Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0035(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0220/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0220/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0253

Hyväksytyt tekstit
PDF 238kWORD 104k
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (KOM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0053),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 14 kohdan kolmannen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0064/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 31. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0220/2010),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Komission (Eurostatin) jo vuonna 2004 esittämät varoitukset ja tätä alaa koskevat komission aloitteet, jotka se esitti 22 päivänä joulukuuta 2004 antamassaan tiedonannossa ”Kohti eurooppalaista julkisen talouden tilastojen hallintastrategiaa”1, eivät valitettavasti ole saaneet neuvostoa uudistamaan julkisen talouden tilastojen hallintopuitteita, vaikka uudistamisella oli jo tuolloin kiire. Jos olisi toimittu ajoissa, julkisen talouden alijäämää koskevien asiaankuuluvien tietojen ilmoittamisen yhteydessä tapahtuneet virheet olisi voitu havaita huomattavasti nopeammin ja niistä aiheutuvaa kriisiä olisi voitu ainakin rajoittaa. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää taata komissiolle (Eurostatille) asianmukaiset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja mahdollisimman suuri riippumattomuus.
__________
1 KOM(2004)0832.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Komission olisi arvioitava, miten jäsenvaltioiden taloutta koskevien tilastotietojen keruu ja arviointi on tähän mennessä toteutettu, ja tehtävä siitä päätelmiä. Päätelmät olisi toimitettava Euroopan parlamentille.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Julkisen talouden tilastoja koskevat tarkistetut hallintopuitteet ovat toimineet yleisesti ottaen hyvin, ja julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat asiaankuuluvat tiedot on yleensä toimitettu tyydyttävästi. Jäsenvaltiot ovat enimmäkseen tehneet yhteistyötä vakaasti ja vilpittömästi, ja niillä on toiminnalliset valmiudet laadukkaiden julkisen talouden tietojen toimittamiseen.
(3)  Vaikka julkisen talouden tilastoja koskevat tarkistetut hallintopuitteet ovat toimineet yleisesti ottaen hyvin, julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat asiaankuuluvat tiedot on yleensä toimitettu tyydyttävästi ja useimmat jäsenvaltiot ovat tehneet yhteistyötä vakaasti ja vilpittömästi ja niillä on toiminnalliset valmiudet laadukkaiden julkisen talouden tietojen toimittamiseen, aiemmat mahdollisuudet olisi pitänyt käyttää hyväksi komissiolle (Eurostatille) toimitettavien tietojen laadun ja kattavuuden parantamiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Viimeaikainen kehitys on kuitenkin myös selvästi osoittanut, että julkisen talouden tilastojen nykyisetkään hallintopuitteet eivät riittävästi pienennä sitä riskiä, että komissiolle ilmoitetaan tarkoituksellisesti virheellisiä tai epätarkkoja tietoja.
(4)  Viimeaikainen kehitys unionissa on kuitenkin myös selvästi osoittanut, että julkisen talouden tilastojen nykyisetkään hallintopuitteet eivät riittävästi pienennä sitä riskiä, että komissiolle ilmoitetaan tarkoituksellisesti virheellisiä tai epätarkkoja tietoja.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Komission (Eurostatin) antamien unionin tason tilastojen luotettavuus on suoraan riippuvainen jäsenvaltioiden kansallisella tasolla keräämien tilastotietojen luotettavuudesta.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)  On ratkaisevan tärkeää varmistaa kaikkien kansallisten lakisääteisten tilastokeskusten institutionaalinen riippumattomuus, jotta voidaan välttää hallitusten niihin kohdistama epäasianmukainen painostus.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Tätä varten komission (Eurostatin) olisi saatava enemmän oikeuksia päästä tarkastelemaan tietoja laajemmalta alalta tilastotietojen laadun arvioimista varten.
(5)  Tätä varten komission (Eurostatin) olisi saatava enemmän oikeuksia päästä tarkastelemaan tietoja laajemmalta alalta tilastotietojen laadun arvioimista varten. On olennaista, että jäsenvaltioilta saadut tiedot annetaan asianmukaisen ajan kuluessa Euroopan keskuspankin tilastoista vastaavan pääosaston käyttöön.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Taloudellisten tietojen vertailtavuus edellyttää yhtenäistä menetelmää. Komission olisi sen vuoksi pyrittävä yhdenmukaistamaan tilastotietojen keruuta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Komission (Eurostatin) tehdessä tarkastuskäyntejä jäsenvaltioon, jonka tilastotiedot ovat tarkastelun kohteena, sillä olisi oltava pääsy julkisyhteisöjen yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla, sekä niiden perustana oleviin yksityiskohtaisiin tilinpitotietoihin, asiaankuuluviin tilastollisiin tutkimuksiin ja kyselyihin sekä muihin asiaan liittyviin tietoihin tietosuojaa ja tilastosalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.
(6)  Komission (Eurostatin) tehdessä tarkastuskäyntejä jäsenvaltioon, jonka tilastotiedot ovat tarkastelun kohteena, sillä olisi oltava pääsy julkisyhteisöjen yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla, sekä niiden perustana oleviin yksityiskohtaisiin tilinpitotietoihin, asiaankuuluviin tilastollisiin tutkimuksiin ja kyselyihin sekä muihin asiaan liittyviin tietoihin, taseen ulkopuoliset taloustoimet mukaan luettuina, tietosuojaa ja tilastosalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Jotta komissio (Eurostat) voisi vastuullisesti hoitaa laajennetut valvontatehtävänsä, pätevän henkilöstön määrää asianomaisissa yksiköissä olisi lisättävä. Henkilöstön ja kustannusten lisäys olisi katettava määrärahasiirroilla ja virkojen siirroilla komission sisällä.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Valvonnan olisi kohdistuttava pääasiassa julkisyhteisöjen yksittäisten yksiköiden tileihin sekä julkisyhteisöjen sektorin ulkopuolisiksi luokiteltavien yksiköiden julkisiin tileihin, ja julkisten tilien käyttöä tilastotarkoituksiin olisi arvioitava.
(7)  Valvonnan olisi kohdistuttava pääasiassa julkisyhteisöjen yksittäisten yksiköiden tileihin sekä julkisyhteisöjen sektorin ulkopuolisiksi luokiteltavien yksiköiden julkisiin tileihin, ja julkisten tilien käyttöä tilastotarkoituksiin olisi arvioitava. Sekä keskipitkän aikavälin analyyseja että monivuotisia kehyksiä olisi käytettävä apuna julkisen talouden arvioinnissa.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle (Eurostatille) kaikki tilasto- ja budjettitiedot standardoidun ja kansainvälisesti hyväksytyn kirjanpitomenetelmän mukaisesti.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Komission olisi harkittava seuraamusten laatimista vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa sellaisia tapauksia varten, joissa jäsenvaltiot toimittavat vääristeltyjä makrotalouden tilastoja. Komission olisi harkittava tällaisten seuraamusten määräämistä jäsenvaltioille, jotka väärentävät julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevia makrotalouden tilastoja.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 479/2009
2 artikla – 1 kohta
(-1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
'1.  ”Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla” tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät ja kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tulokset. Ne on laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista.”
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilastotiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten, kuten kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot, kuvaukset, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset.
2.  Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilasto- ja budjettitiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten. Kyseisten tietojen on perustuttava standardoituun ja kansainvälisesti hyväksyttyyn kirjanpitomenetelmään, josta on sovittu komission (Eurostatin) kanssa. Tilasto- ja budjettitietoja ovat erityisesti:
a) kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot;
b) kuvaukset;
c) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot;
d) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset;
e) yleiseltä julkisen talouden tarkastusvirastolta, valtiovarainministeriöltä tai asianomaiselta alueviranomaiselta saatavat tiedot jäsenvaltion valtionhallinnon ja aluehallinnon julkisesta taloudesta;
f) kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen sektoriin kuuluvien talousarvion ulkopuolisten elinten tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja vastaavien elinten tilit;
g) kattavat tiedot kaikista taseen ulkopuolisista elimistä;
h) sosiaaliturvarahastojen tilit, sekä
i) paikallishallintoa koskevat tutkimukset.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
3.  Menetelmiä koskevat tarkastuskäynnit voidaan suorittaa ennalta ilmoittamatta, ja niiden tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, myös valvoa, että kansallinen tilastoviranomainen on riippumaton hallituksesta, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä suoritetaan ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun on selvästi havaittu tietojen laatua koskevia merkittäviä riskejä tai ongelmia.”
Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä, joista voidaan ilmoittaa tai olla ilmoittamatta etukäteen, suoritetaan ainoastaan silloin, kun epäillään tietojen laatua koskevia vakavia riskejä tai ongelmia. Komissio laatii luettelon tapauksista, joissa katsotaan olevan tietojen laatua koskeva merkittävä riski tai ongelma. Luettelo laaditaan CMFB-komitean kuulemisen jälkeen.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostatin) pyynnöstä annettava kansantalouden tilinpidon asiantuntijoiden apua myös menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien valmistelua ja toteuttamista varten. Kyseisten asiantuntijoiden on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti. Luettelo kansantalouden tilinpidon asiantuntijoista laaditaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn raportoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) toimittamien ehdotusten pohjalta.
1.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostatin) pyynnöstä annettava kansantalouden tilinpidon asiantuntijoiden apua myös sellaisten menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien valmistelua ja toteuttamista varten, jotka voidaan toteuttaa ennalta ilmoittamatta. Kyseisten asiantuntijoiden on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti, ja heidän on osallistuttava erityiskoulutukseen, jotta varmistetaan korkeatasoinen asiantuntemus ja puolueettomuus. Luettelo kansantalouden tilinpidon asiantuntijoista laaditaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn raportoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) toimittamien ehdotusten pohjalta.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien yhteydessä komissiolla (Eurostatilla) on oikeus saada pääsy julkisyhteisöjen kaikkien yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla, mukaan luettuina niiden perustana olevat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot, kuten taloustoimet ja taseet, sekä asiaankuuluvat tilastolliset tutkimukset ja kyselyt ja muut asiaan liittyvät tiedot, kuten analyysiasiakirjat ja muiden julkisten elinten tilitiedot.
2.  Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien yhteydessä, jotka voidaan toteuttaa myös ennalta ilmoittamatta, komissiolla (Eurostatilla) on oikeus saada pääsy julkisyhteisöjen kaikkien yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan (myös valtion eläkerahastojen) tasoilla, mukaan luettuina niiden perustana olevat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot, kuten taloustoimet ja taseet, sekä asiaankuuluvat tilastolliset tutkimukset ja kyselyt ja muut asiaan liittyvät tiedot, kuten analyysiasiakirjat ja muiden julkisten elinten tilitiedot.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Menetelmiä koskevilla tarkastuskäynneillä voi olla mukana Euroopan keskuspankin edustajia avustamassa komission (Eurostatin) virkamiehiä.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
12 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Komissio (Eurostat) voi tehdä tarkastuksia paikalla, ja sille voidaan antaa lupa haastatella kaikkien sellaisten organisaatioiden edustajia, joita se pitää työnsä kannalta tärkeinä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 479/2009
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien sujumisen helpottamiseksi. Nämä tarkastuskäynnit voivat kohdistua niihin kansallisiin viranomaisiin, jotka osallistuvat liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamiseen, sekä kaikkiin niihin yksiköihin, jotka suoraan tai välillisesti osallistuvat julkisyhteisöjen tilien ja velkatietojen tuottamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset kansalliset viranomaiset ja yksiköt sekä tarvittaessa kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat operatiivisesti julkisten tilien valvonnasta, avustavat komission virkamiehiä tai muita 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita heidän tehtäviensä täyttämisessä muun muassa antamalla heidän käyttöönsä asiakirjoja, joilla perustellaan toimitetut tiedot toteutuneesta alijäämästä ja velasta sekä niiden taustalla olevat julkisyhteisöjen tilit. Kansallisten tilastojärjestelmien salassa pidettävät tiedot olisi toimitettava ainoastaan komissiolle (Eurostatille).”
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien, jotka voidaan toteuttaa myös ennalta ilmoittamatta, sujumisen helpottamiseksi. Nämä tarkastuskäynnit voivat kohdistua niihin kansallisiin viranomaisiin, jotka osallistuvat liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamiseen, sekä kaikkiin niihin yksiköihin, jotka suoraan tai välillisesti osallistuvat julkisyhteisöjen tilien ja velkatietojen tuottamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset kansalliset viranomaiset ja yksiköt sekä tarvittaessa kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat operatiivisesti julkisten tilien valvonnasta, avustavat komission virkamiehiä tai muita 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita heidän tehtäviensä täyttämisessä muun muassa antamalla heidän käyttöönsä asiakirjoja, joilla perustellaan toimitetut tiedot toteutuneesta alijäämästä ja velasta sekä niiden taustalla olevat julkisyhteisöjen tilit. Kansallisten tilastojärjestelmien salassa pidettävät tiedot olisi toimitettava ainoastaan komissiolle (Eurostatille).”
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 479/2009
16 artikla – 1 kohta
(5 a)  Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:
'1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/20091 2 ja 12 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisten tilastoviranomaisten saataville toimitetaan kaikki tämän tehtävän suorittamiseksi tarvittavat tiedot.
____________
1 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(1) EUVL C 103, 22.4.2010, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö