Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2695(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0294/2010

Indgivne tekster :

B7-0294/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0242

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 40k
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
Juridisk uddannelse
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juni 2010 om juridisk uddannelse – Stockholmprogrammet

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 81 og 82 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet(1),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2008 om den nationale dommers rolle i Fællesskabets retssystem(2),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2009 om Stockholmprogrammet(3),

–  der henviser til forespørgslen af 10. maj 2010 til Kommissionen om juridisk uddannelse – Stockholm handlingsplan (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at artikel 81 og 82 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde foreskriver, at foranstaltninger, der har til formål at sikre »støtte til uddannelse af dommere og andet personale i retsvæsenet«, vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure,

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet har meddelt, at den vil forelægge en meddelelse om en handlingsplan for europæisk uddannelse af alle aktører i retsvæsenet i 2011 og igangsætte pilotprojekter om »Erasmuslignende« udvekslingsprogrammer for retslige myndigheder og aktører inden for retsvæsenet i 2010-2012,

C.  der henviser til, at der skal tages hensyn til retsvæsenets særlige behov for uddannelse i form af grundkurser i national ret, sammenlignende ret og europæisk ret og den omhu, som skal udvises ved tilrettelæggelsen af disse kurser,

D.  der henviser til, at det er særdeles vanskeligt at tilrettelægge uddannelse for aktører inden for retsvæsenet som følge af de begrænsninger med hensyn til deres tid og rådighed, deres uafhængighed og behovet for, at kurser skræddersyes til deres særlige behov i forbindelse med nuværende juridiske problemer,

E.  der henviser til, at disse kurser også skal have til formål at skabe kommunikationskanaler mellem deltagere og dermed fremme en europæisk retskultur, som bygger på gensidig forståelse og dermed øger den gensidige tillid, som ordningen med gensidig anerkendelse af retsafgørelser er baseret på,

F.  der henviser til, at medlemsstater til trods presset på de nationale budgetter stadig har det primære ansvar for juridisk uddannelse og skal acceptere ejerskabet af det,

G.  der henviser til, at det ikke desto mindre stadig er afgørende at have EU-midler til denne form for juridiske uddannelseskurser, der har til formål at fremme en europæisk retskultur,

H.  der henviser til, at passende juridisk uddannelse og skabelse af en europæisk retskultur kan fremskynde retsforfølgelser i grænseoverskridende sager og dermed yde et betydeligt bidrag til forbedring af det indre markeds funktion både for virksomheder og borgere og gøre det lettere for borgere, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed, at få adgang til domstolene,

I.  der henviser til, at Kommissionen bør gøre status over nationale uddannelsesprogrammer og skoler for retsvæsenet også med henblik på at finde frem til bedste praksis i denne sektor,

J.  der henviser til, at det er nødvendigt at bygge videre på eksisterende strukturer og netværk, navnlig Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere og Det Europæiske Retsakademi og inddrage Netværket af Præsidenterne for Den Europæiske Unions Øverste Domstole, Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer, Sammenslutningen af Statsråd og Øverste Forvaltningsdomstole og Eurojustice-netværket af europæiske anklagemyndigheder i udarbejdelsen af pilotprojekter om juridisk uddannelse,

1.  glæder sig over Kommissionens hurtige svar på forslagene i Parlamentets beslutning af 25. november 2009;

2.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at Parlamentet inddrages fuldt ud udformningen og vedtagelsen af ordninger for juridisk uddannelse, navnlig af de pilotprojekter, der er foreslået i Kommissionens handlingsplan i henhold til artikel 81 og 82 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  mener, at pilotprojekterne ikke, når der er tale om aktører inden for retsvæsenet, bør begrænses til »Erasmuslignende« udvekslingsprogrammer;

4.  opfordrer Kommissionen til så snart som muligt at indlede sine høringer, navnlig af Parlamentet, med henblik på at udforme og forberede de kommende pilotprojekter;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne i Rådet til så snart som muligt at udarbejde forslag til etablering af et netværk af organer, som tilbyder juridisk uddannelse i hele EU, og som er godkendt til at holde grundkurser i national ret, sammenlignende ret og europæisk ret for aktører inden for retsvæsenet på stabil, vedvarende basis;

6.  opfordrer Kommissionen til at høre Parlamentet om separate planer om oprettelse af en institution, som bygger på de eksisterende strukturer og netværk, navnlig Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere og Det Europæiske Retsakademi;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge konkrete forslag til finansiering af den kommende handlingsplan for juridisk uddannelse;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1) KOM(2010)0171.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0352.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0090.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik