Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0035(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0220/2010

Внесени текстове :

A7-0220/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0253

Приети текстове
PDF 545kWORD 126k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM (2010)0053),

–  като взе предвид член 126, параграф 14, алинея трета от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0064/2010),

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 31 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7–0220/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1 a (ново)
(1а)  За съжаление, нито предупреждението на Комисията (Евростат), отправено още през 2004 г., нито инициативите на Комисията в тази област, изложени в нейното съобщение от 22 декември 2004 г., озаглавено „Към европейска стратегия за управление на фискалната статистика“1, доведоха до реформи от страна на Съвета на управленската рамка на финансовата статистика, които още тогава бяха закъснели. Ако своевременно бяха предприети действия, грешките при отчитането на съответните данни относно държавния дефицит щяха да бъдат установени много по-рано и щеше да е възможно свързаната с тях криза поне да бъде ограничена. Затова е от решаващо значение Комисията (Евростат) да получи подходяща рамка на правомощия, достатъчно персонал и възможно най-висока степен на независимост.
__________
1COM(2004)0832.
Изменение 2
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1 б (ново)
(1б)  Комисията следва да проучи как държавите-членки са събирали и оценявали финансовите статистически данни в миналото и да състави съответните заключения. Тези заключения следва да бъдат докладвани на Европейския парламент.
Изменение 3
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 3
(3)  Преработената управленска рамка за фискална статистика като цяло работи добре и по принцип дава задоволителни резултати по отношение на отчитането на съответните фискални данни относно държавния дефицит и държавния дълг. Преобладаващата част от държавите-членки показа по-специално трайно добросъвестно сътрудничество и оперативна способност за отчитане на фискални данни с високо качество.
(3)  Въпреки че преработената управленска рамка за фискална статистика като цяло работи добре и по принцип дава задоволителни резултати по отношение на отчитането на съответните фискални данни относно държавния дефицит и държавния дълг и повечето от държавите-членки показаха трайно добросъвестно сътрудничество и оперативна способност за отчитане на фискални данни с високо качество, трябваше да бъдат използвани предишни възможности за увеличаване на качеството и обхвата на данните, предоставяни на Комисията (Евростат).
Изменение 4
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 4
(4)  Случилото се напоследък обаче показа ясно също така, че сегашната управленска рамка за фискална статистика все още не намалява в достатъчна степен риска от преднамерено предаване на Комисията на неверни или неточни данни.
(4)  Случилото се напоследък в Съюза обаче показа ясно също така, че сегашната управленска рамка за фискална статистика все още не намалява в достатъчна степен риска от преднамерено предаване на Комисията на неверни или неточни данни.
Изменение 5
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Надеждността на предоставяните от Комисията (Евростат) статистики на равнище Съюз пряко зависи от надеждността на статистическите данни, събирани от държавите-членки на национално равнище.
Изменение 6
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 4 б (ново)
(4б)  От изключителна важност е да се гарантира институционалната независимост на всички законово установени статистически органи, така че да се избегне нереден натиск върху тях от съответните им правителства.
Изменение 7
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5
(5)  В тази връзка Комисията (Евростат) следва да има допълнителни права за достъп до по-широк кръг от информация за целите на оценката на качеството на данните.
(5)  В тази връзка Комисията (Евростат) следва да има допълнителни права за достъп до по-широк кръг от информация за целите на оценката на качеството на данните. Изключително важно е получените от държавите-членки данни да се споделят навременно с Генерална дирекция „Статистика“ на Европейската централна банка.
Изменение 8
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Сравнимостта на макроикономическите данни предполага единна методология. По тази причина Комисията следва да ускори хармонизирането на събирането на статистически данни.
Изменение 9
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6
(6)  При провеждането на посещения за мониторинг в държава-членка, чиято статистическа информация е обект на проверка, Комисията (Евростат) следва да има правото на достъп до сметките на държавни субекти на централно, регионално и местно ниво и на нивото на системата за социална сигурност , включително и да й бъде предоставяна подробната счетоводна информация, послужила при изготвянето им, съответните статистически проучвания и въпросници и друга имаща отношение информация, при спазване на законодателството относно защитата на данните и на статистическата поверителност.
(6)  При провеждането на посещения за мониторинг в държава-членка, чиято статистическа информация е обект на проверка, Комисията (Евростат) следва да има правото на достъп до сметките на държавни субекти на централно, регионално и местно ниво и на нивото на системата за социална сигурност , включително и да й бъде предоставяна подробната счетоводна информация, послужила при изготвянето им, съответните статистически проучвания и въпросници и друга имаща отношение информация, включително задбалансови операции, при спазване на законодателството относно защитата на данните и на статистическата поверителност.
Изменение 10
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6 a (ново)
(6а)  За да може Комисията (Евростат) да изпълнява отговорно своите разширени контролни функции, е необходимо увеличаване на квалифицирания персонал в съответните отдели. Допълнителните разноски за персонал и разходи следва да бъдат покрити от бюджетни трансфери и разместване на постове в рамките на Комисията.
Изменение 11
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7
(7)  Националните сметки на отделните единици в сектор „Държавно управление“, както и тези на публичните единици, класифицирани извън сектор „Държавно управление“, следва да бъдат основни обекти на проверките, като на публичните сметки следва да се прави оценка и по отношение на тяхното използване за статистически цели.
(7)  Националните сметки на отделните единици в сектор „Държавно управление“, както и тези на публичните единици, класифицирани извън сектор „Държавно управление“, следва да бъдат основни обекти на проверките, като на публичните сметки следва да се прави оценка и по отношение на тяхното използване за статистически цели. С оглед подпомагането на бюджетната оценка следва да се използват както средносрочен анализ, така и многогодишни рамки.
Изменение 12
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8 a (ново)
(8а)  Държавите-членки следва да предоставят на Комисията (Евростат) всички статистически и бюджетни данни въз основа на стандартизиран и международно признат метод на отчитане.
Изменение 13
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8 б (ново)
(8б)  Комисията следва да обмисли изготвянето на санкции в рамките на Пакта за стабилност и растеж във връзка с представянето на неверни макроикономически статистики от държавите-членки. Комисията следва да обмисли прилагането на такива санкции срещу държави-членки, които подправят макроикономическите статистики относно своя бюджетен дефицит и държавния дълг.
Изменение 14
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 2 – параграф 1
(-1) В член 2 параграф 1 се заменя със следното:
'1.  Данните за нивото на планирания държавен дефицит и дълг означава данните, изготвени за текущата година от държавите-членки. Те са най-актуалните официални прогнози, в които са съобразени последните бюджетни решения и икономически развития и перспективи, както и месечните и тримесечните резултати. Данните се изготвят във възможно най-кратък срок преди крайния срок за отчитане.„
Изменение 15
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
2.  Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо достъп до всичката информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните, включително и до статистическа информация, като данни от национални сметки, списъци, нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит, допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификацията.
2.  Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо достъп до всичката статистическа и бюджетна информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните. Тази информация се базира на стандартизиран и международно признат метод на отчитане, който се съгласува с Комисията (Евростат). Статистическата и бюджетна информация включва по-специално:
а) данни от националните сметки;
б) списъци;
в) нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит (ППД);
г) допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификацията при ППД;
д) информация от Сметната палата, Министерството на финансите или съответния регионален орган относно изпълнението на бюджета на държавата-членка или на региона;
е) сметките на извънбюджетните органи или на организациите с нестопанска цел и подобни органи, които са част от публичната администрация в националните сметки;
ж) изчерпателна информация за всякакъв вид органи със задбалансови позиции;
з) сметките на социалноосигурителните фондове; както и
и) проучвания на органите на местно управление.
Изменение 16
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 11 – параграф 3 – алинея 1
3.  Методологическите посещения са предназначени за наблюдаване на процедурите и проверка на сметките, които потвърждават отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.
3.  Методологическите посещения могат да се предприемат без предупреждение и са предназначени за наблюдаване на процедурите, включително независимостта от правителството на националния статистически орган, и проверка на сметките, които потвърждават отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.
Изменение 17
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 11 – параграф 3 – алинея 2
Методологически посещения се предприемат само в изключителни случаи, когато ясно са установени значителни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните.
Методологически посещения се предприемат, със или без предупреждение, само в случаи, когато има съмнения за сериозни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните. Комисията изготвя списък със случаите, които трябва да се разглеждат като носещи значителен риск или които са проблематични по отношение качеството на данните. Списъкът се съставя след консултация с „CMFB“.
Изменение 18
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
1.  По искане на Комисията (Евростат) държавите-членки предоставят съдействие от експерти по националните сметки, включително за подготовката и провеждането на методологическите посещения. При изпълнението на своите задължения тези експерти предоставят независими експертни становища. Въз основа на предложенията, изпратени до Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, се съставя списък на тези експерти.
1.  По искане на Комисията (Евростат) държавите-членки предоставят съдействие от експерти по националните сметки, включително за подготовката и провеждането на методологическите посещения, които могат да бъдат провеждани и без предупреждение. При изпълнението на своите задължения тези експерти предоставят независими експертни становища и преминават специфично обучение, така че да се гарантира високо експертно равнище и безпристрастност. Въз основа на предложенията, изпратени до Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, се съставя списък на тези експерти.
Изменение 19
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 12 – параграф 2 – алинея 1
2.  В рамките на методологическите посещения Комисията (Евростат) има право на достъп до сметките на всички държавни субекти на централно, регионално и местно равнище и на равнище социална сигурност, включително да й се предоставя изходната подробна счетоводна информация, като трансакции и баланси, имащите отношение статистически проучвания и въпросници и друга свързана информация, като аналитични документи и счетоводни данни на други публични субекти.
2.  В рамките на методологическите посещения, които могат да бъдат провеждани и без предупреждение, Комисията (Евростат) има право на достъп до сметките на всички държавни субекти на централно, регионално и местно равнище и на равнище социална сигурност (включително държавен пенсионен фонд), включително да й се предоставя изходната подробна счетоводна информация, като трансакции и баланси, имащите отношение статистически проучвания и въпросници и друга свързана информация, като аналитични документи и счетоводни данни на други публични субекти.
Изменение 20
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Представители на Европейската централна банка могат да участват и оказват помощ на служителите на Комисията (Евростат) при методологическите посещения.
Изменение 21
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)
Комисията (Евростат) може да извършва проверки на място и може да й бъде позволено да провежда събеседвания с всяка организация, която според нея е от значение за работата й.
Изменение 22
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 12 – параграф 2 – алинея 2
Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения. Тези посещения могат да бъдат при национални органи, участващи в отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, както и при службите, които пряко или косвено участват в съставянето на националните сметки и данните за държавния дълг. Държавите-членки гарантират, че тези национални органи и служби, а когато е необходимо и техните национални органи, носещи функционална отговорност за контрола върху националните сметки, предоставят на длъжностните лица от Комисията или на другите експерти, посочени в параграф 1, необходимото съдействие за изпълнението на задълженията им, включително предоставяне на документи, които потвърждават отчетените данни за актуалния дефицит и дълг и основните национални сметки. Поверителни документи за националната статистическа система следва да бъдат предоставяни само на Комисията (Евростат).
Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения, които могат да бъдат провеждани и без предупреждение. Тези посещения могат да бъдат при национални органи, участващи в отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, както и при службите, които пряко или косвено участват в съставянето на националните сметки и данните за държавния дълг. Държавите-членки гарантират, че тези национални органи и служби, а когато е необходимо и техните национални органи, носещи функционална отговорност за контрола върху националните сметки, предоставят на длъжностните лица от Комисията или на другите експерти, посочени в параграф 1, необходимото съдействие за изпълнението на задълженията им, включително предоставяне на документи, които потвърждават отчетените данни за актуалния дефицит и дълг и основните национални сметки. Поверителни документи за националната статистическа система следва да бъдат предоставяни само на Комисията (Евростат).
Изменение 23
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент(ЕО) № 479/2009
Член 16 – параграф 1
(5а)  В член 16 параграф 1 се заменя със следното:
'1.  Държавите-членки гарантират, че отчитаните пред Комисията (Евростат) актуални данни се предоставят в съответствие с принципите, установени в членове 2 и 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика1.В тази връзка националните статистически органи отговарят за осигуряване на съответствието на отчетените данни с член 1 от настоящия Регламент, както и с основните счетоводни правила на ESA 95.Държавите-членки гарантират, че на националните статистически органи е осигурен достъп до цялата необходима информация за изпълнението на тази задача.„
_____
1 OВ L 87, 31.3. 2009 г., стр. 164.

(1) OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност