Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2713(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0346/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0241

Antagna texter
PDF 115kWORD 37k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien samt i Frankrike
P7_TA(2010)0241RC-B7-0346/2010

Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om översvämningarna i Centraleuropa, särskilt i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien samt i Frankrike

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 191 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens förslag till en förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108) och av parlamentets ståndpunkt av den 18 maj 2006,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 5 september 2002 om översvämningar i Europa(1), av den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa(2), av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) – jordbruksaspekter, regionala utvecklingsaspekter och miljöaspekter(3) och av den 7 september 2006 om skogsbränder och översvämningar(4),

–  med beaktande av kommissionens vitbok ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram” (KOM(2009)0147) och kommissionens meddelande ”En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer” (KOM(2009)0082),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument med en bedömning av de framtida utmaningarna för EU:s regioner (SEK(2008)2868) (”Regions 2020 – an assessment of future challenges for EU regions”),

–  med beaktande av uttalandet från kommissionen om den stora naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira den 24 februari 2010 och parlamentets resolution av den 11 mars 2010 om de stora naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira och effekterna av stormen Xynthia i Europa(5),

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  En omfattande naturkatastrof i form av översvämningar har inträffat i många av EU:s medlemsstater, framför allt i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien, liksom i Tyskland och Österrike, samt nyligen i Frankrike, och resulterat i många dödsfall och skadade och tvingat fram en evakuering av tusentals människor.

B.  Katastrofen har orsakat stor skada, bl.a. på infrastruktur, företag och åkermark, och även förstört delar av natur- och kulturarvet samtidigt som den förmodligen också medfört hälsorisker för allmänheten.

C.  De områden som har förstörts eller skadats av katastrofen måste byggas upp på ett hållbart sätt så att de ekonomiska och sociala förlusterna kompenseras.

D.  Över hela Europa har antalet naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan ökat dramatiskt under senare år, samtidigt som de tilltagit i omfattning och komplexitet och fått allt allvarligare konsekvenser.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin medkänsla och sitt medlidande med befolkningen i de regioner som har drabbats av katastrofen, begrundar de allvarliga ekonomiska följder som kan förekomma och framför sitt djupa deltagande med och sina kondoleanser till offrens familjer.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för sök- och räddningsstyrkornas enorma insatser för att rädda liv och minska skadorna i de drabbade områdena.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin högaktning för de medlemsstater som bistått de drabbade områdena, eftersom europeisk solidaritet förkroppsligas i ömsesidig hjälp i svåra situationer.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över sina strategier för planering, hållbar markanvändning, ekosystemens absorptionsförmåga och god praxis med tanke på den ökade risken för översvämning till följd av den rådande hanteringen av mark, livsmiljöer och avrinningssystem och att öka kapaciteten för högvattenkontroll och avrinning så att man begränsar de skador som extrem nederbörd kan orsaka.

5.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater och regioner som har drabbats av katastrofen att lägga särskild tonvikt vid hållbarheten i sina respektive planer för återuppbyggnad och att överväga långsiktiga investeringar i medlemsstaternas strategier för förebyggande av katastrofer och för motverkande åtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra EU:s översvämningsdirektiv och bestämmelserna i detta. Parlamentet begär att kartor över översvämningsrisker ska beaktas i samband med den fysiska planeringen. Effektiva åtgärder för förebyggande av översvämningar måste bygga på gränsöverskridande strategier. Medlemsstater med gemensam gräns uppmanas att stärka sitt samarbete för att förebygga naturkatastrofer och på detta sätt garantera att den EU-finansiering som avsatts för detta ändamål används på bästa sätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att så snabbt som möjligt ge stöd åt de områden som drabbats av katastrofens ekonomiska och sociala följder.

8.  Europaparlamentet upprepar att en ny förordning för EU:s solidaritetsfond, som grundar sig på kommissionens förslag (KOM(2005)0108), är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna komma till rätta med de problem som orsakas av naturkatastrofer på ett mer flexibelt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet kritiserar att rådet blockerat frågan, trots att parlamentet antog sin ståndpunkt med en överväldigande majoritet vid första behandlingen i maj 2006. Det belgiska ordförandeskapet och kommissionen uppmanas att utan dröjsmål försöka hitta en lösning för att återuppta översynen av denna förordning, i syfte att skapa ett kraftigare och flexiblare instrument som på ett ändamålsenligt sätt kan bemöta de nya utmaningar som klimatförändringarna innebär.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart den mottagit de olika planerna för återuppbyggnad från nationella och regionala myndigheter vidta åtgärder för att se till att de nödvändiga finansiella resurserna tillhandahålls ur Europeiska unionens solidaritetsfond på ett så snabbt, effektivt och flexibelt sätt som möjligt.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inte bara utnyttja anslag ur Europeiska unionens solidaritetsfond, utan även vara öppen och flexibel vid förhandlingar med berörda nationella och regionala myndigheter om översynen av de regionala operativa programmen för 2007–2013, som finansieras via Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden. Kommissionen uppmanas att ta itu med denna översyn så snart som möjligt.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till skillnaderna mellan de drabbade områdena, som omfattar bergs- och flodområden, för att offren ska kunna få bästa möjliga hjälp.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt de berörda områdenas regionala och lokala myndigheter.

(1) EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0334.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0222, 0223 och 0224.
(4) Antagna texter, P6_TA(2006)0349.
(5) Antagna texter, P7_TA(2010)0065.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy