Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0294/2010

Ingivna texter :

B7-0294/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0242

Antagna texter
PDF 198kWORD 37k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
Juridisk utbildning
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om rättslig utbildning – Stockholmsprogrammet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 81 och 82 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2008 om den nationelle domarens roll i det europeiska rättssystemet(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om Stockholmsprogrammet(3),

–  med beaktande av frågan av den 10 maj 2010 till kommissionen om juridisk utbildning – handlingsplanen för Stockholmsprogrammet (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artiklarna 81 och 82 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska åtgärder som avser ”stöd till utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet” antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

B.  I kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet meddelar kommissionen att den under 2011 kommer att lägga fram en handlingsplan för europeisk utbildning för alla aktörer i rättsväsendet och under 2010–2012 kommer att inleda pilotprojekt om utbytesprogram av ”Erasmustyp” för rättsliga myndigheter och jurister.

C.  Hänsyn måste tas till rättsväsendets särskilda behov när det gäller utbildning i form av grundkurser i nationell, komparativ och europeisk lagstiftning och till vikten av att man är mycket noga med hur dessa kurser organiseras.

D.  Det är särskilt svårt att anordna utbildning för domare på grund av deras tidsbrist och bristande tillgänglighet, deras oberoende och behovet av att kurserna skräddarsys för att tillgodose deras specifika behov i fråga om aktuella rättsliga problem.

E.  Kurserna måste också syfta till att skapa kommunikationskanaler mellan deltagarna och följaktligen främja en europeisk rättskultur som grundar sig på ömsesidig förståelse, för att således förbättra det ömsesidiga förtroende som systemet för ömsesidigt erkännande av domar grundar sig på.

F.  Trots att statsbudgetarna är hårt ansatta kommer medlemsstaterna att bära huvudansvaret för den rättsliga utbildningen, och de måste ta detta ansvar.

G.  Likväl måste det finnas EU-medel för sådan rättslig utbildning som ska främja den europeiska rättskulturen.

H.  Lämplig rättslig utbildning och skapandet av en europeisk rättskultur kan bidra till att påskynda rättsliga förfaranden i gränsöverskridande ärenden och därmed på ett betydelsefullt sätt bidra till en bättre fungerande inre marknad för såväl företag som medborgare, samt göra det lättare för de medborgare som har utövat sin rätt till fri rörlighet att också få tillgång till rättslig prövning.

I.  Kommissionen bör kartlägga de nationella utbildningar och skolor som riktar sig till rättsväsendet i syfte att bland annat fastställa bästa praxis inom denna sektor.

J.  Vid upprättandet av pilotprojekt för rättslig utbildning måste man bygga vidare på de befintliga strukturerna och nätverken, i synnerhet det europeiska nätverket för rättslig utbildning och Europeiska rättsakademin. Dessutom måste man inbegripa nätverket för ordförande vid högsta domstolarna i Europeiska unionen, det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen samt Eurojustice-nätverket av europeiska allmänna åklagarmyndigheter.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens snabba svar på de förslag som framfördes i parlamentets resolution av den 25 november 2009.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i enlighet med artiklarna 81 och 82 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt se till att parlamentet blir fullt delaktigt i utarbetandet och godkännandet av arrangemang rörande rättslig utbildning, särskilt de pilotprojekt som tas upp i kommissionens handlingsplan.

3.  Vad domare beträffar anser Europaparlamentet att de föreslagna pilotprojekten inte bör begränsas till utbytesprogram av ”Erasmustyp”.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda sina samråd med i synnerhet parlamentet, för att så snart som möjligt kunna utforma och utarbeta framtida pilotprojekt.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna i rådet snarast möjligt lägga fram förslag om skapandet av ett nätverk av organ inom EU som är ackrediterade att hålla varaktiga och regelbundna grundkurser i nationell, komparativ och europeisk lagstiftning för domare.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höra parlamentet om olika planer för inrättandet av en institution som bygger på befintliga strukturer och nätverk, särskilt det europeiska nätverket för rättslig utbildning och Europeiska rättsakademin.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram konkreta förslag om finansieringen av den kommande handlingsplanen för rättslig utbildning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

(1) KOM(2010)0171.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0352.
(3) Antagna texter, P7_TA(2009)0090.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy