Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0294/2010

Predkladané texty :

B7-0294/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0242

Prijaté texty
PDF 204kWORD 44k
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg
Justičné vzdelávanie
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o justičnom vzdelávaní – Štokholmský program

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 81 a 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o akčnom pláne na implementáciu Štokholmského programu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o úlohe vnútroštátnych sudcov v európskom súdnom systéme(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o Štokholmskom programe(3),

–  so zreteľom na otázku Komisii z 10. mája 2010 o justičnom vzdelávaní – akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článkoch 81 a 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje prijatie opatrení zameraných na zabezpečenie „podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ v rámci riadneho legislatívneho postupu,

B.  keďže Komisia vo svojom akčnom pláne na implementáciu Štokholmského programu uviedla, že v roku 2011 predloží oznámenie o akčnom pláne európskej odbornej prípravy pre všetky právnické profesie a v rokoch 2010 – 2012 spustí pilotné projekty výmenných programov typu Erasmus pre súdne orgány a právnické povolania,

C.  keďže je potrebné zohľadniť osobitné potreby súdnictva v súvislosti s odbornou prípravou vo forme kurzov informujúcich o vnútroštátnom, porovnávacom a európskom práve, a pokiaľ ide o citlivosť, ktorú je potrebné preukázať pri organizovaní týchto kurzov,

D.  keďže je zvlášť ťažké organizovať odbornú prípravu pre justičných pracovníkov vzhľadom na ich časové obmedzenia a dostupnosť, ich nezávislosť a potrebu kurzov prispôsobených ich osobitným potrebám, pokiaľ ide o súčasné právne problémy,

E.  keďže takéto kurzy sa musia zameriavať aj na vytvorenie komunikačných kanálov medzi účastníkmi a podporovať tak európsku justičnú kultúru založenú na vzájomnom porozumení, čím sa posilní vzájomná dôvera, na ktorej sa zakladá systém vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí,

F.  keďže napriek tlaku na vnútroštátne rozpočty majú členské štáty aj naďalej primárnu zodpovednosť za justičné vzdelávanie a musia ju prijať,

G.  keďže je napriek tomu nevyhnutné zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu EÚ na takéto kurzy justičného vzdelávania, ktoré sú určené na podporu európskej justičnej kultúry,

H.  keďže náležité justičné vzdelávanie a vytvorenie európskej justičnej kultúry môže urýchliť súdne konania v cezhraničných prípadoch a výrazne tak prispieť k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu pre podniky, ako aj občanov a k uľahčeniu občanom, ktorí uplatnili svoje právo na voľný pohyb, získať prístup k spravodlivosti,

I.  keďže Komisia by mala pristúpiť k inventarizácii vnútroštátnych programov odbornej prípravy a škôl pre justičných pracovníkov s cieľom identifikovať najlepšie postupy v tomto odvetví,

J.  keďže je nevyhnutné stavať na existujúcich štruktúrach a sieťach, najmä Európskej sieti odbornej justičnej prípravy a Akadémii európskeho práva, a zapojiť Sieť predsedov najvyšších súdov, Európsku sieť rád pre súdnictvo, Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov a sieť Eurojustice európskych generálnych prokurátorov do vytvárania pilotných projektov pre justičné vzdelávanie,

1.  víta rýchlu odpoveď Komisie na návrhy uvedené v uznesení Parlamentu z 25. novembra 2009;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že Parlament bude plne zapojený do prípravy a schvaľovania ustanovení týkajúcich sa justičného vzdelávania, najmä do pilotných projektov stanovených v akčnom pláne Komisie, v súlade s článkami 81 a 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  domnieva sa, že navrhované pilotné projekty by sa nemali obmedzovať na výmenné programy typu Erasmus, pokiaľ ide o justičných pracovníkov;

4.  vyzýva Komisiu, aby začala svoje konzultácie, najmä s Parlamentom, s cieľom čo najskôr navrhnúť a pripraviť budúce pilotné projekty;

5.  naliehavo žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi v Rade čo najskôr vypracovala návrhy na vytvorenie siete subjektov zameraných na odbornú prípravu v oblasti práva v celej Únii, ktoré budú mať akreditáciu na stabilné a trvalé poskytovanie kurzov pre justičných pracovníkov informujúcich o vnútroštátnom, porovnávacom a európskom práve;

6.  vyzýva Komisiu, aby konzultovala s Parlamentom otázku samostatných plánov na vytvorenie inštitúcie na základe existujúcich štruktúr a sietí, najmä Európskej siete justičného vzdelávania a Akadémii európskeho práva;

7.  vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na financovanie budúceho akčného plánu v oblasti justičného vzdelávania;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1) KOM(2010)0171.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0352.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2009)0090.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia