Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2234(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0206/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0206/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 25
CRE 05/07/2010 - 25

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.8
CRE 06/07/2010 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0255

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 309kWORD 81k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2
P7_TA(2010)0255A7-0206/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Στόχο 2 (2009/2234(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020» (COM(2009)0647),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013» (COM(2010)0110),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2009)0295),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2009)0114),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία» (COM(2008)0876),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (COM(2008)0868),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Από τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης» (COM(2008)0706),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2009)0034),

–  έχοντας υπόψη τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής των κρατών μελών για το 2009,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 για την πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών για την έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COTER-IV-027),

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις - Φθινόπωρο 2009/Ευρωπαϊκή Οικονομία αριθ. 10. 2009 – ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων – Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία έκθεση για τη ζώνη του ευρώ – Τόμος 8 αριθ. 4 (2009) – ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων – Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0206/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2000 και του 2006, το 15,2% των Ευρωπαίων (69,8 εκατομμύρια) ζούσε σε περιοχές του Στόχου 2 και επωφελήθηκε χρηματοδότησης συνολικού ύψους 22,5 δισ. ευρώ (9,6% του συνόλου των πόρων), με δημιουργία 730 000 «ακαθάριστων» θέσεων εργασίας και με τους περισσότερους δείκτες να παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις (απασχόληση, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), ένταση ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και κατάρτιση, διά βίου μάθηση), ενώ αντίθετα σε άλλους δείκτες (άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), παραγωγικότητα) σημειώθηκαν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές των περιφερειών σύγκλισης· ως δε προς την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, οι εν λόγω περιφέρειες βρίσκονται μεν αρκετά πιο μπροστά (122%) από τις περιφέρειες σύγκλισης (59%), αλλά παρ' όλα αυτά παρουσιάζουν μείωση 4,4% την περίοδο αυτή,

Β.  σημειώνοντας ότι με τη μεταρρύθμιση του 2006, ο Στόχος 2 αφορά πλέον στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, σε συνολικά 168 περιφέρειες σε 19 κράτη μέλη, δηλαδή για 314 εκατ. κατοίκους, και με χρηματοδότηση για το 2007-2013 συνολικού ύψους 54,7 δισ. ευρώ (λίγο κάτω του 16% των συνολικών πόρων), και ότι αξίζει να επισημανθεί πως το 74% περίπου αυτού του ποσού προορίζεται για τη βελτίωση της γνώσης και καινοτομίας (33,7%) και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας (40%),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των τελευταίων προβλέψεων (2009-2011) της Επιτροπής, η κατάσταση στην αγορά εργασίας θα παραμείνει δυσμενής και το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 10,25% στην ΕΕ, με απώλεια του 2,25% των θέσεων εργασίας για το 2009 και 1,25% για το 2010, με αύξηση ιδίως του κοινωνικού χάσματος στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους τομείς κλειδιά στις περιφέρειες της ΕΕ παρατηρείται α) αύξηση των νέων παραγγελιών και της εμπιστοσύνης με βελτίωση της συνολικής εικόνας της βιομηχανίας της ΕΕ, αν και με ποσοστό παραγωγής 20% χαμηλότερο από το αντίστοιχο στις αρχές του 2008, β) συνέχιση της πτώσης των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα, και γ) συνέχιση της δυσκολίας πρόσβασης των ΜΜΕ σε μικρο-πιστώσεις/χρηματοδοτήσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που αληθεύει ότι η κρίση έπληξε αρχικά κυρίως τους άνδρες, ο ρυθμός κατάργησης των θέσεων εργασίας είναι επί του παρόντος παρόμοιος για τους άνδρες και τις γυναίκες, οι οποίες, συγκριτικά με τους άνδρες, έχουν μικρότερη παρουσία στην αγορά εργασίας, στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από άλλες κρίσεις διδαχθήκαμε πως οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μη εξεύρεσης εργασίας μετά την απώλεια της θέσης απασχόλησής τους· εκτιμώντας, ακόμη, ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αποφέρει πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη,

Ε.  υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι, με βάση τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής για το 2009, και τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την πολιτική συνοχής και με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013, τα κράτη μέλη φαίνεται να χρησιμοποίησαν με αρκετά διαφορετικούς τρόπους τα εργαλεία, μέσα και τρόπους διευκόλυνσης της πολιτικής συνοχής που πρότεινε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης και για την αύξηση των πραγματικών δαπανών όπως αλλαγές των στρατηγικών κατευθύνσεων, των αξόνων και των χρηματοδοτήσεων για επιχειρησιακά προγράμματα και ανταπόκριση στις απλουστεύσεις των διαδικασιών εφαρμογής,

ΣΤ.  τονίζοντας ότι, από τον Οκτώβριο 2008, η Επιτροπή πρότεινε μία σειρά μέτρων με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχής 2007-2013, για την κινητοποίηση όλων των πηγών και μέσων της ώστε να στηριχθούν άμεσα και αποτελεσματικά οι προσπάθειες της ανάκαμψης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Επιτροπής για επιτάχυνση των επενδύσεων και απλούστευση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής μέσω συστάσεων προς τα κράτη μέλη και νομοθετικών ή μη νομοθετικών μέτρων βασίζεται σε τρεις άξονες : α) μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα προγράμματα συνοχής, β) ενίσχυση της ώθησης των περιφερειών, γ) έξυπνες επενδύσεις για τα προγράμματα συνοχής· σημειώνοντας ότι, για το 2010, από τα 64,3 δισ. ευρώ που προορίζονται για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, 49,4 δισ. ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συνοχή (αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2009) και 14,9 δισ. ευρώ για την ανταγωνιστικότητα (αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με το 2009),

1.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και της τρέχουσας οικονομικής επιβράδυνσης, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο συμβάλλοντας καθοριστικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη κοινοτική πηγή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και παρέχοντας αξιοσημείωτη στήριξη στις δημόσιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου· επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η διασφάλιση αποτελεσματικής εξόδου από την κρίση για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών·

2.  σημειώνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα για να βοηθούν τις περιφέρειες στην οικονομική και κοινωνική τους αναδιάρθρωση και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αλλά και για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας τη συστηματική και αποτελεσματική χρήση τους· επισημαίνει ότι ο στόχος της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των περιφερειών·

3.  σημειώνει με ικανοποίηση τα θετικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν, την περίοδο πριν την οικονομική κρίση, σχετικά με τους περισσότερους δείκτες για τις περιφέρειες του Στόχου 2, δηλ. τις υψηλές επιδόσεις στην απασχόληση, στην καινοτομία, στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), στην ένταση ανθρώπινου δυναμικού, στην εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση, επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία δεν πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση της στήριξης για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και καλεί για τη βιωσιμότητα αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μέσω της ενίσχυσης των εργαλείων του Στόχου 2·

4.  υποστηρίζει ένθερμα τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της Ε.Ε. 2020, ιδιαίτερα την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, με την εκμετάλλευση νέων μεθόδων επίτευξης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ψηφιακής οικονομίας, βελτιώνοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και προωθώντας καλύτερες συνθήκες για καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, δίκαιο ανταγωνισμό, δημιουργία θέσεων εργασίας, επιχειρηματικότητα και καινοτομία για όλες τις περιφέρειες, ανάπτυξη των ΜΜΕ και υποστήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού τους· υποστηρίζει, επίσης, προσπάθειες για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς συνθήκες για άνδρες και γυναίκες και εγγυημένη πρόσβαση σε βασική και ανώτερη κατάρτιση· καλεί για περαιτέρω ενίσχυση αυτών των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ενιαία αγορά της Ευρώπης, στο πλαίσιο της προσεχούς εμβάθυνσης της στρατηγικής της ΕΕ 2020, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι ο Στόχος 2 θα παραμείνει επικεντρωμένος στην επίτευξη της ενωσιακής εδαφικής συνοχής·

5.  σημειώνει με ανησυχία τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες που έχει η κρίση στις περιοχές του Στόχου 2, όπου σημειώνεται αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θίγονται οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι), και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης των ΜΜΕ, για τη διαφύλαξη των υπαρχουσών και τη δημιουργία, όπου είναι δυνατό, νέων θέσεων εργασίας·

6.  τονίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ 2020: η πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες·

7.  υπογραμμίζει το σημαντικό πρόβλημα του περιορισμού της συμβολής των εθνικών συγχρηματοδοτήσεων στα προγράμματα, γεγονός που έχει συνέπειες για τον Στόχο 2, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών προβλημάτων πολλών κρατών μελών, και στηρίζει την πολιτική της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση της κοινοτικής συνδρομής· θεωρεί, επομένως, αναγκαία την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 με την παρούσα μορφή, επειδή θεωρεί, ότι η χρηματοδότηση 100% είναι υπερβολική, διότι αφαιρεί από τα κράτη μέλη το κίνητρο να διασφαλίζουν, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εγκριθέντων μέτρων, μέσω της εθνικής συγχρηματοδότησης, και συντάσσεται με την άποψη του Συμβουλίου, το οποίο απορρίπτει το λεγόμενο «frontloading» (προεφοδιασμός), όπως ονομάζεται στην υποβληθείσα πρόταση·

8.  σημειώνει ότι, σε σύνολο 117 επιχειρησιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, 13 τροποποιήθηκαν (για Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, 2 για Ηνωμένο Βασίλειο και 2 για Ισπανία) με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών λόγω της κρίσης, και καλεί την Επιτροπή να υποβοηθήσει τα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη αυτή ευελιξία επαναπροσδιορισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους και να προβαίνουν σε ευρεία και την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, με στόχο την ενίσχυση, βραχυπρόθεσμα, ειδικών ομάδων και κατηγοριών που διατρέχουν κίνδυνο·

9.  παρατηρεί ότι η έκτη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτυπώνει τις διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των τριών τύπων περιφερειών, ιδίως όσον αφορά την ικανότητά τους για δημιουργικότητα και καινοτομία, καθώς και την επιχειρηματικότητά τους. Η παρούσα οικονομική κρίση αλλά και οι διαφορετικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης (δημογραφία, προσβασιμότητα, ικανότητα καινοτομίας, κ.λπ.) αποτελούν παράγοντες που αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών δεδομένων, τα οποία κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της κατάστασης των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών και για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής·

10.  στηρίζει την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση, για το έτος 2010, των προκαταβολών του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής κατά 4% και 2% αντιστοίχως, αλλά μόνο για τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΠ έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 10% ή τα οποία έχουν λάβει ενισχύσεις από το ΔΝΤ για τη σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωμών τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αιτία της καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή και να αναζητήσει ευέλικτες λύσεις όσον αφορά τους κανόνες Ν+2 / Ν+3 ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μη χάσουν τις ενισχύσεις·

11.  λυπάται που η Έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στις περιφέρειες της Ε.Ε. και, ειδικότερα, στους σημαντικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παρουσιάσει ειδική έκθεση/μελέτη για τις συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης στις περιφέρειες της Ε.Ε., και, ειδικότερα, στις περιφέρειες του Στόχου 2, και σε εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο της σταδιακής κατάργησης της ενίσχυσης, καθώς και για το ενδεχόμενο όξυνσης ή άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της κρίσης σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να εκπονηθούν δίχως καθυστέρηση, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων εξελίξεων και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση σχετικά με πρόταση για τη συνέχιση του Στόχου 2 στις περιφέρειες στις οποίες δύναται να προσδώσει προστιθέμενη αξία στους εθνικούς πόρους·

12.  χαιρετίζει τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (55 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου μεταξύ 2007 και 2013), από τα οποία μεγάλο μέρος αφορά στην ενίσχυση της καινοτομίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ, τονίζει τη σημασία της προώθησης πετυχημένων μοντέλων σ´αυτόν τον τομέα και κατανοεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα των παρεμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων πρέπει να στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αναδιάρθρωσής τους και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία, και όχι σε πυροσβεστικές παρεμβάσεις οικονομικής διάσωσης, σε πολλές περιπτώσεις ασύμβατες με τις πολιτικές για τις κρατικές ενισχύσεις·

13.  τονίζει ότι η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει απαραιτήτως επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις τεχνολογίες που αξιοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους, πράγμα που θα ωφελήσει ταυτόχρονα τους παραδοσιακούς τομείς, τις αγροτικές περιοχές και τις οικονομίες υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης, και θα ενισχύσει, κατά συνέπεια, την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση προσβάσιμων χρηματοδοτήσεων, στις οποίες τα διαρθρωτικά ταμεία θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης σε διαφόρους τομείς δομών και ανάπτυξης και για τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προορίζονται για τον Στόχο 2, κυρίως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των ΜΜΕ και φορέων που στοχεύουν σε μία κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς οικονομία για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους, κατά συνέπεια η δημιουργία θέσεων εργασίας, διευκολύνοντας την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (JASPERS, JEREMIE, JESSICA και JASMINE)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα στην προετοιμασία και στη στοχοθέτηση του μελλοντικού Στόχου 2 της συνοχής ΕΕ στις εν λόγω περιοχές, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου οι παρεμβάσεις της ΕΕ αποδεικνύεται ότι μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα σε καινοτομίες στους τομείς των τουριστικών υπηρεσιών, ΙΤ και βιομηχανίας, παράλληλα με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή τεχνολογιών που θα βελτίωναν σημαντικά συμβατικές επιχειρήσεις παροχής ενέργειας, με στόχο χαμηλό επίπεδο εκπομπών και αποβλήτων, καθώς και καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν και να προωθήσουν όλες τις συνέργειες εργαλείων πολιτικής συνοχής και ανταγωνιστικότητας σε περιφερεικό, εθνικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  χαιρετίζει την πολιτική της Επιτροπής α) για επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000-2006, ώστε να επιτραπεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση όλων των μέσων της πολιτικής συνοχής, β) για απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων και διαδικασιών και της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων, με ταυτόχρονη όμως εξασφάλιση των απαραίτητων ελέγχων για τυχόν φαινόμενα λαθών και απάτης· φρονεί, εν προκειμένω, ότι πρέπει να ορισθούν προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση συναφών σχεδίων και την πρόληψη των παράνομων συμπεριφορών ήδη από το προπαρασκευαστικό στάδιο·

17.  υποστηρίζει την πολιτική «προχρηματοδότησης» για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής 2007-2013, που επέφερε άμεση ρευστότητα 6,25 δισ. ευρώ για το 2009 για τις επενδύσεις στα πλαίσια των χρηματοδοτικών φακέλων που έχουν συμφωνηθεί για κάθε κράτος μέλος·

18.  σημειώνει ότι οι αστικές περιφέρειες και τα αστικά κέντρα παρουσιάζουν από τη φύση τους ιδιαίτερα και σημαντικά κοινωνικά προβλήματα (υψηλή ανεργία, περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά.) τα οποία και έχουν αυξηθεί λόγω των συνεπειών της κρίσης και τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα ενεργά, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα·

19.  στηρίζει την πολιτική βοήθειας και τα νέα χρηματοδοτικά μέσα για τα μεγάλα σχέδια για τις περιφέρειες (σχέδια συνολικού κόστους 50 εκατ. ευρώ και άνω) που εισήγαγε η Επιτροπή το 2009· αναγνωρίζει τη σημασία των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και συνεργασίας με τις ΕΤΕ/ΕΤΕπ, ιδίως των μέσων JASPERS, JEREMIE, JESSICA και JASMINE, και ζητεί περαιτέρω αύξηση άνω του 25%, των παρεχομένων χρηματοδοτήσεων μέσω του JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) που αφορούν ειδικά τις περιφέρειες του Στόχου 2, με σκοπό την ενθάρρυνση της άρτιας προετοιμασίας των εν λόγω σχεδίωνκαι τη γρηγορότερη εφαρμογή τους, παρόλο που στην παρούσα φάση παραμένουν ολιγάριθμα· ελπίζει ότι η προηγούμενη αύξηση της χρηματοδότησης για το JASPERS έχει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και υποστηρίζει την περιοδική εκπόνηση συγκριτικής ανάλυσης αφενός μεταξύ των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των επιδιωκόμενων στόχων και αφετέρου μεταξύ της χορηγηθείσας χρηματοδότησης και της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των στόχων·

20.  επισημαίνει ότι η ενωσιακή, εθνική και περιφερειακή πολιτική μπορεί να είναι αποδοτική και αποτελεσματική μόνο μέσω μιας πραγματικά ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, διασυνοριακών και ενωσιακών δημόσιων αρχών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες εδαφικής συνεργασίας για την καινοτομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο έκαστου στόχου της πολιτικής συνοχής και να αναλύσει τις δυνατότητες εδραίωσης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας· συνιστά επίσης την ενίσχυση, παράλληλα με την εδραίωση του στόχου της εδαφικής συνεργασίας (Στόχος 3), της δυνατότητας κατάρτισης μέτρων διακρατικής εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Στόχου 2. Σημειώνει ότι τώρα αυτή η δυνατότητα είναι εφικτή χάρη στο άρθρο 37, παράγραφος 6, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006· πιστεύει ότι η ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας πρέπει να συνοδευθεί, χωρίς να μεταβληθεί ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τους στόχους της συνοχής, από αύξηση του προϋπολογισμού για την εν λόγω διευρυμένη εδαφική συνεργασία·

21.  υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές των εκτελεστικών κανόνων που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία των διαρθρωτικών ταμείων και την προσαρμογή τους στην κάλυψη των αναγκών των έκτακτων οικονομικών συνθηκών για την άμεση εφαρμογή 455 προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, ειδικότερα όσον αφορά τα προγράμματα του Στόχου 2, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις ανάγκες προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα των εθνικών και περιφερειακών θεσμών και διαχειριστικών αρχών, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η κακή διαχείριση και η κατάχρηση πόρων και να διασφαλίζεται ότι οι πόροι που απομένουν προορίζονται για υφιστάμενα ή μελλοντικά σχέδια, ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που προβλέπονται από τον Στόχο 2·

22.  επιμένει ότι σε ειδικές περιστάσεις (όπως η οικονομική κρίση) είναι αναγκαίο να καταστεί πιο ευέλικτος ο κανόνας Ν+2, λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της πολιτικής συνοχής και τις επιπτώσεις των κυκλικών οικονομικών μεταβολών στα δημόσια οικονομικά και στις ιδιωτικές επενδύσεις·

23.  συνιστά το σύνολο των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων σε μια περιφέρεια δυνάμει των κανόνων Ν+2 και Ν+3 να κατανέμεται, και πάλι σε περιφερειακά σχέδια και σε κοινοτικές πρωτοβουλίες·

24.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του σχεδίου δράσης περί μικρών επιχειρήσεων (πρωτοβουλίας για νομοθετικές προτάσεις) μετά από έναν χρόνο εφαρμογής (Δεκέμβριος 2008), κυρίως ως προς τα αποτελέσματα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια καθώς και στην προώθηση καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων, στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κ.ά.·

25.  εμμένει στον θετικό αντίκτυπο που έχει η ισότητα των ανδρών και των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι από ορισμένες μελέτες προκύπτει ότι, εάν τα ποσοστά απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και παραγωγικότητας των γυναικών ήταν παρόμοια προς εκείνα των ανδρών, το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 30% για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013· ζητεί, ως εκ τούτου, να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) EE L 210, 31.7.2006, σ. 25.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0124.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου