Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0294/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0294/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0242

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 43k
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών – Πρόγραμμα της Στοκχόλμης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 10 Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών – Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την έγκριση με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μέτρων που αποσκοπούν στην «υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης, δήλωσε ότι το 2011 θα υποβάλει μια ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την κατάρτιση όλων όσοι ασκούν νομικά επαγγέλματα στην Ευρώπη και το 2010-2012 θα ξεκινήσει πιλοτικά σχέδια για προγράμματα ανταλλαγής «τύπου Erasmus» για τις δικαστικές αρχές και τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες της δικαιοσύνης σε θέματα κατάρτισης υπό μορφή σεμιναρίων εξοικείωσης με το εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και η απαιτούμενη για την διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών ευαισθησία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαιτέρως δυσχερή η οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τους δικαστές λόγω αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και διαθεσιμότητας, της ανάγκης να προστατεύουν την ανεξαρτησία τους και επειδή τα σεμινάρια αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις τους αναφορικά με σύγχρονα νομικά προβλήματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεμινάρια αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και να προωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο έναν ευρωπαϊκό δικαστικό πολιτισμό βασισμένο στην αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται το σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πιέσεις που ασκούνται στους εθνικούς προϋπολογισμούς, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την κατάρτιση των δικαστών, στην οποία πρέπει συνεπώς να ανταποκρίνονται,

Ζ.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία η χρηματοδότηση σεμιναρίων για την κατάρτιση δικαστών, τα οποία πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη κατάρτιση των δικαστών και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού μπορεί να επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες σε διασυνοριακές υποθέσεις και συνεπώς να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στη δικαιοσύνη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει έναν απολογισμό των εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης και των σχολών για τους δικαστές με στόχο μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές και τα υφιστάμενα δίκτυα και ιδίως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών και η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και να διασφαλιστεί η συμμετοχή του δικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων, της Ένωσης των Συμβουλίων της Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων και του δικτύου Eurojustice των ευρωπαίων Γενικών Εισαγγελέων στην κατάρτιση πιλοτικών σχεδίων για την κατάρτιση των δικαστών,

1.  χαιρετίζει την άμεση ανταπόκριση της Επιτροπής στις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009·

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εκπόνηση και έγκριση ρυθμίσεων για την κατάρτιση των δικαστών και ιδίως στα πιλοτικά σχέδια που προβλέπει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  φρονεί ότι τα προταθέντα πιλοτικά σχέδια όσον αφορά τους δικαστές δεν πρέπει να περιορισθούν σε προγράμματα ανταλλαγής «τύπου Erasmus'·

4.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις, ιδίως με το Κοινοβούλιο, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία και προετοιμασία των μελλοντικών πιλοτικών σχεδίων·

5.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών για την κατάρτιση των δικαστών σε ολόκληρη την Ένωση, οι οποίοι θα διοργανώσουν σεμινάρια εξοικείωσης με το εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για τα μέλη του δικαστικού σώματος σε σταθερή και διαρκή βάση·

6.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με ξεχωριστά σχέδια για τη δημιουργία ενός οργάνου που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες δομές και τα υφιστάμενα δίκτυα και ιδίως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση του μελλοντικού σχεδίου δράσης για την κατάρτιση των δικαστών·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) CΟΜ(2010)0171.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0352.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0090.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου