Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0294/2010

Esitatud tekstid :

B7-0294/2010

Arutelud :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Hääletused :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0242

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 35k
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
Õigusalane koolitus
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2010. aasta resolutsioon õigusalase koolituse kohta – Stockholmi programm

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 81 ja 82;

–  võttes arvesse komisjoni teatist Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava kohta(1);

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta resolutsiooni liikmesriikide kohtunike rolli kohta Euroopa kohtusüsteemis(2);

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni Stockholmi programmi kohta(3);

–  võttes arvesse 10. mai 2010. aasta küsimust komisjonile teemal „Õigusalane koolitus – Stockholmi tegevuskava” (O-0063/2010 – B7-0306/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 81 ja 82 nähakse ette, et meetmed, mille eesmärk on „toetada kohtunike, prokuröride ning kohtute ja prokuratuuride töötajate koolitust”, võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

B.  arvestades, et Stockholmi programmi rakendamise tegevuskavas kuulutas komisjon välja, et ta esitab 2011. aastal teatise tegevuskava kohta, mis käsitleb Euroopa koolitust kõikide õigusvaldkonna ametite esindajatele, ning käivitab aastatel 2010–2012 kohtuasutuste töötajatele ja õigusvaldkonna ametite esindajatele suunatud Erasmuse programmi laadsete vahetusprogrammide katseprojektid;

C.  arvestades, et arvesse tuleb võtta kohtunike ja prokuröride erivajadusi, pidades silmas koolitusi siseriikliku, võrdleva ja Euroopa õiguse sissejuhatavate kursuste kujul ja diskreetsust, mida tuleb selliste kursuste korraldamisel üles näidata;

D.  arvestades, et eriti keeruline on korraldada koolitust kohtunikele, võttes arvesse nende piiratud aega ja kättesaadavust, nende sõltumatust ja vajadust kohandada kursused nende erivajadustele praeguste õiguslike probleemide osas;

E.  arvestades, et samuti peab selliste kursuste eesmärk olema luua suhtluskanalid osalejate vahel ja seega edendada Euroopa õiguskultuuri, mis põhineb vastastikusel mõistmisel, suurendades seeläbi vastastikust usaldust, millel põhineb kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise süsteem;

F.  arvestades, et hoolimata survest riigieelarvetele lasub esmane vastutus õigusalase koolituse korraldamise eest endiselt liikmesriikidel ja nad peavad seda aktsepteerima;

G.  arvestades, et sellest hoolimata on oluline, et EL rahastaks selliseid õigusalase koolituse kursusi, mis on ette nähtud Euroopa õiguskultuuri edendamiseks;

H.  arvestades, et asjakohane õigusalane koolitus ja Euroopa õiguskultuuri loomine võivad kiirendada kohtumenetlusi piiriülestel juhtudel ning anda seega märkimisväärse panuse siseturu toimimise parandamisse nii ettevõtete kui ka kodanike jaoks ja lihtsustada õiguskaitse kättesaadavust vaba liikumise õigust kasutanud kodanike jaoks;

I.  arvestades, et komisjon peaks viima läbi kohtunike ja prokuröride jaoks mõeldud riiklike koolitusprogrammide ja koolide inventuuri, et teha muu hulgas kindlaks parimad tavad selles sektoris;

J.  arvestades, et vaja on tugineda olemasolevatele struktuuridele ja võrgustikele, eriti Euroopa õigusalase koolituse võrgustikule ja Euroopa Õigusakadeemiale, ning kaasata õigusalase koolituse katseprojektide käivitamisse Euroopa Liidu ülemkohtute presidentide võrgustik, kohtunike nõukogude Euroopa võrgustik, Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsioon ja Euroopa peaprokuröride võrgustik Eurojustice,

1.  tervitab komisjoni kiiret reageeringut parlamendi 25. novembri 2009. aasta resolutsioonis esitatud soovitustele;

2.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama, et parlament oleks täielikult kaasatud õigusalase koolituse korra, eriti komisjoni tegevuskavas kavandatud katseprojektide väljatöötamisse ja heakskiitmisse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 81 ja 82;

3.  on seisukohal, et kohtunike osas ei tohiks kavandatud katseprojektid piirduda Erasmuse programmi laadsete vahetusprogrammidega;

4.  kutsub komisjoni üles alustama võimalikult kiiresti konsultatsioone, eriti parlamendiga, tulevaste katseprojektide kavandamiseks ja ettevalmistamiseks;

5.  nõuab tungivalt, et komisjon esitaks – koostöös liikmesriikidega nõukogus – võimalikult kiiresti ettepanekud luua terves liidus õigusalase koolituse asutuste võrgustik, mille asutused oleksid volitatud korrapäraselt ja pidevalt pakkuma siseriikliku, võrdleva ja Euroopa õiguse sissejuhatavaid kursusi kohtunikele;

6.  kutsub komisjoni üles konsulteerima parlamendiga eraldi kavade osas luua institutsioon, mis tugineb olemasolevatele struktuuridele ja võrgustikele, eriti Euroopa õigusalase koolituse võrgustikule ja Euroopa Õigusakadeemiale;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud õigusalase koolituse tulevase tegevuskava rahastamiseks;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

(1) KOM(2010)0171.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0352.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0090.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika