Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2713(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0346/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0241

Hyväksytyt tekstit
PDF 197kWORD 38k
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Unkarin ja Romanian, sekä Ranskan tulvat
P7_TA(2010)0241RC-B7-0346/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. kesäkuuta 2010 Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Unkarin ja Romanian, sekä Ranskan tulvista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 349 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108) ja Euroopan parlamentin siitä 18. toukokuuta 2006 vahvistaman kannan,

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Keski-Euroopan tulvakatastrofeista(1), 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa(2), 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselmat luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – maataloutta koskevat näkökohdat, aluekehitysnäkökulmat ja ympäristönäkökohdat(3) sekä 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman metsäpaloista ja tulvista(4),

–  ottaa huomioon valkoisen kirjan ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä” (KOM(2009)0147) ja komission tiedonannon luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettavasta yhteisön lähestymistavasta (KOM(2009)0082),

–  ottaa huomioon EU:n alueiden tulevien haasteiden arviota koskevan komission valmisteluasiakirjan ”Regions 2020 – an assessment of Future Challenges for EU Regions” (SEC(2008)2868),

–  ottaa huomioon komission 24. helmikuuta 2010 antaman julkilausuman Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista ja 11. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista ja Xynthia-myrskyn vaikutuksista Euroopassa(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon useita Euroopan unionin jäsenvaltioita, etenkin Puolaa, Tšekin tasavaltaa, Slovakiaa, Unkaria ja Romaniaa, sekä Saksaa, Itävaltaa ja hiljattain Ranskaa, tulvien muodossa koetelleet suuret luonnonkatastrofit, jotka ovat vaatineet kuolonuhreja, aiheuttaneet loukkaantumisia ja pakottaneet evakuoimaan tuhansia ihmisiä,

B.  ottaa huomioon, että tulvat ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa ja että ne ovat vahingoittaneet myös infrastruktuuria, yrityksiä ja viljelysmaita, tuhonneet luonnon- ja kulttuuriperintöä sekä todennäköisesti aiheuttaneet kansanterveysriskejä,

C.  ottaa huomioon, että katastrofien tuhoamia tai vahingoittamia alueita on ryhdyttävä jälleenrakentamaan kestävästi, jotta taloudelliset ja sosiaaliset menetykset voidaan korvata,

D.  ottaa huomioon, että luonnollisten ja ihmisen aiheuttamien katastrofien esiintymistiheys, vakavuus ja niistä aiheutuvat vaikeudet sekä niiden vaikutukset ovat lisääntyneet viime vuosina nopeasti koko Euroopassa,

1.  ilmaisee myötätuntonsa ja solidaarisuutensa katastrofien koettelemien alueiden asukkaille; ottaa huomioon tulvien mahdolliset vakavat taloudelliset vaikutukset ja ilmaisee kunnioituksensa ja osanottonsa uhrien perheille;

2.  antaa tunnustusta etsintä- ja pelastusyksikköjen väsymättömille ponnisteluille ihmisten pelastamiseksi ja vahinkojen vähentämiseksi katastrofien koettelemilla alueilla;

3.  arvostaa kyseisille alueille apua antaneiden jäsenvaltioiden toimia ja toteaa, että Euroopan solidaarisuus ilmenee keskinäisenä avunantona vaikeissa tilanteissa;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan suunnittelua ja kestävää maankäyttöpolitiikkaa sekä edistämään ekosysteemien vastaanottokykyä ja parhaita käytäntöjä, koska tapa, jolla maaperää, elinympäristöjä ja kuivatusjärjestelmiä hoidetaan, on lisännyt tulvien riskiä, ja parantamaan tulvien hallintakapasiteettia ja vedenpoiston infrastruktuuria, jotta voimakkaiden sateiden aiheuttamia vahinkoja voidaan vähentää;

5.  kehottaa katastrofien koettelemia jäsenvaltioita ja alueita kiinnittämään erityistä huomiota kestäviin jälleenrakennussuunnitelmiin sekä harkitsemaan mahdollisuutta panostaa pitkällä aikavälillä jäsenvaltioiden toimintalinjoihin, joilla pyritään ehkäisemään katastrofeja ja kehittämään mahdollisuuksia niiden torjumiseen;

6.  kehottaa jäsenvaltioita täyttämään EU:n tulvadirektiivin vaatimukset ja panemaan ne täytäntöön; kehottaa, että tulvariskikartat otetaan huomioon aluesuunnittelussa; korostaa, että tehokkaan tulvien torjunnan on perustuttava rajat ylittäviin strategioihin; kannustaa naapurijäsenvaltioita tehostamaan luonnonkatastrofien ehkäisemistä koskevaa yhteistyötä ja varmistamaan samalla, että tähän tarkoitukseen myönnettyjä EU:n varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan mahdollisimman pikaisesti ihmisiä, joille on koitunut taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia katastrofeista;

8.  toteaa jälleen, että komission ehdotuksen (KOM(2005)0108) perusteella Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskeva uusi asetus on välttämätön, jotta luonnonkatastrofien aiheuttamat ongelmat voitaisiin ratkaista joustavammin ja tehokkaammin; kritisoi sitä, että asian käsittely on juuttunut neuvostoon, vaikka parlamentti hyväksyi kantansa valtaenemmistöllä ensimmäisessä käsittelyssä toukokuussa 2006; vaatii puheenjohtajavaltio Belgiaa ja komissiota etsimään ripeästi ratkaisua, jotta asetuksen tarkistusprosessi voitaisiin käynnistää uudelleen ja jotta voitaisiin kehittää entistä vahvempi ja joustavampi väline, jolla voitaisiin vastata tehokkaasti ilmastonmuutosta koskeviin uusiin haasteisiin;

9.  kehottaa komissiota ryhtymään asianmukaisiin toimiin tarvittavien varojen myöntämiseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta mahdollisimman pikaisesti, tehokkaasti ja joustavasti heti asianomaisten suunnitelmien jättämisen jälkeen;

10.  kehottaa komissiota Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisen ohella olemaan avoin ja joustava neuvotteluissa kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa niiden alueellisten toimintaohjelmien 2007–2013 uudistamisesta, joille myönnetään rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta; kehottaa komissiota etenemään toimintaohjelmien uudistamisessa mahdollisimman ripeästi;

11.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon, että kyseiset alueet ovat erilaisia ja että niihin kuuluu sekä vuoristo- että jokivarsialueita, jotta uhreja voidaan auttaa parhaalla mahdollisella tavalla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja katastrofin koettelemien alueiden alueellisille ja paikallisille viranomaisille.

(1) EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0222, 0223 ja 0224.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0349.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0065.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö