Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2713(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0346/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0241

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Prancūzijoje
P7_TA(2010)0241RC-B7-0346/2010

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje,Vengrijoje, Rumunijoje ir Prancūzijoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF) (COM(2005)0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. poziciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje(1), į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) šią vasarą Europoje(2), į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų(3) ir į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių(4),

–  atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)0147) ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009)0082),

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“ (SEC(2008)2868),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 24 d. Komisijos pareiškimą dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir į 2010 m. kovo 11 d. savo rezoliuciją dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano „Ksintija“ padarinių Europoje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje, taip pat Vokietijoje ir Austrijoje, ir neseniai Prancūzijoje, įvyko didelės gaivalinės nelaimės kilus potvyniams, kurių metu žuvo ir buvo sužeisti žmonės ir buvo būtina evakuoti tūkstančius gyventojų,

B.  kadangi dėl minėtų nelaimių kilo didelė žala, taip pat infrastruktūrai, įmonėms ir žemės ūkio paskirties žemei, taip pat buvo suniokoti gamtos ir kultūrinio paveldo elementai ir galbūt kilo pavojus visuomenės sveikatai,

C.  kadangi reikia imtis tvaraus nelaimių sugriautų ar pažeistų sričių atstatymo siekiant kompensuoti jų ekonominius ir socialinius nuostolius,

D.  kadangi pastaraisiais metais Europoje greitai daugėjo stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, jos tapo rimtesnės, sudėtingesnės ir turėjo didesnį poveikį,

1.  išreiškia savo simpatiją nelaimių paveiktų regionų gyventojams ir savo solidarumą su jais, tinkamai atsižvelgia į galimą rimtą ekonominį poveikį ir išreiškia savo pagarbą bei užuojautą aukų šeimoms;

2.  pripažįsta paieškos ir gelbėjimo tarnybų nuolatines pastangas gelbstint gyvybes ir mažinant žalą nelaimių paliestose srityse;

3.  teigiamai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės teikdamos paramą nelaimių paliestoms sritims, nes Europos solidarumas pasireiškia abipuse parama sudėtingose situacijose;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares peržiūrėti planavimą, tvaraus žemės panaudojimo politiką, ekosistemos įsisavinimo gebėjimą ir geriausią praktiką atsižvelgiant į didėjančią potvynių riziką, kuri kyla dėl žemės, buveinių ir drenažo valdymo būdo, ir didinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti smarkių liūčių žalą;

5.  ragina valstybes nares ir nelaimių paveiktus regionus ypač didelį dėmesį skirti atitinkamiems tvariems atstatymo planams, taip pat apsvarstyti ilgalaikių investicijų į valstybių narių politiką, susijusią su nelaimių prevencija ir reagavimu į jas, įgyvendinamumą;

6.  ragina valstybes nares įgyvendinti ES Potvynių direktyvoje nustatytus reikalavimus ir įgyvendinti šią direktyvą; primygtinai ragina vykdant teritorinio planavimo valdymą atsižvelgti į potvynių rizikos žemėlapius; pabrėžia, kad veiksminga potvynių prevencija turi būti paremta tarpvalstybinėmis strategijomis; ragina kaimynines valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant gaivalinių nelaimių prevencijos klausimą, tokiu būdu užtikrinant geriausią galimą šiam tikslui skirtų ES lėšų panaudojimą;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau suteikti paramą sritims, kurias paveikė nelaimių ekonominiai ir socialiniai padariniai;

8.  pakartoja, kad norint lanksčiau ir veiksmingiau spręsti gaivalinių nelaimių sukeltas problemas būtinas naujas ESSF reglamentas, kuris būtų grindžiamas Komisijos pasiūlymu dėl šio fondo įsteigimo (COM(2005)0108); nepritaria tam, kad Taryba sustabdė šio dokumento svarstymą, nors Parlamentas savo poziciją priėmė didele balsų dauguma per pirmąjį 2006 m. gegužės mėn. įvykusį svarstymą; ragina ES pirmininkaujančią Belgiją ir Komisiją nedelsiant rasti sprendimą ir atnaujinti šio reglamento persvarstymą siekiant sukurti stipresnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima veiksmingai reaguoti į naujus klimato kaitos iššūkius;

9.  ragina Komisiją nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms pateikus atitinkamus atkūrimo planus nedelsiant imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad reikalingi finansiniai ištekliai iš ESSF būtų išmokėti kuo greičiau, veiksmingiau ir lanksčiau;

10.  primygtinai ragina Komisiją, nepaisant ESSF panaudojimo, būti atvira ir lanksčia vykstant deryboms su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis dėl regioninių veiksmų programų 2007–2013 m., kurios finansuojamos iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, peržiūrėjimo; ragina Komisiją kuo greičiau atlikti šią peržiūrą;

11.  ragina Komisiją atsižvelgti į nelaimių paveiktų regionų skirtumus (nes tarp jų yra kalnuotų ir pakrančių sričių), kad aukoms būtų galima teikti geriausią pagalbą;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nelaimių paveiktose srityse.

(1) OL C 272 E, 2003 11 13, p. 471.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0334.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0222, 0223 ir 0224.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0349.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0065.

Teisinė informacija - Privatumo politika