Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0035(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0220/2010

Ingivna texter :

A7-0220/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0253

Antagna texter
PDF 461kWORD 104k
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg
Kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott *
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2010 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0053),

–  med beaktande av artikel 126.14, tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C7-0064/2010),

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2010(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0220/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Tyvärr ledde varken kommissionens (Eurostats) varningar, som framfördes så tidigt som 2004, eller kommissionens initiativ inom detta område, beskrivet i kommissionens meddelande av den 22 december 2004 ”På väg mot en europeisk strategi för styrning av statistiken över de offentliga finanserna”1, till reformer från rådets sida av statistikregelverket för offentliga finanser, som redan då borde ha varit genomförda. Hade man agerat i rätt tid skulle man mycket tidigare ha kunnat upptäcka de fel som gjorts när de relevanta uppgifterna om de offentliga underskotten sändes in, och den därav utlösta krisen skulle åtminstone ha kunnat begränsas. Därför är det av avgörande betydelse att kommissionen (Eurostat) ges adekvat behörighet med en tillräcklig personalstyrka och största möjliga oberoende.
__________
1KOM(2004)0832.
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)
(1b)  Kommissionen bör utvärdera och dra slutsatser om hur insamlingen och bedömningen av statistiska uppgifter från medlemsstaterna rörande finanserna hittills har gått till. Dessa slutsatser bör rapporteras till Europaparlamentet.
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3
(3)  Det reviderade statistikregelverket för offentliga finanser har på det stora hela fungerat väl och har i allmänhet gett ett tillfredsställande resultat i form av relevanta uppgifter om offentliga underskott och skuldsättning som inrapporterats. I synnerhet har medlemsstaterna samarbetat mycket väl i gott förtroende och har kunnat inrapportera statistik av god kvalitet om de offentliga finanserna.
(3)  Det reviderade statistikregelverket för offentliga finanser har visserligen på det stora hela fungerat väl och har i allmänhet gett ett tillfredsställande resultat i form av relevanta uppgifter om offentliga underskott och skuldsättning som inrapporterats, och de flesta medlemsstaterna har samarbetat mycket väl i gott förtroende och har kunnat inrapportera statistik av god kvalitet om de offentliga finanserna, men tidigare möjligheter borde ha utnyttjats för att förbättra kvaliteten på och omfattningen av de uppgifter som sänds in till kommissionen (Eurostat).
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4
(4)  Den senaste händelseutvecklingen har dock visat att det gällande statistikregelverket för offentliga finanser inte i tillräckligt hög grad förmår minska risken för att länder med avsikt inrapporterar felaktiga eller bristfälliga uppgifter till kommissionen.
(4)  Den senaste händelseutvecklingen i unionen har dock visat att det gällande statistikregelverket för offentliga finanser inte i tillräckligt hög grad förmår minska risken för att länder med avsikt inrapporterar felaktiga eller bristfälliga uppgifter till kommissionen.
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Tillförlitligheten hos den statistik som kommissionen (Eurostat) offentliggör på unionsnivå är direkt beroende av hur tillförlitliga de statistiska uppgifter är som medlemsstaterna samlar in på nationell nivå.
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Det är avgörande att institutionellt oberoende säkerställs för alla nationella behöriga statistikorgan, så att all otillbörlig påverkan från deras respektive regeringar kan undvikas.
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5
(5)  Av detta skäl bör kommissionen (Eurostat) ges åtkomst till ytterligare information för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet.
(5)  Av detta skäl bör kommissionen (Eurostat) ges tillgång till ytterligare information för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet. Det är mycket viktigt att de uppgifter som kommer in från medlemsstaterna inom skälig tid meddelas ECB:s generaldirektorat för statistik.
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)
(5a)  En förutsättning för att de nationalekonomiska uppgifterna ska kunna jämföras är att en enhetlig metod används. Kommissionen bör därför arbeta för att insamlingen av de statistiska uppgifterna harmoniseras.
Ändring 9
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6
(6)  Kommissionen (Eurostat) bör vid kontrollbesök i en medlemsstat vars statistik är under granskning ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt annan relaterad information, samtidigt som man respekterar dataskyddslagstiftningen och statistikens insynsskydd.
(6)  Kommissionen (Eurostat) bör vid kontrollbesök i en medlemsstat vars statistik är under granskning ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt annan relaterad information, inklusive transaktioner utanför balansräkningen, samtidigt som man respekterar dataskyddslagstiftningen och statistikens insynsskydd.
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)
(6a)  För att kommissionen (Eurostat) ska kunna uppfylla sina utvidgade kontrollfunktioner på ett ansvarsfullt sätt behöver de berörda avdelningarna förstärkas med kvalificerad personal. Den extra insatsen av personal och kostnader bör täckas genom budgetöverföringar och omdisponering av personalresurser inom kommissionen.
Ändring 11
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7
(7)  Offentliga räkenskaper för enskilda organ i den offentliga sektorn, liksom för offentliga organ som anses falla utanför den offentliga sektorn, bör vara kontrollernas huvudsakliga föremål, och de offentliga räkenskaperna bör bedömas med avseende på hur de används i statistiken.
(7)  Offentliga räkenskaper för enskilda organ i den offentliga sektorn, liksom för offentliga organ som anses falla utanför den offentliga sektorn, bör vara kontrollernas huvudsakliga föremål, och de offentliga räkenskaperna bör bedömas med avseende på hur de används i statistiken. Både halvtidsutvärderingar och fleråriga ramar bör utnyttjas som stöd till budgetutvärderingarna.
Ändring 12
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Medlemsstaterna bör förse kommissionen (Eurostat) med all statistisk och budgetrelaterad information baserad på en standardiserad och internationellt erkänd redovisningsmetod.
Ändring 13
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)
(8b)  Kommissionen bör överväga att utforma sanktioner inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för det fall att medlemsstaterna sänder in missvisande makroekonomisk statistik. Kommissionen bör överväga att tillämpa sådana sanktioner på medlemsstater som förfalskar den makroekonomiska statistiken rörande sina budgetunderskott och statsskulder.
Ändring 14
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 2 – punkt 1
-1)  I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med följande:
'1.  Med uppgifter om nivån på det förväntade offentliga underskottet och den förväntade offentliga skuldnivån avses de uppgifter som medlemsstaterna fastställt för det innevarande året. De ska vara de senaste officiella prognoserna och beakta de senaste budgetbesluten och den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna samt månatliga och kvartalsvisa resultat. De ska utarbetas så kort tid som möjligt innan tidsfristen för rapportering löper ut.”
Ändring 15
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
2.  Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) åtkomst till all information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet, inklusive statistisk information såsom uppgifter från nationalräkenskaper, förteckningar, anmälningstabeller för förfarande vid alltför stora underskott, ytterligare enkäter och klargöranden som rör anmälningarna.
2.  Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) tillgång till all statistisk och budgetrelaterad information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet. Denna information ska baseras på en standardiserad och internationellt erkänd redovisningsmetod som kommissionen (Eurostat) har godkänt. I den statistiska och budgetrelaterade informationen ska särskilt följande ingå:
a) uppgifter från nationalräkenskaperna,
b) förteckningar,
c) anmälningstabeller för förfarande vid alltför stora underskott,
d) ytterligare frågeformulär och klargöranden som rör anmälningarna om alltför stora underskott,
e) information från det nationella revisionsorganet, finansministeriet eller relevant regional myndighet om genomförandet av medlemsstatens nationella och regionala budgetar,
f) räkenskaperna för organ utanför budgeten eller ideella organisationer och liknande organ som ingår i den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna,
g) uttömmande information om varje typ av organ som inte ingår i budgeten,
h) räkenskaperna för socialförsäkringarna, och
i) lokala förvaltningars undersökningar.
Ändring 16
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1
3.  Syftet medde metodiska besökenär att kontrollera de rutiner och räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.
3.  Metodbesökenkan ske utan förvarning och syftar till att kontrollera de rutiner, inklusive det nationella statistikorganets oberoende av regeringen, och de räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.
Ändring 17
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2
Metodiska besök ska endast genomföras i undantagsfall där man tydligt identifierat betydande risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet.
Metodbesök, med eller utan förvarning, ska endast genomföras när allvarliga risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet misstänks. Kommissionen ska upprätta en förteckning över fall som anses innebära särskild risk eller särskilda problem i samband med uppgifternas kvalitet. Denna förteckning ska upprättas efter samråd med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.
Ändring 18
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ska på kommissionens (Eurostats) begäran tillhandahålla hjälp i form av experter på nationalräkenskaper, även vid förberedelse och genomförande av metodiska besök. När de fullgör sina uppgifter ska dessa erbjuda oberoende expertis. En förteckning över dessa experter på nationalräkenskaper ska upprättas på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheterna som ansvarar för att rapportera om alltför stora underskott.
1.  Medlemsstaterna ska på kommissionens (Eurostats) begäran tillhandahålla hjälp i form av experter på nationalräkenskaper, även vid förberedelse och genomförande av metodbesök, som kan ske även utan förvarning. När de fullgör sina uppgifter ska dessa erbjuda oberoende expertis samt genomgå särskild utbildning så att deras expertis och oberoende håller en hög nivå. En förteckning över dessa experter på nationalräkenskaper ska upprättas på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheterna som ansvarar för att rapportera om alltför stora underskott.
Ändring 19
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1
2.  Inom ramen för de metodiska besöken ska kommissionen (Eurostat) ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, såsom transaktioner och balansräkningar, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt ytterligare relaterad information, såsom analysdokument och redovisningsuppgifter från andra offentligrättsliga organ.
2.  Inom ramen för metodbesöken, som kan ske även utan förvarning, ska kommissionen (Eurostat) ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter (inklusive statliga pensionsförsäkringar), inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, såsom transaktioner och balansräkningar, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt ytterligare relaterad information, såsom analysdokument och redovisningsuppgifter från andra offentligrättsliga organ.
Ändring 20
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Företrädare för Europeiska centralbanken får delta i och assistera tjänstemännen från kommissionen (Eurostat) under metodbesöken.
Ändring 21
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)
Kommissionen (Eurostat) får göra inspektioner på plats och får hålla utfrågningar med varje organisation som den anser vara relevant för sitt arbete.
Ändring 22
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2
Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta de metodiska besöken. Dessa besök får utföras hos nationella myndigheter som deltar i rapportering som rör förfarandet vid alltför stora underskott, såväl som hos alla tjänster som direkt eller indirekt deltar i arbetet med offentliga räkenskaper och offentlig skuldsättning. Medlemsstaterna ska se till att dessa nationella myndigheter och tjänster, och vid behov de nationella myndigheter som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna, ger kommissionens tjänstemän eller de andra experter som avses i punkt 1 den hjälp som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, vilket innefattar att tillhandahålla handlingar som styrker de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga finanserna som rapporterats in samt de offentliga räkenskaper som använts som underlag. Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet bör endast ges till kommissionen (Eurostat).”
Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta metodbesöken, som kan ske även utan förvarning. Dessa besök får utföras hos nationella myndigheter som deltar i rapportering som rör förfarandet vid alltför stora underskott, såväl som hos alla tjänster som direkt eller indirekt deltar i arbetet med offentliga räkenskaper och offentlig skuldsättning. Medlemsstaterna ska se till att dessa nationella myndigheter och tjänster, och vid behov de nationella myndigheter som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna, ger kommissionens tjänstemän eller de andra experter som avses i punkt 1 den hjälp som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, vilket innefattar att tillhandahålla handlingar som styrker de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga finanserna som rapporterats in samt de offentliga räkenskaper som använts som underlag. Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet bör endast ges till kommissionen (Eurostat).”
Ändring 23
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 479/2009
Artikel 16 – punkt 1
(5a)  I artikel 16 ska punkt 1 ersättas med följande:
'1.  Medlemsstaterna ska se till att de faktiska uppgifter som rapporteras till kommissionen (Eurostat) tillhandahålls i enlighet med principerna i artiklarna 2 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik1. I detta avseende ska de nationella statistikmyndigheterna ha ansvaret för att de rapporterade uppgifterna uppfyller kraven i artikel 1 i denna förordning och de redovisningsregler enligt ENS 95 som utgör underlaget.Medlemsstaterna ska se till att de nationella statistikmyndigheterna får tillgång till all relevant information som de behöver för att kunna fullgöra denna uppgift.
___________
1 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(1) EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy