Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0035(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0220/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0220/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0253

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 542kWORD 135k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0053),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 126, παράγραφος 14, τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0064/2010),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7–0220/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1a)  Δυστυχώς, ούτε η προειδοποίηση που εξέδωσε η Επιτροπή (Eurostat) ήδη το 2004 ούτε οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, που η τελευταία παρουσίασε στην ανακοίνωσή της της 22ας Δεκεμβρίου 2004 με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή στρατηγική διακυβέρνησης των δημοσιονομικών στατιστικών»1, οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις του πλαισίου διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εκ μέρους του Συμβουλίου, οι οποίες ήδη τότε θα έπρεπε να είχαν προ πολλού πραγματοποιηθεί. Εάν είχε αναληφθεί εγκαίρως δράση, τα σφάλματα κατά την κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα θα μπορούσαν να είχαν εντοπισθεί πολύ νωρίτερα και η κρίση που προκλήθηκε θα μπορούσε να είχε έστω περιορισθεί. Είναι ως εκ τούτου αποφασιστικής σημασίας η παροχή στην Επιτροπή (Eurostat) του κατάλληλου πλαισίου αρμοδιοτήτων, επαρκούς προσωπικού και όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ανεξαρτησίας.
__________
1COM(2004)0832.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει και να συναγάγει συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνταν στο παρελθόν η συλλογή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών στατιστικών των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Συνολικά, το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη επέδειξαν, ως επί το πλείστον, άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας.
(3)  Ενώ το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος και τα περισσότερα κράτη μέλη επέδειξαν άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί οι προηγούμενες ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιότητας και της εμβέλειας των στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μη μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιμα στην Επιτροπή λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.
(4)  Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ένωση έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μη μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιμα στην Επιτροπή λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4a)  Η αξιοπιστία των στατιστικών που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat) σε επίπεδο Ένωσης εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που συλλέγουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Η διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας όλων των εθνικών προβλεπόμενων από το καταστατικό στατιστικών φορέων είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποφυγή της άσκησης οποιασδήποτε αδικαιολόγητης πίεσης σε αυτούς από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων.
(5)  Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. Είναι ουσιώδες τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη να κοινοποιούνται σε εύθετο χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5a)  Η συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων απαιτεί ομοιόμορφη μεθοδολογία. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να προωθήσει την εναρμόνιση της συλλογής στατιστικών στοιχείων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης σε ένα κράτος μέλος του οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται σε καθεστώς λεπτομερούς ελέγχου, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.
(6)  Η διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης σε ένα κράτος μέλος του οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται σε καθεστώς λεπτομερούς ελέγχου, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού συναλλαγών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6a)  Προκειμένου η Επιτροπή (Eurostat) να είναι σε θέση να εκπληρώσει υπεύθυνα τα διευρυμένα εποπτικά καθήκοντά της, χρειάζεται αύξηση του αριθμού κατηρτισμένων υπαλλήλων στα σχετικά τμήματα. Το πρόσθετο ποσό για προσωπικό και δαπάνες θα πρέπει να καλυφθεί μέσω μεταφορών στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό εντός της Επιτροπής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση.
(7)  Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση. Τόσο η μεσοπρόθεσμη ανάλυση όσο και τα πολυετή πλαίσια πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλες τις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα με βάση τυποποιημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη λογιστική μέθοδο.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κυρώσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσον αφορά την υποβολή παραποιημένων μακροοικονομικών στατιστικών από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αυτών των κυρώσεων εναντίον των κρατών μελών τα οποία παραποιούν τις μακροοικονομικές στατιστικές που αφορούν το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους και το δημόσιο χρέος.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
(-1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
'1.  Ως στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα και το προϋπολογισθέν ύψος του δημόσιου χρέους νοούνται τα στοιχεία που καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες επίσημες προβλέψεις με βάση τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις και οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές καθώς και τα μηνιαία και τριμηνιαία αποτελέσματα.Παράγονταιδε σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην προθεσμία γνωστοποίησης.«
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών όπως δεδομένα εθνικών λογαριασμών, απογραφές, πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της ΔΥΕ, πρόσθετα ερωτηματολόγια και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις.
2.  Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε μία τυποποιημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη λογιστική μέθοδο που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή (Eurostat). Στις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα:
α) τα δεδομένα εθνικών λογαριασμών·
β) οι απογραφές·
γ) οι πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·
δ) τα πρόσθετα ερωτηματολόγια και οι διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ΔΥΕ·
ε) οι πληροφορίες που παρέχουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη αρμόδια περιφερειακή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εθνικού και των περιφερειακών προϋπολογισμών του κράτους μέλους·
στ) οι λογαριασμοί των εκτός προϋπολογισμού φορέων ή των μη κερδοσκοπικών οργανισμών καθώς και παρόμοιων φορέων που αποτελούν τμήμα του γενικού κυβερνητικού τομέα στους εθνικούς λογαριασμούς·
ζ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο φορέα εκτός ισολογισμού·
η) οι λογαριασμοί των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης· και
θ) οι μελέτες των τοπικών κυβερνήσεων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
3.  Οι μεθοδολογικές επισκέψεις αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
3.  Οι μεθοδολογικές επισκέψεις ενδέχεται να είναι αιφνίδιες και αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της εθνικής στατιστικής αρχής από την κυβέρνηση, και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο
Οι μεθοδολογικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί σαφώς σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων.
Οι μεθοδολογικές επισκέψεις, είτε έχουν προαναγγελθεί είτε είναι αιφνίδιες, πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες για σημαντικούς κινδύνους ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων. Η Επιτροπή ορίζει κατάλογο των περιπτώσεων που θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ή πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με την CMFB.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων που ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τους παρέχεται ειδική κατάρτιση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο πραγματογνωσίας και αμεροληψίας. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά με τους λογαριασμούς λεπτομερή στοιχεία, όπως συναλλαγές και ισολογισμοί, σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και τα λογιστικά δεδομένα άλλων δημόσιων φορέων.
2.  Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συνταξιοδοτικού ταμείου), καθώς και να ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά με τους λογαριασμούς λεπτομερή στοιχεία, όπως συναλλαγές και ισολογισμοί, σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και τα λογιστικά δεδομένα άλλων δημόσιων φορέων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά τις μεθοδολογικές επισκέψεις μπορούν να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τους υπαλλήλους της Επιτροπής (Eurostat) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)
Η Επιτροπή (Eurostat) δύναται να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και είναι δυνατό να της επιτρέπεται να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κάθε οργανισμό που κρίνει σημαντικό για τις εργασίες της.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος παρέχονται μόνο στην Επιτροπή (Eurostat).
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος παρέχονται μόνο στην Επιτροπή (Eurostat).
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
5a)  Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
'1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί με τα άρθρα 2 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές1. Ως προς το θέμα αυτό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα γνωστοποιούμενα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται στις εθνικές στατιστικές αρχές πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος.«
__________
1ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164.

(1) ΕΕ C 103, 22.4.2010, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου