Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2047(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0214/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0214/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0252

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 37k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο κ. Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του κ. Valdemar Tomaševski για την υπεράσπιση της ασυλίας του, που διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 2 Φεβρουαρίου 2010, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 24 Μαρτίου 2010,

–  αφού άκουσε τον κ. Valdemar Tomaševski, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισυνάπτεται στις συνθήκες, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0214/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Valdemar Tomaševski είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Valdemar Tomaševski δεν αποτελεί αντικείμενο δικαστικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου και επομένως δεν πρόκειται για περίπτωση βουλευτικής ασυλίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ίδιο το κείμενό του, ο κώδικας δεοντολογίας των πολιτικών εκπροσώπων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, που θεσπίστηκε με το νόμο της 19 Σεπτεμβρίου 2006 (N.X-816), την τήρηση του οποίου εγγυάται η Κύρια επιτροπή επίσημης δεοντολογίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, πολιτικό όργανο που θεσπίστηκε από το νόμο της 1 Ιουλίου 2008 (N.X-1777), εφαρμόζεται επίσης στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στη Λιθουανία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2010 η κύρια επιτροπή επίσημης δεοντολογίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ενέκρινε απόφαση «δημόσιας επίπληξης» του κ. Valdemar Tomaševski βάσει του προαναφερθέντος κώδικα δεοντολογίας,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), «οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφισβητούμενη απόφαση, καθώς και η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην οποία βασίζεται, συνεπάγονται παράβαση του δικαίου της Ένωσης, διότι δεν σέβονται τις αρχές της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θεσπίζονται με το άρθρο 2 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται στην Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των συνθηκών, να κινήσει κατά της Δημοκρατίας της Λιθουανίας διαδικασία για παράβαση, βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει στις αρχές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας προκειμένου να επιβάλει την τήρηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας, εν ανάγκη, σε κίνηση τη διαδικασία για παράβαση του κοινοτικού δικαίου που προβλέπεται από το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

(1) ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου