Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0035(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0220/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0220/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0253

Pieņemtie teksti
PDF 535kWORD 120k
Otrdiena, 2010. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Statistikas datu kvalitāte pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0053),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 14. punkta trešo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0064/2010),

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 31. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0220/2010),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Ne Komisijas (Eurostat) jau 2004. gadā izteiktie brīdinājumi, ne Komisijas iniciatīvas šajā jomā, kas tika izklāstītas 2004. gada 22. decembra paziņojumā “Par Eiropas pārvaldes stratēģiju fiskālajai statistikai”1, diemžēl nepamudināja Padomi veikt jau toreiz steidzami nepieciešamās reformas finanšu statistikas pārvaldes struktūrā. Savlaicīgi rīkojoties, nepilnības paziņotajos svarīgajos valsts budžeta deficīta datos būtu konstatētas daudz ātrāk un būtu vismaz bijis iespējams mazināt tā rezultātā radušos krīzi. Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt Komisiju (Eurostat) ar atbilstošām kompetencēm, piešķirot tai vajadzīgos cilvēkresursus un iespējami lielāku neatkarību.
__________
1COM(2004)0832.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)
(1b)  Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu iepriekš veiktā finanšu statistikas datu vākšana un novērtēšana un jāizdara par to secinājumi. Par šiem secinājumiem būtu jāinformē Eiropas Parlaments.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums
(3)  Pārskatītā fiskālās statistikas pārvaldība kopumā darbojusies labi un ir nodrošinājusi apmierinošus rezultātus attiecīgo fiskālo datu iesniegšanā par valdības budžeta deficītu un valdības parādu. Jo īpaši dalībvalstis vairākumā gadījumu ir lojāli sadarbojušās un pierādījušas savas spējas iesniegt kvalitatīvus fiskālos datus.
(3)  Lai gan pārskatītā fiskālās statistikas pārvaldība kopumā darbojusies labi un ir nodrošinājusi apmierinošus rezultātus attiecīgo fiskālo datu iesniegšanā par valdības budžeta deficītu un valdības parādu, un lielākā daļa dalībvalstu ir lojāli sadarbojušās un pierādījušas savas spējas iesniegt kvalitatīvus fiskālos datus, būtu vajadzējis izmantot agrāk bijušās iespējas uzlabot Komisijai (Eurostat) iesniegto datu kvalitāti un apjomu.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums
(4)  Tomēr nesenie notikumi ir arī skaidri apliecinājuši, ka ar pašreizējo fiskālās statistikas pārvaldību vēl joprojām nepietiekami efektīvi tiek novērsts risks, ka Komisijai tīši tiks paziņoti nepareizi vai neprecīzi dati.
(4)  Tomēr nesenie notikumi Savienībā ir arī skaidri apliecinājuši, ka ar pašreizējo fiskālās statistikas pārvaldību vēl joprojām nepietiekami efektīvi tiek novērsts risks, ka Komisijai tīši tiks paziņoti nepareizi vai neprecīzi dati.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Komisijai (Eurostat) iesniegto Savienības līmeņa statistikas datu ticamība ir tieši atkarīga no to statistikas datu ticamības, kurus dalībvalstis iegūst valsts līmenī.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.b apsvērums (jauns)
(4b)  Institucionālās neatkarības nodrošināšana visām dalībvalstu normatīvajos aktos noteiktajām statistikas iestādēm ir būtiska, lai varētu izvairīties no tā, ka attiecīgo valstu valdības uz tām izdara nepamatotu spiedienu.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums
(5)  Saistībā ar šo Komisijai (Eurostat) jāpiešķir papildu tiesības piekļūt plašākai informācijai datu kvalitātes novērtēšanas nolūkā.
(5)  Saistībā ar šo Komisijai (Eurostat) jāpiešķir papildu tiesības piekļūt plašākai informācijai datu kvalitātes novērtēšanas nolūkā. Ir svarīgi, lai no dalībvalstīm iegūtos datus savlaicīgi paziņo arī Eiropas Centrālās bankas Statistikas ģenerāldirektorātam.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Lai nodrošinātu ekonomikas datu salīdzināmību, ir nepieciešama vienota metodoloģija. Tādēļ Komisijai būtu jāveicina statistikas datu vākšanas saskaņošana.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums
(6)  Veicot uzraudzības apmeklējumus valstīs, kuru statistikas informācija tiek rūpīgi pārbaudīta, Komisijai (Eurostat) jābūt pilnvarotai piekļūt valdības struktūru kontiem centrālā, pavalsts, vietējā un sociālās nodrošināšanas līmenī, tostarp nodrošinot detalizētu grāmatvedības informāciju, attiecīgus statistikas apsekojumus un aptaujas, kā arī citu saistīto informāciju, ievērojot tiesību aktus par datu aizsardzību un statistikas konfidencialitāti.
(6)  Veicot uzraudzības apmeklējumus valstīs, kuru statistikas informācija tiek rūpīgi pārbaudīta, Komisijai (Eurostat) jābūt pilnvarotai piekļūt valdības struktūru kontiem centrālā, pavalsts, vietējā un sociālās nodrošināšanas līmenī, tostarp nodrošinot detalizētu grāmatvedības informāciju, attiecīgus statistikas apsekojumus un aptaujas, kā arī citu saistīto informāciju, tostarp par ārpusbilances darījumiem, ievērojot tiesību aktus par datu aizsardzību un statistikas konfidencialitāti.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Lai Komisija (Eurostat) varētu ar atbildību pildīt paplašinātas kontroles pienākumus, attiecīgajos departamentos ir nepieciešams palielināt kvalificēto darbinieku skaitu. Papildu izmaksas jāsedz no budžeta un papildu darbinieki jānodrošina, pārceļot amata vietas Komisijā.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums
(7)  Galvenā uzmanība pārbaudēs būtu jāpievērš atsevišķu vispārējās valdības vienību, kā arī ārpus vispārējās valdības sektora klasificēto valsts vienību valdības kontiem, un ir jānovērtē šo valdības kontu izmantošana statistikā.
(7)  Galvenā uzmanība pārbaudēs būtu jāpievērš atsevišķu vispārējās valdības vienību, kā arī ārpus vispārējās valdības sektora klasificēto valsts vienību valdības kontiem, un ir jānovērtē šo valdības kontu izmantošana statistikā. Budžeta novērtēšanas vajadzībām vajadzētu izmantot gan termiņa vidusposma analīzi, gan daudzgadu shēmas.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina Komisija (Eurostat) ar visiem statistikas datiem un budžeta informāciju, kas iegūta, pamatojoties uz standartizētu un starptautiski pieņemtu grāmatvedības uzskaites metodi.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)
(8b)  Komisijai būtu jāapsver iespējas saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu izstrādāt sankcijas gadījumiem, kad dalībvalstis iesniedz nepareizi atspoguļotus makroekonomiskos statistikas datus. Komisijai būtu jāapsver šādu sankciju piemērošana dalībvalstīm, kuras vilto makroekonomiskos statistikas datus attiecībā uz to budžeta deficītu un valsts parādu.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 479/2009
2. pants – 1. punkts
(-1) Regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
'1.  “Plānotie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir skaitļi, ko dalībvalstis nosaka kārtējam gadam. Tās ir visjaunākās oficiālās prognozes, kurās ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, ekonomikas attīstība un tās perspektīvas, kā arī mēneša un ceturkšņa izpilde. Tās ir jāsagatavo cik vien iespējams īsu laiku pirms datu iesniegšanas termiņa.“
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
8. pants – 2. punkts – 1. daļa
2.  Dalībvalstis pēc iespējas drīz nodrošina Komisijai (Eurostat) piekļuvi visai informācijai, kas vajadzīga datu kvalitātes vērtējumam, tostarp tādai statistikas informācijai kā nacionālo kontu dati, apraksti, pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras datu paziņošanas tabulas, paziņojumiem pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumi.
2.  Dalībvalstis pēc iespējas drīz nodrošina Komisijai (Eurostat) piekļuvi visai statistikas un budžeta informācijai, kas vajadzīga datu kvalitātes vērtējumam. Šī informācija tiek balstīta uz standartizētu un starptautiski pieņemtu grāmatvedības metodi, kas ir saskaņota ar Komisiju (Eurostat). Statistikas un budžeta informācijā jo īpaši ietilpst:
a) nacionālo kontu dati;
b) apraksti;
c) pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras (EDP) datu paziņošanas tabulas;
d)  EDP paziņojumiem pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumi;
e) informācija no galvenās revīzijas iestādes, Finanšu ministrijas vai attiecīgās reģionālās iestādes par dalībvalsts un reģionālo budžetu izpildi;
f) ārpusbudžeta iestāžu vai bezpeļņas organizāciju un līdzīgu iestāžu konti, kas nacionālajos kontos ir vispārējās valdības sektora daļa;
g) izsmeļoša informācija par jebkāda veida ārpusbilances iestādēm;
h) sociālās nodrošināšanas fondu konti un
i) pašvaldību pārskati.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
11. pants – 3. punkts – 1. daļa
3.  Metodikas izpētes apmeklējumi ir paredzēti, lai uzraudzītu procesus un pārbaudītu kontus, kas ir iesniegto faktisko datu pamatā, un lai izdarītu detalizētus secinājumus par iesniegto datu kvalitāti, kā noteikts 8. panta 1. punktā.
3.  Par metodikas izpētes apmeklējumiem var iepriekš nepaziņot, un tie ir paredzēti, lai uzraudzītu procesus, tostarp dalībvalsts statistikas iestādes neatkarību no valdības, un pārbaudītu kontus, kas ir iesniegto faktisko datu pamatā, un lai izdarītu detalizētus secinājumus par iesniegto datu kvalitāti, kā noteikts 8. panta 1. punktā.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
11. pants – 3. punkts – 2. daļa
Metodikas izpētes apmeklējumus veic vienīgi tādos ārkārtējos gadījumos, kad ir skaidri konstatēti nozīmīgi ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai problēmas.
Metodikas izpētes apmeklējumus, kas notiek ar vai bez iepriekšēja paziņojuma, veic tikai gadījumos, kad rodas aizdomas par nopietniem ar datu kvalitāti saistītiem riska faktoriem vai problēmām. Komisija izveido sarakstu ar gadījumiem, kuros var būt nozīmīgi ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai problēmas. Šo sarakstu izveido, apspriežoties ar CMFB.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
12. pants – 1. punkts – 1. daļa
1.  Dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma nodrošina nacionālo kontu ekspertu palīdzību, tostarp, sagatavojot un veicot metodikas izpētes apmeklējumus. Pildot savus pienākumus, ekspertu viedoklis ir neatkarīgs. Nacionālo kontu ekspertu sarakstu sagatavo, pamatojoties uz priekšlikumiem, ko Komisijai (Eurostat) iesūtījušas valstu iestādes, kuru atbildībā ir ziņošana par pārmērīgu deficītu.
1.  Dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma nodrošina nacionālo kontu ekspertu palīdzību, tostarp, sagatavojot un veicot metodikas izpētes apmeklējumus arī bez iepriekšēja paziņojuma. Šie eksperti, pildot savus pienākumus, pauž neatkarīgu viedokli, un iziet īpašu apmācību, lai nodrošinātu augsta līmeņa specializētās zināšanas un objektivitāti. Nacionālo kontu ekspertu sarakstu sagatavo, pamatojoties uz priekšlikumiem, ko Komisijai (Eurostat) iesūtījušas valstu iestādes, kuru atbildībā ir ziņošana par pārmērīgu deficītu.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
12. pants – 2. punkts – 1. daļa
2.  Veicot metodikas izpētes apmeklējumus, Komisijai (Eurostat) ir tiesības piekļūt visu valdības struktūru kontiem centrālā, pavalsts, vietējā un sociālās nodrošināšanas līmenī, tostarp tiesības saņemt detalizētu izmantoto grāmatvedības informāciju, piemēram, par darījumiem un bilancēm, attiecīgus statistikas apsekojumus un aptaujas, kā arī citu saistīto informāciju, piemēram, citu valsts struktūru analītiskus dokumentus un grāmatvedības datus.
2.  Veicot metodikas izpētes apmeklējumus, par kuriem var arī iepriekš nepaziņot, Komisijai (Eurostat) ir tiesības piekļūt visu valdības struktūru kontiem centrālā, pavalsts un vietējā līmenī, kā arī sociālās nodrošināšanas (tostarp valsts garantēto pensiju fonda) datiem un tiesības saņemt detalizētu izmantoto grāmatvedības informāciju, piemēram, par darījumiem un bilancēm, attiecīgus statistikas apsekojumus un aptaujas, kā arī citu saistīto informāciju, piemēram, citu valsts struktūru analītiskus dokumentus un grāmatvedības datus.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
Eiropas Centrālās bankas pārstāvji var piedalīties Komisijas (Eurostat) ierēdņu veiktajos metodikas izpētes apmeklējumos un viņiem palīdzēt.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
12. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)
Komisija (Eurostat) var veikt pārbaudes uz vietas un iztaujāt jebkuru iestāžu pārstāvjus, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams saistībā ar tās darbu.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 479/2009
12. pants – 2. punkts – 2. daļa
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu metodikas izpētes apmeklējumus. Šos apmeklējumus var veikt valsts iestādēs, kuras ir saistītas ar datu sniegšanu sakarā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kā arī visos citos dienestos, kuri tieši vai netieši iesaistīti valsts bilanču un parāda dokumentu gatavošanā. Dalībvalstis nodrošina, lai minētās valsts iestādes un dienesti un vajadzības gadījumā valsts iestādes, kam uzlikta funkcionāla atbildība par valdības kontu kontroli, Komisijas ierēdņiem vai citiem 1. punktā minētajiem ekspertiem sniegtu vajadzīgo palīdzību pienākumu izpildē, tostarp nodrošinot piekļuvi dokumentiem, lai apliecinātu iesniegtos datus par faktisko deficītu un parādu, un valdības kontiem. Attiecīgās valsts statistikas sistēmas konfidenciālus datus sniedz tikai Komisijai (Eurostat).
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu metodikas izpētes apmeklējumus, kas var notikt arī bez iepriekšēja paziņojuma. Šos apmeklējumus var veikt valsts iestādēs, kuras ir saistītas ar datu sniegšanu sakarā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kā arī visos citos dienestos, kuri tieši vai netieši iesaistīti valsts bilanču un parāda dokumentu gatavošanā. Dalībvalstis nodrošina, lai minētās valsts iestādes un dienesti un vajadzības gadījumā valsts iestādes, kam uzlikta funkcionāla atbildība par valdības kontu kontroli, Komisijas ierēdņiem vai citiem 1. punktā minētajiem ekspertiem sniegtu vajadzīgo palīdzību pienākumu izpildē, tostarp nodrošinot piekļuvi dokumentiem, lai apliecinātu iesniegtos datus par faktisko deficītu un parādu, un valdības kontiem. Attiecīgās valsts statistikas sistēmas konfidenciālus datus sniedz tikai Komisijai (Eurostat).
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 479/2009
16. pants – 1. punkts
(5a)  Regulas 16. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
'1.  Dalībvalstis nodrošina, ka faktiskos datus, ko iesniedz Komisijai (Eurostat), sniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku 1 2. un 12. pantā noteiktajiem principiem. Šajā sakarā valstu statistikas iestāžu pienākums ir nodrošināt iesniegto datu atbilstību šīs regulas 1. pantam, kā arī EKS 95 uzskaites pamatnoteikumiem.Dalībvalstis nodrošina, ka valstu statistikas iestādēm ir piekļuve visai informācijai, kas vajadzīga minētā pienākuma pildīšanai.“
_____
1 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(1) OV C 103, 22.4.2010., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika