Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0035(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0220/2010

Předložené texty :

A7-0220/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0253

Přijaté texty
PDF 547kWORD 124k
Úterý, 6. července 2010 - Štrasburk
Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0053),

–  s ohledem na čl. 126 odst. 14 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0064/2010),

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 31. března 2010(1),

–  s ohledem článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0220/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Vzhledem k tomu, že bohužel ani varování Komise (Eurostatu), které bylo vydáno již v roce 2004, ani její iniciativy v této oblasti, které popsala ve svém sdělení ze dne 22. prosince 2004 nazvaném „K evropské strategii řízení fiskálních statistik“1 nevedly k tomu, aby Rada přijala již v té době nezbytné reformy správního rámce fiskální statistiky. Kdyby byla včas přijata příslušná opatření, mohly být chyby v hlášení příslušných údajů týkajících se schodku veřejných financí odhaleny již mnohem dříve a rozsah krize způsobené těmito chybami přinejmenším omezen. Je proto nadmíru důležité, aby byla Komise (Eurostat) vybavena příslušnými pravomocemi a odpovídajícím počtem zaměstnanců a zároveň aby byla co nejvíce nezávislá.
__________
1KOM(2004)0832.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Komise by měla posoudit, jak v minulosti probíhalo shromažďování a hodnocení finančních statistických údajů z jednotlivých členských a učinit příslušné závěry. Tyto závěry by měly být předány Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3
(3)  Revidovaný rámec správy a řízení pro fiskální statistiku celkově fungoval dobře a obecně poskytoval uspokojivé výsledky z hlediska vykazování příslušných fiskálních údajů o schodku veřejných financí a veřejném dluhu. Konkrétně členské státy převážně prokazovaly spolehlivou spolupráci v dobré víře a akceschopnost vykazovat fiskální údaje vysoké kvality.
(3)  I když revidovaný rámec správy a řízení pro fiskální statistiku celkově fungoval dobře a obecně poskytoval uspokojivé výsledky z hlediska vykazování příslušných fiskálních údajů o schodku veřejných financí a veřejném dluhu a většina členských států prokazovala spolehlivou spolupráci v dobré víře a akceschopnost vykazovat fiskální údaje vysoké kvality, měly být využity dřívější příležitosti ke zlepšení kvality a zvětšení rozsahu údajů poskytovaných Komisi (Eurostatu).
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  Nedávný vývoj však rovněž jasně prokázal, že stávající rámec správy a řízení pro fiskální statistiku stále ještě nesnižuje v nezbytné míře riziko záměrného oznámení nesprávných nebo nepřesných údajů Komisi.
(4)  Nedávný vývoj v Unii však rovněž jasně prokázal, že stávající rámec správy a řízení pro fiskální statistiku stále ještě nesnižuje v nezbytné míře riziko záměrného oznámení nesprávných nebo nepřesných údajů Komisi.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Spolehlivost statistik zveřejňovaných Komisí (Eurostatem) na úrovni Unie závisí přímo na spolehlivosti statistických údajů shromažďovaných členskými státy na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Zajištění institucionální nezávislosti všech vnitrostátních zákonných statistických orgánů je zásadní, má-li se zabránit přehnanému tlaku na tyto orgány ze strany příslušných vlád.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  V této souvislosti by Komise (Eurostat) měla mít další práva na přístup k rozšířenému rozsahu informací potřebných pro posouzení kvality údajů.
(5)  V této souvislosti by Komise (Eurostat) měla mít další práva na přístup k rozšířenému rozsahu informací potřebných pro posouzení kvality údajů. Je zásadní, aby údaje získané od členských států byly včas sdělovány generálnímu ředitelství pro statistiku Evropské centrální banky.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Aby bylo možné srovnávat ekonomické údaje, je třeba používat jednotnou metodologii. Komise by proto měla usilovat o harmonizaci postupů pro získávání statistických údajů.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Při vykonávání monitorovacích návštěv v členském státě, jehož statistické informace se přezkoumávají, by Komise (Eurostat) měla mít právo na přístup k účtům vládních institucí na úrovni centrální, národní a místní a fondů sociálního zabezpečení, včetně poskytnutí souvisejících podrobných účetních informací, příslušných statistických šetření a dotazníků a dalších souvisejících informací, při současném dodržování právních předpisů o ochraně údajů a statistické důvěrnosti.
(6)  Při vykonávání monitorovacích návštěv v členském státě, jehož statistické informace se přezkoumávají, by Komise (Eurostat) měla mít právo na přístup k účtům vládních institucí na úrovni centrální, národní a místní a fondů sociálního zabezpečení, včetně poskytnutí souvisejících podrobných účetních informací, příslušných statistických šetření a dotazníků a dalších souvisejících informací, včetně podrozvahových transakcí, při současném dodržování právních předpisů o ochraně údajů a statistické důvěrnosti.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  S cílem umožnit Komisi (Eurostatu), plnění své rozsáhlé povinnosti v oblasti kontroly odpovědným způsobem, je třeba v příslušných odděleních zvýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců. Tento dodatečný výdaj na pracovníky a náklady s nimi spojené by měl být kryt přerozdělením rozpočtových prostředků spolu s reorganizací pracovních míst na Komisi.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7
(7)  Hlavním předmětem kontrol by měly být veřejné účty jednotlivých jednotek vládních institucí a rovněž veřejných jednotek zařazených mimo sektor vládních institucí a tyto veřejné účty by měly být posouzeny z hlediska jejich statistického použití.
(7)  Hlavním předmětem kontrol by měly být veřejné účty jednotlivých jednotek vládních institucí a rovněž veřejných jednotek zařazených mimo sektor vládních institucí a tyto veřejné účty by měly být posouzeny z hlediska jejich statistického použití. Při rozpočtovém hodnocení by měly být využity jak analýzy v polovině období, tak víceleté rámce.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Členské státy by měly Komisi (Eurostatu) poskytovat veškeré statistické a rozpočtové údaje na základě standardizované a mezinárodně uznávané účetní metody.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Komise by měla zvážit zavedení sankcí v rámci Paktu o stabilitě a růstu v souvislosti s podáváním zkreslených makroekonomických statistických údajů členskými státy. Komise by měla zvážit uplatňování těchto sankcí vůči členským státům, které falšují makroekonomické statistické údaje týkající se jejich rozpočtového schodku a veřejného zadlužení.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 2 – odst. 1
(-1) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
'1.  „Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení“ se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti a měsíční a čtvrtletní hodnoty. Jsou sestavovány v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.„
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality údajů, včetně statistických informací, jako jsou údaje z národních účtů, soupisy, tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku, další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení.
2.  Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem statistickým a rozpočtovým informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality. údajů. Tyto informace vycházejí ze standardizované a mezinárodně uznávané účetní metody schválené Komisí (Eurostatem). Statické a rozpočtové informace zahrnují především:
a) údaje z národních účtů;
b) soupisy;
c) tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku;
d) další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení o postupu při nadměrném schodku;
e) informace od nejvyššího kontrolního úřadu, ministerstva financí či příslušného regionálního orgánu, které se týkají plnění národního rozpočtu členského státu a jeho regionálních rozpočtů;
f) účty mimorozpočtových subjektů, neziskových organizací a dalších podobných subjektů, které jsou součástí sektoru vládních institucí v národních účtech;
g) vyčerpávající informace o všech typech podrozvahových subjektů;
h) účty fondů sociálního zabezpečení; a
i) přehledy orgánů místní správy.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1
3.  Cílem metodických inspekcí je provést kontrolu postupů a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.
3.  Metodické inspekce mohou být neohlášené a jejich cílem je provést kontrolu postupů, včetně nezávislosti vnitrostátního statistického úřadu na vládě, a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2
Metodické inspekce se provádějí pouze ve výjimečných případech, kdy byla jasně stanovena závažná rizika či problémy s kvalitou údajů.
Metodické inspekce, ohlášené či neohlášené, se provádějí v případech, kdy existuje podezření, že hrozí závažná rizika či problémy s kvalitou údajů. Komise sestaví seznam případů, které představují závažné riziko či problém související s kvalitou údajů. Tento seznam se vytvoří po konzultaci s výborem CMFB.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku.
1.  Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky a absolvují speciální školení, jehož cílem bude zajistit vysokou míru odbornosti a nestrannosti. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  V rámci metodických inspekcí má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na centrální, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení, včetně získání souvisejících podrobných účetních informací, jako jsou transakce a rozvahy, příslušná statistická šetření a dotazníky a další související informace, jako jsou analytické dokumenty a účetní údaje ostatních veřejných orgánů.
2.  2. V rámci metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení, má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na centrální, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení (včetně státních systémů důchodového pojištění), včetně získání souvisejících podrobných účetních informací, jako jsou transakce a rozvahy, příslušná statistická šetření a dotazníky a další související informace, jako jsou analytické dokumenty a účetní údaje ostatních veřejných orgánů.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Zástupci Evropské centrální banky se mohou účastnit metodických inspekcí a mohou v jejich rámci poskytovat pomoc úředníkům Komise (Eurostatu).
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)
Komise (Eurostat) může provádět inspekce na místě a kontaktovat všechny organizace, které uzná za důležité pro svou činnost.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2
Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění metodických inspekcí. Inspekce se mohou vykonávat ve vnitrostátních orgánech, které se podílejí na oznamování nadměrného schodku, a rovněž ve všech útvarech, které se přímo nebo nepřímo podílejí na předkládání veřejných účtů a dluhu. Členské státy zajistí, aby tyto vnitrostátní orgány a útvary, a v případě nutnosti jejich vnitrostátní orgány mající funkční odpovědnost za kontrolu veřejných účtů, poskytly úředníkům Komise nebo jiným odborníkům uvedeným v odstavci 1 pomoc nezbytnou ke splnění jejich povinností, včetně poskytnutí dostupných podkladů za účelem odůvodnění oznamovaných údajů o skutečném schodku a dluhu a souvisejících veřejných účtů. Důvěrné záznamy z národního statistického systému by měly být poskytovány pouze Komisi (Eurostatu).
Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení. Inspekce se mohou vykonávat ve vnitrostátních orgánech, které se podílejí na oznamování nadměrného schodku, a rovněž ve všech útvarech, které se přímo nebo nepřímo podílejí na předkládání veřejných účtů a dluhu. Členské státy zajistí, aby tyto vnitrostátní orgány a útvary, a v případě nutnosti jejich vnitrostátní orgány mající funkční odpovědnost za kontrolu veřejných účtů, poskytly úředníkům Komise nebo jiným odborníkům uvedeným v odstavci 1 pomoc nezbytnou ke splnění jejich povinností, včetně poskytnutí dostupných podkladů za účelem odůvodnění oznamovaných údajů o skutečném schodku a dluhu a souvisejících veřejných účtů. Důvěrné záznamy z národního statistického systému by měly být poskytovány pouze Komisi (Eurostatu).
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 479/2009
Čl. 16 – odst. 1
(5a)  V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
'1.  Členské státy zajistí, že skutečné údaje oznámené Komisi (Eurostatu) budou poskytovány v souladu se zásadami stanovenými včláncích 2 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice1. V tomto ohledu spočívá odpovědnost národních statistických úřadů v zabezpečení souladu oznamovaných údajů s článkem 1 tohoto nařízení a souvisejícími účetními pravidly ESA 95.Členské státy zajistí, aby měly národní statistické úřady přístup ke všem příslušným informacím nezbytným ke splnění tohoto úkolu.„
_____
1Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(1) Úř. věst. C 103, 22.4.2010, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí