Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2047(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0214/2010

Ingediende teksten :

A7-0214/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/07/2010 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0252

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 32k
Dinsdag 6 juli 2010 - Straatsburg
Verzoek om verdediging van de immuniteit van Valdemar Tomaševski
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Besluit van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

Het Europees Parlement,

–  gezien het verzoek van Valdemar Tomaševski om verdediging van zijn immuniteit, dat op 2 februari 2010 aan de Voorzitter van het Europees Parlement is voorgelegd en ter plenaire vergadering is medegedeeld op 24 maart 2010,

–  na Valdemar Tomaševski te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van het Reglement,

–  gelet op de artikelen 8 en 9 van het Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, en op artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–  gelet op het Statuut van de leden van het Europees Parlement, dat is aangenomen op 28 september 2005,

–  gelet op artikel 6, lid 2, en artikel 7 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0214/2010),

A.  overwegende dat Valdemar Tomaševski lid is van het Europees Parlement,

B.  overwegende dat Valdemar Tomaševski niet gerechtelijk wordt vervolgd in de zin van artikel 8 van het protocol en dat het daarom niet gaat om een geval van parlementaire onschendbaarheid,

C.  overwegende dat de „Gedragscode voor landelijke politici en ambtenaren” (hierna „de gedragscode” genoemd), die is vastgesteld bij de wet van 19 september 2006 (N.X-816) en waarvan de naleving wordt verzekerd door de Hoofdcommissie ambtelijke ethiek van de Republiek Litouwen, een politiek orgaan dat is ingesteld bij de wet van 1 juli 2008 (N.X-1777), ook van toepassing is op in Litouwen gekozen leden van het Europees Parlement, zoals bepaald in de gedragscode zelf,

D.  overwegende dat de hoofdcommissie ambtelijke ethiek van de Republiek Litouwen op 22 januari 2010 heeft besloten op grond van bovengenoemde gedragscode een „openbare vermaning” tot de heer Valdemar Tomaševski te richten naar aanleiding van zijn politieke activiteiten als lid van het Europees Parlement,

E.  overwegende dat artikel 2 van het Statuut van de leden van het Europees Parlement(1) luidt: 'De leden zijn vrij en onafhankelijk„,

F.  overwegende dat het recht van de Europese Unie voorgaat,

G.  overwegende dat het betreffende besluit en de daaraan ten grondslag liggende wetgeving van de Republiek Litouwen inbreuk maken op het recht van de Unie, daar zij indruisen tegen het in artikel 2 van het Statuut van de leden neergelegde beginsel van vrijheid en onafhankelijkheid,

H.  overwegende dat het de taak van de Europese Commissie als hoedster van de Verdragen is om een inbreukprocedure tegen de Republiek Litouwen aanhangig te maken op basis van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

1.  verzoekt de Europese Commissie de Litouwse autoriteiten ter verantwoording te roepen om het recht van de Europese Unie te doen eerbiedigen, indien nodig door een procedure wegens overtreding van het recht van de Unie aanhangig te maken op basis van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onverwijld te doen toekomen aan de Commissie en de bevoegde instanties van de Republiek Litouwen.

(1) PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid