Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2234(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0206/2010

Indgivne tekster :

A7-0206/2010

Forhandlinger :

PV 05/07/2010 - 25
CRE 05/07/2010 - 25

Afstemninger :

PV 06/07/2010 - 6.8
CRE 06/07/2010 - 6.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0255

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 63k
Tirsdag den 6. juli 2010 - Strasbourg
EU's regionalpolitiks bidrag til bekæmpelsen af den finansielle og økonomiske krise med særlig fokus på mål 2
P7_TA(2010)0255A7-0206/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om EU's regionalpolitiks bidrag til bekæmpelsen af den finansielle og økonomiske krise med særlig fokus på mål 2 (2009/2234(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument: Høring om fremtidens EU »2020«-strategi (KOM(2009)0647),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen om samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013 (KOM(2010)0110),

–  der henviser til Kommissionens sjette situationsrapport om økonomisk og social samhørighed (KOM(2009)0295),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse: »Fremdrift i den europæiske genopretning« (KOM(2009)0114),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen: »Samhørighedspolitik: realøkonomiske investeringer« (KOM(2008)0876),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen: »Nye kvalifikationer til nye job - om at foregribe og matche kvalifikationsbehovet på arbejdsmarkedet« (KOM(2008)0868),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen: »En europæisk økonomisk genopretningsplan« (KOM(2008)0800),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen: »Overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag (KOM(2008)0706),

–  der henviser til Rådets henstilling om ajourføringen i 2009 af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker og gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (KOM(2009)0034),

–  der henviser til medlemsstaternes nationale strategiske rapporter for 2009,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999(1),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om samhørighedspolitik: Realøkonomiske investeringer(2),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens sjette situationsrapport om økonomisk og social samhørighed (COTER-IV-027),

–  der henviser til European Economic Forecast - Autumn 2009/European Economy 10/2009 - GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender, Kommissionen,

–  der henviser til Quarterly Report on the Euro Area (kvartalsberetningen om euroområdet) volume 8, 8 N°4 (2009) - GD Økonomiske og Finansielle Anliggender, Kommissionen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0206/2010),

A.  der henviser til, at 15,2 % af europæerne (69,8 mio.) i 2000-2006 levede i mål 2-områder og nød godt af finansiering i et samlet omfang på 22,5 mia. euro (9,6 % af de samlede midler), idet der »brutto« blev skabt 730 000 arbejdspladser, og de fleste indikatorer viser gode resultater (beskæftigelse, innovation, forskning og udvikling (F&U), menneskelig kapitalintensitet, uddannelse og erhvervsuddannelse, livslang læring), mens andre indikatorer (direkte udenlandske investeringer, produktivitet) derimod viser dårligere resultater end for konvergensregionerne, og at de pågældende regioner, hvad angår udviklingen i BNP pr. indbygger, i forhold til EU-gennemsnittet, er langt forud (122 %) for konvergensregionerne (59 %), men at de ikke desto mindre udviser et fald på 4,4 % i denne periode,

B.  der bemærker, at mål 2 efter reformen i 2006 nu vedrører styrkelse af den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i i alt 168 regioner i 19 medlemsstater, dvs. 314 mio. indbyggere og med en samlet finansiering i 2007-2013 på i alt 54,7 mia. euro (lidt under 16 % af de samlede bevillinger), og det er værd at påpege, at ca. 74 % af dette beløb er øremærket til forbedring af viden og innovation (33,7 %) samt til flere og bedre arbejdspladser (40 %),

C.  der henviser til, at situationen på arbejdsmarkedet ifølge Kommissionens seneste prognoser (2009-2011) fortsat vil være vanskelig, og at arbejdsløsheden vil stige til 10,25 %, idet 2,25 % af arbejdspladserne vil gå tabt i 2009 og 1,25 % i 2010, navnlig med en øget social kløft i medlemsstaterne til følge; der henviser til, at de vigtigste sektorer i EU's regioner viser a) en stigning i nye ordrer og en voksende tillid med forbedring af EU's industris generelle image, omend med en produktionsandel på 20 % under produktionsandelen i begyndelsen af 2008, b) et vedvarende fald i aktiviteterne inden for bygge- og anlægssektoren, og c) fortsatte vanskeligheder for SMV'er med at få adgang til mikrokredit/finansiering,

D.  der henviser til, at selv om det er korrekt, at krisen i første omgang navnlig har berørt mændene, så er rytmen for tab af jobmuligheder for øjeblikket ens for mænd og kvinder, hvor den sidstnævnte gruppe i de fleste EU-medlemsstater i mindre grad er repræsenteret på jobmarkedet i forhold til førstnævnte gruppe; der henviser til, at andre kriser har lært os, at kvinderne i højere grad er udsat for risikoen for ikke at genfinde et job efter at have mistet deres job; der henviser til, at ligestillingen mellem mænd og kvinder har positive følgevirkninger på produktiviteten og den økonomiske vækst, og at kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet har en række positive sociale og økonomiske følger,

E.  der understreger den kendsgerning, at medlemsstaterne - på grundlag af de nationale strategiske rapporter for 2009 og Kommissionens strategirapport 2010 om gennemførelsen af samhørighedspolitikken og programmerne for perioden 2007-2013 - ser ud til at have gjort ret forskellig brug af de instrumenter, midler og metoder til at lette samhørighedspolitikken, som Kommissionen havde foreslået til imødegåelse af krisen og forøgelse af de reelle udgifter (f.eks. ændringer af de strategiske retningslinjer, akser og finansieringer i de operationelle programmer og reaktionen på forenklingen af gennemførelsesprocedurerne m.m.),

F.  der understreger, at Kommissionen siden oktober 2008 har foreslået en række foranstaltninger med henblik på at fremskynde gennemførelsen af programmer som led i samhørighedspolitikken 2007-2013 med henblik på at mobilisere alle dens ressourcer og midler, så bestræbelserne på at skabe et opsving på nationalt og regionalt plan understøttes effektivt,

G.  der henviser til, at Kommissionens strategi for fremskyndelse af investeringer og forenkling af programmerne under samhørighedspolitikken gennem henstillinger til medlemsstaterne og lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger bygger på tre søjler: (a) større fleksibilitet for samhørighedsprogrammerne, b) en styrkelse af indsatsen for at fremme regionerne og c) intelligente investeringer for samhørighedsprogrammerne; der henviser til, at 49,4 mia. euro af de 64,3 mia. euro, der i 2010 er afsat til beskæftigelse og konkurrenceevne, skal anvendes til samhørighed (en stigning på 2 % i forhold til 2009), og 14,9 mia. euro til konkurrenceevnen (en stigning på 7,9 % i forhold til 2009),

1.  understreger, at EU's regionalpolitik som led i den verdensomspændende finanskrise og den nuværende økonomiske afmatning udgør hovedredskabet, der bidrager afgørende til den europæiske økonomiske genopretningsplan, idet det udgør EU's største kilde til investering i den reelle økonomi og i betragtelig grad understøtter de offentlige investeringer, herunder på regionalt og lokalt plan; bemærker, at det er vigtigt at sikre, at vi kommer ud af krisen på en effektiv måde, således at der skabes en bæredygtig udvikling på lang sigt ved at styrke de europæiske regioners konkurrenceevne, beskæftigelse og tiltrækningskraft;

2.  understreger, at Strukturfondene udgør stærke instrumenter, idet de er udformet til at hjælpe regionerne med deres økonomiske og sociale omstrukturering og fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed samt til at virkeliggøre den europæiske økonomiske genopretningsplan og især udvikling af konkurrenceevnen og fremme af skabelsen af job ved at støtte en systematisk og effektiv anvendelse af disse fonde; understreger, at målet for konkurrenceevnen ikke kan realiseres på bekostning af samarbejdet og solidariteten mellem regionerne;

3.  noterer sig med tilfredshed de positive resultater, der er opnået for de fleste indikatorer i perioden inden den økonomiske krise i de fleste mål 2-regioner, dvs. de fine resultater for beskæftigelse, innovation, forskning og udvikling (F&U), den menneskelige kapitalintensitet, uddannelse og erhvervsuddannelse og livslang læring; understreger, at krisens konsekvenser for økonomien ikke må medføre en nedsættelse af støtten til skabelse af flere og bedre arbejdspladser, og slår til lyd for, at man understøtter disse komparative fordele gennem en styrkelse af mål 2-instrumenterne;

4.  støtter varmt de grundlæggende prioriteter for EU's 2020-strategi, navnlig en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. ved udnyttelse af nye midler til opnåelse af bæredygtig økonomisk vækst via digital økonomi, forbedring af reguleringsrammen for styrkelse af den territoriale og sociale samhørighed og fremme af bedre vilkår og gunstigere erhvervsklima med fair konkurrence, jobskabelse, iværksætterkultur og innovation i alle regioner, udvikling af SMV'er og understøttelse af deres vækstpotentiale; støtter endvidere indsatsen med henblik på en kvantitativ og kvalitativ forbedring af beskæftigelsen ved hjælp af rimelige arbejdsforhold for mænd og kvinder, idet adgangen til uddannelse og undervisning sikres; opfordrer til en yderligere styrkelse af disse politikker, herunder som led i en fortsat udbygning af EU's 2020-strategi, implicit gennem udnyttelsen af fordelene ved det europæiske indre marked og sikring af, at mål 2 fortsat fokuserer på den territoriale samhørighed i EU;

5.  bemærker med bekymring krisens negative sociale konsekvenser på regionerne under mål 2, hvilket har medført en stigning i arbejdsløsheden, fattigdommen og den sociale udstødelse og påvirker de mest sårbare sociale grupper (arbejdsløse, kvinder, ældre), og opfordrer Kommissionen til at tage initiativer til støtte til SMV'er med henblik på at sikre levedygtigheden af de eksisterende job og skabelsen af så mange nye job som muligt;

6.  understreger, at den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed er det centrale i EU's 2020-strategi; der henviser til, at samhørighedspolitikken og strukturfondene udgør uundværlige instrumenter med henblik på at opnå målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i medlemsstaterne og regionerne;

7.  understreger det alvorlige problem som følge af nedsættelsen af bidraget fra national samfinansiering af programmer, hvilket også har konsekvenser for mål 2 på grund af mange medlemsstaters store økonomiske problemer, og støtter Kommissionens politik med at give mulighed for at anvende fællesskabsstøtten; mener, at det derfor er nødvendigt med en hurtig gennemførelse af ændringerne af forordning (EF) nr. 1083/2006 i dens nuværende form, som vedtaget af Parlamentet, men mener dog, at en 100 % finansiering er overdrevet, da dette ikke længere giver medlemsstaterne incitament til via den nationale samfinansiering at sikre de vedtagne foranstaltningers effektivitet og rentabilitet, og tilslutter sig Rådet i afvisningen af det, der kaldes »frontloading« i den præsenterede form;

8.  bemærker, at 13 ud af i alt 117 operationelle programmer finansieret af ESF er blevet ændret (til Østrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, to til det Forenede Kongerige og to til Spanien) med henblik på at opfylde konkrete behov på grund af krisen, og opfordrer Kommissionen til at hjælpe disse medlemsstater, så de kan bruge denne fleksibilitet til at omdirigere deres operationelle programmer, og på omfattende vis og så hurtigst som muligt at oplyse de pågældende regionale og lokale aktører herom, med henblik på på kort sigt at yde støtte til særligt udsatte samfundsgrupper og -kategorier;

9.  bemærker, at den sjette situationsrapport om den økonomiske og sociale samhørighed afspejler de forskellige socioøkonomiske situationer i de tre typer regioner, navnlig i forhold til deres skabelses- og innovationskapacitet og deres iværksætterånd; der henviser til, at såvel den aktuelle økonomiske krise som de forskellige variabler, der har indflydelse på en regions udviklingsmuligheder (demografi, tilgængelighed, innovationskapacitet osv.), viser, at der findes vigtige data, som skal tages med i betragtning ved evalueringen af de lokale og regionale økonomier og udformningen af en effektiv samhørighedspolitik;

10.  støtter Rådets forslag om for året 2010 at øge ESF's bevillinger med 4 % og Samhørighedsfondens bevillinger med 2 %, men udelukkende for de medlemsstater, hvis BNP er faldet med mere end 10 %, eller som har modtaget støtte fra IMF for at styrke deres betalingsbalance; opfordrer Kommissionen til at undersøge årsagen til forsinkelsen i forhold til iværksættelsen af og fleksible løsninger på reglerne n+2/n+3 med henblik på ikkebortfald af medlemsstaternes kreditter;

11.  er ked af, at Kommissionens sjette situationsrapport om økonomisk og social samhørighed ikke omfatter konkrete kvalitative og kvantitative data om de kortsigtede og langsigtede virkninger af den finansielle krise i EU's regioner, især hvad angår de væsentligste økonomiske og sociale indikatorer; opfordrer følgelig Kommissionen til at forelægge en særlig rapport/studie om følgerne af den finansielle og økonomiske krise i EU's regioner, herunder især mål 2-regionerne og udfasningsregionerne, samt en eventuel stigning eller nedgang i de regionale forskelle i forbindelse med krisen; bemærker, at disse vurderinger skal gennemføres straks med henblik på at kunne standse uønskede udviklinger, og så de kan danne grundlag for et forslag om bibeholdelsen af mål 2 i de regioner, hvor målet kan skabe en merværdi for de nationale midler;

12.  bifalder støtteforanstaltningerne til virksomhederne som led i samhørighedspolitikken (ca. 55 milliarder euro mellem 2007 og 2013), hvoraf en stor del vedrører støtte til innovation, teknologioverførsel og modernisering af SMV'er og understreger den vigtige fremme af succeseksempler på området, og indser, at de foreslåede interventionsforanstaltninger til fordel for virksomhederne skal målrettes mod langsigtede resultater med omstrukturering og overgang til en mere bæredygtig økonomi og ikke »brandslukningsinterventioner« for at redde økonomien, hvilket i mange tilfælde er uforenelige med statsstøttepolitikkerne;

13.  insisterer på, at det at komme ud af krisen med sikkerhed omfatter investeringer i forskning og udvikling og i innovation, uddannelse og teknologier, der anvender ressourcerne effektivt; understreger, at sådanne investeringer både gavner de traditionelle sektorer, landområderne og økonomierne for de højt kvalificerede aktiviteter og således styrker den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed; påpeger, at det er nødvendigt at sikre tilgængelig finansiering, og i den forbindelse spiller strukturfondene en betydelig rolle;

14.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til konstant at overvåge krisens virkninger for de forskellige sektorer, strukturer og udvikling og udnyttelsen af mulighederne i kraft af de finansieringsinstrumenter, der er bestemt for mål 2, især til støtte for iværksætterkulturen og de SMV'er og organer, der arbejder for en social og rummelig økonomi, med henblik på at styrke deres konkurrenceevne og således potentialet for en stigning i beskæftigelsen og lette adgangen til finansieringstekniske instrumenter (Jaspers, Jeremie, Jessica og Jasmine); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende disse data med henblik på at udarbejde og målrette det fremtidige mål 2 om samhørighed i de områder - på regionalt og lokalt plan - hvor EU's foranstaltninger kan medføre en godtgjort merværdi (navnlig innovation inden for turisme, tjenester, IT og de industrielle sektorer samt beskyttelse af forbedring af miljøet og potentielle udvikling i vedvarende energier, der i betydelig grad ville forbedre almindelige energiforetagender, med fokus på lavemission og nedbringelse af affaldsproduktion samt innovationer i den primære sektor);

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende og fremme alle synergierne mellem instrumenterne inden for samhørigheds- og konkurrenceevnepolitikken på regionalt, nationalt, grænseoverskridende og europæisk plan;

16.  bifalder Kommissionens politik med henblik på a) forlængelse af perioden, hvor operationelle programmer 2000-2006 kan komme i betragtning for støtte, for at muliggøre den størst mulige udnyttelsesgrad af alle de midler, der er indeholdt i samhørighedspolitikken, b) en forenkling af de administrative krav og procedurer og den økonomiske forvaltning af programmer under samtidig sikring af den nødvendige kontrol med eventuelle tilfælde af fejl og svig; mener, at der med henblik herpå bør opsættes forpligtelser for at fremme velegnede projekter og forebygge ulovlig opførsel allerede fra den forberedende fase;

17.  støtter politikken med »forhåndsfinansiering« for programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013, der har medført, at 6,25 mia. euro i 2009 direkte er blevet gjort likvide til investeringer inden for rammerne af de bevillinger, der er blevet indrømmet de enkelte medlemsstater;

18.  bemærker, at byområderne og bycentrene imidlertid skaber særlige og store sociale problemer (øget arbejdsløshed, marginalisering, social udstødelse osv.), der forværres på grund af krisen, og som bør undersøges grundigt for at træffe passende aktive foranstaltninger på kort og lang sigt;

19.  støtter støttepolitikken for og de nye finansieringsinstrumenter til store projekter for regionerne (projekter med budgetterede samlede omkostninger på 50 mio. euro og derover), som Kommissionen indførte i 2009, anerkender vigtigheden af de finansieringstekniske instrumenter og samarbejdsinstrumenterne med EIB/EIF, navnlig Jaspers, Jeremie og Jessica, og opfordrer til en yderligere forøgelse på mere end 25 % af de udbetalte bevillinger via Jaspers (joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), der navnlig vedrører regionerne under mål 2 med henblik på fremme af en fejlfri forberedelse og hurtigst mulig gennemførelse af de store projekter, som der for øjeblikket ikke findes mange af; håber, at den tidligere forøgelse af bevillingerne til Jaspers får virkninger på mellemlang og lang sigt på væksten i de europæiske regioners økonomiske konkurrenceevne, og insisterer på, at der jævnligt bør udarbejdes en sammenlignende analyse af de opnåede resultater og de tilsigtede mål og af den finansiering, der er blevet tildelt samt den finansiering, der er nødvendig for at opfylde målsætningerne;

20.  understreger, at den europæiske, nationale og regionale politik kun vil være effektiv, hvis der anvendes en reelt integreret forvaltning, der tager udgangspunkt i et samarbejde mellem de lokale, regionale, nationale, grænseoverskridende og europæiske offentlige myndigheder; opfordrer Kommissionen til at vurdere mulighederne for territorialt samarbejde med henblik på innovation på både nationalt og internationalt niveau inden for rammerne af hvert mål under samhørighedspolitikken og at analysere konsolideringsmulighederne for målet om europæisk territorialt samarbejde for at fremme det regionale samarbejde inden for innovation; anbefaler ligeledes parallelt med konsolideringen af målet om territorialt samarbejde (mål 3) at styrke muligheden for at træffe foranstaltninger vedrørende udviklingen af grænseoverskridende territorialt samarbejde inden for rammerne af mål 2; bemærker, at denne mulighed nu er muliggjort af artikel 37, stk. 6, litra b), i forordning (EF) nr. 1083/2006; er af den mening, at styrkelsen af det territoriale samarbejde uden ændringer af det samlede budget for samhørighedsmålene bør ledsages af et øget budget for dette udvidede territoriale samarbejde;

21.  støtter de foreslåede ændringer af gennemførelsesbestemmelserne, som tager sigte på at øge strukturfondenes fleksibilitet og deres anvendelse til dækning af de behov, der skyldes de ekstraordinære økonomiske omstændigheder, med direkte gennemførelse af 455 programmer under samhørighedspolitikken, især hvad angår mål 2-programmerne, idet der dog skal tages hensyn til nødvendigheden af at tilpasse de nationale og regionale institutioner og administrative myndigheder til denne nye situation, således at eventuelt misbrug eller en dårlig forvaltning undgås og for at sikre muligheden for at overføre midler, der er indsamlet til andre igangværende projekter eller andre nye projekter; opfordrer forvaltningsmyndighederne til at foreslå måder, hvorpå effektiviteten for iværksættelsen af operationelle programmer som planlagt under mål 2 kan styrkes;

22.  fastholder, at regel N + 2 i særlige tilfælde (som f.eks. i forbindelse med en økonomisk krise) bør gøres mere fleksibel, idet der tages hensyn til målene for samhørighedspolitikken og de cykliske økonomiske forandringers virkninger på de offentlige finanser og private investeringer;

23.  anbefaler, at alle de uudnyttede midler i en region i henhold til regel N + 2 og N + 3 bliver uddelt igen til regionalt baserede projekter og fællesskabsinitiativer;

24.  opfordrer Kommissionen til at evaluere Small Business Act-handlingsplanen/initiativer til lovgivningsmæssige forslag efter et års gennemførelse (december 2008), især hvad angår resultaterne af styrkelsen af de små virksomheders konkurrenceevne og adgangen til finansiering og risikokapital samt bestræbelserne på at fremme nyoprettede virksomheder, lettelse af de administrative byrder m.m.;

25.  insisterer på den positive virkning, som ligestillingen mellem mænd og kvinder har på den økonomiske vækst; understreger i denne henseende, at det fremgår af visse undersøgelser, at hvis kvindernes beskæftigelsesfrekvenser, frekvenser for deltidsarbejde og for produktivitet var de samme som mændenes frekvenser, ville BNP stige med 30 % for programmeringsperioden efter 2013; opfordrer derfor til, at de af strukturfondene finansierede projekter, der har til formål at fremme ligheden og integrationen af kvinder på arbejdsmarkedet, får særlig opmærksomhed;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.

(1) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0124.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik