Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2724(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0370/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 17
CRE 16/06/2010 - 17

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0239

Antagna texter
PDF 121kWORD 42k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
Luftfartsavtal EU-Förenta staterna
P7_TA(2010)0239RC-B7-0370/2010

Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av texten till protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, som paraferades den 25 mars 2010 (”avtalet om den andra etappen”),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet(2),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars och 11 oktober 2007 om luftfartsavtalet mellan EG och Förenta staterna(3) (”avtalet om den första etappen”),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2006 om fortsatt utveckling av EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU(4),

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Avtalet om den första etappen, som provisoriskt började tillämpas den 30 mars 2008, innehöll en upphävandeklausul som skulle kunna utlösas om man inte nådde fram till ett avtal om en andra etapp senast i november 2010.

B.  Avtalet om den första etappen var bara ett första steg för att öppna EU:s och Förenta staternas luftfartsmarknader, där båda parter bestämt lovade att genomföra ytterligare förhandlingar om att fortsätta att öppna marknaderna och maximera fördelarna för konsumenterna, lufttrafikföretagen, arbetskraften och befolkningen samt att behandla andra frågor, inklusive att främja investeringar för att bättre avspegla de verkliga förhållanden som råder för den globala flygindustrin, stärka det transatlantiska lufttransportsystemet och inrätta en ram som ska uppmuntra andra länder att öppna sina egna luftfartsmarknader.

C.  De förhandlingar som inleddes i maj 2008 ledde till ett preliminärt avtal den 25 mars 2010.

D.  En öppning av luftfartsmarknaderna i EU och Förenta staterna, som sammanlagt utgör cirka 60 procent av luftfarten i världen, skulle vara till nytta för konsumenterna på båda sidorna av Atlanten samt innebära väsentliga ekonomiska fördelar och skapa arbetstillfällen.

Allmänna principer

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära avtalet av den 25 mars 2010 som både skulle kunna konsolidera de framsteg när det gäller marknadstillträde som ingår i avtalet om den första etappen och erbjuda ett förstärkt regleringssamarbete.

2.  Europaparlamentet påminner om att olika delar av luftfartsregelverket, inbegripet bullerrestriktioner och nattflygsbegränsningar, bör fastställas på lokal nivå med full respekt för subsidiaritetsprincipen. Kommissionen ombeds att samordna dessa frågor på EU-nivå, och då beakta medlemsstaternas nationella lagstiftning, i syfte att fortsätta förhandlingarna med Förenta staterna och också lösa andra frågor knutna till dessa problem, exempelvis inrikesflyg.

Marknadsöppning

3.  Europaparlamentet beklagar att det inte skett några betydande framsteg när det gäller att avskaffa ålderdomliga regelbegränsningar inom området för utländska investeringar och anser att detta kommer att upprätthålla de nuvarande obalanserade begränsningarna för utländskt ägarskap och kontroll i Förenta staterna.

4.  Europaparlamentet påminner om att det slutgiltiga målet för luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna är det fullständiga öppnandet av marknaden utan några restriktioner från någons sida.

5.  Europaparlamentet konstaterar att flygbolag från EU kommer att få begränsat tillträde till statsfinansierad trafik i Förenta staterna (Fly America Programme) och påminner om att EU:s nationella regeringar inte har liknande bestämmelser.

Regelkonvergens, säkerhet och skydd

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ytterligare förslag om ömsesidigt erkännande av regleringsbeslut i överensstämmelse med principerna om bättre reglering.

7.  Europaparlamentet fäster stor vikt vid samarbete om utvecklingen av EU:s och Förenta staternas trafikledningssystem (Sesar och Next Gen), i syfte att nå samverkanseffekter och kompatibilitet samt bidra till att minska miljöpåverkan.

8.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan de myndigheter i EU och Förenta staterna som är ansvariga för flygsäkerheten på alla nivåer.

9.  Europaparlamentet beklagar att man inte har gått vidare med frågorna om utländska verkstäder.

10.  Europaparlamentet bekräftar vikten av EU:s svarta lista över luftfartsföretag som inte uppfyller kraven och Förenta staternas system för kontroll av normer för luftfartsföretag, och uppmanar båda parter att dela med sig av sin information på dessa områden.

11.  Europaparlamentet betonar att europeiska och amerikanska medborgares privatliv bör respekteras när EU och Förenta staterna utbyter passageraruppgifter, i enlighet med de kriterier som parlamentet förordar i sin resolution av den 5 maj 2010. Parlamentet betonar hur angeläget det är att fastställa normer för skydd av personuppgifter och privatliv som gäller i hela världen.

12.  Europaparlamentet betonar att EU bygger på rättsstatsprincipen och att alla överföringar av personuppgifter från EU och dess medlemsstater till tredjeländer som görs för säkerhetsändamål bör grunda sig på internationella avtal med rättsaktsstatus, så att EU:s medborgare garanteras nödvändiga skyddsåtgärder, ske med respekt för de processrättsliga skyddsreglerna och rätten till försvar samt stå i överensstämmelse med den lagstiftning för uppgiftsskydd som gäller på nationell nivå och EU-nivå.

13.  Europaparlamentet understryker vikten av rättssäkerhet för EU:s och Förenta staternas medborgare och flygbolag samt behovet av harmoniserade normer för de senare.

14.  Europaparlamentet noterar vikten av samråd och samarbete när det gäller säkerhetsåtgärder, men varnar för alltför många och icke samordnade åtgärder som inte bygger på någon ordentlig riskbedömning.

15.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen och Förenta staterna att se över effektiviteten hos de nya säkerhetsåtgärder som vidtagits sedan 2001 för att undvika överlappning och svaga länkar i säkerhetskedjan.

16.  Europaparlamentet förespråkar begreppet ”one stop security”, dvs. att säkerhetskontrollen ska genomföras vid en enda punkt, hellre än att det sker en förnyad kontroll av passagerare och baggage vid varje transfer.

Miljö

17.  Europaparlamentet konstaterar att luftfartssektorn har flera negativa miljöeffekter, särskilt som bullerkälla, och att den bidrar till klimatförändringarna. Dessa effekter kommer att öka i takt med att luftfarten ökar.

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma uttalandet om miljösamarbete är av avgörande betydelse för att hantera den internationella luftfartens miljöpåverkan, men beklagar att EU:s system för handel med utsläppsrätter inte ingår i det preliminära avtalet. Parlamentet påpekar att ytterligare samtal kommer att behöva föras med Förenta staterna så att detta system kan träda i kraft senast 2012.

19.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen att inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen samarbeta för att minska buller och utsläpp från flyget, liksom avsikten att öka det tekniska samarbetet mellan EU och Förenta staterna när det gäller klimatologi, forskning och teknisk utveckling, bränsleeffektivitet, minskning av utsläppen från flyget och utbyte av bästa praxis om bullerminskning. Samtidigt måste hänsyn tas till att lokala omständigheter skiljer sig åt.

Socialpolitik

20.  Europaparlamentet välkomnar avtalets erkännande av den sociala dimensionens betydelse och det ansvar att övervaka avtalets sociala effekter och att vid behov utarbeta lämpliga svarsåtgärder, som tilldelats den gemensamma kommittén.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda avtalet för att främja efterlevnaden av relevant internationell lagstiftning om sociala rättigheter, särskilt normerna för arbetslivet i de grundläggande konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO 1930-1999), OECD:s riktlinjer för multinationella företag (1976, reviderade 2000) och Romkonventionen om tillämplig lag på avtalsförpliktelser från 1980.

22.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s sociallagstiftning bör tillämpas på anställda som rekryteras och/eller arbetar i medlemsstaterna, särskilt direktiven om information till och samråd med arbetstagare (2002/14/EG, 98/59/EG och 80/987/EEG), direktivet om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget (2000/79/EG) och direktivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (96/71/EC).

Tillämpning av avtalet

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Europaparlamentet och samtliga berörda parter är fullständigt informerade om och får lämna synpunkter på den gemensamma kommitténs arbete.

24.  Europaparlamentet påminner om att det sedan Lissabonfördraget trädde ikraft krävs att Europaparlamentet ger sitt godkännande innan ett internationellt avtal som gäller områden som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 218.6) kan ingås.

25.  Europaparlamentet välkomnar idén med regelbundna möten mellan ledamöter från Europaparlamentet och Förenta staternas kongress för att diskutera alla relevanta frågor som rör EU:s och Förenta staternas luftfartspolitik.

26.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att senast den 31 december 2013 inleda processen med den tredje etappens förhandlingar i syfte att inkludera följande punkter:

o
o   o

   a) ytterligare liberalisering av trafikrättigheter,
   b) ytterligare möjligheter till utländska investeringar,
   c) effekterna av miljöåtgärder och infrastrukturbegränsningar på utövandet av trafikrättigheter,
   d) bättre samordning av passagerarnas rättigheter för att garantera högsta möjliga nivå på passagerarskyddet.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Förenta staternas kongress.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0144.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0001.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0071 och P6_TA(2007)0428.
(4) EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 84.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy