Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0035(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0220/2010

Pateikti tekstai :

A7-0220/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0253

Priimti tekstai
PDF 537kWORD 122k
Antradienis, 2010 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Statistinių duomenų kokybė taikant perviršinio deficito procedūrą *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0053),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 14 dalies trečią pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0064/2010),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0220/2010),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Nepaisydama jau 2004 m. paskelbtų Komisijos (Eurostato) įspėjimų ir Komisijos raginimų imtis veiksmų šioje srityje, kaip nurodyta 2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos komunikate „Europos fiskalinės statistikos valdymo strategijos link“1, Taryba nesiėmė vykdyti jau tuo metu vėluojančių finansinės statistikos valdymo reformų. Jei būtų laiku imtasi atitinkamų veiksmų, būtų daug anksčiau pastebėta, kad pranešimuose apie valstybės deficitą nurodomi klaidingi duomenys, ir būtų buvę galima bent jau sušvelninti dėl to kilusią krizę. Atsižvelgiant į tai, itin svarbu, kad Komisijai (Eurostatui) būtų suteikti atitinkami įgaliojimai, kad ji būtų tinkamai aprūpinta personalu ir kad būtų užtikrinta kuo didesnė jo nepriklausomybė.
__________
1COM(2004)0832.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  Komisija turėtų įvertinti, kokios tvarkos iki šiol buvo laikomasi renkant ir vertinant finansinius statistikos duomenis iš valstybių narių, ir padaryti atitinkamas išvadas. Šios išvados turėtų būti pateiktos Europos Parlamentui.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Peržiūrėta fiskalinės statistikos valdymo sistema apskritai veikė gerai ir ja pasiekta gerų rezultatų, susijusių su svarbių fiskalinių duomenų apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą teikimu. Visų pirma valstybės narės daugiausia įrodė, kad glaudžiai ir sąžiningai bendradarbiauja ir gali teikti kokybiškus fiskalinius duomenis.
(3)  Nors peržiūrėta fiskalinės statistikos valdymo sistema apskritai veikė gerai ir ja pasiekta gerų rezultatų, susijusių su svarbių fiskalinių duomenų apie valdžios sektoriaus deficitą ir valstybės skolą teikimu, ir dauguma valstybių narių įrodė, kad glaudžiai ir sąžiningai bendradarbiauja ir gali teikti kokybiškus fiskalinius duomenis, reikėjo pasinaudoti ankstesnėmis galimybėmis užtikrinti, kad Komisijai (Eurostatui) būtų teikiami geresnės kokybės ir išsamesni duomenys.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Tačiau iš naujausių pokyčių taip pat aiškiai matyti, kad dabartine fiskalinės statistikos valdymo sistema vis dar tiek, kiek būtina, nesumažinamas pavojus dėl Komisijai tyčia pateikiamų neteisingų ar netikslių duomenų.
(4)  Tačiau iš naujausių pokyčių Sąjungoje taip pat aiškiai matyti, kad taikant dabartinę fiskalinės statistikos valdymo sistemą vis dar tiek, kiek būtina, nesumažinamas pavojus dėl Komisijai tyčia pateikiamų neteisingų ar netikslių duomenų.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Komisijos (Eurostato) Sąjungos lygmeniu skelbiamos statistikos patikimumas tiesiogiai priklauso nuo valstybių narių nacionaliniu lygmeniu surenkamų statistinių duomenų patikimumo.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  Itin svarbu užtikrinti visų nacionalinių viešųjų statistikos įstaigų institucinę nepriklausomybę, kad atitinkamos vyriausybės negalėtų joms daryti nederamo spaudimo.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Atsižvelgiant į tai, Komisija (Eurostatas) turėtų turėti papildomų teisių gauti išsamesnės informacijos, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti.
(5)  Atsižvelgiant į tai, Komisija (Eurostatas) turėtų turėti papildomų teisių gauti išsamesnės informacijos, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti. Itin svarbu, kad iš valstybių narių gautais duomenimis per tinkamą laiką būtų pasidalijama su Europos centrinio banko Statistikos generaliniu direktoratu.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Norint užtikrinti ekonominių duomenų palyginamumą būtina turėti bendrą metodologiją. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų skatinti suvienodinti statistikos duomenų rinkimą.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Vizitų metodologijos tikslais valstybėje narėje, kurios statistinė informacija tikrinama, metu Komisija (Eurostatas) turėtų turėti teisę gauti centrinės, regioninės, vietinės ir socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant pagrindžiančią išsamią apskaitos informaciją, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, laikantis teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir statistinių duomenų konfidencialumo.
(6)  Vizitų metodologijos tikslais valstybėje narėje, kurios statistinė informacija tikrinama, metu Komisija (Eurostatas) turėtų turėti teisę gauti centrinės, regioninės, vietinės ir socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant pagrindžiančią išsamią apskaitos informaciją, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, įskaitant informaciją apie nebalansines operacijas, laikantis teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir statistinių duomenų konfidencialumo.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Norint užtikrinti, kad Komisija (Eurostatas) galėtų atsakingai vykdyti išplėstas kontrolės funkcijas, būtina padidinti atitinkamų skyrių kvalifikuotų darbuotojų skaičių. Šis personalo padidinimas ir susijusios išlaidos turėtų būti padengtos perskirsčius Komisijos biudžeto lėšas ir etatus.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Atskirų valdžios sektoriaus vienetų ir valdžios sektoriui nepriklausančių viešųjų įstaigų viešosios sąskaitos turėtų būti pagrindinis kontrolės tikslas, o viešosios sąskaitos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į jų naudojimą statistiniais tikslais.
(7)  Atskirų valdžios sektoriaus vienetų ir valdžios sektoriui nepriklausančių viešųjų įstaigų viešosios sąskaitos turėtų būti pagrindinis kontrolės tikslas, o viešosios sąskaitos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į jų naudojimą statistiniais tikslais. Atliekant biudžeto vertinimą turėtų būti remiamasi laikotarpio vidurio analize ir daugiametėmis programomis.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Valstybės narės turėtų teikti Komisijai (Eurostatui) visą statistinę ir biudžeto informaciją pagal suvienodintą ir tarptautiniu lygmeniu pripažintą apskaitos metodą.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pagal Stabilumo ir augimo paktą nustatyti sankcijas dėl valstybių narių pateiktos klaidinančios makroekonominės statistikos. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę taikyti šias sankcijas valstybėms narėms, kurios klastoja makroekonominę statistiką, susijusią su jų biudžeto deficitu ir valdžios sektoriaus skola.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
2 straipsnio 1 dalis
-1) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama šuo tekstu:
'1.  Duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus biudžeto deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai valstybių narių nustatyti einamųjų metų duomenys. Tai yra naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į naujausius sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas bei mėnesinius ir ketvirčio rezultatus. Šie duomenys parengiami kiek įmanoma prieš pat duomenų pateikimo terminą.„
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Valstybės narės kuo skubiau suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą reikalingą informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti, įskaitant statistikos informaciją, kaip antai nacionalinių sąskaitų duomenys, duomenų šaltinių ir metodų aprašai, pranešimo pagal perviršinio deficito procedūrą lentelės, su pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai.
2.  Valstybės narės kuo skubiau suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą statistinę ir biudžeto informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti. Ši informacija teikiama pagal suvienodintą ir tarptautiniu lygmeniu pripažintą apskaitos metodą, dėl kurio susitarta su Komisija (Eurostatu). Statistinė ir biudžeto informacija, be kita ko, yra:
a) nacionalinių sąskaitų duomenys;
b) duomenų šaltinių ir metodų aprašai;
c) pranešimo pagal perviršinio deficito procedūrą (PDP) lentelės;
d) su PDP pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai;
e) bendrosios audito tarnybos, Finansų ministerijos ar atitinkamos regioninės valdžios institucijos pateikta informacija apie valstybės narės nacionalinio ir regioninio biudžeto vykdymą;
f) biudžete nenumatytų įstaigų arba ne pelno organizacijų ir panašių institucijų, kurios priskirtos valdžios sektoriui pagal nacionalines sąskaitas, sąskaitos;
g) išsami informacija apie bet kokio pobūdžio nebalansines įstaigas;
h) socialinio draudimo fondų sąskaitos ir
i) vietos valdžios tyrimai.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
3.  Vizitai metodologijos tikslais yra skirti stebėti procesus ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.
3.  Vizitai metodologijos tikslais gali būti atliekami iš anksto nepranešus ir yra skirti stebėti procesus, įskaitant nacionalinių statistikos institucijų nepriklausomybę nuo vyriausybės, ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Vizitai metodologijos tikslais rengiami tik išskirtiniais atvejais, kai aiškiai nustatytas didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės.
Vizitai metodologijos tikslais, apie kuriuos iš anksto pranešama arba nepranešama, rengiami tik atvejais, kai įtariama, jog yra didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės. Komisija nustato atvejų, kai manoma, kad yra didelis pavojus ar problema, susiję su duomenų kokybe, sąrašą. Šis sąrašas nustatomas po konsultacijų su PFBK.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės suteikia jai nacionalinių sąskaitų ekspertų pagalbą, taip pat ir rengiant vizitus metodologijos tikslais. Atlikdami pareigas šie ekspertai teikia nepriklausomą nuomonę. Šių nacionalinės apskaitos ekspertų sąrašas sudaromas remiantis nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimų apie perviršinį deficitą teikimą, Komisijai (Eurostatui) siunčiamais pasiūlymais.
1.  Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės suteikia jai nacionalinių sąskaitų ekspertų pagalbą, taip pat ir rengiant vizitus metodologijos tikslais, apie kuriuos taip pat gali būti iš anksto nepranešama. Atlikdami pareigas šie ekspertai teikia nepriklausomą nuomonę ir dalyvauja specialiuose mokymuose, siekiant užtikrinti aukšto lygio kvalifikaciją ir nešališkumą. Šių nacionalinės apskaitos ekspertų sąrašas sudaromas remiantis nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimų apie perviršinį deficitą teikimą, Komisijai (Eurostatui) siunčiamais pasiūlymais.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Vizitų metodologijos tikslais metu Komisija (Eurostatas) turi teisę gauti visų centrinės, regioninės, vietinės ar socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant nuostatas dėl pagrindžiančios išsamios apskaitos informacijos, kaip antai sandoriai ir balansai, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, kaip antai analitiniai dokumentai ir kitų viešųjų įstaigų apskaitos duomenys.
2.  Vizitų metodologijos tikslais, kurie gali būti atliekami ir iš anksto nepranešus, metu Komisija (Eurostatas) turi teisę gauti visų centrinės, regioninės, vietinės ar socialinės apsaugos (įskaitant valstybinį pensijų fondą) valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant nuostatas dėl pagrindžiančios išsamios apskaitos informacijos, kaip antai sandoriai ir balansai, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, kaip antai analitiniai dokumentai ir kitų viešųjų įstaigų apskaitos duomenys.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
12 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)
Vizitų metodologijos tikslais metu Europos centrinio banko atstovai gali dalyvauti ir padėti Komisijos (Eurostato) pareigūnams.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
12 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)
Komisija (Eurostatas) gali atlikti patikras vietoje ir rengti susitikimus su bet kokia organizacija, kai, jos manymu, tai svarbu atliekant savo funkcijas.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, reikalingų palengvinti vizitus metodologijos tikslais. Šie vizitai gali būti rengiami nacionalinėse institucijose, kurios dalyvauja pateikiant duomenis, susijusius su perviršinio deficito procedūra, ir visose tarnybose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su valdžios sektoriaus sąskaitų ir duomenų, susijusių su valdžios sektoriaus skola, rengimu. Valstybės narės užtikrina, kad tos nacionalinės institucijos bei tarnybos ir, prireikus, jų nacionalinės institucijos, atsakingos už viešųjų sąskaitų kontrolę, suteiktų Komisijos pareigūnams ar kitiems 1 dalyje nurodytiems ekspertams pagalbą, reikalingą jų pareigoms atlikti, taip pat ir pateikiant turimus dokumentus, pagrindžiančius pateiktus duomenis apie faktinį biudžeto deficitą ir skolą bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas. Konfidencialūs nacionalinės statistikos sistemos duomenys pateikiami tik Komisijai (Eurostatui).
Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, reikalingų palengvinti vizitus metodologijos tikslais, kurie gali būti atliekami ir iš anksto nepranešus. Šie vizitai gali būti rengiami nacionalinėse institucijose, kurios dalyvauja pateikiant duomenis, susijusius su perviršinio deficito procedūra, ir visose tarnybose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su valdžios sektoriaus sąskaitų ir duomenų, susijusių su valdžios sektoriaus skola, rengimu. Valstybės narės užtikrina, kad tos nacionalinės institucijos bei tarnybos ir, prireikus, jų nacionalinės institucijos, atsakingos už viešųjų sąskaitų kontrolę, suteiktų Komisijos pareigūnams ar kitiems 1 dalyje nurodytiems ekspertams pagalbą, reikalingą jų pareigoms atlikti, taip pat ir pateikiant turimus dokumentus, pagrindžiančius pateiktus duomenis apie faktinį biudžeto deficitą ir skolą bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas. Konfidencialūs nacionalinės statistikos sistemos duomenys pateikiami tik Komisijai (Eurostatui).
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 479/2009
16 straipsnio 1 dalis
5a) 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama šiuo tekstu:
'1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijai (Eurostatui) faktiniai duomenys būtų pateikti laikantis 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos1 2 ir 12 straipsniuose nustatytų principų. Šiuo tikslu nacionalinės statistikos institucijos yra atsakingos už tai, kad pateikti duomenys atitiktų šio reglamento 1 straipsnio reikalavimus bei ESS 95 apskaitos taisykles, kuriomis remiantis rengiami duomenys.Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms statistikos institucijoms būtų suteikta prieiga prie bet kokios susijusios informacijos, būtinos šiai užduočiai atlikti.„
_____
1 OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(1) OL C 103, 2010 4 22, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika