Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0035(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0220/2010

Esitatud tekstid :

A7-0220/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0253

Vastuvõetud tekstid
PDF 330kWORD 102k
Teisipäev, 6. juuli 2010 - Strasbourg
Statistiliste andmete kvaliteet ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames (KOM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0053);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 14 kolmandat lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7–0064/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 31. märtsi 2010. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0220/2010),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Kahjuks ei pannud juba 2004. aastal tehtud komisjoni (Eurostati) hoiatus ega komisjoni selle valdkonna algatused, mis on esitatud komisjoni 22. detsembri 2004. aasta teatises „Euroopa rahandusstatistika juhtimisstrateegia”1, nõukogu teostama rahandusstatistika juhtimisraamistiku reforme, mis olid juba tol ajal hilinenud. Oleks meetmeid võetud õigeaegselt, oleks valitsussektori võlga puudutavate asjaomaste andmete esitamisel tehtud vead palju varem kindlaks tehtud ja sellest tulenevat kriisi oleks suudetud vähemalt piirata. Seetõttu on väga oluline anda komisjonile (Eurostatile) asjakohane pädevusraamistik, piisav personal ja võimalikult suur sõltumatus.
__________
1KOM(2004)0832.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus)
(1 b)  Komisjon peaks hindama seda. kuidas liikmesriikide finantsstatistika kogumine ja hindamine varem toimus, ja tegema asjakohased järeldused. Need järeldused tuleks esitada Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3
(3)  Fiskaalstatistika läbivaadatud haldusraamistik on üldjoontes hästi toiminud ja andnud kokkuvõttes rahuldavad tulemused valitsemissektori eelarvepuudujääki ja võlga kajastavate oluliste fiskaalandmete esitamise osas. Eelkõige on liikmesriigid valdavalt tõestanud oma usaldusväärse koostöö ja kvaliteetsete fiskaalandmete esitamise võimet.
(3)   Kuigi fiskaalstatistika läbivaadatud haldusraamistik on üldjoontes hästi toiminud ja andnud kokkuvõttes rahuldavad tulemused valitsemissektori eelarvepuudujääki ja võlga kajastavate oluliste fiskaalandmete esitamise osas ning enamik liikmesriike on tõestanud oma usaldusväärse koostöö ja kvaliteetsete fiskaalandmete esitamise võimet, oleks tulnud kasutada varasemaid võimalusi komisjonile (Eurostatile) esitatavate andmete kvaliteedi ja ulatuse parandamiseks.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4
(4)  Ent hiljutine areng on selgelt näidanud, et praegune fiskaalstatistika haldusraamistik ei vähenda ikka veel vajalikul määral ohtu, et komisjonile võidakse tahtlikult edastada vigaseid või ebatäpseid andmeid.
(4)  Ent hiljutine areng liidus on selgelt näidanud, et praegune fiskaalstatistika haldusraamistik ei vähenda ikka veel vajalikul määral ohtu, et komisjonile võidakse tahtlikult edastada vigaseid või ebatäpseid andmeid.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a)  Komisjoni (Eurostati) poolt kättesaadavaks tehtud liidu tasandi statistika usaldusväärsus sõltub otseselt liikmesriikide poolt kogutud riikliku tasandi statistikaandmete usaldusväärsusest.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)
(4 b)  Et vältida neile nende valitsuse poolt avaldatavat lubamatut survet, tuleb tagada kõigi seadusjärgsete riiklike statistikaasutuste institutsiooniline sõltumatus.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5
(5)  Sellega seoses peaks komisjonil (Eurostatil) olema lisaõigused kvaliteedihindamiseks vajaliku teabe kättesaamiseks suuremas ulatuses.
(5)  Sellega seoses peaks komisjonil (Eurostatil) olema lisaõigused kvaliteedihindamiseks vajaliku teabe kättesaamiseks suuremas ulatuses. On väga oluline, et liikmesriikidelt saadud andmed edastatakse õigeaegselt Euroopa Keskpanga statistika peadirektoraadile.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)
(5 a)  Rahvamajanduse andmete võrreldavus eeldab ühtset meetodit. Seetõttu peaks komisjon püüdma statistikaandmete kogumist ühtlustada.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6
(6)  Kontrollkülastuste tegemisel liikmesriiki, mille statistilisi andmeid kontrollitakse, peaks komisjonil (Eurostatil) olema õigus juurdepääsuks valitsemissektori arvepidamise andmetele kesksel, riiklikul ja kohalikul tasandil ning sotsiaalkindlustuse andmetele, samuti tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, järgides andmekaitset käsitlevaid õigusakte ja andmete konfidentsiaalsust.
(6)  Kontrollkülastuste tegemisel liikmesriiki, mille statistilisi andmeid kontrollitakse, peaks komisjonil (Eurostatil) olema õigus juurdepääsuks valitsemissektori arvepidamise andmetele kesksel, riiklikul ja kohalikul tasandil ning sotsiaalkindlustuse andmetele, samuti tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, sh bilansivälised tehingud, järgides andmekaitset käsitlevaid õigusakte ja andmete konfidentsiaalsust.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a)  Et komisjonil (Eurostatil) oleks võimalik oma laiendatud järelevalvealaseid ülesandeid vastutustundlikult täita, tuleb suurendada kvalifitseeritud töötajate arvu vastavates osakondades. Vahendid personali ja kulude suurendamiseks tuleks leida komisjoni eelarves tehtavate ümberpaigutamiste ja komisjoni ametikohtade ümberpaigutamise kaudu.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7
(7)  Peamiselt tuleks kontrollida valitsussektori individuaalsete üksuste ja valitsusväliste riiklike üksuste raamatupidamisaruandeid ning avaliku sektori raamatupidamisaruandeid tuleks hinnata nende statistilise kasutuse osas.
(7)  Peamiselt tuleks kontrollida valitsussektori individuaalsete üksuste ja valitsusväliste riiklike üksuste raamatupidamisaruandeid ning avaliku sektori raamatupidamisaruandeid tuleks hinnata nende statistilise kasutuse osas. Eelarve hindamisel tuleks kasutada nii keskpikka analüüsi kui ka mitmeaastaseid raamistikke.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)  Liikmesriigid peaksid komisjonile (Eurostatile) esitama kogu ühtlustatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusmeetodil põhineva statistika ja eelarvealase teabe.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)
(8 b)  Kui liikmesriigid esitavad moonutatud makromajanduslikku statistikat, peaks komisjon kaaluma sanktsioonide väljatöötamist stabiilsus- ja kasvupakti raames. Komisjon peaks kaaluma selliste sanktsioonide kohaldamist nende liikmesriikide suhtes, kes moonutavad makromajanduslikku statistikat eelarvepuudjäägi ja valitsussektori võla osas.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 2 – lõige 1
(-1) Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega: „2.
'1.  Kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad liikmesriikide poolt jooksvaks aastaks kehtestatud summasid. Tegemist peab olema kõige värskemate ametlike prognoosidega, milles võetakse arvesse kõige hilisemad eelarvet puudutavad otsused ning majandusarengu suunad ja väljavaated ning täitmise tulemused kuu ja kvartali kaupa. Nimetatud arvud töötatakse võimaluse piires välja [...] vahetult enne andmete esitamise tähtaega.„
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1
2.  Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostatile) võimalikult kiiresti juurdepääsu andmekvaliteedi hindamiseks vajalikule kogu nõutud teabele, sealhulgas sellisele statistilisele teabele nagu rahvamajanduse arvepidamise andmed, inventar, ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabelid ja teadetega seotud lisaküsimustikud ja selgitused.
2.  Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostatile) võimalikult kiiresti juurdepääsu andmekvaliteedi hindamiseks vajalikule kogu nõutud statistilisele ja eelarvealasele teabele. See teave põhineb ühtlustatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud ning komisjoniga (Eurostatiga) kokku lepitud arvestusmeetodil. Statistiline ja eelarvealane teave hõlmab eelkõige järgmist:
a) rahvamajanduse arvepidamise andmed;
b) inventar;
c) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabelid;
d) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadetega seotud lisaküsimustikud ja selgitused;
e) riigikontrolli, rahandusministeeriumi või vastava piirkondliku asutuse teave liikmesriigi ja piirkondliku eelarve täitmise kohta;
f) eelarveväliste asutuste või mittetulundusorganisatsioonide ja muude sarnaste asutuste raamatupidamisaruanded, mis moodustavad osa rahvamajanduse arvepidamise üldise valitsemissektori andmetest;
g) üksikasjalik teave igat liiki bilansiväliste asutuste kohta;
h) sotsiaalkindlustusfondide raamatupidamisaruanded ning
i) kohalike omavalitsuste ülevaated.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1
3.  Metodoloogilised külastused on ette nähtud selleks, et jälgida menetlusi ja kontrollida arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8 lõikes 1 sätestatu kohaselt.
3.  Metodoloogilised külastused võivad toimuda ette teatamata ja on ette nähtud selleks, et jälgida menetlusi, sh liikmesriigi statistikaasutuse sõltumatust valitsusest, ja kontrollida arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8 lõikes 1 sätestatu kohaselt.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2
Metodoloogilisi külastusi tehakse üksnes erandjuhul, kui andmete kvaliteediga seoses on selgelt kindlaks tehtud märkimisväärsed ohud või probleemid.
Etteteatatud või etteteatamata metodoloogilisi külastusi tehakse juhul, kui andmete kvaliteediga seoses kahtlustatakse tõsiseid ohte või probleeme. Komisjon koostab nimekirja juhtumitest, mida peetakse seoses andmete kvaliteediga oluliseks riskiks või probleemiks. See nimekiri kehtestatakse pärast konsulteerimist monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1
1.  Liikmesriigid annavad komisjoni (Eurostati) nõudel rahvamajanduse arvepidamise alal eksperdiabi, sealhulgas metodoloogiliste külastuste ettevalmistamise ja läbiviimise jaoks. Oma kohustuste täitmisel esitavad kõnealused eksperdid sõltumatu eksperdiarvamuse. Kõnealuste rahvamajanduse arvepidamise ekspertide nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mille on komisjonile (Eurostatile) saatnud ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta aru andvad riiklikud ametiasutused.
1.  Liikmesriigid annavad komisjoni (Eurostati) nõudel rahvamajanduse arvepidamise alal eksperdiabi, sealhulgas metodoloogiliste külastuste (mis võivad toimuda ka ette teatamata) ettevalmistamise ja läbiviimise jaoks. Oma kohustuste täitmisel esitavad kõnealused eksperdid sõltumatu eksperdiarvamuse, samuti läbivad nad eriväljaõppe, et tagada nende kõrgetasemelised teadmised ja erapooletus. Kõnealuste rahvamajanduse arvepidamise ekspertide nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mille on komisjonile (Eurostatile) saatnud ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta aru andvad riiklikud ametiasutused.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1
2.  Metodoloogiliste külastuste raames on komisjonil (Eurostatil) õigus nii keskse, riikliku ja kohaliku tasandi kui ka sotsiaalkindlustuse puhul juurdepääsuks kõikide valitsusüksuste arvepidamisele, lisaks tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, nagu ülekanded ja bilansid, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, nagu analüütilised dokumendid ja muude avalik-õiguslike asutuste raamatupidamisandmed.
2.  Metodoloogiliste külastuste (mis võivad toimuda ka ette teatamata) raames on komisjonil (Eurostatil) õigus nii keskse, riikliku ja kohaliku tasandi kui ka sotsiaalkindlustuse (kaasa arvatud riikliku pensionikindlustuse) puhul juurdepääsuks kõikide valitsusüksuste arvepidamisele, lisaks tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, nagu ülekanded ja bilansid, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, nagu analüütilised dokumendid ja muude avalik-õiguslike asutuste raamatupidamisandmed.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Euroopa Keskpanga esindajad võivad osa võtta metodoloogilistest külastustest ning abistada nende käigus komisjoni (Eurostati) ametnikke.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)
Komisjon (Eurostat) võib teha kohapealseid kontrolle ja talle võidakse anda luba küsitluste korraldamiseks kõigis organisatsioonides, kui ta peab seda oma tööks vajalikuks.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada metodoloogiliste külastuste tegemist. Neid külastusi võidakse teha eelarvepuudujäägi menetluse aruandlusega seotud riigiasutustes ning kõikides üksustes, mis on otse või kaudselt seotud valitsemissektori arvepidamise ja võlaandmete koostamisega. Liikmesriigid tagavad, et need riigiasutused ja üksused ning vajaduse korral avaliku sektori arvepidamise kontrolli eest operatiivselt vastutavad liikmesriigi ametiasutused annavad komisjoni ametnikele või teistele lõikes 1 osutatud ekspertidele abi, mis on vajalik nende kohustuste täitmiseks, sealhulgas teevad kättesaadavaks dokumendid, millega põhjendatakse tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevaid esitatud andmeid ning nende aluseks olevaid valitsemissektori arvepidamise andmeid. Liikmesriikide statistikasüsteemide salastatud dokumendid edastatakse ainult komisjonile (Eurostatile).
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada metodoloogiliste külastuste tegemist, mis võivad toimuda ka ette teatamata. Neid külastusi võidakse teha eelarvepuudujäägi menetluse aruandlusega seotud riigiasutustes ning kõikides üksustes, mis on otse või kaudselt seotud valitsemissektori arvepidamise ja võlaandmete koostamisega. Liikmesriigid tagavad, et need riigiasutused ja üksused ning vajaduse korral avaliku sektori arvepidamise kontrolli eest operatiivselt vastutavad liikmesriigi ametiasutused annavad komisjoni ametnikele või teistele lõikes 1 osutatud ekspertidele abi, mis on vajalik nende kohustuste täitmiseks, sealhulgas teevad kättesaadavaks dokumendid, millega põhjendatakse tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevaid esitatud andmeid ning nende aluseks olevaid valitsemissektori arvepidamise andmeid. Liikmesriikide statistikasüsteemide salastatud dokumendid edastatakse ainult komisjonile (Eurostatile).
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 479/2009
Artikkel 16 – lõige 1
(5 a)  Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:
'1.  Liikmesriigid tagavad, et komisjonile (Eurostatile) edastatavad tegelikud andmed koostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta)1 artiklites 2 ja 12 kehtestatud põhimõtetega. Selles osas on liikmesriikide statistikaasutuste ülesanne tagada esitatud andmete vastavus käesoleva määruse artikli 1 sätetele ning andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele.Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide statistikaasutustel on juurdepääs kogu asjaomasele teabele, mis on selle ülesande täitmiseks vajalik.„
_____
1 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(1) ELT C 103, 22.4.2010, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika