Index 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 67kWORD 31k
Woensdag 23 juni 2010 - Brussel
Opzetten van een Europees alarmsysteem tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld
P7_TA(2010)0247P7_DCL(2010)0029

Verklaring van het Europees Parlement van 23 juni 2010 over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 november 2009 over geweld tegen vrouwen(1),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2007 getiteld „Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit” (COM(2007)0267),

–  gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de hoge mate van virtuele democratie die het Internet biedt, behouden moet blijven zonder dat daardoor risico's ontstaan voor vrouwen en kinderen,

B.  overwegende dat misbruik van de door de technologie geboden mogelijkheden echter kinderpornografie en seksueel geweld in de hand kunnen werken,

C.  overwegende dat ook pedofielen en plegers van seksueel geweld op het Internet vrij hun gang kunnen gaan, omdat zij daar dezelfde mogelijkheden hebben als eerlijke burgers, waardoor zij moeilijk op te sporen zijn,

1.  verzoekt de Raad en de Commissie een vervolg te geven aan bovenvermelde mededeling;

2.  verzoekt de Raad en de Commissie uitvoering te geven aan Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken(2) en het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot zoekmachines, zodat snel en doeltreffend kan worden opgetreden tegen kinderporno en seksueel geweld online;

3.  verzoekt de lidstaten een Europees alarmsysteem op te zetten tussen overheidsinstanties, naar het model van het reeds bestaande waarschuwingssysteem voor levensmiddelen, om pedofilie en seksueel geweld tegen te kunnen gaan;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(3), te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0098.
(2) PB L 105 van 13.4.2006, blz. 54.
(3) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in bijlage I bij de notulen van 23.6.2010 (P7_PV(2010)06-23(ANN1)).

Juridische mededeling - Privacybeleid