Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0211/2010

Внесени текстове :

A7-0211/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0258

Приети текстове
PDF 282kWORD 61k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II
P7_TA(2010)0258A7-0211/2010
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06103/4/2010-C7-0119/2010),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0887),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C6-0512/2008),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 май 2009 г.(2),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид членове 70 и 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0211/2010),

1.  Одобрява позицията на Съвета;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, 23.4.2009 г., P6_TA(2009)0283.
(2) OВ C 277, 17.11.2009 г., стp. 85.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларации

относно Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

Декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно член 290 от ДФЕС

„Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че разпоредбите на настоящата директива не засягат бъдещи позиции на институциите във връзка с прилагането на член 290 от Договора за функционирането на ЕС, нито индивидуални законодателни актове, съдържащи такива разпоредби.“

Изявление на Комисията относно приоритетните действия за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС)

„1.  Член 6, параграф 2 от текста на позицията на Съвета на първо четене гласи следното:

2.  Комисията се стреми да приеме спецификации за едно или повече приоритетни действия до.....(1)

Най-късно 12 месеца след приемането на необходимите спецификации за приоритетно действие Комисията, по целесъобразност и след оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение в съответствие с член 294 ДФЕС за изпълнението на това приоритетно действие.

2.  На основата на наличната в момента информация Комисията е на мнение, че за приемането на необходимите спецификации относно приоритетните действия, посочени в член 3, би могъл да се предвиди следният примерен график:

Спецификации за:

Не по-късно от края на:

предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания, посочено в член 3, буква а)

2014 г.

предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, посочено в член 3, буква б)

2013 г.

данни и процедури за предоставяне, където е възможно, на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите, посочени в член 3, буква в);

2012 г.

хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС, както е посочено в член 3, буква г);

2012 г.

предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства, както е посочено в член 3, буква д);

2012 г.

предоставянето на резервационни услуги относно безопасни и сигурни места за паркиране за камиони и търговски превозни средства, както е посочено в член 3, буква е);

2013 г.

Таблица 1: Примерен график за приемане на спецификации относно приоритетните действия

Този примерен график е основан на хипотезата, че по директивата за интелигентните транспортни системи ще бъде постигнато съгласие между ЕП и Съвета посредством навременно второ четене в началото на 2010 г.„

Изявление на Комисията относно отговорността

„Внедряването и използването на приложения и услуги на интелигентните транспортни системи може да повдигне редица въпроси, свързани с отговорността, което може да се окаже голямо препятствие пред широкото навлизане на пазара на някои услуги на интелигентните транспортни системи. Решаването на тези въпроси е едно от приоритетните действия, заложени от Комисията в нейния план за действие в областта на интелигентните транспортни системи.

Като отчита съществуващите национални законодателства и законодателството на Общността относно отговорността, и по специално Директива 1999/34/ЕО, Комисията ще следи внимателно развитието в държавите членки по отношение на внедряването и използването на приложения и услуги на интелигентните транспортни системи. Ако е необходимо и подходящо, Комисията ще изработи указания по отношение на отговорността, като по-специално опише задълженията на заинтересованите лица по отношение на прилагането и използването на приложения и услуги на интелигентните транспортни системи.„

Изявление на Комисията относно уведомленията за делегирани актове

„Европейската комисия взема под внимание факта, че освен в случаите, когато законодателният акт предвижда процедура по спешност, Европейският парламент и Съветът считат, че в уведомленията за делегирани актове следва да се вземат предвид периодите на прекъсване на работата на институциите (през зимата, лятото и по време на европейските избори), с цел Европейският парламент и Съветът да могат да упражнят прерогативите си в рамките на срока, посочен в съответните законодателни актове, и е готова да действа съобразно това.“

(1)* ОВ: Моля, въведете датата: 30 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Правна информация - Политика за поверителност