Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0005(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0064/2010

Внесени текстове :

A7-0064/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 17
CRE 05/07/2010 - 17

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0259

Приети текстове
PDF 287kWORD 81k
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата ***I
P7_TA(2010)0259A7-0064/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0011),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0030/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 ноември 2009 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 17 юни 2009 г.(2),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0064/2010),

1.  Приема на първо четене изложената по-долу позиция;

2.  Одобрява съвместните изявления на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ С 128, 18.5.2010 г., стр. 131.
(2) OВ C 211, 4.9.2009 г., стр. 65.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО
P7_TC1-COD(2009)0005

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2010/65/ЕС.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно предоставянето на сертификати за освобождаване от пилотаж

С оглед на улесняването на морския транспорт на къси разстояния и като се вземат под внимание вече установените в много държави-членки стандарти, свързани с услугите по пилотиране, както и ролята на морските пилоти за насърчаването на морската безопасност и защитата на морската среда, Европейският парламент, Съветът и Комисията считат, че е необходимо да бъде разглеждана ясна регулаторна рамка за предоставяне на сертификати за освобождаване от пилотаж в европейските морски пристанища, в съответствие с целта на съобщението на Комисията с оглед на създаването на европейско пространство за морски транспорт без бариери и на съобщението на Комисията относно европейската пристанищна политика (COM(2007)0616), и като се има предвид, че всяка област на пилотаж изисква високоспециализиран опит и познаване на местните условия. Комисията ще проучи въпроса в кратък срок, като отчете значението на морската безопасност и защитата на околната среда, в сътрудничество със заинтересованите страни и по-специално, с оглед на прилагането на уместни, прозрачни и пропорционални условия. Комисията ще съобщи резултатите от своята оценка на другите институции и по целесъобразност ще предложи допълнителни действия.

Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно член 290 от ДФЕС

Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че разпоредбите на настоящата директива не засягат бъдещи позиции на институциите във връзка с прилагането на член 290 от ДФЕС, нито индивидуални законодателни актове, съдържащи такива разпоредби.

Изявление на Комисията относно уведомленията за делегирани актове

Европейската комисия взема под внимание факта, че освен в случаите, когато законодателният акт предвижда процедура по спешност, Европейският парламент и Съветът считат, че в уведомленията за делегирани актове следва да се вземат предвид периодите на прекъсване на работата на институциите (през зимата, лятото и по време на европейските избори), с цел Европейският парламент и Съветът да могат да упражнят прерогативите си в рамките на срока, посочен в съответните законодателни актове, и е готова да действа съобразно това.

Правна информация - Политика за поверителност