Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0346/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0241

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 48k
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη Γαλλία
P7_TA(2010)0241RC-B7-0346/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως δε στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη Γαλλία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 191 και 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) (COM(2005)0108) και την από 18ης Μαΐου 2006 θέση του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη(1), της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη(2), της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές, πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικές πτυχές(3) και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147), και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (COM(2009)0082),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Φεβρουαρίου 2010 της Επιτροπής σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, και το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τις συνέπειες της καταιγίδας «Xynthia» στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπό μορφή πλημμύρας, έπληξαν διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε την Πολωνία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και τη Γερμανία και την Αυστρία και προσφάτως την Γαλλία, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς και την αναγκαστική εκκένωση χιλιάδων ατόμων από τις πληγείσες περιοχές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι θεομηνίες, που επέφεραν σοβαρές ζημιές, συν τοις άλλοις, στην υποδομή, σε επιχειρήσεις και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατέστρεψαν επίσης και στοιχεία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και έχουν πιθανώς δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθούν οι εργασίες για μία βιώσιμη ανασυγκρότηση των περιοχών που κατεστράφησαν ή επλήγησαν από τις καταστροφές με σκοπό να αποζημιωθούν οι πληγέντες για τις οικονομικές και κοινωνικές απώλειές τους,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ραγδαία η συχνότητα, ο επικίνδυνος και πολύπλοκος χαρακτήρας και οι συνέπειες των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε ολόκληρη την Ευρώπη,

1.  εκφράζει την ειλικρινή συμπάθεια και αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφές, λαμβάνει δεόντως υπόψη των πιθανών σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων, αποτίει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.  αναγνωρίζει τις επίμονες προσπάθειες που καταβάλλουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και να περιορίσουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές·

3.  επιδοκιμάζει τις ενέργειες των κρατών μελών για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, καθόσον η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υλοποιείται διά της αμοιβαίας βοήθειας σε αντίξοες συνθήκες·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν, αφενός, τον σχεδιασμό, τις πολιτικές για την αειφόρο χρήση της γης, τις δυνατότητες απορρόφησης των επιτοπίων οικοσυστημάτων και τις βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρών εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έχει γίνει η διαχείριση της γης, των βιότοπων και της αποστράγγισης των εδαφών και, αφετέρου, να αυξήσουν τις ικανότητες για τον αντιπλημμυρικό έλεγχο και τις δυνατότητες των δικτύων αποστράγγισης και αποχέτευσης των υδάτων ώστε να περιορίζονται οι ζημίες σε περίπτωση πολύ έντονων βροχοπτώσεων·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που επλήγησαν από τις καταστροφές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αειφορία των αντίστοιχων σχεδίων ανασυγκρότησης, και να εξετάσουν κατά πόσο είναι εφικτές οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν την πρόληψη των καταστροφών και την ικανότητα αντίδρασής τους σε αυτές·

6.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εκτελέσουν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για τις πλημμύρες και να την θέσουν σε εφαρμογή· παροτρύνει να λαμβάνονται υπόψη οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας στη διαχείριση των χωροταξικών σχεδιασμών· τονίζει ότι η αποτελεσματική αποτροπή των πλημμυρών πρέπει να βασίζεται σε διασυνοριακές στρατηγικές· ενθαρρύνει τα όμορα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία κατά την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ενώ θα διασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη δυνατή χρήση των ευρωπαϊκών πιστώσεων που διατίθενται γι' αυτό τον σκοπό·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν υποστήριξη στις περιοχές που επλήγησαν από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των καταστροφών με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο·

8.  επαναλαμβάνει ότι νέος κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0108) είναι ζωτικής σημασίας ώστε να καταστεί δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο· επικρίνει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει αναστείλει επ' αόριστο την εξέταση του ζητήματος αυτού, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση τον Μάιο 2006· προτρέπει τη Βελγική Προεδρία και την Επιτροπή να μεριμνήσουν χωρίς καθυστέρηση για την επανεκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού, με προοπτική να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό και πιο ευέλικτο μέσο ικανό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής·

9.  καλεί την Επιτροπή, όταν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές υποβάλουν τα αντίστοιχα σχέδια ανασυγκρότησης, να λάβει αμέσως μέτρα για την εξασφάλιση ότι οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι θα εκταμιευθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης με τον δυνατόν ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και πλέον ευέλικτο τρόπο·

10.  προτρέπει την Επιτροπή, πέρα από την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, να είναι ανοικτή και ευέλικτη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την αναθεώρηση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013, τα οποία χρηματοδοτούνται από το EΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατό σε αυτή την αναθεώρηση·

11.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο ορεινές όσο και παραποτάμιες εκτάσεις, με σκοπό να συνδράμει τα θύματα των καταστροφών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1) ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σ. 471.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0222, 0223 και 0224.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0349.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0065.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου