Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0005(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0064/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0064/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 17
CRE 05/07/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0259

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 43k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I
P7_TA(2010)0259A7-0064/2010
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0030/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 3 και 100, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 17ης Ιουνίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0064/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 128, 18.5.2010, σ. 131.
(2) ΕΕ C 211, 4.9.2009, σ. 65.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ
P7_TC1-COD(2009)0005

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/65/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοήγησης

Με σκοπό τη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και έχοντας κατά νου τα πρότυπα των υπηρεσιών πλοήγησης που έχουν ήδη καταρτισθεί σε πολλά κράτη μέλη και τον ρόλο που παίζουν οι πλοηγοί θαλάσσης στην προώθηση της ασφαλείας στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν αναγκαίο να εξετασθεί σαφές πλαίσιο για τη χορήγηση πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοήγησης στους ευρωπαϊκούς λιμένες σύμφωνα με το στόχο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική (COM(2007)0616) και έχοντας κατά νου ότι κάθε τομέας πλοήγησης απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις της περιοχής. Η Επιτροπή θα εξετάσει σύντομα το ζήτημα αυτό λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ασφαλείας στη θάλασσα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή προϋποθέσεων που είναι σχετικές προς τον τομέα, διαφανείς και αναλογικές. Θα κοινοποιήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της στα άλλα θεσμικά όργανα και, εάν κρίνει σκόπιμο, θα προτείνει περαιτέρω ενέργειες.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκό δηλώνουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις.

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται από τη νομοθετική πράξη η διαδικασία του επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπών των οργάνων (χειμώνα, καλοκαίρι και ευρωεκλογές), προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκήσουν τις εξουσίες τους εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι πρόθυμη να ενεργήσει αναλόγως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου