visuomenės veikėjams; ragina Bosnijos valdžios institucijas rasti išeitį, užtikrinančią Kosovo piliečių judumą regione ir galimybę keliauti į Bosniją ir Hercegoviną;

44.  pritaria neseniai pateiktiems Kroatijos prezidento pareiškimams, kuriuose jis atsiprašė už XX a. dešimtajame dešimtmetyje Bosnijoje ir Hercegovinoje Kroatijos vykdytą politiką ir pagerbė aukų iš visų bendruomenių atminimą; mano, kad šis gestas – svarbus žingsnis skatinant etninį Balkanų tautų susitaikymą; ragina kitas Bosnijos ir Hercegovinos kaimynines šalis pasekti šiuo pavyzdžiu;

45.  ragina Kroatiją ir Bosniją ir Hercegoviną derybų keliu rasti sprendimą dėl Kroatijos planų statyti Pelešaco tiltą, kuriems priešinasi Bosnija ir Hercegovina; yra susirūpinęs dėl to, kad neseniai Kroatijos ministras pirmininkas paskelbė, jog, siekdama paspartinti daug ginčų keliančios šio tilto statybos darbus, Kroatija galbūt pateiks paraišką Europos fondams; pažymi, kad tas projektas gali pakenkti Bosnijos uosto Neumo plėtrai ateityje ir abiejose šalyse kelia susirūpinimą dėl ekologinių padarinių;

46.  pažymi, kad tvarus stabilumas ir regionų bendradarbiavimas Vakarų Balkanuose ir visoje ES negali būti įmanomi, kol Bosnija ir Hercegovina neišeis iš politinės aklavietės;

47.  teigiamai vertina aktyvų Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimą vykstant regionų bendradarbiavimui, ypač tai, kad buvo pasirašyti susitarimai dėl tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose ir civilinėse bylose su Kroatija ir Serbija, kurių tikslas – taikyti baudžiamąsias sankcijas asmenims, kurie buvo nuteisti vienoje susitarimo šalyje, bet vėliau pabėgo į kitą;

o
o   o

48.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Pirmininko pavaduotojui-Vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai, Komisijai ir Bosnijos ir Hercegovinos ir jos autonominių vienetų vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 336, 2009 12 18, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0332.
(3) OL C 46 E, 2010 02 24, p. 111.
(4) Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ir terorizmo finansavimo ekspertų komitetas (Europos Taryba).

Teisinė informacija - Privatumo politika