Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0294/2010

Pateikti tekstai :

B7-0294/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0242

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Teisėjų mokymas
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisėjų mokymo (Stokholmo programa)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 ir 82 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl nacionalinio teisėjo vaidmens Europos teisminėje sistemoje(2),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliuciją dėl Stokholmo programos(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. klausimą Komisijai dėl teisėjų mokymo (Stokholmo veiksmų plano) (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 ir 82 straipsniuose nustatyta, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą patvirtinamos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti „paramą teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymui“,

B.  kadangi Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plane Komisija paskelbė, kad 2011 m. ji pateiks komunikatą dėl visų teisininkų Europos mokymo veiksmų plano ir 2010−2012 m. pradės įgyvendinti „Erasmus“ pobūdžio teisminių institucijų ir teisininkų mainų programų bandomuosius projektus,

C.  kadangi būtina atsižvelgti į specialias teisėjų mokymo reikmes rengiant susipažinimo su nacionaline, lyginamąja ir Europos teise kursus, taip pat į tai, kad organizuojant tokius kursus būtina užtikrinti tam tikrą diplomatiškumą,

D.  kadangi mokymą teisėjams organizuoti itin sudėtinga, atsižvelgiant į didelį jų užimtumą, būtinybę užtikrinti teisėjų nepriklausomumą ir reikalavimą, kad kursai atitiktų specialias jų reikmes, t. y. kad būtų nagrinėjamos aktualios teisinės problemos,

E.  kadangi rengiant kursus taip pat turi būti siekiama padėti jų dalyviams užmegzti ryšius ir taip skatinti abipusiu supratimu pagrįstą Europos teismų kultūrą, kad būtų stiprinamas abipusis pasitikėjimas, kuriuo grindžiama teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo sistema,

F.  kadangi nepaisant to, kad nacionaliniai biudžetai patiria didelį spaudimą, valstybėms narėms vis dėlto tenka pagrindinė atsakomybė organizuoti teisėjų mokymą ir jos turi prisiimti šį įsipareigojimą,

G.  kadangi vis dėlto itin svarbu, kad šiems teisėjų mokymo kursams organizuoti būtų skiriamos taip pat ir ES lėšos, atsižvelgiant į tai, kad šiais kursais siekiama plėtoti Europos teismų kultūrą,

H.  kadangi tinkamas teisėjų mokymas ir Europos teismų kultūros kūrimas gali padėti paspartinti tarpvalstybinių bylų nagrinėjimą ir tokiu būdu ženkliai prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir įmonių, ir piliečių atžvilgiu, taip pat sudaryti geresnes galimybes kreiptis į teismą piliečiams, pasinaudojusiems laisvo judėjimo teise,

I.  kadangi Komisija turėtų surinkti duomenis apie nacionalines mokymo programas ir teisėjų mokyklas, siekdama nustatyti pažangiąją patirtį šiame sektoriuje,

J.  kadangi būtina remtis esamomis struktūromis, ypač Europos teisėjų mokymo tinklu ir Europos teisės akademija, taip pat užtikrinti, kad kuriant bandomuosius teisėjų mokymo projektus dalyvautų Aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas, Europos teismų tarybų tinklas, Valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija ir Europos generalinių prokurorų tinklas (Eurojustice),

1.  palankiai vertina greitą Komisijos atsaką į 2009 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliucijoje pateiktus pasiūlymus;

2.  ragina Komisiją ir Tarybą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 ir 82 straipsnius užtikrinti visapusišką Parlamento dalyvavimą rengiant ir tvirtinant priemones, susijusias su teisėjų mokymu, ypač kalbant apie bandomuosius projektus, numatytus Komisijos veiksmų plane;

3.  mano, kad vykdant pasiūlytus bandomuosius projektus, skirtus teisėjams, neturėtų būti apsiribojama programos „Erasmus“ pobūdžio mainais;

4.  ragina Komisiją kuo skubiau pradėti vykdyti konsultacijas siekiant sukurti ir parengti būsimus bandomuosius projektus ir visų pirma konsultuotis su Parlamentu;

5.  primygtinai ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir Taryba kuo skubiau parengti pasiūlymus siekiant visoje Sąjungoje sukurti teisinio mokymo institucijų, kurios būtų įgaliotos nuolat rengti teisėjams skirtus supažindinimo su nacionaline, lyginamąja ir Europos teise kursus, tinklą;

6.  ragina Komisiją konsultuotis su Parlamentu dėl atskirų planų įsteigti instituciją, kuri būtų sukurta remiantis esamomis struktūromis ir tinklais, ypač Europos teisėjų mokymo tinklu ir Europos teisės akademija;

7.  primygtinai ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų dėl būsimojo veiksmų plano, susijusio su teisėjų mokymu, finansavimo;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

(1) COM(2010)0171.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0352.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0090.

Teisinė informacija - Privatumo politika